Teksti suurus:

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokoll (1984)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.1998
Avaldamismärge:RT II, 19.02.2021, 2

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokoll (1984)

Vastu võetud 10.05.1984

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon [tekst seisuga 18.04.2005]


Tõlge inglise keelest

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee, olles kohtunud kahekümne viiendal (erakorralisel) istungjärgul 10. mail 1984 Montréalis;

olles nentinud, et rahvusvaheline tsiviillennundus võib tõhusalt kaasa aidata sõprussidemete ning vastastikuse mõistmise loomisele ja säilitamisele maailma riikide ja rahvaste vahel, selle väärkasutus aga ohustada üldist turvalisust;

olles nentinud, et riikide ja rahvaste vahel tuleks vältida vastuolusid ja edendada koostööd, et säilitada maailmas rahu;

olles nentinud, et rahvusvahelist tsiviillennundust peab olema võimalik arendada ohutult ja nõuetekohaselt;

olles nentinud, et kooskõlas elementaarsete humaansete kaalutlustega tuleb tagada tsiviilõhusõiduki pardal olevate inimeste ohutus ja elu;

olles nentinud, et seitsmendal detsembril 1944. aastal Chicagos koostatud rahvusvahelises tsiviillennunduse konventsioonis kinnitavad osalisriigid, et

tunnustavad iga riigi täielikku ja eranditut suveräänsust õhuruumi üle oma territooriumi kohal,

kohustuvad riiklike õhusõidukite kohta eeskirju kehtestades osutama vajalikku tähelepanu tsiviilõhusõidukite lennuohutusele ning

nõustuvad kasutama tsiviillennundust ainult kooskõlas konventsiooni eesmärkidega;

olles nentinud, et osalisriigid on otsustanud võtta asjakohaseid meetmeid, et ennetada teiste riikide õhuruumi rikkumist ja tsiviillennunduse kasutamist konventsiooniga vastuolus olevatel eesmärkidel ning suurendada rahvusvahelise tsiviillennunduse ohutust;

olles nentinud, et osalisriikide üldine soov on kinnitada veel kord põhimõtet, mille kohaselt lendava tsiviilõhusõiduki vastu relvi ei kasutata,

1. otsustab, et seetõttu on soovitatav muuta seitsmendal detsembril 1944. aastal Chicagos koostatud rahvusvahelist tsiviillennunduse konventsiooni;

2. kinnitab vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a järgmise muudatusettepaneku.

Pärast artiklit 3 lisatakse uus artikkel 3 bis:

   „Artikkel 3 bis

a) Osalisriigid tunnustavad iga riigi kohustust hoiduda relvade kasutamisest õhus oleva tsiviilõhusõiduki vastu ja mitte lasta tunnistamise eesmärgil lendu sekkumise korral ohtu seada pardal olevate inimeste elusid ja õhusõiduki ohutust. Seda sätet ei tohi tõlgendada nii, nagu see muudaks mingil moel riikide õigusi ja kohustusi, mis on esitatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas.

b) Osalisriigid tunnustavad iga riigi õigust oma suveräänsuse teostamisel nõuda, et tsiviilõhusõiduk maanduks mõnes määratud lennujaamas, kui see lendab loata tema territooriumi kohal või kui on põhjendatult alust arvata, et seda kasutatakse konventsiooniga vastuolus olevatel eesmärkidel; samuti võib riik anda sellisele õhusõidukile nimetatud rikkumiste lõpetamise eesmärgil muid juhiseid. Osalisriigid võivad sel otstarbel võtta mis tahes sobivaid meetmeid, mis on kooskõlas asjakohaste rahvusvahelise õiguse normidega, sealhulgas konventsiooni asjakohaste sätetega, eelkõige selle artikli punktiga a. Iga osalisriik nõustub avaldama oma kehtivad eeskirjad, mis käsitlevad tsiviilõhusõiduki lendu sekkumist tunnistamise eesmärgil.

c) Iga tsiviilõhusõiduk peab täitma selle artikli punktiga b kooskõlas antud korraldusi. Sel eesmärgil kehtestab osalisriik riigisisestes õigusaktides kõik vajalikud sätted, millega muudetakse nimetatud täitmine kohustuslikuks igale tsiviilõhusõidukile, mis on registreeritud selles riigis või mille käitaja põhitegevuskoht või alaline elukoht on selles riigis. Osalisriik näeb selliste kohaldatavate õigusaktide rikkumise korral ette karmid karistused ning esitab kooskõlas oma õigusaktidega asja oma pädevale ametiasutusele.

d) Osalisriik võtab asjakohaseid meetmeid, et takistada tsiviilõhusõidukite, mis on registreeritud selles riigis või mille käitaja põhitegevuskoht või alaline elukoht on selles riigis, tahtlikku kasutamist konventsiooniga vastuolus olevatel eesmärkidel. See säte ei mõjuta selle artikli punkti a ega kujuta endast erandit punktidest b ja c.“

3. määrab kindlaks vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a, et eespool mainitud muudatusettepanek jõustub, kui selle on ratifitseerinud ükssada kaks osalisriiki,

4. otsustab, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peasekretär koostab hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelse protokolli, mis on võrdselt autentsed ning sisaldavad eespool mainitud muudatusettepanekut ja alljärgnevat.

a) Protokollile kirjutavad alla assamblee juhataja ja selle peasekretär.

b) Protokolli võivad ratifitseerida riigid, kes on ratifitseerinud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni või sellega ühinenud.

c) Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

d) Protokoll jõustub selle ratifitseerinud riikide suhtes kuupäeval, millel antakse hoiule ühesaja teine ratifitseerimiskiri.

e) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki osalisriike protokolli iga ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

f) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki konventsiooni osalisriike protokolli jõustumise kuupäevast.

g) Protokolli pärast eespool nimetatud kuupäeva ratifitseerinud osalisriigi suhtes jõustub protokoll selle ratifitseerimiskirja hoiuleandmisel Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

Tulenevalt assamblee eespool mainitud tegevusest

on organisatsiooni peasekretär koostanud käesoleva protokolli.

Selle kinnituseks on Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni eespool nimetatud kahekümne viienda (erakorralise) istungjärgu juhataja ja peasekretär, keda assamblee selleks volitas, protokollile alla kirjutanud.

Koostatud kümnendal mail tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal Montréalis ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Protokoll jääb hoiule Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni arhiivi ja selle kinnitatud ärakirjad edastab organisatsiooni peasekretär kõikidele seitsmendal detsembril 1944. aastal koostatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni osalisriikidele.

Assad Kotaite assamblee kahekümne viienda (erakorralise) istungjärgu juhataja

Yves Lambert peasekretär

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation  Signed at Montreal on 10 May 1984

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json