HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

Riigid ja territooriumidKasahstan

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse vaheline isikute tagasivõtmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2024
Avaldamismärge:RT II, 19.03.2024, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse vaheline isikute tagasivõtmise kokkulepe

Vastu võetud 15.12.2022

Vabariigi Valitsuse 17.06.2021 korraldus nr 230 kokkuleppe eelõnu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Kasahstani Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

    olles otsustanud tugevdada koostööd ebaseadusliku rände vastu toimuva tegevuse tõhustamiseks;

    olles mures kuritegelike rühmituste poolse rändajate ebaseaduslike vedude mahu märkimisväärse kasvu pärast;

    soovides kehtestada siinse kokkuleppe sõlmimisega ning vastastikkuse alusel kiired ja tõhusad menetlused poolte territooriumile sisenemise, territooriumil viibimise või seal elamise tingimusi mittetäitvate või enam mitte täitvate isikute tuvastamiseks ja nende tagasisaatmise korraldamiseks ning nimetatud isikute läbisõidu lihtsustamiseks koostöö vaimus;

    arvestades asjaolu, et pooled peavad tegema kõik võimaliku selleks, et saata nende riiki ebaseaduslikult sisenenud kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud tagasi oma kodakondsuse või alalise elukoha riiki;

    tunnustades vajadust austada inimõigusi ja -vabadusi ning rõhutades, et siinne kokkulepe ei kahjusta poolte õigusi ja kohustusi rahvusvahelise õiguse, iseäranis Genfis allkirjastatud 28. juuli 1951. a pagulasseisundi konventsiooni ja New Yorgis allkirjastatud 31. jaanuari 1967. a pagulasseisundi protokolli, New Yorgis allkirjastatud 16. detsembri 1966. a rahvusvahelise kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti, samuti rahvusvaheliste väljasaatmislepingute, millega pooled on ühinenud, kohaselt;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1
Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse termineid järgmises tähenduses:

    1) tagasivõtmine – taotluse esitanud poole territooriumile ebaseaduslikult sisenenud või seal ebaseaduslikult viibiva või elava taotluse saanud poole kodaniku, kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku tagasisaatmine kokkuleppe sätete kohaselt taotluse esitanud poole pädeva asutuse poolt ja vastuvõtmine taotluse saanud poole pädeva asutuse poolt;
    2) kolmanda riigi kodanik – isik, kelle kodakondsus on erinev poolte kodakondsusest;
    3) kodakondsuseta isik – isik, kellel pole tõendeid ühegi riigi kodakondsuse kohta;
    4) elamisluba – poolte volitatud asutuste väljastatud kehtiv luba, mis annab isikule õiguse elada poole territooriumil (see ei hõlma ajutist luba viibida riigi territooriumil seoses varjupaigataotluse või elamisloa taotluse menetlemisega);
    5) viisa – poole volitatud asutuse väljastatud luba, mis annab õiguse siseneda poole territooriumile või sõita läbi nimetatud territooriumi, hõlmamata:
        Kasahstani Vabariigi puhul – lennujaamas väljastatud transiidiviisat;
        Eesti Vabariigi puhul – lennujaamas väljastatud transiidiviisat;
    6) transiit – kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku liikumine taotleva poole territooriumilt läbi täitva poole territooriumi sihtriiki;
    7) taotlev pool – riik, mis saadab tagasivõtmis- või transiiditaotluse vastavalt käesolevale kokkuleppele;
    8) täitev pool – riik, millele saadetakse tagasivõtmis- või transiiditaotlus vastavalt käesolevale kokkuleppele;
    9) pädevad asutused – poolte volitatud organid, mis vastutavad käesoleva kokkuleppe rakendamise eest.


Artikkel 2

Poolte kodanike tagasivõtmine

1. Kokkuleppe kohaselt võtab täitev pool, ilma muude formaalsusteta kui ette nähtud siinses kokkuleppes, taotleva poole taotlusel tagasi isikud, kes ei täida taotleva poole territooriumile sisenemise, seal viibimise või seal elamise tingimusi, kui siinse kokkuleppe kohaselt on tuvastatud, et isik on täitva poole kodanik. See säte kehtib ka isikute puhul, kellelt on täitva poole kodakondsus ära võetud või kes on sellest loobunud pärast taotleva poole territooriumile sisenemist ja kes ei ole omandanud taotleva poole või kolmanda riigi kodakondsust.

2. Samal ajal artikli lõikes 1 osutatud isikute tagasivõtmisega võtab täitev pool tagasi nende:
    1) alla 18-aastased vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on iseseisev taotleva poole territooriumil viibimise või elamise õigus;
    2) selle artikli lõikes 1 osutatud isikute kodakondsusest erineva kodakondsusega abikaasad, kui neil on õigus siseneda täitva poole territooriumile või seal viibida või elada ja neil puudub iseseisev õigus viibida või elada taotleva poole territooriumil, välja arvatud juhul, kui rahvusvaheline leping näeb ette teisiti.

3. Olenemata tagasivõetava isiku tahtest, väljastab täitev pool vajadusel isiku tagasisaatmiseks vajaliku reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Reisidokument väljastatakse tasuta 3 (kolme) kalendripäeva jooksul tagasivõtmise taotlusele positiivse vastuse saamisest. Kui õiguslike või faktiliste põhjuste tõttu ei või tagasivõetavat isikut üle viia väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul, väljastab täitva poole pädev asutus uue reisidokumendi selles lõikes sätestatud viisil sama kehtivusajaga, mis isikule varem väljastatud reisidokumendil.


Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1. Taotleva poole taotlusel võtab täitev pool kokkuleppe raames ilma muude formaalsusteta kui need, mis on nimetatud kokkuleppes, tagasi kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku, kes ei täida või enam ei täida taotleva poole territooriumile sisenemise või seal viibimise või seal elamise tingimusi, kui vastavalt kokkuleppele tõendatakse, et nimetatud isik:
    1) sisenes taotleva poole territooriumile täitva poole territooriumilt ebaseaduslikult või
    2) sisenemise ajal omas täitva poole välja antud kehtivat elamisluba või
    3) sisenemise ajal omas täitva poole välja antud kehtivat viisat.

2. Selle artikli lõikes 1 sätestatud kohustust tagasivõtmise kohta ei või rakendada, kui:
    1) kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik viibis täitva poole territooriumil üksnes rahvusvahelise lennujaama transiiditsoonis või omab transiidiviisat, või
    2) taotlev pool on väljastanud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast oma territooriumile sisenemist, välja arvatud järgmistel juhtudel:
        – asjaomane isik omab täitva poole välja antud pikema kehtivusajaga viisat või elamisluba või
        – taotleva poole välja antud viisa või elamisluba on hangitud võltsitud dokumentide abil.

3. Vajadusel annab täitev pool 3 (kolme) kalendripäeva jooksul tagasivõtmise taotlusele positiivse vastuse saamisest tagasivõetavale isikule välja reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.


Artikkel 4

Ekslik tagasivõtmine

Taotlev pool võtab tagasi täitva poole poolt tagasivõetud isiku, kui 3 (kolme) kuu jooksul pärast isiku üleandmist sellele poolele tuvastatakse, et ei ole järgitud siinse kokkuleppe artiklites 2 ja 3 sisalduvaid nõudeid, või tõendatakse, et isiku üleandmise hetkel puudusid siinse kokkuleppega ette nähtud tingimused sellise isiku tagasivõtmiseks. Sellistel juhtudel kohaldatakse kokkuleppe sätteid, mis reguleerivad tagasivõtmis- ja transiidikorda, ning täitev pool koos tagasivõetava isikuga annab taotlevale poolele üle kogu olemasoleva teabe isiku ja tema kodakondsuse kohta.


Artikkel 5

Tagasivõtmistaotlus

1. Vastavalt kokkuleppe lisale 1 saadab taotleva poole pädev asutus isiku tagasivõtmiseks postiga või tehnilise sidevahendi nagu e-posti või faksi abil täitva poole pädevale asutusele tagasivõtmistaotluse.

2. Tagasivõtmistaotluse näidisvorm on määratud kokkuleppe lisas 1.

3. Tagasivõtmistaotlus sisaldab järgnevaid andmeid:
    1) kogu kättesaadav teave tagasivõetava isiku kohta (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu ning, võimalusel, sünnikoht ja viimatine elukoht),
    2) üksikasjalikud andmed tema alaealiste vallaliste laste ja (või) abikaasade kohta, samuti isiku värvifoto.

4. Tagasivõtmistaotlusele lisatakse olemasolevad ärakirjad dokumentidest, mille kohaselt on tõendatud täitva poole kodakondsus või mille alusel on tuvastatud kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu.

5. Vajalikel juhtudel peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgnevaid andmeid:
    1) avaldus, mis tõendab, et tagasivõtmisele kuuluv isik vajab meditsiiniabi või erihooldust, tingimusel, et isik on andnud selliseks avalduseks nõusoleku;
    2) andmed mis tahes muude kaitse- või turvameetmete kohta, mis võivad osutuda üleviimise korral vajalikuks;
    3) taotlus vestluse läbiviimiseks tagasivõetava isiku kodakondsuse kindlaksmääramise eesmärgil.

6. Tagasivõtmistaotlus ei ole nõutav, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv dokument, mis lubab isikul riigipiiri ületada, kuid juhul, kui isik on kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik, siis täitva poole välja antud viisa või luba elamiseks.

7. Pooled vahetavad hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kokkuleppe jõustumise kuupäevast diplomaatiliste kanalite kaudu näidiseid dokumentidest, mille alusel tõendatakse Kasahstani Vabariigi ja Eesti Vabariigi kodakondsust, ning samuti kokkuleppe artikli 3 lõikes 3 viidatud reisidokumendi näidise (selles lõikes viidatud dokumentides muudatuste tegemisel teatavad pooled sellest viivitamatult ning saadavad teineteisele dokumentide muudetud või uued näidised).

8. Vastus tagasivõtmistaotlusele edastatakse e-posti või faksiga.


Artikkel 6

Kiirkorras tagasivõtmine

1. Kui isik peetakse kinni taotleva poole lennujaamas pärast seda, kui ta on ebaseaduslikult piiri ületanud, olles saabunud vahetult täitva poole territooriumilt, võib taotlev pool esitada taotluse tema tagasivõtmiseks 2 (kahe) kalendripäeva jooksul kinnipidamise hetkest.

2. Tagasivõtmistaotlus sisaldab isiku üleandmise kuupäeva ettepanekut.

3. Isiku tagasivõtmisega nõustumise korral kinnitab täitva poole pädev asutus vastuses nõustumist käesoleva artikli lõikes 2 viidatud tingimustega või pakub välja teised tingimused. Tingimuste muutmist võib kooskõlastada telefonitsi.

4. Vastus tagasivõtmistaotlusele edastatakse e-posti või faksiga ning selle võib lisaks edastada telefonitsi.


Artikkel 7

Tõendid kodakondsuse kohta

1. Täitva poole isiku kodakondsust võib:
    1) tõendada vähemalt ühe kokkuleppe lisas 2 nimetatud dokumendi alusel, isegi juhul kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud (kui esitatakse niisugune dokument, tunnustab täitev pool isiku kodakondsust ilma edasise kontrollimiseta);
    2) eeldada vähemalt ühe kokkuleppe lisas 3 nimetatud dokumendi alusel, isegi juhul kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud (selliste dokumentide esitamise korral loeb täitev pool isiku kodakondsuse tuvastatuks, kui ei tõendata muud).

2. Täitva poole üle viidava kodaniku perekondlikke sidemeid kokkuleppe artikli 2 punktis 2 osutatud tagasivõetavate isikutega ning nende õigust siseneda täitva poole territooriumile võib tõendada, esitades kokkuleppe lisas 4 nimetatud dokumendid.

3. Poolte kodakondsust ei või kinnitada võltsitud tõendite või dokumentide alusel.


Artikkel 8

Tõendid kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute puhul

1. Kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei täida või enam ei täida taotleva poole territooriumile sisenemise, seal viibimise või seal elamise tingimusi, kui tõendatakse, et isikul on:
    1) kokkuleppe lisa 5 osas A nimetatud mis tahes dokument (niisuguse dokumendi esitamisel tunnistab täitev pool isiku ebaseaduslikku sisenemist, õiguspärast viibimist või elamist oma territooriumil ilma edasise kontrollimiseta);
    2) kokkuleppe lisa 5 osas B nimetatud mis tahes dokument (niisuguse dokumendi esitamisel viib täitev pool läbi uurimise ja tunnistab kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku ebaseadusliku sisenemise või oma territooriumil seadusliku viibimise või elamise fakti, kui ei tõendata teisiti).

2. Kolmanda riigi kodaniku ja kodakondsuseta isiku tagasivõtmise aluseks ei või olla võltsitud dokument.


Artikkel 9

Vestlus

1. Kui täitva poole pädevale asutusele kokkuleppe lisades 2 ja 3 nimetatud dokumentide esitamine on võimatu, viib täitev pool tagasivõtmisele kuuluva isikuga läbi vestluse.

2. Vestlus viiakse läbi:
    – Kasahstani Vabariigi puhul, Eesti Vabariigis akrediteeritud diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajate poolt;
    – Eesti Vabariigi puhul, Kasahstani Vabariigis akrediteeritud diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse esindajate poolt.

3. Vestlus viiakse läbi taotleva poole pädeva asutuse kindlaks määratud kohas ja tingimustel iga juhtumi puhul individuaalselt. Vestluse käigus võib tekkida vajadus taotleva poole pädeva asutuse esindaja juuresoleku järele.

4. Täitva poole pädev asutus teavitab taotleva poole pädevat asutust vestluse tulemustest kirjalikult võimalikult lühikese aja, kuid hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul vestluse läbiviimise taotlust sisaldava tagasivõtmistaotluse kättesaamise päevast.

5. Kui vestluse tulemused ei võimaldanud kinnitust tagasivõetava isiku täitva poole kodakondsuse osas, teavitab asjaomase poole diplomaatiline esindus või konsulaarasutus kirjalikult põhjustest, mis seda kinnitust ei võimaldanud.


Artikkel 10

Tähtajad

1. Täitva poole kodaniku tagasivõtmistaotluse võib saata täitva poole pädevale asutusele igal ajal pärast seda, kui on tuvastatud, et kodanik ei täida või ei täida enam taotluse esitanud poole territooriumile sisenemise, seal viibimise või seal elamise tingimusi.

2. Kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku tagasivõtmistaotlus saadetakse täitva poole pädevale asutusele ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 6 (kuut) kuud arvates kuupäevast, mil tuvastati, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei täida või enam ei täida taotleva poole territooriumile sisenemise või seal viibimise või seal elamise tingimusi. Kohustust kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku tagasivõtmise osas ei teki, kui taotlus isiku tagasivõtmiseks saadeti pärast käesolevas lõikes nimetatud tähtaja möödumist.

3. Täitva poole pädev asutus saadab kirjaliku vastuse tagasivõtmistaotlusele ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 30 (kolmekümmet) kalendripäeva taotluse kättesaamise kuupäevast. Kui esinevad tagasivõtmistaotlusele õigeaegse vastuse saatmist takistavad asjaolud, pikendatakse vastamise ajavahemikku täitva poole pädeva asutuse õigustatud taotluse alusel 40 (neljakümne) kalendripäevani.

4. Kiirkorras menetluse puhul edastatakse taotleva poole pädeva asutuse tagasivõtmistaotlusele kirjalik vastus 2 (kahe) kalendripäeva jooksul taotluse kättesaamise kuupäevast.

5. Kui taotleva poole pädev asutus ei ole saanud vastust tagasivõtmistaotlusele käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 nimetatud tähtaegade jooksul, loetakse, et vastus on positiivne.

6. Negatiivse vastuse korral tagasivõtmistaotlusele teatatakse taotleva poole pädevale asutusele vastuse põhjused kirjalikult.

7. Saanud positiivse vastuse tagasivõtmistaotlusele, annab taotleva poole pädev asutus tagasivõetava isiku viivitamatult üle kokkuleppe artikli 11 lõikes 1 kehtestatud korras.


Artikkel 11

Üleandmise tingimused ja transpordiviis

1. Enne tagasivõetava isiku üleandmist kooskõlastavad pädevad asutused kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kalendripäeva enne üleandmist kuupäeva, piiripunkti, isiku võimaliku saatmise tingimused ja teised üleandmist puudutavad küsimused.

2. Tagasivõetava isiku üleandmiseks kasutatakse transpordiviisina õhuvedu. Isiku vedamisel ei piirdu valik poolte riiklike lennuettevõtjatega. Asjaomasteks eesmärkideks võib kasutada nii regulaar- kui ka tellimuslende.


Artikkel 12

Transiidi põhimõtted

1. Pooled piiravad kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhul, kui neid ei või tagasi saata vahetult sihtriiki.

2. Täitev pool lubab kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute transiiti, kui on tagatud nende edasine pääs sihtriiki läbi kõigi transiidiriikide territooriumide ning vastuvõtmine sihtriigi poolt.

3. Täitva poole nõudel toimub kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute transiit saatjaga.

4. Täitev pool võib keelduda transiidi võimaldamisest:
    1) kui on oht, et kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut võidakse sihtriigis või transiidiriigis piinata, ebainimlikult või väärikust alandavalt kohelda või karistada, surma mõista või jälitada tema rassilise, usutunnistuse või rahvusliku päritolu tõttu või ka tulenevalt tema kuulumisest teatud sotsiaalsesse rühma või poliitilistest veendumustest;
    2) kui täitvas pooles, läbisõiduriigis või sihtriigis võidakse kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku suhtes kohaldada kriminaaljälitust või teda kriminaalkorras karistada;
    3) täitva poole rahvatervise, riigi julgeoleku, avaliku korra või muude riiklike huvide kaitse kaalutlustel;
    4) kui täitva poole territooriumil on transiidiks vaja liikuda saabumise lennujaamast teise lennujaama;
    5) kui taotleva poole pöördumisel abi järele ei ole selle osutamine põhjendatud kaalutlustel võimalik.

5. Täitev pool võib tühistada mis tahes välja antud transiidiloa, kui pärast loa andmist on tekkinud või ilmnenud käesoleva artikli lõikes 4 ette nähtud läbisõitu takistavad asjaolud, või kui läbisõitva isiku pääs või vastuvõtmine ei ole enam tagatud teiste transiidiriikide või sihtriigi poolt. Sellisel juhul võtab taotlev pool kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamatult tagasi.


Artikkel 13

Transiiditaotlus

1. Transiiditaotlus esitatakse kokkuleppe lisas 6 ette nähtud vormis.

2. Transiiditaotlus saadetakse hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva enne transiidi algust. Transiiditaotlus ja vastus sellele saadetakse faksi või e-postiga.


Artikkel 14

Transiidikord

1. Transiiditaotlus esitatakse täitva poole pädevale asutusele posti teel või tehnilise sidevahendi nagu e-posti või faksi abil, ja see sisaldab järgmist teavet:
    1) liikumistee transiidil, transiidiriigid, kui neid on, ja sihtriik;
    2) läbisõitva isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, neiupõlvenimi, muud isiku kasutatavad nimed või nimed, millega isikut teatakse, varjunimed, sünniaeg, sugu, võimalusel sünnikoht, kodakondsus, keel, reisidokumendi liik ja number), samuti värvifoto isikust;
    3) eeldatavasti kasutatav piiripunkt, läbisõitva isiku üleandmise aeg ning võimalik saatja;
    4) teiste transiidiriikide ja sihtriigi nõusolek transiidireisiga ja tagasivõetava isiku vastuvõtmisega.

2. Täitev pool, saanud transiiditaotluse hiljemalt 2 (kaks) kalendripäeva enne kavandatava transiidi toimumist, teavitab taotleva poole pädevat asutust kirjalikult nõusolekust transiidiks, kinnitab piiripunkti ja läbisõitva isiku eeldatava vastuvõtmise aja, või teavitab transiidist keeldumisest ja näitab keeldumise põhjused.


Artikkel 15

Saatjaga üleandmine

Saatjaga isikute üleandmine ja transiit toimub kooskõlas järgnevate põhimõtetega:
    1) taotleva poole pädev asutus märgib, vastavalt asjaoludele, kokkuleppe lisas 1 sätestatud tagasivõtmistaotluse alapunktis E või kokkuleppe lisas 6 sätestatud transiiditaotluse alapunktis C saatjate ees- ja perekonnanimed ning nende reisidokumentide seeria, numbri, väljaandmise kuupäeva ja kestuse ning  kehtivuse aja;
    2) taotleva poole pädev asutus teavitab täitva poole pädevat asutust viivitamatult muudatustest selle artikli punktis 1 nimetatud saatjate andmetes;
    3) saatjad täidavad oma ülesandeid relvitult ja erariietuses, kannavad endaga kaasas reisidokumenti ja ametlikke dokumente, mis kinnitavad nende nõusolekut saadetava isiku tagasivõtmise või (ja) transiidiga, ning teisi saadetavat isikut puudutavaid ja sihtriigi asjaomastele asutustele üleandmisele kuuluvaid dokumente;
    4) saatjad vastutavad tagasivõetavate isikute ning nende sihtriigile üleandmise eest;
    5) saatjad on kohustatud järgima täitva poole õigusakte (saatjate volitused üleandmise või läbisõidu vältel on piiratud hädakaitsega, võttes arvesse selle artikli punkti 7);
    6) täitev pool tagab saatjatele samaväärse kaitse ja toe, mille ta tagab oma isikutele, kes täidavad samu ülesandeid tema õigusaktide kohaselt;
    7) kui täitval poolel ei ole võimalik osutada abi, on saatjatel õigus vastavalt tekkinud asjaoludele ja täitva poole õigusaktidele kohaldada tagasivõetava või läbisõitva isiku suhtes tõhusaid kaitse- ja mõjutusvahendeid tema põgenemise, enesevigastamise, saatjale või kolmandale isikule kallalekippumise või vara kahjustamise ohu tõrjumiseks;
    8) kui seda nõutakse, on saatjatel siht- või transiidiriigi vajalikud viisad;
    9) saatjad ja transiidil üleviidavad isikud on vabastatud täitva poole viisa hankimisest.


Artikkel 16

Transpordi- ja transiidikulud

Piiramata pädevate asutuste õigust hüvitada isiku tagasivõtmise kulud tagasivõetava isiku enda või kolmanda isiku kulul ning poolte riigisiseste õigusaktidega tagatud vahendite piires:
    1) kannab taotlev pool kokkuleppe kohase tagasivõtmise või transiidi transpordikulud lõppsihtriigi piiril lõppsihtriigi poolel asuva piiripunktini, samuti täitva poole tehtud transpordi- ja muud kulud, mis seonduvad kokkuleppe artiklis 4 nimetatud isikute tagasisaatmisega, vääringus, mis on vastuvõetav mõlemale poolele, 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul kulu kinnitava finantsdokumendi esitamisest;
    2) edastab täitva poole pädev asutus koos selle artikli punktis 1 nimetatud dokumendiga pangakonto andmed ja muu aruandeks vajaliku teabe.


Artikkel 17

Isikuandmete kaitse

1. Isikuandmete töötlemisel ja käsitlemisel konkreetsel juhul, kaasa arvatud nende üleandmisel teise poole pädevatele asutustele, järgitakse poolte siseriiklikku õigust. Igal juhul kohaldatakse järgnevaid põhimõtteid:
    1) isikuandmeid töödeldakse vastavalt poolte töötlemise ajal kehtivatele õigusaktidele;
    2) isikuandmete kogumine ja nende edasine töötlemine toimub kindlal õiguslikul ja kokkuleppe rakendamisega seonduval eesmärgil;
    3) edastatavad isikuandmed on täpsed ja asjakohased ning puudutavad üksnes järgmist:
        – andmed tagasivõetava isiku kohta (nimi, perekonnanimi, varasemad perekonnanimed, isiku kasutatavad muud nimed või nimed, millega teda teatakse, varjunimed, sünniaeg ja -koht, sugu, perekonnaseis, elukoht, kehtiv ja mis tahes varasem kodakondsus);
        – isikut tõendavad dokumendid (number, kehtivus, väljaandmise kuupäev, välja andnud asutus, väljaandmise koht);
        – isiku viibimiskoht ja liikumisteed;
        – muud andmed ja dokumendid, mis on vajalikud tagasivõetava isiku tuvastamiseks või kokkuleppest tulenevalt tagasivõtmise või läbisõidu aluseks olevate tingimuste esinemise küsimuse uurimiseks;
        – üle antava isikuga seotud erilised asjaolud, kaasa arvatud teave, et tegemist on ohtliku isikuga, või teave ja andmed tema terviseseisundi kohta eesmärgiga osutada meditsiiniabi või raviteenust  kutsesaladuse hoidmise kohustusega asjaomase kutse esindaja vastutusel;
    4) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab asjaomase isiku tuvastamist ja mitte kauem kui on vajalik nende töötlemiseks;
    5) kui isikuandmete töötlemisel ei järgita käesoleva artikli sätteid, iseäranis juhtudel kui need andmed ei vasta eesmärgile, mille jaoks neid kogutakse, rakendavad isikuandmeid edastavad ja vastu võtvad pädevad asutused kõiki meetmeid selleks, et isikuandmeid parandada, hävitada või nende töötlemine peatada (pädevad asutused teavitavad üksteist nimetatud andmete mis tahes parandamisest, hävitamisest või nende töötlemise peatamisest);
    6) taotluse korral teavitab isikuandmeid vastu võttev pädev asutus isikuandmeid edastavat pädevat asutust edastatud andmete kasutamisest ja andmete põhjal saadud tulemustest;
    7) isikuandmeid võib üle anda üksnes pädevatele asutustele, nende edasiseks üleandmiseks teistele asutustele on nõutav andmed edastanud pädeva asutuse eelnev nõusolek;
    8) isikuandmeid edastav ja isikuandmeid vastu võttev pädev asutus on kohustatud isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kirjalikult registreerima;
    9) pooled rakendavad kõiki vajalikke korraldusmeetmeid ja tagavad tehniliste vahendite kohustuslikus korras kasutamise töödeldavate isikuandmete tõhusaks kaitseks nende andmise eest ebapädevatele isikutele, vastu võetud andmete mis tahes muutmise eest, andmete juhusliku kaotsimineku, juhusliku või ebaseadusliku kahjustamise või hävitamise eest.


Artikkel 18
Seos teiste rahvusvaheliste kohustustega

Kokkulepe ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad teistest rahvusvahelistest lepingutest, mille pooled nad on.


Artikkel 19

Pädevad asutused ja piiriületuspunktid

1. Kokkuleppe rakendamise, sealhulgas vahetuks suhtlemiseks pädevad asutused on:

    – Kasahstani Vabariigis:
       Kasahstani Vabariigi Siseministeerium;

    – Eesti Vabariigis:
       Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet.

2. Pädevad asutused teatavad üksteisele oma kontaktandmed hiljemalt 30. (kolmekümnendal) kalendripäeval kokkuleppe jõustumise kuupäevast.

3. Kokkuleppe rakendamiseks kasutatakse järgnevaid piiriületuspunkte:

    – Kasahstani Vabariigis:
       rahvusvaheline Astana lennujaam,
       rahvusvaheline Almatõ lennujaam;

    – Eesti Vabariigis:
       piiripunkt Tallinn-1 (lennujaam).

4. Pädevate asutuste nõusolekul toimub isikute üleandmine või läbisõit teiste rahvusvahelistele ühendustele avatud piiripunktide kaudu.

5. Pooled teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu oma pädevate asutuste või nende nimetuste või ülesannete muutumisest, piiripunktide nimekirja muutumisest või täiendamisest hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul nende andmete muutmise kuupäevast.

6. Kirjavahetust pädevate asutuste vahel peetakse inglise keeles, kui nad ei otsusta teisiti.


Artikkel 20

Ekspertide kohtumised ja konsultatsioonid ning teabevahetus

1. Vahetamaks kogemusi kokkuleppe rakendamisel ja (või) vaatamaks läbi ettepanekuid selle muutmiseks, võib kumbki pool või pädevad asutused korraldada ekspertide kohtumisi või konsultatsioone.

2. Kokkuleppes nimetatud dokumentides muudatuste tegemise korral teavitavad pädevad asutused nendest viivitamatult ning saadavad üksteisele muudetud või uued dokumendinäidised.


Artikkel 21

Kokkuleppe muutmine ja selles täienduste tegemine

Pooled võivad mõlema poole nõusolekul teha kokkuleppesse selle lahutamatuks osaks olevaid muudatusi ja täiendusi, mis vormistatakse eraldiseisvate protokollidega ning jõustuvad käesoleva kokkuleppe artikli 24 lõikes 1 ette nähtud korras.

Artikkel 22
Vaidluste lahendamine

Kokkuleppe sätete tõlgendamisel või kohaldamisel tekkida võivad erimeelsused lahendavad pädevad asutused läbirääkimiste ja konsultatsioonide teel.


Artikkel 23

Lisad

Kokkuleppe lisad 1–6 loetakse kokkuleppe lahutamatuks osaks.


Artikkel 24

Lõppsätted

1. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ja jõustub 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödumisel kuupäevast, millal pooled on diplomaatiliste kanalite kaudu kätte saanud viimase kirjaliku teate kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste menetluste lõpuleviimise kohta.

2. Teatades kirjalikult teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu, võib kumbki pool oma riikliku julgeoleku, avaliku korra või rahvatervise ja muude riiklike huvide tagamiseks kokkuleppe kohaldamise ajutiselt kas täielikult või osaliselt peatada, välja arvatud kokkuleppe artikli 2 osas. Peatamine hakkab kehtima 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödumisel teate kättesaamise päevast. Mõlemapoolsel kokkuleppel teatavad pooled kokkuleppe kohaldamise taastamisest teineteisele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu.

3. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkulepe kaotab kehtivuse 60 (kuuekümne) kalendripäeva möödumisel teate kättesaamise kuupäevast.


Koostatud Astanas 15. detsembril 2022. aastal kahes eksemplaris, kumbki eesti, kasahhi ja inglise keeles; kõigil tekstidel on võrdne õigusjõud.

Erimeelsuste korral käesoleva kokkuleppe sätete tõlgendamisel lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel

Toomas Tirs

Marat Akhmetzhanov


Agreement between
the Government of the Republic of Estonia
and
the Government of the Republic of Kazakhstan
on the readmission of persons


    The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Parties",
    determined to strengthen cooperation in order to increase the effectiveness of counteraction to illegal migration;

    concerned about the significant growth in the activities of organized crime groups for the smuggling of migrants;

    desiring to establish, by concluding this Agreement and on the basis of reciprocity, quick and effective procedures for identifying and organizing the return of persons who do not fulfil or no longer fulfil the conditions of entry, stay or residence on the territory of the states of the Parties, as well as facilitate the transit of such persons in the spirit of cooperation;

    having regard to the fact that the Parties shall make every effort to return third-country nationals and stateless persons who illegally enter their state, to the state of their nationality or permanent residence;

    recognizing the need to respect human rights and freedoms and emphasizing that this Agreement does not prejudice the rights and obligations of the states of the Parties in accordance with international law, in particular the Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951, signed in Geneva and the Protocol Relating to the Status of Refugees, January 31, 1967 signed in New York; The International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966 signed in New York and international treaties on extradition, to which the states of the Parties are parties;

    have agreed upon the following:

Article 1
Definitions

The terms used in this Agreement mean the following:
    1) “Readmission” – the return in accordance with the provisions of this Agreement by the competent authority of the Requesting Party and the acceptance by the competent authority of the Requested Party of nationals of the state of the Requested Party, third-country nationals or stateless persons who illegally entered, stay or reside in the territory of the state of the Requesting Party;
    2) “Third-country national” – a person who has a different nationality than the nationality of the states of the Parties;
    3) “Stateless person” – a person who does not have evidence of nationality of any state;
    4) “Permit to reside” – a valid permit issued by authorized bodies of the state of a Party, which grants a person the right to reside in the territory of the state of that Party (this shall not include temporary permissions to remain on its territory in connection with the processing of an asylum application or an application for residence permit);
    5) “Visa” – a permit issued by an authorized body of the State of a Party, providing the right to enter the territory or transit through the territory of the state of the Party, not including:
        for the Republic of Kazakhstan – a transit visa issued at the airport;
        for the Republic of Estonia – a transit visa issued at the airport;
    6) “Transit” – the passage of third-country nationals or stateless persons through the territory of the state of the Requested Party from the state of the Requesting Party to the destination state;
    7) “Requesting Party” – the state of one of the Parties that sends a request for readmission or a request for transit in accordance with this Agreement;
8) “Requested Party” – the state of one of the Parties to which a request for readmission or a request for transit is sent in accordance with this Agreement;
9) “Competent authorities” – the authorized bodies of the states of the Parties that are responsible for the implementation of this Agreement.


Article 2

Readmission of nationals of the states of the Parties

1. The Requested Party, at the request of the Requesting Party under this Agreement, shall readmit, without other formalities than those specified in this Agreement, any person who does not fulfil or has ceased to fulfil the conditions of entry, stay or residence on the territory of the state of the Requesting Party, if in accordance with this Agreement it has been established that this person is a national of the state of the Requested Party. This provision shall also apply to persons who, upon entering the territory of the state of the Requesting Party have been deprived or renounced the nationality of the state of the Requested Party and have not acquired the nationality of the state of Requesting Party or a third country.

2. Together with the readmission of the persons referred to in paragraph 1 of this Article, the Requested Party shall readmit their:
    1) minor, unmarried children under the age of 18, regardless of their place of birth or nationality, unless they have an independent right to stay or reside in the territory of the state of the Requesting Party;
    2) spouses having a different nationality than the persons referred to in paragraph 1 of this Article, if they have the right to enter, stay or reside in the territory of the state of the Requested Party and do not have an independent right to stay or reside in the territory of the state of the Requesting Party, unless otherwise provided by international treaties.

3. The Requested Party, regardless of the will of the person subject to readmission, shall issue, if necessary, a travel document necessary for the return of that person, with validity period of at least 30 (thirty) calendar days. The travel document is issued free of charge within 3 (three) calendar days after receiving a positive response to the request for readmission. If, for legal or factual reasons, the person subject to readmission may not be transferred during the validity period of the issued travel document, the competent authority of the Requested Party shall issue a new travel document in the manner provided for in this paragraph, the validity period of which will be the same as that of the travel document previously issued to the person.


Article 3

Readmission of third-country nationals and stateless persons

1. The Requested Party, at the request of the Requesting Party, within the framework of this Agreement, shall readmit, without other formalities than those specified in this Agreement, any a third country national or stateless person who does not fulfil or has ceased to fulfil the conditions of entry, stay or residence on the territory of the state of the Requesting Party if, in accordance with this Agreement, it is proved that such a person:
    1) illegally entered the territory of the state of the Requesting Party from the territory of the state of the Requested Party, or
    2) at the time of the entry had a valid permit to reside issued by the Requested Party; or
    3) at the time of entry had a valid visa issued by the Requested Party.

2. The obligation regarding the readmission provided for in paragraph 1 of this Article shall not be applied if:
    1) a third-country national or a stateless person was exclusively in the transit zone of an international airport in the territory of the state of the Requested Party or has a transit visa; or
    2) the Requesting Party has issued a third-country national or stateless person a visa or permit to reside before or after entering its territory, with the exception of the following cases:
       – the given person has a visa or a permit to reside issued by the Requested Party with a longer validity period; or
       – the visa or permit to reside issued by the Requesting Party has been obtained with the help of forged documents.

3. The Requesting Party, if necessary, within 3 (three) calendar days after receiving a positive response to the request for readmission, shall issue to the person subject to readmission a travel document with the validity period of at least 30 (thirty) calendar days.


Article 4

Erroneous readmission

The Requesting Party shall take back the person readmitted by the Requested Party if, within 3 (three) months after the transfer of this person to it, it is established that the requirements contained in Articles 2 and 3 of this Agreement were not met or it is confirmed that at the time of the transfer of the person there were no conditions for the readmission of such person provided for in this Agreement. In such cases, the provisions of this Agreement governing readmission and transit procedures are to be applied, and the Requested Party, along with the person being returned, shall transfer all available information about the identity and nationality of the person to the Requesting Party.


Article 5

Request for readmission

1. In accordance with Appendix 1 to this Agreement for the readmission of a person, the competent authority of the Requesting Party by mail or with the help of technical means of communication, such as e-mail or fax, shall send a request for readmission to the competent authority of the Requested Party.

2. A sample request for readmission is defined in Appendix 1 to this Agreement.

3. The request for readmission shall contain the following information:
    1) all available information about the person subject to readmission (name, surname, date of birth, gender, and, if possible, his/her place of birth and last place of residence);
    2) detailed information about his/her minor, unmarried children, and (or) spouses, as well as a colour photograph of the person subject to readmission.

4. Available copies of documents shall be attached to the request for readmission, in accordance with which the nationality of the state of the Requested Party is proved or on the basis of which the existence of conditions for readmission of third-country nationals or stateless persons is established.

5. In cases where it is necessary, the request for readmission shall also contain the following information:
    1) a statement indicating that the person subject to readmission needs special medical care, provided that this person has consented to such a statement;
    2) information on any other protection or security measures that may be necessary in the event of a transfer;
    3) a request for an interview to determine the nationality of the person subject to readmission.

6. A request for readmission is not required if the person subject to readmission has valid document that allows the person to cross the state border, and if this person is a citizen of a third country or a stateless person – a valid visa or permit to reside, issued by the Requested Party.

7. The parties no later than 14 (fourteen) calendar days from the date of entry into force of the Agreement, will exchange through diplomatic channels samples of documents in accordance with which the nationality of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Estonia is proved, as well as a sample travel document referred to in paragraph 3 Article 3 of the Agreement (in case of making changes to the documents referred to in this paragraph, the Parties shall immediately inform about this and send each other modified or new samples of documents).

8. The response to the request for readmission is transmitted by e-mail or fax.


Article 6

Accelerated readmission

1. In the event that a person was detained at the airport of the state of the Requesting Party after having illegally crossed the border and arrived directly from the territory of the state of the Requested Party, the Requesting Party may submit a request for readmission within 2 (two) calendar days from the moment of his/her detention.

2. The request for readmission contains the proposed date of transfer of the person.

3. The competent authority of the Requested Party, in case of consent to the acceptance of the person, in response confirms the acceptance of the conditions referred to in paragraph 2 of this Article or offers other conditions. Coordination of changes in conditions may be carried out by phone.

4. The response to the request for readmission is transmitted by e-mail or fax, and may additionally be transmitted by telephone.


Article 7

Proof of nationality

1. A person's nationality of the state of the Requested Party may be:
    1) proved on the basis of at least one of the documents specified in Appendix 2 to this Agreement, even if the validity of such a document has expired (if such documents are provided, the Requested Party shall recognize the nationality of the person without further verification);
    2) assumed on the basis of at least one of the documents specified in Appendix 3 to this Agreement, even if the validity of such a document has expired (if such documents are provided, the Requested Party shall consider the nationality of a person to be established, unless proven otherwise).

2. Family relationship of the transferred national of the state of the Requested Party with the persons subject to readmission referred to in clause 2 of Article 2 of this Agreement, and their right to enter the territory of the state of the Requested Party may be proved by providing the documents specified in Appendix 4 to this Agreement.

3. The nationality of the states of the Parties may not be confirmed on the basis of fake evidence or documents.


Article 8

Evidence for third-country nationals or stateless persons

1. Illegal entry of third-country nationals or stateless persons from the territory of the Requested Party into the territory of the Requesting Party may be proved by presenting:
    1) any of the documents specified in part A of Appendix 5 to this Agreement (if such documents are provided, the Requested Party shall recognize the illegal entry, lawful stay or residence of such persons in its territory without further verification);
    2) any of the documents specified in part B of Appendix 5 to this Agreement (if such documents are provided, the Requested Party shall conduct an investigation and recognize the fact of illegal entry, legal stay or residence of third-country nationals or stateless persons in its territory, unless proven otherwise).

2. Fake documents may not serve as evidence of the grounds for readmission of third-country nationals and stateless persons.


Article 9

Interview

1. If it is impossible to provide the competent authority of the Requested Party with any of the documents specified in Appendices 2 and 3 to this Agreement, the Requested Party shall conduct an interview with the person subject to readmission.

2. The interview is conducted:
    – on the part of the Republic of Kazakhstan, by employees of the diplomatic mission or consular post accredited in the Republic of Estonia;
    – on the part of the Republic of Estonia, by representatives of the diplomatic mission or consular post accredited in the Republic of Kazakhstan.

3. The interview shall be conducted in the place and under conditions determined individually with the competent authority of the state of the Requesting Party for each case. During the interview, presence of a representative of the competent authority of the Requesting Party may be requested.

4. The competent authority of the Requested Party as soon as possible, but no later than 7 (seven) calendar days from the date of receipt of the request for readmission with a request to arrange an interview included in it, shall notify the competent authority of the Requesting Party of the results of the interview in writing.

5. In a situation where the results of the interview did not allow confirming that the person subject to readmission is a national of the state of the Requested Party, the diplomatic mission or consular post of the state of that Party shall notify in writing of the reasons that did not allow this to be confirmed.


Article 10

Time limits

1. A request for readmission of a national of the state of the Requested Party may be sent to the competent authority of the Requested Party at any time after the fact that such a citizen does not fulfil or has ceased to fulfil the conditions of entry, stay or residence on the territory of the state of the Requesting Party is established.

2. A request for readmission of a third-country national or stateless person shall be sent to the competent authority of the Requested Party within a period not exceeding 6 (six) months from the date of establishing the fact that a third-country national or stateless person does not fulfil or has ceased to fulfil the conditions of entry, stay or residence on the territory of the state of the Requesting Party. An obligation regarding the readmission of a third-country national or stateless person does not arise if the request for readmission of such a person was sent after the expiration of the time limits specified in this paragraph.

3. A written response to the request for readmission shall be sent by the competent authority of the Requested Party within a period not exceeding 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of such a request. In the presence of circumstances that impede the timely response to the request for readmission, the response period on the basis of a justified request by the competent authority of the Requested Party shall be extended to 40 (forty) calendar days.

4. A written response to the request for readmission under accelerated procedure shall be transmitted to the competent authority of the Requesting Party within 2 (two) calendar days from the date of receipt of such a request.

5. In the event that the competent authority of the Requesting Party has not received a response to the request for readmission within the terms specified in paragraphs 3 and 4 of this Article, it shall be considered that the response to the request for readmission is positive.

6. In the case of a negative response to the request for readmission, the competent authority of the Requesting Party shall be informed of its reasons in writing.

7. After receiving a positive response to the request for readmission, the competent authority of the Requesting Party immediately transfers the person subject to readmission in the manner prescribed by paragraph 1 of Article 11 of this Agreement.


Article 11

Transfer conditions and mode of transport

1. Prior to the transfer of the person subject to readmission, the competent authorities shall agree in writing at least 2 (two) calendar days in advance on the date of transfer, the border crossing point, the conditions for possible escort and other issues related to the transfer.

2. To transfer the person subject to readmission, an air mode of transport is used. When transporting such a person, the choice is not limited to the use of national airlines of the states of the Parties. For these purposes, both regular and charter flights may be used.


Article 12

Transit principles

1. The Parties shall restrict the transit of third-country nationals or stateless persons in the event that such persons may not be returned directly to the destination state.

2. The Requested Party shall allow the transit of third-country nationals or stateless persons if the possibility of further passage of such persons through the territory of all transit states to the destination state and their acceptance by that state is guaranteed.

3. At the request of the Requested Party, the transit of third-country nationals or stateless persons shall be escorted.

4. The Requested Party may refuse transit:
    1) if there is a threat that, in the destination state or in the state of transit, a third-country national or stateless person may be subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment, the death penalty or criminal prosecution on the grounds of racial, religious, national origin, as well as of belonging to a particular social group or based on political beliefs;
    2) if in the Requested Party, in the transit state or in the destination state, a third-country national or a stateless person may be subjected to criminal prosecution or punishment;
    3) for reasons of protecting public health, national security of the state, public order or other national interests of the Requested Party;
    4) if for transit within the territory of the state of the Requested Party it is necessary to proceed from the airport of arrival to another airport;
    5) if the provision of assistance requested by the Requesting Party is not possible for justifiable reasons.

5. The Requested Party may revoke any issued transit permit if the circumstances impeding transit stipulated in paragraph 4 of this Article subsequently arise or emerge, or if the passage of the person following the transit or its acceptance is no longer guaranteed by other transit states or the destination state. In this case, the Requesting Party shall immediately accept the third-country national or stateless person back.


Article 13

Transit request

1. A transit request shall be made in the form specified in Appendix 6 to this Agreement.

2. A transit request shall be sent no later than 5 (five) calendar days before the start of the transit. A transit request and a response to it shall be sent by fax or e-mail.


Article 14

Transit procedure

1. A transit request shall be submitted to the competent authority of the Requested Party by mail or using technical means of communication, such as e-mail or fax, and shall contain the following information:
    1) about the transit route, transit states, if any, and the destination state;
    2) about the person following the transit (name, surname, maiden name, other names used by the person, or names by which he/she is known, aliases, date of birth, gender, where possible place of birth, nationality, language, type and number of travel document), as well as a colour photograph of the person;
    3) about the border crossing point that is supposed to be used, the time of transfer of the person following the transit, and possible escort;
    4) about consent of other transit states and the destination state for transit travel and acceptance of the person subject to readmission.

2. The Requested Party, after receiving a transit request no later than 2 (two) calendar days before the planned transit to be carried out, shall notify in writing the competent authority of the Requesting Party of its consent to the transit, confirm the border crossing point and the estimated time of acceptance of the person following the transit, or notify of a denial of transit and indicate the reasons for such a denial.


Article 15

Escorted transfer

Transfer and transit of persons with escort shall be carried out in compliance with the following principles:
    1) the competent authority of the Requesting Party shall indicate, respectively, in subparagraph "E" of the request for readmission specified in Appendix 1 to this Agreement or in subparagraph "C" of the transit request specified in Appendix 6 to this Agreement, names and surnames of the escorting persons, series, numbers, date of issue and the duration and validity periods of their travel documents;
    2) the competent authority of the Requesting Party shall immediately notify the competent authority of the Requested Party of changes in the data of the escorting persons referred to in subparagraph 1 of this Article;
    3) the escorting persons shall carry out their duties without weapons and in civilian clothes, carry a travel document and official documents confirming their consent to the readmission or (and) transit of the escorted person, as well as other documents regarding the escorted person, who shall be transferred to the relevant authorities of the destination state;
    4) the escorting persons shall be responsible for the readmitted persons and for the transfer of these persons to the destination state;
    5) the escorting persons shall be obliged to comply with the legislation of the Requested Party. The powers of escorting persons during the transfer or transit are limited by self-defence, taking into account subparagraph 7) of this Article;
    6) the Requested Party shall guarantee to the escorting persons the same level of protection and support as it provides to its persons performing the same tasks in accordance to its legislation;
    7) if it is not possible to provide assistance by the Requested Party, the escorting persons shall have the right, according to the circumstances, to apply, in accordance with the legislation of the Requested Party, protective and effective measures of influence in the event of a threat of escape of a person subject to readmission or transit, self-injury, assassination attempt on the escorting persons or third parties, or damage to property;
    8) escorting persons shall have, if required, the necessary visas of the country of destination or transit states;
    9) the escorting persons and the persons transferred in transit shall be exempted from obtaining visas of the Requested Party.


Article 16

Transport and transit costs

Without prejudice to the rights of the competent authorities to reimburse the costs of readmission of a person at the expense of the readmitted persons themselves or third parties and within the means provided by the national legislation of the states of the Parties:
    1) transportation costs associated with readmission and transit in accordance with this Agreement to a border crossing point across the border of the state of final destination, as well as transportation and other expenses of the Requested Party related to the return of persons specified in Article 4 of this Agreement, shall be borne by the Requesting Party in currency, acceptable to both Parties within 60 (sixty) calendar days from the date of submission of the relevant financial document confirming the costs;
    2) the competent authority of the Requested Party together with the document referred to in subparagraph 1) of this Article shall transmit information about the bank account and other information necessary for the report.


Article 17

Personal data protection

The processing and treatment of personal data in a particular case, including its transfer to authorities of the other Party, shall be subject to the domestic laws of Parties. In any event the following principles shall apply:
    1) personal data shall be processed in accordance with the current legislation of the states of the Parties;
    2) collection of personal data, their subsequent processing shall be carried out for a specific, legitimate purpose related to the implementation of this Agreement;
    3) the transmitted personal data shall be accurate and relevant and shall relate exclusively to the following:
       – information about the person subject to readmission (name, surname, previous surnames, other names used by the person or names by which he/she is known, aliases, date and place of birth, gender, marital status, place of residence, present and any previous nationality);
       – identity documents (number, validity, date of issue, issuing authority, place of issue);
       – places of stay and routes of movement of the person;
       – other information and other documents necessary to identify the person subject to readmission or to study the issue of the existence of conditions that, in accordance with this Agreement, are the basis for readmission or transit;
       – special circumstances relating to the transferee, including indication that he/she is a dangerous person or concerning the state of his/her health or indication of and data concerning health for the purpose of the provision of health care or health treatment under the responsibility of a professional subject to the obligation of professional secrecy;
    4) personal data shall be stored in a form that allows the identification of the relevant person, and no longer than it is required for the purpose of their processing;
    5) the competent authorities transmitting and receiving personal data shall take all measures to correct, destroy or suspend the processing of personal data in cases where their processing does not comply with the provisions of this Article, in particular when this data does not correspond to the purpose for which they are collected (the competent authorities shall notify each other of any corrections, destruction or suspension of the processing of these data);
    6) the competent authority receiving personal data shall inform, upon request, the competent authority transmitting personal data about the use of the transmitted data and the results obtained on their basis;
    7) personal data may only be transferred to the competent authorities; their subsequent transfer to other bodies requires the prior consent of the competent authority transmitting personal data;
    8) the competent authority transmitting personal data and the competent authority receiving personal data shall be obliged to register in writing the transmission and receipt of personal data;
    9) The Parties shall take all necessary organizational measures and ensure the mandatory use of technical means to effectively protect the processed personal data from providing it to incompetent persons, from making any changes to the received data, their accidental loss, accidental or illegal damage, or destruction.


Article 18

Relation to other international obligations

This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties arising from other international treaties to which their states are parties.


Article 19

Competent authorities and border crossing points

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement, including for direct interaction:
    for the Republic of Kazakhstan:
    Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan

    for the Republic of Estonia:
    Police and Border Guard Board of the Republic of Estonia

2. The competent authorities shall notify each other of their contact details no later than 30 (thirty) calendar days from the date of entry into force of this Agreement.

3. The following border crossing points shall be used to implement this Agreement:

    for the Republic of Kazakhstan:
       – The international airport of Astana;
       – The international airport of Almaty.

    for the Republic of Estonia:
       – Tallinn-1 border crossing point (airport)

4. By mutual agreement of the competent authorities, the transfer or transit of persons shall be carried out through other border crossing points open for international traffic.

5. The Parties shall inform each other through diplomatic channels of a change in their competent authorities or their names or functions, about a change or addition to the list of border crossing points no later than within 14 (fourteen) calendar days from the date of change of these data.

6. Correspondence between the competent authorities shall be in English, until the competent authorities decide otherwise.


Article 20

Meetings and consultations of experts and exchange of information

1. In order to exchange experience on the implementation of this Agreement and (or) consider proposals for amending it, any of the Parties or the competent authorities may organize meetings or consultations of experts.

2. In case of making changes to the documents referred to in this Agreement, the competent authorities shall immediately inform about it and send each other modified or new samples of the documents.


Article 21

Amendments and modifications to the Agreement

The Parties by mutual agreement may make amendments and modifications to this Agreement that shall be deemed integral parts of this Agreement, which shall be drawn up by separate protocols and enter into force in the manner prescribed by paragraph 1 of Article 24 of this Agreement.


Article 22

Settlement of disputes

Disagreements that may arise in connection with the interpretation or application of the provisions of this Agreement will be resolved by the competent authorities through negotiations and mutual consultations.


Article 23

Appendices

Appendices 1–6 to this Agreement shall be deemed integral parts of this Agreement.


Article 24

Final provisions

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and enters into force upon the expiration of 30 (thirty) calendar days from the date of receipt through diplomatic channels of the last written notice on the completion by the Parties of the domestic procedures necessary for its entry into force.

2. Each of the Parties may temporarily, fully or partially, suspend the operation of this Agreement, with the exception of Article 2, in order to ensure national security, public order or public health and other national interests of its state, by written notification through diplomatic channels of the other Party. In this case, the suspension occurs upon the expiration of 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of such a notice. The Parties, by mutual agreement, shall notify each other in writing through diplomatic channels to restore the operation of this Agreement.

3. Each of the Parties may terminate this Agreement by written notification of the other Party through diplomatic channels. In this case, this Agreement shall expire within 60 (sixty) calendar days from the date of receipt of such a notice.


Done in Astana on 15 December 2022 in two copies, each in the Kazakh, Estonian, and English languages, all texts being of equal force.

In case of disagreement in the interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia

For the Government of the Republic of Kazakhstan

Toomas Tirs

Marat Akhmetzhanov

 

Lisad 1-6 

Appendix 1-6 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json