KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa [seisuga 01.05.2024]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2024
Avaldamismärge:RT II, 19.03.2024, 5

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa [seisuga 01.05.2024]

Konsolideeritud tekst seisuga 01.05.2024

Sisaldab muudatusi, mis on vastu võetud resolutsioonidega MEPC.193(61), MEPC.246(66), MEPC.257(67)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon


MARPOL III LISA

PAKENDATUD KAHJULIKE AINETE MEREVEOST TULENEVA REOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 1 Mõisted

Lisas kasutatakse järgmisi mõisteid.

1    Kahjulikud ained – rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis (IMDG koodeks) määratletud merereostusained või ained, mis vastavad lisa liite kriteeriumidele.

2    Pakendatud – hoidmisviis, mis on kahjulike ainete jaoks ette nähtud rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis.

3    Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

4    Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid.

5    Rakendamise koodeks – organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastu võetud IMO õigusaktide rakendamise koodeks (III koodeks).

6    Auditistandard – rakendamise koodeks.

Reegel 2    Kohaldamine

1    Kahjulike ainete vedu on keelatud, välja arvatud lisa sätete kohaselt.

2    Lisa sätete täiendamiseks annab konventsiooniosalise valitsus välja või laseb välja anda üksikasjalikud pakendamis-, tähistamis-, märgistamis-, dokumenteerimis- ja stauimisnõuded, koguselised piirangud ja erandid, et vältida või minimeerida merekeskkonna reostamist kahjulike ainetega.

3    Käesoleva lisa kohaldamisel käsitatakse kahjulike ainete veoks varem kasutatud tühje pakendeid kahjulike ainetena, välja arvatud juhul, kui on võetud kasutusele asjakohased ettevaatusabinõud, mis tagavad, et pakendid ei sisalda merekeskkonda kahjustavaid jääke.

4    Käesoleva lisa nõudeid ei kohaldata laeva hoiuruumidele ning varustusele.

Reegel 3    Pakendamine

Pakendid peavad olema pakendi sisu arvesse võttes sellised, et oht merekeskkonnale oleks vähim võimalik.

Reegel 4    Tähistus ja märgistus

1    Kahjulikku ainet sisaldavatel pakenditel peab olema IMDG koodeksi asjakohaste sätetega kooskõlas olev püsimärgis või -tähis, mis osutab, et tegemist on kahjuliku ainega.

Kahjulikku ainet sisaldavatele pakenditele püsimärgise või -tähise kinnitamise meetod peab olema kooskõlas IMDG koodeksi asjakohaste sätetega.

Reegel 5    Dokumendid1

1    Kahjulike ainete veoga seotud transpordialane teave peab olema kooskõlas IMDG koodeksi asjakohaste sätetega ning tuleb teha kättesaadavaks sadamariigi ametiasutuse määratud isikule või organisatsioonile.

2    Igal kahjulikke aineid vedaval laeval peal olema eriotstarbeline nimekiri, manifest või lastimisplaan, millesse on kooskõlas IMDG koodeksi vastavate sätetega märgitud pardal olevad kahjulikud ained ja nende asukoht laevas. Ühe nimetatud dokumendi koopia tehakse enne laeva sadamast lahkumist kättesaadavaks sadamariigi ametiasutuse määratud isikule või organisatsioonile.

Reegel 6    Stauimine

Kahjulikud ained peavad olema nõuetekohaselt stauitud ja kinnitatud selliselt, et oht merekeskkonnale oleks vähim võimalik, kuid sealjuures ei kahjustataks laeva ja laeva pardal viibivate isikute ohutust.

Reegel 7    Koguselised piirangud

Usaldusväärsetel teaduslikel ja tehnilistel põhjustel võib vaja olla teatavate kahjulike ainete vedu keelata või piirata kogust, mida tohib laeval vedada. Kogust piirates võetakse nõuetekohaselt arvesse nii laeva suurust, ehitust ja seadmeid kui ka ainete pakendamist ja nende iseloomulikku laadi.

Reegel 8    Erandid

1    Pakendis veetavaid kahjulikke aineid on keelatud üle parda heita, välja arvatud juhul, kui seda on vaja laeva ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks merel.

2    Kui konventsiooniga ei ole sätestatud teisiti, võetakse lekete üle parda uhtmise reguleerimiseks kahjulike ainete füüsikalistel, keemilistel ja bioloogilistel omadustel põhinevad asjakohased meetmed, tingimusel et selliste meetmete järgimine ei halvenda laeva ja laeval olevate isikute ohutust.

Reegel 9    Sadamariigi kontroll tegutsemisnõuete täitmise osas2

1    Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas või meres paiknevas terminalis, kontrollivad selle konventsiooniosalise valitsuse nõuetekohaselt volitatud ametiisikud lisas sätestatud käitusnõuete täitmist laevas.

2    Kui on kindel alus arvata, et laeva kapten või laevapere liige ei tunne põhilisi pardatoiminguid kahjulike ainete põhjustatud reostuse vältimiseks, rakendab konventsiooniosaline sobivaid meetmeid, sealhulgas viib läbi põhjaliku kontrollimise ning vajaduse korral tagab, et laev ei lähe merele enne, kui olukord laeval vastab lisa nõuetele.

3    Käesoleva reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi kontrolli korda.

4    Ükski käesoleva reegli säte ei piira selle konventsiooniosalise õigusi ega kohustusi, kes kontrollib konventsioonis otse ettenähtud käitusnõuete täitmist.


2. peatükk
KÄESOLEVA LISA SÄTETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Reegel 10    Kohaldamine

Konventsiooniosalised kohustuvad lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel järgima rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 11    Täitmise kontrollimine

1    Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni korraldatud auditistandardi kohaseid korralisi auditeid, mille käigus kontrollitakse lisa täitmist ja rakendamist.

2    Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel.

3    Iga konventsiooniosaline vastutab auditile kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel.

4    Konventsiooniosaliste audit:
    .1    peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid, ning
    .2    tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid.
________________
1 Viide «dokumentidele» käesolevas reeglis ei välista elektrooniliste andmetöötlus- (EDP) ja andmevahetusmeetodite (EDI) kasutamist lisaks paberil esitatud dokumentidele.
2 Viide sadamariigi kontrolli korrale (Procedures for port State control), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.1155(32).
 

Lisa III lisa liide

MARPOL Annex III Regulations for the Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form (Consolidated version as of 01.05.2024)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json