Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline Kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2015
Avaldamismärge:RT II, 19.06.2015, 2

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline Kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkulepe

Vastu võetud 09.06.2015Vabariigi Valitsuse 04.06.2015 korraldus nr 233 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta


Ameerika Ühendriikide suursaatkond
TALLINN
No. 30/2015
VERBAALNOOT

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au meenutada Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi õigusi ja kohustusi Põhja-Atlandi lepingus, mis on koostatud 4. aprillil 1949 Washingtonis, ja Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes, mis on koostatud 19. juunil 1951 Londonis (edaspidi NATO SOFA), ja kavatsust täiendada selle sätteid. Lisaks sellele on suursaatkonnal au teha ettepanek sõlmida Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) järgmine kokkulepe, mis käsitleb juurdepääsu ehitistele ja aladele Eesti Vabariigi territooriumil ja nende kasutamist tõhusama kaitsekoostöö eesmärgil.

„Ameerika Ühendriikide relvajõud“ määratletakse üksusena, mis hõlmab relvajõudude liikmeid ja Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi tsiviilisikutest töötajaid ning Ameerika Ühendriikide relvajõudude Eestis asuvat vara, varustust ja materjale. „Ameerika Ühendriikide lepinglased“ on Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumiga või selle toetuseks lepingu või all-lepingu sõlminud Eestis viibivad muu riigi kui Eesti äriühingud ja ettevõtted ning nende töötajad, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud. „Relvajõudude liikmed“ on „relvajõud“ NATO SOFA I artikli tähenduses.

Tunnistades Ameerika Ühendriikide relvajõudude Eesti Vabariigi territooriumil kohalolekust saadavat vastastikust kasu, annab Eesti Vabariik käesoleva kokkuleppega seotud tegevusteks Ameerika Ühendriikide relvajõududele ja Ameerika Ühendriikide lepinglastele takistamatu juurdepääsuga kasutusse järgmised ehitised ja alad: 1) Ämari lennubaas, 2) Keskpolügoon, 3) Tapa linnak ja 4) muud sellised Eesti Vabariigi territooriumil asuvad ehitised ja alad, mida Eesti Vabariik võib poolte kokkuleppel tulevikus anda. Eesti Vabariigi antavad ehitised ja alad võivad olla määratud Ameerika Ühendriikide relvajõudude ainukasutusse või Ameerika Ühendriikide relvajõudude ja Eesti Kaitseväe ühiskasutusse.

„Takistamatu juurdepääs“ hõlmab Ameerika Ühendriikide relvajõudude, Ameerika Ühendriikide lepinglaste ja Ameerika Ühendriikide relvajõudude poolt või nimel käitatavate sõidukite, laevade ja õhusõidukite piiramatut juurdepääsu ehitistele ja aladele ning nende kasutamist külastuste, väljaõppe, õppuste, mitme riigi väljaõppe, läbisõidu, toetuse ja sellega seotud tegevuste, õhusõidukite tankimise, sõidukite, laevade ja õhusõidukite ajutise hoolduse, personali majutuse, side, varustuse eelpaigutuse, relvajõudude ja inventari formeerimise ja siirmise, humanitaartegevuste ja muudel poolte kokkulepitud eesmärkidel. Ameerika Ühendriikide relvajõududel on liikumisvabadus ja juurdepääs ning õigus kasutada vastastikku kokkulepitud transpordi, ladustamise, väljaõppe ja muid alasid, mis on vajalikud kokkuleppega hõlmatud tegevuseks.

Kokkulepitud ehitiste ja alade kättesaadavaks tegemisel ja selliste ehitiste ja alade kasutamisel võtavad pooled nõuetekohaselt arvesse operatsioonilisi ja julgeolekuga seotud küsimusi. 

Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel kasutada Ameerika Ühendriikide relvajõudude ainukasutusse antud kokkulepitud ehitiste ja alade piires kõiki õigusi ja volitusi, mis on vajalikud nende kasutamiseks, toimimiseks, kaitseks või kontrolliks, kaasa arvatud võtta kohaseid meetmeid korra säilitamiseks või taastamiseks ning kaitsta Ameerika Ühendriikide relvajõude ja Ameerika Ühendriikide lepinglasi. Ameerika Ühendriikide relvajõud kavatsevad koordineerida sellised meetmed asjakohaste Eesti ametiasutustega.

Eesti Vabariik annab kokkulepitud ehitised ja alad Ameerika Ühendriikide relvajõududele ilma rendi või sarnaste kuludeta, kaasa arvatud ehitised ja alad, mida kasutavad ühiselt Ameerika Ühendriikide relvajõud ja Eesti Kaitsevägi. Ameerika Ühendriikide relvajõud katavad kõik vajalikud tegevus- ja hoolduskulud, mis on seotud nende poolt ehitiste ja alade kasutamisega.

Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel ja Ameerika Ühendriikide lepinglastel teha  kokkulepitud ehitistel ja aladel ehitustöid, ümberehitamist ja parendusi. Eesti Vabariik hõlbustab Ameerika Ühendriikide relvajõudude jõupingutusi nendes tegevustes, tagades vajalike Eesti lubade saamise selliste ehitustööde, ümberehitamiste ja parenduste jaoks. Ameerika Ühendriikide relvajõud konsulteerivad Eesti ametiasutustega selliste ehitustööde, ümberehitamiste ja parendustega seotud küsimustes, juhindudes mõlema valitsuse ühisest kavatsusest, mille kohaselt sellise Ameerika Ühendriikide relvajõudude poolt või nende nimel teostatava projektiga seotud tehnilised nõuded ja ehitusstandardid oleksid kooskõlas mõlema valitsuse nõuete ja standarditega. Ameerika Ühendriikide relvajõud võivad teha ehitustöid oma relvajõudude liikmetega.

Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel eelpaigutada ja ladustada kaitsealast varustust, varusid ja inventari kokkulepitud ehitistes ja aladel nende piires ning muudes kokkulepitud asukohtades nende piires; need kaitsealase varustuse, varude ja inventari ladustamise asukohad on Ameerika Ühendriikide relvajõudude ainukasutuses. Kogu varustus, varud ja inventar, samuti ümberpaigutatavad ehitised ja muu vallasvara, mis on käesoleva kokkuleppega seoses Eesti Vabariigi territooriumile toodud või siin omandatud, jääb Ameerika Ühendriikide omandisse.    

Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi valitsused võtavad tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada Ameerika Ühendriikide vara kaitse, turvalisus ja julgeolek hõivamise või ülevõtmise vastu ilma Ameerika Ühendriikide valitsuse eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Ameerika Ühendriikide relvajõud võivad sõlmida lepinguid materjalide, varude, seadmete ja teenuste (kaasa arvatud ehitustegevus) hankimiseks Eesti Vabariigis ilma piiranguteta lepinglase, tarnija või asjakohaseid materjale, varusid, seadmeid või teenuseid pakkuva isiku valimisel. Sellisteks lepinguteks pakkumiste küsimine, lepingute sõlmimine ja haldamine toimub Ameerika Ühendriikide õigusaktide kohaselt. Kaupade ja teenuste omandamine Eesti Vabariigis Ameerika Ühendriikide relvajõudude poolt või nimel seoses kokkuleppega hõlmatud tegevustega on vabastatud Eesti Vabariigi maksudest ja muudest sellistest tasudest.

Kokkuleppest Ameerika Ühendriikide relvajõududele tulenevate kohustuste täitmine sõltub asjaomasteks eesmärkideks eraldatud rahaliste vahendite olemasolust.

Pooled võivad kokkuleppe rakendamiseks sõlmida rakenduskokkuleppeid.

Kokkuleppe tõlgendamisel või kohaldamisel tekkinud lahkarvamused või vaidlused lahendatakse madalaimal pädeval tasemel. Selle ebaõnnestumise korral lahendatakse sellised lahkarvamused ja vaidlused pooltevaheliste lisakonsultatsioonide teel ega pöörduta vaidluse lahendamiseks riigisisese või rahvusvahelise kohtu, tribunali või muu sellise organi või kolmandate isikute poole. 

Kokkulepe kehtib kaks aastat. Kokkulepet võib pikendada poolte kokkuleppel; kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada üheaastase etteteatamisega.

Suursaatkond teeb lisaks ettepaneku, et kui Eesti Vabariigi valitsus nõustub eespool toodud ettepanekuga, siis moodustab käesolev noot koos ministeeriumi nõusolekut väljendava vastusnoodiga kahe valitsuse vahelise kokkuleppe, mis jõustub ministeeriumi vastusnoodi kuupäeval.  

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond kasutab võimalust, et avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile veel kord oma sügavaimat lugupidamist.

11. mail 2015 Tallinnas


Eesti Vabariigi Välisministeerium
TALLINN
Nr 15.2-2/2982-3

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Ameerika Ühendriikide suursaatkonnale ning tal on au viidata suursaatkonna 11. mai 2015 noodile nr 30/2015, mille sisu oli järgmine:

„Ameerika Ühendriikide suursaatkond avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au meenutada Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi õigusi ja kohustusi Põhja-Atlandi lepingus, mis on koostatud 4. aprillil 1949 Washingtonis, ja Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes, mis on koostatud 19. juunil 1951 Londonis (edaspidi NATO SOFA), ja kavatsust täiendada selle sätteid. Lisaks sellele on suursaatkonnal au teha ettepanek sõlmida Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) järgmine kokkulepe, mis käsitleb juurdepääsu ehitistele ja aladele Eesti Vabariigi territooriumil ja nende kasutamist tõhusama kaitsekoostöö eesmärgil.

„Ameerika Ühendriikide relvajõud“ määratletakse üksusena, mis hõlmab relvajõudude liikmeid ja Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi tsiviilisikutest töötajaid ning Ameerika Ühendriikide relvajõudude Eestis asuvat vara, varustust ja materjale. „Ameerika Ühendriikide lepinglased“ on Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumiga või selle toetuseks lepingu või all-lepingu sõlminud Eestis viibivad muu riigi kui Eesti äriühingud ja ettevõtted ning nende töötajad, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud. „Relvajõudude liikmed“ on „relvajõud“ NATO SOFA I artikli tähenduses.

Tunnistades Ameerika Ühendriikide relvajõudude Eesti Vabariigi territooriumil kohalolekust saadavat vastastikust kasu, annab Eesti Vabariik käesoleva kokkuleppega seotud tegevusteks Ameerika Ühendriikide relvajõududele ja Ameerika Ühendriikide lepinglastele takistamatu juurdepääsuga kasutusse järgmised ehitised ja alad: 1) Ämari lennubaas, 2) Keskpolügoon, 3) Tapa linnak ja 4) muud sellised Eesti Vabariigi territooriumil asuvad ehitised ja alad, mida Eesti Vabariik võib poolte kokkuleppel tulevikus anda. Eesti Vabariigi antavad ehitised ja alad võivad olla määratud Ameerika Ühendriikide relvajõudude ainukasutusse või Ameerika Ühendriikide relvajõudude ja Eesti Kaitseväe ühiskasutusse.

„Takistamatu juurdepääs“ hõlmab Ameerika Ühendriikide relvajõudude, Ameerika Ühendriikide lepinglaste ja Ameerika Ühendriikide relvajõudude poolt või nimel käitatavate sõidukite, laevade ja õhusõidukite piiramatut juurdepääsu ehitistele ja aladele ning nende kasutamist külastuste, väljaõppe, õppuste, mitme riigi väljaõppe, läbisõidu, toetuse ja sellega seotud tegevuste, õhusõidukite tankimise, sõidukite, laevade ja õhusõidukite ajutise hoolduse, personali majutuse, side, varustuse eelpaigutuse, relvajõudude ja inventari formeerimise ja siirmise, humanitaartegevuste ja muudel poolte kokkulepitud eesmärkidel. Ameerika Ühendriikide relvajõududel on liikumisvabadus ja juurdepääs ning õigus kasutada vastastikku kokkulepitud transpordi, ladustamise, väljaõppe ja muid alasid, mis on vajalikud kokkuleppega hõlmatud tegevuseks.

Kokkulepitud ehitiste ja alade kättesaadavaks tegemisel ja selliste ehitiste ja alade kasutamisel võtavad pooled nõuetekohaselt arvesse operatsioonilisi ja julgeolekuga seotud küsimusi. 

Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel kasutada Ameerika Ühendriikide relvajõudude ainukasutusse antud kokkulepitud ehitiste ja alade piires kõiki õigusi ja volitusi, mis on vajalikud nende kasutamiseks, toimimiseks, kaitseks või kontrolliks, kaasa arvatud võtta kohaseid meetmeid korra säilitamiseks või taastamiseks ning kaitsta Ameerika Ühendriikide relvajõude ja Ameerika Ühendriikide lepinglasi. Ameerika Ühendriikide relvajõud kavatsevad koordineerida sellised meetmed asjakohaste Eesti ametiasutustega.

Eesti Vabariik annab kokkulepitud ehitised ja alad Ameerika Ühendriikide relvajõududele ilma rendi või sarnaste kuludeta, kaasa arvatud ehitised ja alad, mida kasutavad ühiselt Ameerika Ühendriikide relvajõud ja Eesti Kaitsevägi. Ameerika Ühendriikide relvajõud katavad kõik vajalikud tegevus- ja hoolduskulud, mis on seotud nende poolt ehitiste ja alade kasutamisega.

Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel ja Ameerika Ühendriikide lepinglastel teha  kokkulepitud ehitistel ja aladel ehitustöid, ümberehitamist ja parendusi. Eesti Vabariik hõlbustab Ameerika Ühendriikide relvajõudude jõupingutusi nendes tegevustes, tagades vajalike Eesti lubade saamise selliste ehitustööde, ümberehitamiste ja parenduste jaoks. Ameerika Ühendriikide relvajõud konsulteerivad Eesti ametiasutustega selliste ehitustööde, ümberehitamiste ja parendustega seotud küsimustes, juhindudes mõlema valitsuse ühisest kavatsusest, mille kohaselt sellise Ameerika Ühendriikide relvajõudude poolt või nende nimel teostatava projektiga seotud tehnilised nõuded ja ehitusstandardid oleksid kooskõlas mõlema valitsuse nõuete ja standarditega. Ameerika Ühendriikide relvajõud võivad teha ehitustöid oma relvajõudude liikmetega.

Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel eelpaigutada ja ladustada kaitsealast varustust, varusid ja inventari kokkulepitud ehitistes ja aladel nende piires ning muudes kokkulepitud asukohtades nende piires; need kaitsealase varustuse, varude ja inventari ladustamise asukohad on Ameerika Ühendriikide relvajõudude ainukasutuses. Kogu varustus, varud ja inventar, samuti ümberpaigutatavad ehitised ja muu vallasvara, mis on käesoleva kokkuleppega seoses Eesti Vabariigi territooriumile toodud või siin omandatud, jääb Ameerika Ühendriikide omandisse.    

Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi valitsused võtavad tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada Ameerika Ühendriikide vara kaitse, turvalisus ja julgeolek hõivamise või ülevõtmise vastu ilma Ameerika Ühendriikide valitsuse eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Ameerika Ühendriikide relvajõud võivad sõlmida lepinguid materjalide, varude, seadmete ja teenuste (kaasa arvatud ehitustegevus) hankimiseks Eesti Vabariigis ilma piiranguteta lepinglase, tarnija või asjakohaseid materjale, varusid, seadmeid või teenuseid pakkuva isiku valimisel. Sellisteks lepinguteks pakkumiste küsimine, lepingute sõlmimine ja haldamine toimub Ameerika Ühendriikide õigusaktide kohaselt. Kaupade ja teenuste omandamine Eesti Vabariigis Ameerika Ühendriikide relvajõudude poolt või nimel seoses kokkuleppega hõlmatud tegevustega on vabastatud Eesti Vabariigi maksudest ja muudest sellistest tasudest.

Kokkuleppest Ameerika Ühendriikide relvajõududele tulenevate kohustuste täitmine sõltub asjaomasteks eesmärkideks eraldatud rahaliste vahendite olemasolust.

Pooled võivad kokkuleppe rakendamiseks sõlmida rakenduskokkuleppeid.

Kokkuleppe tõlgendamisel või kohaldamisel tekkinud lahkarvamused või vaidlused lahendatakse madalaimal pädeval tasemel. Selle ebaõnnestumise korral lahendatakse sellised lahkarvamused ja vaidlused pooltevaheliste lisakonsultatsioonide teel ega pöörduta vaidluse lahendamiseks riigisisese või rahvusvahelise kohtu, tribunali või muu sellise organi või kolmandate isikute poole. 

Kokkulepe kehtib kaks aastat. Kokkulepet võib pikendada poolte kokkuleppel; kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada üheaastase etteteatamisega.

Suursaatkond teeb lisaks ettepaneku, et kui Eesti Vabariigi valitsus nõustub eespool toodud ettepanekuga, siis moodustab käesolev noot koos ministeeriumi nõusolekut väljendava vastusnoodiga kahe valitsuse vahelise kokkuleppe, mis jõustub ministeeriumi vastusnoodi kuupäeval.  

Ameerika Ühendriikide suursaatkond kasutab võimalust, et avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile veel kord oma sügavaimat lugupidamist.“

Eesti Vabariigi Välisministeerium kinnitab, et ülaltoodu on Eesti Vabariigi valitsusele vastuvõetav. Seega suursaatkonna noot ja see vastusnoot moodustavad Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise Kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkuleppe, mis jõustub Välisministeeriumi vastusnoodi kuupäeval.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Ameerika Ühendriikide suursaatkonnale sügavaimat austust.

9. juunil 2015 Tallinnas

Agreement  between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Estonia

/otsingu_soovitused.json