Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001-2005)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 33, 156

Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001-2005)

Vastu võetud 17.10.2002

"Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti osalemise kohta ühenduse programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001-2005)" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Euroopa Ühenduste Komisjon (edaspidi komisjon), kes tegutseb Euroopa Ühenduse nimel,
ühelt poolt ja

Eesti Vabariigi valitsus (edaspidi Eesti)
teiselt poolt,

arvestades, et:
(1) EL-Eesti vahelise assotsiatsiooninõukogu 27. veebruari 2002. aasta otsusega nr 3/2002 on kehtestatud üldpõhimõtted Eesti osalemiseks ühenduse programmides ning jäetud komisjonile ja Eesti pädevatele asutustele õigus määrata igas konkreetses programmis osalemise eritingimused, sealhulgas rahalise osamaksu küsimused,
(2) programm, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001–2005), kehtestati Nõukogu 20. detsembri 2000. aasta otsusega nr 2001/51/EÜ*,
*  EÜT L 17, 19.01.2001, lk 22. Eruoopa Nõukogu otsus on avaldatud Sotsiaalministeeriumi veebilehel http://www.sm.ee.
(3) see programm on üks vahenditest, mida vajatakse ühenduse üldise soolise võrdõiguslikkuse strateegia elluviimiseks, mis hõlmab kõiki soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks väljatöötatud ühenduse poliitikaid ja tegevusi, sealhulgas naistele suunatud põhipoliitikaid ja konkreetseid tegevusi,
(4) selle programmi avamine kandidaatriikidele toetaks ja aitaks kaasa nende riikide pingutustele lahendada soolise ebavõrdsuse küsimused enne liitumist,

on kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1. Programm

Eesti osaleb programmis, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat (2001–2005) (edaspidi programm) vastavalt EL–Eesti vahelise assotsiatsiooninõukogu 27. veebruari 2002. aasta otsusega nr 3/2002 kehtestatud üldpõhimõtetele Eesti osalemiseks ühenduse programmides ning vastavalt käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi artiklites 2–4 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2. Programmis osalemise tingimused

1. Eesti osaleb programmis vastavalt neile eesmärkidele, kriteeriumidele, korrale ja tähtaegadele, mis on kindlaks määratud Nõukogu otsuses nr 2001/51/EÜ.

2. Eesti asjaomaste institutsioonide, organisatsioonide ja üksikisikute taotluste esitamise, hindamise ja valiku tingimused on samad, mida kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide asjaomaste institutsioonide, organisatsioonide ja üksikisikute suhtes.

3. Programmis osalemiseks tasub Eesti vastavalt artiklile 3 igal aastal Euroopa Liidu üldeelarvesse osamaksu.

4. Eesti osamaks seoses programmis osalemise ja selle rakendamisega lisatakse summale, mis on igal aastal Euroopa Liidu üldeelarves ette nähtud kulukohustuste assigneeringutena selleks, et täita rahalisi kohustusi, mis tulenevad mitmesugustest programmi rakendamiseks, haldamiseks ja toimimiseks vajalikest meetmetest.

5. Taotluste, lepingute ja aruannetega seotud toimingute ning programmi muude haldusaspektide puhul kasutatakse üht ühenduse ametlikest keeltest.

Artikkel 3. Osamaks

Eesti osamaksu reguleerivad eeskirjad on esitatud I ja II lisas.

Osa nimetatud osamaksust võidakse rahastada ühenduse välisabi vahenditest, kui Eesti esitab sellekohase taotluse.

Artikkel 4. Aruandlus ja hindamine

Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Euroopa Ühenduste Kontrollikoja kohustusi seoses programmi järelevalve ja hindamisega, kontrollitakse Eesti osalemist programmis pidevalt partnerluse alusel, kaasates sellesse komisjoni ja Eesti. Eesti esitab komisjonile vastavad aruanded ja võtab osa teistest ühenduse poolt selle programmiga seoses sätestatud konkreetsetest meetmetest.

Artikkel 5. Lõppsätted

Käesolevat vastastikuse mõistmise memorandumit kohaldatakse programmi kehtivuse ajal. Kui Euroopa Ühendus otsustab seda kehtivusaega pikendada ilma programmis olulisi muudatusi tegemata, pikeneb automaatselt ka käesoleva memorandumi kohaldamisaeg, kui kumbki pool seda ei denonsseeri.

Lisad moodustavad käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi lahutamatu osa.

Käesolevat vastastikuse mõistmise memorandumit võib muuta ainult kirjalikult poolte kokkuleppe alusel.

Käesolev vastastikuse mõistmise memorandum jõustub siis, kui mõlemad pooled on sellele alla kirjutanud.

Sõlmitud Brüsselis Sõlmitud Brüsselis
09.10.2002 17.10.2002
Eesti Vabariigi valitsuse nimel Euroopa Ühenduse eest, Komisjoni nimel
Siiri OVIIR
Sotsiaalminister
Anna DIAMANTOPOULOU
Tööhõive ja sotsiaalküsimuste volinik

I lisa

EESKIRJAD, MIS REGULEERIVAD EESTI OSAMAKSU PROGRAMMIS, MIS PUUDUTAB ÜHENDUSE SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE RAAMSTRATEEGIAT (2001–2005)

1. Osamaks, mille Eesti peab tasuma Euroopa Liidu üldeelarvesse, et osaleda programmis, on järgmine:
30 000 eurot 2002. aastal
60 000 eurot 2003. aastal
60 000 eurot aastas igal järgneval aastal kuni liitumiseni.

2. Eesti osamaks läheb kulude katteks, mis on seotud ühistes huvides teostatavate projektide ettevalmistamise, nende teostatavusuuringute väljatöötamise ja elluviimisega, samuti programmis ettenähtud horisontaalmeetmete väljatöötamise ja rakendamisega.

3. Sõidukulud, mida Eesti esindajad vajavad Nõukogu 20. detsembri 2001. a otsuse 2001/51/EÜ artiklis 7 nimetatud komitee töös vaatlejatena osalemiseks ning teistes programmi rakendamisega seotud kohtumistes osalemiseks, hüvitab komisjon samadel alustel ja samas korras, mida praegu kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate suhtes.

4. Eesti osamaksu haldamisel kohaldatakse Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kehtivat finantsmäärust.

5. Komisjon esitab pärast käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumist ja iga järgmise eelarveaasta alguses Eestile rahastamisnõude, mis vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt vastab Eesti osamaksule programmi eelarves.

6. Osamaks makstakse eurodes komisjoni eurokontole.

7. Eesti tasub oma osamaksu iga-aastaste kulude katmiseks vastavalt rahastamisnõudele hiljemalt kolm kuud pärast nõude esitamist. Osamaksu tasumisega viivitamise korral peab Eesti maksma viivist laekumata summalt maksetähtpäevast. Intressimäär on sama suur kui maksetähtpäeval Euroopa Keskpanga eurodes tehtavate põhiliste refinantseerimistehingute puhul kehtiv intress, pluss 1,5 protsenti. Juhul kui osamaksu tasumisega viivitatakse nii palju, et see võib oluliselt mõjutada programmi elluviimist ja haldamist, peatab komisjon pärast seda, kui ametliku meeldetuletuskirja saatmisest Eestile on möödas 20 tööpäeva ja makset ei ole teostatud, Eesti osalemise programmis vastaval aastal.

II lisa

ÜHENDUSE SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE RAAMSTRATEEGIA TEGEVUSED, MIS KAETAKSE EESTI OSAMAKSUST

1. I aasta – 2002

KOGU OSAMAKS: 30 000 eurot

1.1. 30 000 euro suuruse osamaksu tasumine tagab juurdepääsu järgmistele tegevustele:
• Toetus seminari korraldamiseks Eestis, et mobiliseerida peamised soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad osapooled tegevusvaldkond 1 alapunktide 1.2, 1.4 ja 1.6 all, sealhulgas, juhul kui see on asjakohane, toetus soolist võrdõiguslikkust kajastava üldise informatsiooni kaasajastamisele ja vastavate uuringute tulemuste levitamisele.
• Osalemine andmebaasi loomises, mis koostatakse naiste osalemise kohta otsustetegemises liikmesriikides ja kandidaatriikides, tegevusvaldkonna 2 alapunkti 2.3 ühe osa all.

1.2. 30 000 euro suurusest osamaksust kaetakse ka kulud, mis on seotud ühe Eesti esindaja osalemisega vaatlejana programmi komitee koosolekutel (3/4 koosolekutest aastas vastavalt vajadusele), komisjoni ametnike missioonidega Eestisse seoses programmiga ja muu haldustoetusega.

2. II aasta – 2003

KOGU OSAMAKS: 60 000 eurot

2.1. 30 000 euro suuruse osamaksu tasumine tagab juurdepääsu järgmistele tegevustele:
• Tegevusvaldkond 1 – teadlikkuse tõstmisega seotud tegevused otsustatakse iga-aastase tööplaani valguses.
• Tegevusvaldkond 2 alapunkt 2.3 – osalemine andmebaasis, mis koostatakse naiste osalemise kohta otsustetegemises liikmesriikides ja kandidaatriikides.

30 000 euro suurune osamaksust kaetakse ka kulud, mis on seotud Eesti osalemisega vaatlejana programmi komitee koosolekutel (3/4 koosolekutest aastas vastavalt vajadusele), komisjoni ametnike missioonidega Eestisse seoses programmiga ja muu haldustoetusega.

2.2. Tegevused, mida nähakse ette edasise 30 000 euro suuruse osamaksu alusel
• Tegevusvaldkond 3 – Osalemine riikidevahelist vahetustegevust puudutavates avalikes pakkumiskonkurssides, et suurendada soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud peamiste osapoolte suutlikkust ja efektiivsust.

3. Järgnevad aastad

Eesti osalemine programmis põhineb järgmistel aastatel kuni liitumiseni 2003. aasta tingimustel vastavalt otsustele, mida teeb programmi komitee oma iga-aastase tööplaani suhtes.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ESTONIA ON ESTONIA’S PARTICIPATION IN THE COMMUNITY PROGRAMME RELATING TO THE COMMUNITY FRAMEWORK STRATEGY ON GENDER EQUALITY (2001–2005)

The European Commission, hereinafter referred to as “the Commission”, on behalf of the European Community,
of the one part, and

The Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “Estonia”,
of the other part,

Whereas:
(1) Decision No 3/2002 of the EU-Estonia Association Council of 27 February 2002 establishes the general principles for the participation of Estonia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Estonia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,
(2) the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001–2005) was established by Council Decision 2001/51/EC of 20 December 2000*,
* OJ L 17, 19.1.2001, p. 22.
(3) this Programme is one of the instruments necessary for the implementation of the overall Community strategy on gender equality, which embraces all Community policies and action aimed at achieving gender equality, including gender mainstreaming policies and specific actions targeted at women,
(4) opening this Programme to the participation of the Candidate Countries would support and supplement efforts in those countries to tackle gender inequalities in advance of accession.

Have agreed as follows:

Article 1. Programme

Estonia shall participate in the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001–2005), (hereinafter called “the Programme”), in accordance with the conditions laid down in Decision No 3/2002 of the EU–Estonia Association Council of 27 February 2002 establishing the general principles for the participation of Estonia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2 to 4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2. Terms and conditions with respect to participation in the Programme

1. Estonia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Council Decision 2001/5 I/EC.

2. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Estonia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

3. To participate in the Programme, Estonia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

4. The financial contribution of Estonia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for theexecution, management and operation of the Programme.

5. One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3. Financial contribution

The rules governing the financial contribution of Estonia are set out in Annexes I and II.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Estonia so requests.

Article 4. Reporting and evaluation

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Estonia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Estonia. Estonia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

Article 5. Final provisions

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no party denounces it.

The annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall take effect on the day of signature by both parties.

For the Government of Estonia For the Commission,
on behalf of the European Community,
Mrs Siiri OVIIR
Minister of Social Affairs
of the Republic of Estonia
Mrs Anna DIAMANTOPOULOU
Member of the Commission
for Employment and Social Affairs

Annex I

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF ESTONIA IN THE PROGRAMME RELATING TO THE COMMUNITY FRAMEWORK STRATEGY ON GENDER EQUALITY (2001–2005)

1. The financial contribution to be paid by Estonia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be the following:
EUR 30,000 for the year 2002
EUR 60,000 for the year 2003
EUR 60,000 per year for the following years until accession

2. The contribution of Estonia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

3. Travel costs incurred by representatives of Estonia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 7 of the Council Decision 2001/51/EC of 20 December 2001 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Estonia.

5. When this Memorandum of Understanding takes effect and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Estonia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

6. That contribution shall be paid in Euro to an Euro denominated bank account of the Commission.

7. Estonia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Estonia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations in Euro on the due date, increased by 1.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, participation in the programme of Estonia for the concerned year will be suspended by the Commission following the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder sent to Estonia.

Annex II

ACTIVITIES COVERED BY THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF ESTONIA IN THE COMMUNITY FRAMEWORK STRATEGY ON GENDER EQUALITY

1. Year 1 – 2002

TOTAL CONTRIBUTION: € 30,000

1.1. The contribution of 30,000 will provide access to the following activities:
• Support for the organisation of a seminar in Estonia to mobilise key actors on issues related to gender equality under sub-strands 1(2), 1(4) and 1(6) including, if appropriate, support for the updating of general information on gender equality and the dissemination of findings of relevant studies,
• Participation in the establishment of a database on women in decision-making in Member States and the candidate countries under part of strand 2(3).

1.2. The contribution of 30,000 also includes the costs related to the participation of one representative of Estonia as an observer in the meetings of the Programme Committee (3/4 meetings per year as necessary), missions to Estonia by Commission officials in relation with the programme and other administrative support.

2. Year 2 – 2003

TOTAL CONTRIBUTION: € 60,000

2.1. The contribution of 30,000 will provide access to the following activities.
• Strand 1 – activities of awareness-raising to be decided in the light of the annual Work Programme.
• Strand 2 (3) – participation in the database on women in decision-making in Member States and the candidate countries.

The contribution of 30,000 also includes the costs related to the participation of Estonia as observer in the meetings of the Programme Committee (3/4 meetings per year as necessary), missions to Estonia by Commission officials in relation with the Programme and other administrative support.

2.2. Activity foreseen on the basis of a further contribution of 30,000.
• Strand 3 – Participation in open calls for proposals for transnational exchange actions to strengthen the capacity and effectiveness of key players involved in promoting gender equality.

3. Following years

The participation of Estonia in the programme shall be based in later years until accession on the conditions of year 2003, subject to decisions on the Annual Work Programme by the Programme Committee.

/otsingu_soovitused.json