Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 33, 157

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 11.02.2002

(õ) 13.01.10 12:15

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Läti Vabariigi valitsus,

soovides sõlmida lepingu tulumaksuga topeltmaksustamise vältimiseks ja maksudest hoidumise tõkestamiseks,

on kokku leppinud järgmises.

I peatükk
LEPINGU ULATUS

Artikkel 1. Lepingu subjektid

Leping kehtib isikute kohta, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi residendid.

Artikkel 2. Lepingu ese

(1) Leping kehtib lepinguosalise riigi või selle kohalike omavalitsuste kehtestatud tulumaksude kohta, sõltumata nende sissenõudmise viisist.

(2) Tulumaksudena käsitatakse kogu tulult või tulu osadelt võetavaid makse, mis hõlmavad ka makse vallas- või kinnisvara võõrandamisest saadud kasult ning makse vara väärtuse kasvult.

(3) Maksud, mille kohta leping kehtib, on eelkõige:
a) Eestis
(i) tulumaks;
(edaspidi Eesti maks);
b) Lätis
(i) juriidilise isiku tulumaks (uznemumu ienākuma nodoklis);
(ii) füüsilise isiku tulumaks (iedzīvotāju ienākuma nodoklis);
(edaspidi Läti maks).

(4) Lepingut kohaldatakse ka samastele või sama laadi maksudele, mis kehtestatakse pärast lepingu allakirjutamist olemasolevate maksude asemele või nendele lisaks. Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud teevad teineteisele teatavaks asjaomaste maksuseaduste iga tähtsa muudatuse.


II peatükk
LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

Artikkel 3. Põhimõisted

(1) Juhul kui kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse selles lepingus mõisteid järgmises tähenduses:
a) Eesti tähendab Eesti Vabariiki ja geograafilises mõttes Eesti territooriumi ning Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti seaduste ja rahvusvahelise õiguse kohaselt teostada oma õigusi merepõhja ja maapõue ning seal leiduvate loodusvarade suhtes;
b) Läti tähendab Läti Vabariiki ja geograafilises mõttes Läti territooriumi ning Läti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Läti võib Läti seaduste ja rahvusvahelise õiguse kohaselt teostada oma õigusi merepõhja ja maapõue ning seal leiduvate loodusvarade suhtes;
c) lepinguosaline riik ja teine lepinguosaline riik tähendavad kontekstist olenevalt kas Eestit või Lätit;
d) isik tähendab füüsilist isikut, äriühingut ja muud isikute ühendust;
e) äriühing on juriidiline isik või muu isikute ühendus, keda maksustatakse kui juriidilist isikut;
f) lepinguosalise riigi ettevõtja ja teise lepinguosalise riigi ettevõtja tähendavad kontekstist olenevalt kas ühe või teise lepinguosalise riigi residendist ettevõtjat;
g) rahvusvaheline transport tähendab lepinguosalise riigi ettevõtja mere- või õhutransporti, välja arvatud juhul, kui mere- või õhutransport toimub ainult teises lepinguosalises riigis;
h) pädev ametiisik tähendab:
(i) Eestis rahandusministrit või tema volitatud esindajat;
(ii) Lätis rahandusministeeriumi või selle volitatud esindajat;
i) kodanik tähendab:
(i) lepinguosalise riigi kodakondsusega füüsilist isikut;
(ii) juriidilist isikut või muud isikute ühendust, kes on asutatud lepinguosalise riigi seaduste alusel.

(2) Kui lepinguosaline riik kasutab lepingu kohaldamisel lepingus määratlemata mõistet, tuleb juhul, kui kontekst ei nõua teisiti, lähtuda lepingualuste maksudega seotud mõistet tõlgendades selle riigi seadustes kasutatud definitsioonist, arvestades, et maksuseadustes defineeritud mõisted on ülimuslikud.

Artikkel 4. Resident

(1) Selles lepingus tähendab mõiste lepinguosalise riigi resident isikut, kes on selle riigi seaduste alusel maksukohustuslane elu- või asukoha, juhtkonna asukoha või asutamiskoha või muu sellesarnase kriteeriumi järgi. Mõiste hõlmab ka riiki ja kohalikke omavalitsusi. Mõiste ei hõlma isikut, kes on selles riigis maksukohustuslane üksnes seetõttu, et tema tuluallikas või vara asub selles riigis.

(2) Kui lõike 1 kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident, määratakse tema õiguslik seisund järgmiselt:
a) ta on selle riigi resident, kus tal on alaline elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis on ta selle riigi resident, millega tal on tihedamad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);
b) kui eluliste huvide keskust ei ole võimalik kindlaks määrata või kui isikul ei ole alalist elukohta kummaski riigis, siis on ta selle riigi resident, kus ta tavaliselt viibib;
c) kui isik viibib tavaliselt mõlemas riigis või kui ta ei viibi tavaliselt kummaski neist, siis on ta selle riigi resident, mille kodanik ta on;
d) kui isik on mõlema lepinguosalise riigi kodanik või kui ta ei ole kummagi lepinguosalise riigi kodanik, siis lahendatakse küsimus lepinguosaliste riikide pädevate ametiisikute kokkuleppel.

(3) Kui lõike 1 kohaselt on isik, välja arvatud füüsiline isik, mõlema lepinguosalise riigi resident, siis otsustavad lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud tema suhtes lepingu kohaldamise kokkuleppe teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis ei käsitata isikut kummagi lepinguosalise riigi residendina ja lepingus ettenähtud soodustusi talle ei kohaldata.

Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

(1) Selles lepingus tähendab mõiste püsiv tegevuskoht äritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub ettevõtja äritegevus.

(2) Püsivaks tegevuskohaks peetakse esmajoones:
a) juhtkonna asukohta;
b) filiaali;
c) kontorit;
d) tehast;
e) töökoda; ja
f) kaevandust, nafta- ja gaasipuurauku, karjääri ning muud loodusvarade kaevandamise kohta.

(3) Ehitusplatsi ning montaaži- ja seadmestamistööde kohta peetakse püsivaks tegevuskohaks üksnes juhul, kui selles kohas kestab tegevus rohkem kui kuus kuud.

(4) Olenemata eelnevates lõigetes sätestatust ei peeta püsivaks tegevuskohaks sellist ettevõtja äritegevuse asukohta, kus:
a) kasutatakse rajatisi ainult ettevõtjale kuuluva kauba ja materjali ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
b) ettevõtja hoiab enda kaubavaru ainult ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks;
c) ettevõtja hoiab endale kuuluvat ja teisele ettevõtjale ainult töötlemiseks antavat kaupa;
d) ostetakse ainult ettevõtjale vajalikke kaupu või kogutakse talle vajalikku äriteavet;
e) tehakse igasuguseid muid ainult ettevõtjale vajalikke ettevalmistus- või abitöid;
f) leiab aset ainult mitmetel punktides a–e loetletud eesmärkidel toimuv tegevus, tingimusel, et selline kombineeritud tegevus on kokkuvõttes ettevalmistavat või abistavat laadi.

(5) Kui isik tegutseb ettevõtja nimel ning on volitatud sõlmima ja tavaliselt sõlmib lepinguosalises riigis ettevõtja nimel lepinguid, siis olenemata lõigetes 1 ja 2 sätestatust loetakse, et ettevõtjal on selles riigis püsiv tegevuskoht sellise isiku poolt ettevõtja nimel tehtud tehingute suhtes, välja arvatud juhul, kui sellise isiku tegevus on piiratud lõikes 4 loetletuga. See lõige ei kehti lõikes 6 nimetatud isikute kohta.

(6) Ettevõtjal ei ole teises lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta, kui tema äritegevus seal riigis toimub ainult maakleri, komisjonäri või muu sõltumatu vahendaja kaudu, eeldusel et need isikud tegutsevad oma tavapärase äritegevuse raames. Juhul kui sellise isiku tegevus toimub täielikult või peaaegu täielikult selle ettevõtja huvides, ei loeta seda isikut selle lõike mõistes sõltumatuks vahendajaks.

(7) Asjaolu, et lepinguosalise riigi residendist äriühing kontrollib teist äriühingut või teda kontrollib äriühing, kes on teise lepinguosalise riigi resident, või kelle äritegevus toimub teises riigis (kas püsiva tegevuskoha kaudu või muul viisil), ei muuda kumbagi äriühingut teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.


III peatükk
TULUDE MAKSUSTAMINE

Artikkel 6. Kinnisvaratulu

(1) Tulu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast (sealhulgas põllumajandusest või metsandusest saadud tulu), võib maksustada selles teises riigis.

(2) Mõiste kinnisvara määratletakse vara asukoha riigi seaduste alusel. Kinnisvarana käsitatakse igal juhul kinnisasja päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavaid seadmeid ning eluskarja, maaomandit käsitlevate seadustega sätestatud õigusi, samuti kinnisvara kasutusvaldust ning loodusvarade kasutustasu ja loodusvarade kasutusõiguse tasu. Kinnisvarana ei käsitata laevu ega õhusõidukeid.

(3) Lõige 1 kehtib kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või muul viisil kasutamisest ning kinnisvara võõrandamisest saadud tulu kohta.

(4) Lõiked 1 ja 3 kehtivad ka ettevõtluses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta.

Artikkel 7. Ärikasum

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtja kasum maksustatakse ainult selles riigis. Kui ettevõtja tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu ka teises lepinguosalises riigis, võib selles teises riigis maksustada seda osa kasumist, mis on omistatav sellele püsivale tegevuskohale.

(2) Võttes arvesse lõikes 3 sätestatut, omistatakse mõlemas lepinguosalises riigis püsivale tegevuskohale kasum, mida püsiv tegevuskoht oleks võinud saada, tegutsedes iseseisva ettevõtjana samadel või sarnastel tingimustel samal või sarnasel tegevusalal, olles täiesti iseseisev oma suhetes teise lepinguosalise riigi ettevõtjaga, kelle püsiv tegevuskoht ta on.

(3) Püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit arvutades võib tuludest maha arvata püsiva tegevuskohaga seotud kulud, sealhulgas juhtimis- ja halduskulud, sõltumata sellest, kas need tekkisid püsiva tegevuskoha asukoha riigis või mujal. Lepinguosaline riik lubab püsiva tegevuskoha kasumi arvutamisel tuludest maha arvata ainult sellised kulud, mida võivad maha arvata selle riigi ettevõtjad.

(4) Juhul kui lepinguosaline riik on tavaliselt püsivale tegevuskohale omistatava kasumi kindlaksmääramisel jaotanud ettevõtja kogukasumi proportsionaalselt ettevõtja erinevate osade vahel, siis lõikes 2 sätestatu ei takista lepinguosalisel riigil eelnimetatud meetodit kasutamast, kuid sellise kasumi jaotamise meetodi rakendamise tulemus peab olema kooskõlas selles artiklis sätestatud põhimõtetega.

(5) Kasumit ei omistata püsivale tegevuskohale, kui ettevõtja ainult ostab püsiva tegevuskoha kaudu kaupu.

(6) Eelmistes lõigetes käsitletud kasumit arvutades rakendatakse igal aastal sama meetodit, kui ei ole küllaldast põhjust seda muuta.

(7) Kui kasum hõlmab tulu liike, mida käsitletakse eraldi lepingu teistes artiklites, siis kohaldatakse nendele tulu liikidele teisi asjakohaseid artikleid.

Artikkel 8. Mere- ja õhutransport

(1) Lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelisest mere- ja õhutranspordist saadud kasum maksustatakse ainult selles riigis.

(2) Lõige 1 kehtib ka kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis või muud liiki ühises äritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

Artikkel 9. Seotud ettevõtjad

(1) Kui
a) lepinguosalise riigi ettevõtja otseselt või kaudselt osaleb teise lepinguosalise riigi ettevõtja juhtimises, või omab osalust ettevõtja osa- või aktsiakapitalis; või
b) sama isik otseselt või kaudselt osaleb mõlema riigi ettevõtja juhtimises, või omab osalust ettevõtja osa- või aktsiakapitalis,

ning kui ettevõtjad kasutavad omavahelistes äri- ja finantssuhetes mitteseotud iseseisvate ettevõtjate vahel kokkulepitust erinevaid tingimusi, mille tõttu jääb ettevõtja kasum eeldatavast väiksemaks, siis loetakse ettevõtja kasumiks see eeldatav kasum ja maksustatakse vastavalt.

(2) Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtja kasumi hulka – ja maksustab vastavalt – kasumi, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõtja on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõtjale, kui nende kahe ettevõtja vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtjate vaheliste tingimustega, siis teine riik korrigeerib tasumisele kuuluvat maksusummat, kui ta leiab, et see on õigustatud. Maksusumma korrigeerimisel arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega.

Artikkel 10. Dividendid

(1) Dividende, mida lepinguosalise riigi residendist äriühing maksab teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Dividende võib maksustada ka dividendi maksja residendiriigis, kuid kui dividendide saaja on teise lepinguosalise riigi resident, siis võib dividendidelt maksu kinni pidada kuni:
a) 5 protsenti dividendide brutosummast, kui dividendide saaja on äriühing (välja arvatud juriidilise isiku staatust mitteomav isikute ühendus), kelle osalus dividendi maksva äriühingu aktsia- või osakapitalis on vähemalt 25 protsenti;
b) 15 protsenti dividendide brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Lõiget ei kohaldata äriühingu selle kasumi maksustamise suhtes, millest dividende makstakse.

(3) Selles artiklis käsitatakse dividendidena tulu aktsiatest või muudest õigustest kasumile, mis ei ole võlanõuded, ning tulu teistest õigustest, mida dividende maksva äriühingu residendiriigi seaduste kohaselt käsitatakse tuluna osalusest äriühingu aktsia- või osakapitalis.

(4) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist dividendide saaja äritegevus toimub püsiva tegevuskoha kaudu teises lepinguosalises riigis, mille resident dividende maksev äriühing on, või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb iseseisvalt oma kutsealal ning saab dividende seoses püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

(5) Kui lepinguosalise riigi residendist äriühing saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, võib see teine riik dividende maksustada üksnes juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile, või kui osalus, mille alusel dividende makstakse, on seotud selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukohaga. Teine lepinguosaline riik ei või maksustada äriühingu jaotamata kasumit isegi siis, kui dividendid või jaotamata kasum on täielikult või osaliselt tekkinud selles teises riigis.

Artikkel 11. Intressid

(1) Intresse, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Nimetatud intresse võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus intressid tekivad. Kui intresside saaja on aga teise lepinguosalise riigi resident, võib intressidelt maksu kinni pidada kuni 10 protsenti intresside brutosummast.

(3) Olenemata lõikes 2 sätestatust:
a) ei maksustata lepinguosalises riigis selles riigis tekkivaid intresse, mille saaja on teise lepinguosalise riigi valitsus, kohalik omavalitsus, keskpank või riigile kuuluv finantsasutus, samuti selle teise riigi valitsuse või kohaliku omavalitsuse tagatud laenult makstavaid intresse.
b) ei maksustata lepinguosalises riigis selles riigis tekkivaid intresse, mille saaja on teise lepinguosalise riigi ettevõtja, ning kui intresse makstakse seoses võlgnevusega, mis on selle teise riigi ettevõtjal tekkinud igasuguse kauba või tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade krediitimüügiga, välja arvatud juhul, kui tegemist on müügi või võlgnevusega seotud isikute vahel.

(4) Selles artiklis käsitatakse intressidena tulu igasugustest tagatud või tagamata võlanõuetest ning valitsuse väärtpaberitest ja võlakohustustest ja nendega seotud maksetest. Mõiste intressid ei hõlma ühtegi artiklis 10 dividendidena käsitatud tulu liiki. Hilinenud makse eest võetavaid viiviseid intressidena ei käsitata.

(5) Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist intresside saaja äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, asuva püsiva tegevuskoha kaudu või kui ta kindla asukoha kaudu tegutseb teises riigis iseseisvalt oma kutsealal ja saab intresse püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevusega seotud võlanõudelt. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või artiklit 14.

(6) Intressid on tekkinud lepinguosalises riigis, kui intresse maksab selle riigi resident. Juhul kui võlgnevus, mille alusel intresse makstakse, on tekkinud seoses püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha tegevusega ning intresse makstakse püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha kaudu, siis loetakse, et intressid on tekkinud püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha riigis.

(7) Kui intresside maksja ja intresside saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületab võlanõude eest makstavate intresside summa seda summat, milles oleksid intresside maksja ja intresside saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud intresside summa maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduste kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 12. Litsentsitasud

(1) Litsentsitasusid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Nimetatud litsentsitasusid võib oma seaduste kohaselt maksustada ka see lepinguosaline riik, kus litsentsitasud tekivad. Kui litsentsitasude saaja on teise lepinguosalise riigi resident, võib litsentsitasudelt maksu kinni pidada kuni:
a) 5 protsenti tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise eest makstavate litsentsitasude brutosummast;
b) 10 protsenti litsentsitasude brutosummast ülejäänud juhtudel.

(3) Selles artiklis käsitatakse litsentsitasudena makseid, mida saadakse kino- või telefilmi või raadio- või televisioonisaate salvestise, kirjandus- või kunstiteose, teadustöö, autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, disaini või mudeli, plaani või salajase valemi või tehnoloogilise protsessi kasutamise eest või nende kasutamise õiguse eest. Litsentsitasudena käsitatakse ka makseid, mida saadakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku oskusteabe kasutamise või kasutamise õiguse eest.

(4) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui lepinguosalise riigi residendist litsentsitasude saaja äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus litsentsitasud tekivad, püsiva tegevuskoha kaudu või kui ta tegutseb selles teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal ja saab litsentsitasusid püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast õigusest või varast. Sel juhul kohaldatakse artiklit 7 või 14.

(5) Litsentsitasud on tekkinud lepinguosalises riigis, kui nende maksja on selle riigi resident. Juhul kui litsentsitasude maksmise kohustus on tekkinud seoses püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha tegevusega ning litsentsitasusid makstakse püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha kaudu, siis loetakse, et litsentsitasud on tekkinud püsiva tegevuskoha või äritegevuse kindla asukoha riigis.

(6) Kui litsentsitasude maksja ja litsentsitasude saaja või nende mõlema ja muu isiku erisuhte tõttu ületab asja kasutamise, kasutusõiguse või oskusteabe eest makstava litsentsitasu summa seda summat, milles oleksid litsentsitasude maksja ja litsentsitasu saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta, kohaldatakse seda artiklit ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud litsentsitasud maksustatakse kummagi lepinguosalise riigi seaduse kohaselt, arvestades lepingu teisi sätteid.

Artikkel 13. Kasu vara võõrandamisest

(1) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident on saanud artiklis 6 määratletud ja teises lepinguosalises riigis asuva kinnisvara või sellise äriühingu aktsiate võõrandamisest, kelle vara koosneb põhiliselt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast, võib maksustada selles teises riigis.

(2) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses või teises lepinguosalises riigis kindla asukoha kaudu iseseisvalt oma kutsealal tegutsedes kasutatava vallasvara (eraldi või koos kogu ettevõttega) võõrandamisest, võib maksustada selles teises riigis.

(3) Kasu, mida lepinguosalise riigi ettevõtja saab rahvusvahelises transpordis kasutatavate laevade või õhusõidukite võõrandamisest või nende juurde kuuluva vallasvara võõrandamisest, maksustatakse ainult selles riigis.

(4) Lõigetes 1, 2 ja 3 käsitlemata vara võõrandamisest saadav kasu maksustatakse üksnes vara võõrandaja residendiriigis.

Artikkel 14. Iseseisev kutsetegevus

(1) Tulu lepinguosalise riigi füüsilisest isikust residendi iseseisvast kutsetegevusest või ettevõtlusest maksustatakse ainult selles riigis. Juhul kui füüsiline isik tegutseb teises lepinguosalises riigis asuva kindla asukoha kaudu, siis võib selles teises lepinguosalises riigis maksustada seda tulu osa, mis on omistatav kindlale asukohale. Füüsilisel isikul loetakse teises lepinguosalises riigis olevat kindel asukoht ja iseseisvast kutsetegevusest saadud tulu omistatakse teises riigis asuvale kindlale asukohale juhul, kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik viibib teises lepinguosalises riigis jooksval majandusaastal algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul kokku üle 183 päeva.

(2) Selles lepingus käsitatakse kutsetegevusena muu hulgas eraviisilist teadus- ja haridustööd, kirjandus- ja kunstialast tegevust ning arsti, juristi, inseneri, arhitekti, hambaarsti ja raamatupidaja erapraksist.

Artikkel 15. Palgatöö

(1) Arvestades artiklites 16, 18 ja 19 sätestatut, maksustatakse palk ja muud tasud, mida lepinguosalise riigi resident on saanud töötamise eest, ainult selles riigis. Juhul kui lepinguosalise riigi resident on töötanud ka teises lepinguosalises riigis, võib töötasu maksustada selles teises riigis.

(2) Olenemata lõikes 1 sätestatust maksustatakse lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis töötamise eest saadud tasud üksnes tasu saaja residendiriigis, kui:
a) tasu saaja viibib teises lepinguosalises riigis jooksval majandusaastal algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi vältel kokku kuni 183 päeva; ja
b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse tööandja nimel, kes ei ole teise lepinguosalise riigi resident; ja
c) tasu ei maksta tööandja teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu.

(3) Olenemata eelnevates lõigetes sätestatust võib lepinguosalise riigi ettevõtja rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel töötamise eest saadud tasu maksustada selles riigis.

Artikkel 16. Juhatuse liikmete tasud

Juhatuse liikmete töötasu ja muid seda laadi tasusid, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist äriühingu või muu juriidilise isiku juhatuse või muu sarnase organi liikmena, võib maksustada selles teises riigis.

Artikkel 17. Loometöötajate ja sportlaste tulu

(1) Olenemata artiklites 14 ja 15 sätestatust võib lepinguosalise riigi residendi tulu, mida ta on saanud teises lepinguosalises riigis teatris, filmis, raadios või televisioonis esinemise eest või selles teises riigis muusiku või sportlasena tegutsedes, maksustada selles teises riigis.

(2) Juhul kui loometöötaja või sportlase teenitud tulu laekub tema asemel mõnele teisele isikule, võib sellist tulu olenemata artiklites 7, 14 ja 15 sätestatust maksustada riigis, kus toimus loometöötaja või sportlase tegevus.

(3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui loometöötaja või sportlane saab tulu lepinguosalises riigis toimuvast tegevusest, mida täielikult või põhiliselt rahastatakse ühe või mõlema lepinguosalise riigi või kohaliku omavalitsuse vahenditest. Sel juhul maksustatakse tulu ainult loometöötaja või sportlase residendiriigis.

Artikkel 18. Pensionid

Välja arvatud artikli 19 lõikes 2 sätestatud juhtudel maksustatakse lepinguosalise riigi residendile makstavad pensionid ja muud sellised väljamaksed varasema töötamise eest ainult selles riigis.

Artikkel 19. Riigiteenistus

(1) a) Palk ja muud tasud (välja arvatud pension), mida lepinguosaline riik või kohalik omavalitsus maksab isikule töötamise eest selle riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Selline palk ja muud tasud maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui teenistus on toimunud selles riigis ja kui füüsiline isik on selle riigi resident, kes:
(i) on selle riigi kodanik; või
(ii) ei saanud residendiks üksnes teenistuse tõttu.

(2) a) Igasugune pension, mida lepinguosaline riik või kohalik omavalitsus maksab või mida nende loodud fondidest makstakse isikule töötamise eest selle riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, maksustatakse ainult selles riigis.
b) Selline pension maksustatakse ainult teises lepinguosalises riigis, kui pensioni saaja on teise riigi resident ja kodanik.

(3) Palga, muude tasude ja pensionide kohta, mis on saadud lepinguosalise riigi või kohaliku omavalitsuse äritegevusega seotud töö eest, kehtivad artiklid 15, 16, 17 ja 18.

Artikkel 20. Üliõpilaste tulu

Kui lepinguosalises riigis ainult õpingutel või praktikal viibiv üliõpilane on või oli vahetult enne õppima või praktikale asumist teise lepinguosalise riigi resident, ei maksustata tema ülalpidamiseks, õpinguteks või praktikaks saadud väljamakseid selles lepinguosalises riigis, tingimusel et väljamakseid saadakse väljaspool seda riiki asuvast allikast.

Artikkel 21. Merel toimuv tegevus

(1) Seda artiklit kohaldatakse sõltumata artiklites 4 kuni 20 sätestatust.

(2) Selles artiklis tähistab mõiste merel toimuv tegevus lepinguosalise riigi vetes asuva merepõhja, maapõue ning neis leiduvate loodusvarade uurimise ja kasutuselevõtmisega seotud merel toimuvat tegevust.

(3) Arvestades lõikes 4 sätestatut, loetakse lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis merel toimuvat tegevust seal asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvaks äritegevuseks.

(4) Lõiget 3 ei kohaldata juhul, kui tegevus merel kestab mingi kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul kokku vähem kui 30 päeva. Selle lõike tähenduses:
a) kui tegevus merel toimub kontrollitava isiku kaudu, siis loetakse sellist tegevust toimuvaks kontrolliva isiku kaudu juhul, kui kõnealune tegevus on olemuslikult sarnane kontrollitava isiku tegevusega, välja arvatud ulatuses, milles toimub samal ajal kontrolliva isiku tegevus;
b) isikut peetakse kontrollitavaks, kui teine isik teda otseselt või kaudselt kontrollib või kui neid mõlemaid kontrollib otseselt või kaudselt kolmas isik või kolmandad isikud.

(5) Palka ja muid tasusid, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis merel toimuva tegevusega seotud töö eest, võib maksustada selles teises riigis tingimusel, et töö on tehtud selles teises riigis merel. Siiski maksustatakse selliseid tasusid ainult esimesena mainitud lepinguosalises riigis, kui tööandja ei ole teise riigi resident ja tegevus merel ei ole kestnud kokku üle 30 päeva mingi kaheteistkümnekuulise perioodi jooksul.

(6) Kasu, mida lepinguosalise riigi resident on saanud:
a) uurimis- või kasutusõiguste võõrandamisest; või
b) merel toimuva tegevusega seotud ja teises lepinguosalises riigis asuva vara võõrandamisest; või
c) sellise osaluse võõrandamisest, mille väärtus või suurem osa väärtusest tuleneb otseselt või kaudselt sellistest õigustest või varast või õigustest ja varast koos,

võib maksustada selles teises riigis.

Selles lõikes tähendab mõiste uurimis- või kasutusõigused õigusi loodusvaradele, mida saadakse teises lepinguosalises riigis merel toimuva tegevuse kaudu, või õigusi teatud osale sellistest loodusvaradest või kasule loodusvarade võõrandmisest.

Artikkel 22. Muu tulu

(1) Lepinguosalise riigi residendi eelmistes artiklites käsitlemata tulu maksustatakse olenemata tulu tekkimise kohast ainult selles riigis.

(2) Lõige 1 ei kehti tulu kohta, mida lepinguosalise riigi resident saab teises lepinguosalises riigis püsiva tegevuskoha kaudu tegutsedes, või kutsetegevusest, mis toimub selles teises riigis asuva kindla asukoha kaudu, ning õigused või vara, millest selline tulu on tekkinud, on seotud püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sellistel juhtudel kohaldatakse artiklit 7 või 14. See lõige ei kehti artikli 6 lõikes 2 määratletud kinnisvarast saadud tulu kohta.

(3) Olenemata lõigetes 1 ja 2 sätestatust võib lepinguosalise riigi residendi eelmistes artiklites käsitlemata tulu, mis tekib teises lepinguosalises riigis, maksustada teises lepinguosalises riigis.


IV peatükk
TOPELTMAKSUSTAMISE VÄLTIMISEKS KASUTATAVAD MEETODID

Artikkel 23. Topeltmaksustamise vältimine

(1) Eesti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) Kui Eesti resident saab tulu või kui tal on vara, mida vastavalt sellele lepingule võib maksustada Lätis, siis juhul kui Eesti siseriiklikud seadused ei sisalda soodsamaid sätteid, lubab Eesti tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Lätis makstud tulumaksuga.

Mahaarvatud summa ei ületa Eesti tulumaksu seda osa, mis oli arvutatud enne tasutud maksusumma mahaarvamist tulult, mida võib maksustada Lätis.
b) Täiendavalt punktis a sätestatule hõlmab Lätis tasutud maks lisaks dividendidelt tasutud maksule ka dividendide maksmise aluseks olevalt kasumi osalt tasutud maksu, kui Eesti residendist äriühing saab dividende Läti residendist äriühingult, kelle hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti.

(2) Läti residendi puhul välditakse topeltmaksustamist järgmiselt:
a) Kui Läti resident saab tulu või kui tal on vara, mida vastavalt sellele lepingule võib maksustada Eestis, siis juhul kui Läti siseriiklikud seadused ei sisalda soodsamaid sätteid, lubab Läti tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub Eestis makstud tulumaksuga.

Mahaarvatud summa ei ületa Läti tulumaksu seda osa, mis oli arvutatud enne tasutud maksusumma mahaarvamist tulult, mida võib maksustada Eestis.
b) Täiendavalt punktis a sätestatule hõlmab Eestis tasutud maks lisaks dividendidelt tasutud maksule ka dividendide maksmise aluseks olevalt kasumi osalt tasutud maksu, kui Läti residendist äriühing saab dividende Eesti residendist äriühingult, kelle hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti.

(3) Kui mõne lepingusätte alusel on lepinguosalise riigi residendi tulu või vara selles riigis maksust vabastatud, siis võib see riik sellest hoolimata residendi ülejäänud tulult või varalt maksukohustuse arvutamisel maksust vabastatud tulu või vara arvesse võtta.


V peatükk
ERISÄTTED

Artikkel 24. Võrdne kohtlemine

(1) Lepinguosalise riigi kodanikke ei maksustata teises lepinguosalises riigis koormavamalt ega esitata neile täiendavaid maksustamisega seotud nõudeid kui need, mida samades tingimustes kohaldatakse või kohaldataks eelkõige seoses residentsusega teise riigi kodanikele. Seda sätet kohaldatakse olenemata artiklis 1 sätestatust ka isikutele, kes ei ole kummagi lepinguosalise riigi residendid.

(2) Lepinguosalise riigi kodakondsuseta residente ei maksustata teises lepinguosalises riigis koormavamalt ega esitata neile täiendavaid maksustamisega seotud nõudeid, kui need, mida samades tingimustes kohaldatakse või kohaldataks eelkõige seoses residentsusega teise riigi kodanikele.

(3) Lepinguosalise riigi ettevõtja teises lepinguosalises riigis asuvat püsivat tegevuskohta maksustatakse samadel alustel kui teise lepinguosalise riigi samal tegevusalal tegutsevat ettevõtjat. Seda lõiget ei tõlgendata kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile tema perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu samasuguseid maksusoodustusi, -vabastusi või -vähendusi, mida ta võimaldab oma residendile.

(4) Välja arvatud artikli 9 lõikes 1, artikli 11 lõikes 7 ja artikli 12 lõikes 6 ettenähtud juhtudel lubab lepinguosaline riik oma ettevõtjal maksustatava kasumi kindlaks määramisel maha arvata teise lepinguosalise riigi ettevõtjale makstud intresse, litsentsitasusid ja muid väljamakseid samadel alustel, mida kohaldatakse juhul, kui väljamakseid tehakse sama riigi residendile.

(5) Lepinguosaline riik ei maksusta koormavamalt ettevõtjat ega esita täiendavaid maksustamisega seotud nõudeid ettevõtjale, milles teise lepinguosalise riigi resident või residendid omavad otsest või kaudset osalust.

(6) Selle artikli sätted kehtivad olenemata artiklis 2 sätestatust kõigi maksude kohta.

Artikkel 25. Vastastikuse kokkuleppe menetlus

(1) Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib tema suhtes põhjustada sellist maksustamist, mis ei ole lepinguga kooskõlas, võib ta nende riikide seadustes sätestatust hoolimata esitada oma juhtumi arutamiseks oma residendiriigi pädevale ametiisikule. Kui tema juhtumi suhtes tuleb kohaldada artikli 24 lõiget 1, siis esitab ta juhtumi arutamiseks selle lepinguosalise riigi pädevale ametiisikule, mille kodanik ta on. Juhtum tuleb arutamiseks esitada kolme aasta jooksul alates lepingut rikkuvat maksustamist põhjustavast tegevusest teadasaamisest.

(2) Kui protest on pädeva ametiisiku arvates õigustatud ja rahuldavat lahendust ei leita, püüab ta juhtumi lahendada vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi pädeva ametiisikuga, järgides põhimõtet, et lepingut eiravat maksustamist tuleb vältida. Saavutatud kokkulepe täidetakse hoolimata lepinguosaliste riikide seadustes ettenähtud ajapiirangutest.

(3) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud püüavad lepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkivad raskused ja kahtlused kõrvaldada vastastikusel kokkuleppel. Nad võivad topeltmaksustamise vältimiseks teineteisega konsulteerida ka lepingus käsitlemata juhtudel.

(4) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud võivad eelmistes lõigetes käsitletud kokkuleppele jõudmiseks suhelda teineteisega vahetult (sealhulgas pädevatest ametiisikutest või nende esindajatest moodustatud ühiskomisjoni kaudu) või esindajate kaudu.

Artikkel 26. Infovahetus

(1) Lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud vahetavad lepingu järgimiseks ja lepinguosaliste riikide seaduste täitmiseks infot kõikide lepinguosalise riigi või kohalike omavalitsuste kehtestatud maksude kohta tingimusel, et selline maksustamine ei ole lepinguga vastuolus. Infovahetus ei ole piiratud artiklites 1 ja 2 sätestatuga. Igasugust teisest lepinguosalisest riigist saadud teavet käsitatakse saladusena samamoodi nagu selle riigi seaduste alusel saadud teavet. Teavet avaldatakse üksnes isikutele ja ametivõimudele (sealhulgas kohtutele ja haldusasutustele), kes esimeses lauses nimetatud makse määravad, koguvad või sisse nõuavad, maksuseaduste rikkujaid vastutusele võtavad või maksudega seotud kaebusi lahendavad. Sellist teavet kasutatakse ainult eelloetletud otstarbel ja seda võib avaldada üksnes avalikel kohtuistungitel või kohtuotsustes.

(2) Lõiget 1 ei tõlgendata lepinguosalise riigi kohustusena:
a) kasutada haldusabinõusid, mis on vastuolus lepinguosaliste riikide õigus- ja halduspraktikaga;
b) anda informatsiooni, mis ei ole lepinguosaliste riikide seaduste alusel või tavapärase ametitegevuse käigus kättesaadav;
c) anda informatsiooni, mis avaldaks äri- või kutsesaladusi või salajasi andmeid tootmisprotsesside kohta, või informatsiooni, mille avaldamine on vastuolus avalike huvidega (ordre public).

Artikkel 27. Abi maksuvõlgade sissenõudmisel

(1) Lepinguosalised riigid kohustuvad osutama teineteisele abi selliste maksuvõlgade sissenõudmisel, mille summa on abi taotleva riigi seaduste alusel lõplikult kindlaks määratud.

(2) Juhul kui lepinguosaline riik on nõustunud teisele lepinguosalisele riigile maksuvõla sissenõudmisel abi osutama, nõutakse teise riigi maksuvõlg sisse vastavalt abi osutava riigi seadustes sätestatule.

(3) Lepinguosaline riik esitab koos maksuvõla sissenõudmise abipalvega tunnistuse, mis vastavalt selle riigi seadustele tõendab, et maksuvõla summa on lõplikult kindlaks määratud.

(4) Kui lepinguosalise riigi maksuvõlg ei ole lõplikult kindlaks määratud seetõttu, et seda saab veel edasi kaevata, siis võib see riik paluda teisel lepinguosalisel riigil oma tulude kaitseks rakendada selliseid ajutisi meetmeid maksuvõlglase vara säilitamiseks, mis on selle teise riigi seaduste alusel teise riigi käsutuses. Kui teine lepinguosaline riik võtab abipalve vastu, siis rakendatakse neid ajutisi meetmeid sel viisil, nagu võlgnetavad maksud oleksid selle teise riigi enda maksud.

(5) Maksuvõla sissenõudmise abipalve esitab lepinguosaline riik selle artikli eelnevate lõigete alusel ainult juhul, kui selles riigis ei ole maksuvõlgade sissenõudmiseks küllaldaselt maksumaksja varasid.

(6) Lepinguosaline riik, kus maksuvõlg selle artikli alusel sisse nõutakse, on kohustatud teisele lepinguosalisele riigile viivitamatult üle kandma sissenõutud maksuvõla summa, millest on vajaduse korral maha arvatud lõike 7 punktis b käsitletavad erakorralised kulud.

(7) Kui lepinguosaliste riikide pädevad ametiisikud ei ole teistmoodi kokku leppinud, siis:
a) kannab lepinguosalises riigis abi osutamisega seotud tavalised kulud abi osutav riik;
b) kannab lepinguosalises riigis abi osutamisega seotud erakorralised kulud teine riik ja need kuuluvad maksmisele sõltumata teise riigi eest sissenõutud maksuvõla suurusest. Niipea kui lepinguosaline riik näeb ette erakorraliste kulude tekkimist, annab ta sellest teada teisele lepinguosalisele riigile ja näitab ära selliste kulude arvestusliku summa.

(8) Käesolevas artiklis tähistab mõiste maksud artikli 26 lõikes 1 nimetatud makse ja hõlmab kõiki nendega kaasnevaid intresse ja trahve.

Artikkel 28. Diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmed

Lepingut ei kohaldata diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmete rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetega ja erikokkulepetega ettenähtud rahalistele soodustustele.

Artikkel 29. Soodustuste piiramine

(1) Olenemata artiklites 11 ja 12 ning artikli 7 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 2 sätestatust võib lepinguosalise riigi residendist juriidilise isiku teises lepinguosalises riigis tekkinud tulu maksustada mõlemas riigis nende siseriiklike seaduste alusel, arvestades teisi lepingu sätteid, kui on küllaldane alus arvata, et peamine põhjus juriidilise isiku loomiseks või mitteresidendi või mitteresidentide osaluse omandamiseks sellises juriidilises isikus oli saada eelloetletud artiklites sätestatud soodustusi.

(2) Olenemata artikli 7 lõikes 1 sätestatust võib lepinguosalises riigis tekkinud ja teise lepinguosalise riigi residendile makstud teenustasusid maksustada teenustasude maksja residendiriigis, kui teenustasude maksja ja teenustasude saaja või nende mõlema ning muu isiku erisuhte tõttu ületab teenuse eest makstavate tasude summa seda summat, milles oleksid teenustasude maksja ja saaja kokku leppinud ilma sellise suhteta. Artikli 7 lõiget 1 kohaldatakse ainult viimati nimetatud summa suhtes. Enammakstud teenustasude summa võib maksustada teenustasude maksja residendiriigis.


VI peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 30. Lepingu jõustumine

(1) Lepinguosaliste riikide valitsused teatavad teineteisele lepingu jõustumiseks vajalike põhiseaduslike nõuete täitmisest.

(2) Leping jõustub lõikes 1 nimetatud viimasena saadetud teate kättesaamise päeval ning selle sätted kehtivad mõlemas lepinguosalises riigis:
a) alates 1. jaanuarist 2002 saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta;
b) 1. jaanuaril 2002 või pärast seda algaval majandusaastal makstavate tulumaksude kohta.

(3) Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, mis on alla kirjutatud 14. mail 1993 Tallinnas, muutub kehtetuks alates kuupäevast, mil käesolev leping vastavalt lõikele 2 jõustub.

Artikkel 31. Lepingu lõpetamine

Leping on jõus, kuni lepinguosaline riik selle lõpetab. Kumbki lepinguosaline riik võib lepingu lõpetada, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult ette vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul lakkab leping mõlemas lepinguosalises riigis kehtimast:
a) 1. jaanuaril või pärast seda saadud tulult kinnipeetavate maksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale;
b) 1. jaanuaril või pärast seda algaval majandusaastal makstavate tulumaksude kohta kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamise kohta teate edastamise aastale.

Selle kinnituseks on volitatud isikud lepingule alla kirjutanud.

Sõlmitud Riias 11. veebruaril 2002 kahes eksemplaris eesti, läti ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Läti Vabariigi valitsuse nimel
Kristina OJULAND Indulis BERZINS

 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Chapter I
SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons Covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:
a) in Estonia:
(i) the income tax (tulumaks);
(hereinafter referred to as “Estonian tax”);
b) in Latvia:
(i) the enterprise income tax (uznemumu ienākuma nodoklis);
(ii) the personal income tax (iedzīvotāju ienākuma nodoklis);
(hereinafter referred to as “Latvian tax”);

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Chapter II
DEFINITIONS

Article 3. General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in the geographical sense, means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which, under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
b) the term “Latvia” means the Republic of Latvia and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which, under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
c) the term “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Estonia and Latvia, as the context requires;
d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
h) the term “competent authority” means:
(i) in Estonia, the Minister of Finance or his authorised representative;
(ii) in Latvia, the Ministry of Finance or its authorised representative;
i) the term “national” means:
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting State shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, for the purposes of the Convention, the person shall not be entitled to claim any benefits provided by this Convention.

Article 5. Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.


Chapter III
TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property, as well as income from the alienation of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7. Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. The expenses to be allowed as deductions by a Contracting State shall include only expenses which would be deductible if that permanent establishment were a separate enterprise of that State.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8. Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9. Associated Enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:
a) interest arising in a Contracting State, derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, a local authority, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest paid in respect of a loan guaranteed by that Government or authority, shall be exempt from tax in the first-mentioned State;
b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if the beneficial owner of the interest is an enterprise of the other Contracting State, and the interest is paid with respect to an indebtedness arising as a consequence of the sale on credit by an enterprise of that other State of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related persons.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term “interest” shall not include any income which is treated as a dividend under the provisions of Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;
b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematographic films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13. Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14. Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a  resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State.

Article 16. Directors’ Fees

Directors’ fees and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company or any other legal person which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States or local authorities thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18. Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19. Government Service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State, or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 20. Students

Payments which a student, an apprentice or a trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21. Offshore activities

1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding the provisions of Article 4 to 20 of this Convention.

2. For the purposes of this Article, the term “offshore activities” means activities carried on offshore in a Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that State.

3. A person who is a resident of a Contracting State and carries on offshore activities in the other Contracting State shall, subject to paragraph 4, be deemed to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or a fixed base situated therein.

4. The provisions of paragraph 3 shall not apply where the offshore activities are carried on for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve month period. For the purposes of this paragraph:
a) offshore activities carried on by a person who is associated with another person shall be deemed to be carried on by the other person if the activities in question are substantially the same as those carried on by the first-mentioned person, except to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activities;
b) a person shall be deemed to be associated with another person if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or third persons.

5. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with offshore activities in the other Contacting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if the employment is carried on for an employer who is not a resident of the other State and for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve month period.

6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
a) exploration or exploitation rights; or
b) property situated int eh other Contracting State which is used in connection with the offshore activities carried on in that other State; or
c) shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together;

may be taxed in that other State.

In this paragraph the term “exploration or exploitation rights” means rights to assets to be produced by offshore activities carried on in the other Contracting State, or to interests in or to the benefit of such assets.

Article 22. Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Article of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.


Chapter IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23. Elimination of Double Taxation

1. In the case of a resident of Estonia, double taxation shall be avoided as follows:
a) Where a resident of Estonia derives income or owns capital which, in accordance with this Convention, may be taxed in Latvia, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Latvia.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in Estonia, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Latvia.
b) For the purposes of sub-paragraph a), where a company that is a resident of Estonia receives a dividend from a company that is a resident of Latvia in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Latvia shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

2. In the case of a resident of Latvia, double taxation shall be avoided as follows:
a) Where a resident of Latvia derives income or owns capital which, in accordance with this Convention, may be taxed in Estonia, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Latvia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Estonia.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in Latvia, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Estonia.
b) For the purposes of sub-paragraph a), where a company that is a resident of Latvia receives a dividend from a company that is a resident of Estonia in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Estonia shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid on the underlying profits of the company out of which that dividend was paid.

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.


Chapter V
SPECIAL PROVISIONS

Article 24. Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25. Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26. Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27. Assistance in Collection

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of the taxes owed by a taxpayer to the extent that the amount thereof has been finally determined according to the laws of the Contracting State making the request for assistance.

2. In the case of a request by a Contracting State for the collection of taxes which has been accepted for collection by the other Contracting State, such taxes shall be collected by that other State in accordance with the laws applicable to the collection of its own taxes and as if the taxes to be so collected were its own taxes.

3. Any request for collection by a Contracting State shall be accompanied by such certificate as is required by the laws of that State to establish that the taxes owing by the taxpayer have been finally determined.

4. Where the tax claim of a Contracting State has not been finally determined by reason of it being subject to appeal or other proceeding, that State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures for conservancy on its behalf as are available to the other State under the laws of that other State. If such request is accepted by the other State, such interim measures shall be taken by it as if the taxes owing to the first-mentioned State were the own taxes of that other State.

5. A request under the preceding paragraphs of this Article shall only be made by a Contracting State to the extent that sufficient property of the taxpayer owing the taxes is not available in that State for recovery of the taxes owed.

6. The Contracting State in which tax is recovered in accordance with the provisions of this Article shall forthwith remit to the Contracting State on behalf of which the tax was collected the amount so recovered minus, where appropriate, the amount of extraordinary costs referred to in sub-paragraph 7 b).

7. It is understood that unless otherwise agreed by the competent authorities of both Contracting States,
a) ordinary costs incurred by a Contracting State in providing assistance shall be borne by that State;
b) extraordinary costs incurred by a Contracting State in providing assistance shall be borne by the other State and shall be payable regardless of the amount collected on behalf of the other State.

As soon as a Contracting State anticipates that extraordinary costs may be incurred, it shall so advise the other Contracting State and indicate the estimated amount of such costs.

8. In this Article, the term “taxes” means the taxes to which the paragraph 1 of Article 26 applies and includes any interest and penalties relating thereto.

Article 28. Members of Diplomatic Missions or Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29. Limitation of Benefits

1. Notwithstanding the provisions of Articles 11 and 12 and of paragraph 1 of Article 7 and paragraph 2 of Article 10, items of income of a legal person that is a resident of a Contracting State arising in or deriving from the other Contracting State may be taxed in both States according to its domestic laws and subject to the other provisions of this Convention where it may reasonably be considered that the primary reason the person was established in the first-mentioned State, or an interest in such person was acquired by or for the benefit of one or more persons who are not residents of that State, was to obtain the benefits of such provisions.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 7, payments for services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first State, if by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of such payments or between both of them and some other person, the amount of such payments, having regard to the service for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. In this case the provisions of paragraph 1 of Article 7 shall apply only to the last-mentioned amount, and the excess part of the payment may be taxed in the first State.


Chapter VI
FINAL PROVISIONS

Article 30. Entry into Force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other when the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after January 1, 2002;
b) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after January 1, 2002.

3. The Convention between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital signed in Tallinn on 14 May, 1993 shall cease to have effect from the date on which this Convention becomes effective in accordance with paragraph 2 of this Article.

Article 31. Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:
a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given;
b) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice has been given.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Riga this 11 day of February 2002, in the Estonian, Latvian and English languages, all three texts being equally authentic, In the case of divergence of interpretation or of any inconsistency the English text shall prevail.

 

For the Government
of the Republic of Estonia
For the Government
of the Republic of Latvia
Kristina OJULAND Indulis BERZINS

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

 

/otsingu_soovitused.json