Teksti suurus:

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 50 punkti a muutmise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 19.10.2018, 3

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 50 punkti a muutmise protokoll

Vastu võetud 06.10.2016

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon


RAHVUSVAHELISE TSIVIILLENNUNDUSEORGANISATSIOONI ASSAMBLEE,

MIS TULI KOKKU oma kolmekümne üheksandale istungjärgule 1. oktoobril 2016 Montréalis,

OLLES NENTINUD, et suure hulga osalisriikide soov on laiendada nõukogu koosseisu, et tagada parem tasakaal osalisriikide suurenenud esindatuse kaudu,

OLLES PIDANUD vajalikuks suurendada selle organi liikmete arvu kolmekümne kuuelt neljakümnele,

OLLES PIDANUD vajalikuks muuta eespool toodud põhjusel 1944. aasta detsembri seitsmendal päeval Chicagos koostatud rahvusvahelist tsiviillennunduse konventsiooni,

1. KIIDAB HEAKS konventsiooni järgmised muutmisettepanekud eespool nimetatud konventsooni artikli 94 punkti a kohaselt:
   „Konventsiooni artikli 50 punktis a muudetakse teist lauset, asendades „kolmkümmend kuus“ „neljakümnega“.“;

2. MÄÄRAB KINDLAKS nimetatud konventsiooni artikli 94 punkti a kohaselt osalisriikide arvuks ükssada kakskümmend kaheksa, pärast kelle ratifitseerimist eespool toodud muutmisettepanekud jõustuvad;

3. OTSUSTAB, et Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni peasekretär koostab protokolli, mis sisaldab eespool nimetatud muudatust ja allpool toodut araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, mis kõik on võrdselt autentsed.

   a) Protokollile kirjutavad alla assamblee juhataja ja selle peasekretär.

   b) Protokoll on ratifitseerimiseks avatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud riikidele.

   c) Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile.

   d) Protokoll jõustub selle ratifitseerinud riikide jaoks kuupäeval, millel antakse hoiule ühesaja kahekümne kaheksas ratifitseerimiskiri.

   e) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki osalisriike protokolli iga ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

   f) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki konventsiooni osalisriike protokolli jõustumise kuupäevast.

   g) Protokolli pärast eespool nimetatud kuupäeva ratifitseerinud osalisriigi puhul jõustub protokoll selle ratifitseerimiskirja hoiuleandmisel Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile.

SEETÕTTU, assamblee eespool nimetatud toimingu kohaselt, koostas organisatsiooni peasekretär käesoleva protokolli.

SELLE KINNITUSEKS on Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni eespool nimetatud kolmekümne üheksanda istungjärgu juhataja ja peasekretär, keda assamblee selleks volitas, protokollile alla kirjutanud.

KOOSTATUD kuuendal oktoobril kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Montréalis ühes eksemplaris inglise, araabia, hiina, prantsuse, vene ja hispaania keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Käesolev protokoll jääb hoiule Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni arhiivi ja selle kinnitatud ärakirjad edastab organisatsiooni peasekretär kõikidele seitsmendal detsembril 1944. aastal koostatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni osalisriikidele.

A. Abdul Rahman

F. Liu

Assamblee kolmekümne üheksanda istungjärgu juhataja

Peasekretär

 

Protocol  Relating to an Amendment to Article 50(a) of the Convention on International Civil Aviation

/otsingu_soovitused.json