Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2014. aasta muudatused [MEPC.247(66)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 19.11.2015, 3

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2014. aasta muudatused [MEPC.247(66)]

Vastu võetud 04.04.2014

Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldus nr 314 protokolli lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

 

RESOLUTSIOON MEPC.247(66)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED
 (III koodeksi kasutamise muutmine kohustuslikuks)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit ning 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli (edaspidi 1997. aasta protokoll) artiklit 4, mis koosmõjus sätestavad 1997. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile  ülesandeks  läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused,

ARVESTADES SAMUTI, et 1997. aasta protokolliga lisati 1973. aasta konventsioonile VI lisa (edaspidi VI lisa) peakirjaga „Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid“,

MEENUTADES, et resolutsiooniga A.1070(28) võttis assamblee oma kahekümne kaheksandal korralisel istungil vastu IMO instrumentide rakendamise koodeksi (III koodeks),

OLLES kaalunud MARPOL VI lisa muutmise ettepanekut, mille kohaselt III koodeksi kasutamine muudetakse kohustuslikuks,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu VI lisa muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB, et vastavalt VI lisa uuele reeglile 24 tuleb sõna „peaks“ (should) III koodeksis (resolutsiooni A. 1070(28)) lisa) alati lugeda kui „kohustuvad/on kohustatud/kohustub“ (shall), välja arvatud lõigetes 29, 30, 31 ja 32;

3. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2015. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

4. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2016. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

5. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA
MARPOL VI LISA MUUDATUSED

1. Reegli 2 lõppu lisatakse alljärgnev:

„Käesolevas lisas:

44       Audit – süstemaatiline, sõltumatu ja dokumenteeritud protsess auditi tõendusmaterjali kogumiseks ja selle objektiivseks hindamiseks, mille käigus määratakse kindlaks, millisel määral auditi kriteeriume täidetakse.

45       Auditeerimissüsteem – organisatsiooni kehtestatud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteem, milles arvestatakse organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.

46       Rakendamise koodeks – organisatsiooni resolutsiooniga A.1070(28) vastuvõetud IMO instrumentide rakendamise koodeks (III koodeks).

47       Auditistandard – rakendamise koodeks.
_________________
* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A. 1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“


2. Lisatakse uus 5. peatükk alljärgnevas sõnastuses:

            „5. peatükk. Käesoleav lisa sätete täitmise kontrollimine

Reegel 24

Rakendamine
Konventsiooniosalised kohustuvad oma käesolevas lisas sisalduvate kohustuste ja ülesannete täitmisel kohaldama rakendamise koodeksi sätteid.

Reegel 25
Täitmise kontrollimine

1        Iga konventsiooniosaline kohustub läbima organisatsiooni poolt auditistandardi kohaselt läbiviidavad korralised auditid, mille käigus kontrollitakse käesoleva lisa täitmist ja rakendamist.

2        Organisatsiooni peasekretär vastutab auditeerimissüsteemi haldamise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

3        Iga konventsiooniosaline vastutab auditi läbiviimisele kaasaaitamise ja auditi järelduste alusel tegevuskava elluviimise eest organisatsiooni väljatöötatud suuniste alusel*.

4        Kõigi konventsiooniosaliste audit:
        .1        peab põhinema organisatsiooni peasekretäri väljatöötatud üldisel ajakaval, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid* ning
        .2        tuleb läbi viia regulaarselt, arvestades organisatsiooni väljatöötatud suuniseid*.
_________________
* Vt organisatsiooni resolutsiooniga A.1067(28) vastuvõetud IMO liikmesriikide auditeerimissüsteemi korraldus ja protseduurid.“

 

Annex 8, Resolution MEPC.247(66) Amendments to MARPOL Annex VI

/otsingu_soovitused.json