HALDUSÕIGUSRahvastikuõigusVälislepingud viisaküsimustes

TÖÖÕIGUSVälislepingud

Riigid ja territooriumidJaapan

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vaheline töötamisõigusega turismiviisade kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2020
Avaldamismärge:RT II, 19.11.2019, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vaheline töötamisõigusega turismiviisade kokkulepe

Vastu võetud 12.11.2019

Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Verbaalnoot

Eesti Vabariigi välisministeerium avaldab lugupidamist Jaapani suursaatkonnale Eesti Vabariigis ning tal on au Jaapani suursaatkonnale teatada, et Eesti Vabariigi valitsus, soovides edendada Eesti Vabariigi ja Jaapani tihedamat koostööd ning pakkuda Jaapani kodanikele, eriti Jaapani noortele, ulatuslikumaid võimalusi kogeda Eesti Vabariigi kultuuri ja üldist eluviisi eesmärgiga edendada vastastikust mõistmist Eesti Vabariigi ja Jaapani vahel, samuti soovides pakkuda töötamisõigusega turismi kokkulepet, et võimaldada Jaapani kodanikel siseneda Eesti Vabariiki eelkõige pikemaajalise puhkuse eesmärgil ning teha puhkuse teisejärgulise aspektina ka tööd, et täiendada reisimiseks vajalikke rahalisi vahendeid, on valmis võtma vastastikkuse alusel järgmisi meetmeid seoses Jaapani kodanike sisenemisega Eesti Vabariiki kooskõlas Eesti Vabariigi asjaomaste õigusaktidega.

1. Eesti Vabariigi valitsus väljastab tasuta töötamisõigusega turismiviisa, mis kehtib 12 kuud alates kavandatavast sisenemiskuupäevast, juhul kui taotleja märgib kavandatava sisenemiskuupäeva, või 12 kuud alates väljastamise kuupäevast, juhul kui taotleja ei märgi kavandatavat sisenemiskuupäeva, taotluse alusel, mille esitab Jaapani kodanik, kes vastab kõikidele järgmistele nõuetele:
i) ta elab viisa taotlemise ajal Jaapanis;
ii) ta kavatseb veeta Eesti Vabariigis eelkõige puhkuse, mis kestab kuni üks aasta alates sisenemiskuupäevast;
iii) ta on viisa taotlemise ajal 18–30aastane (mõlemad kaasa arvatud);
iv) temaga ei ole kaasas ülalpeetavaid, välja arvatud juhul, kui ülalpeetavatel on samuti õiguslik alus Eesti Vabariiki siseneda;
v) tal on kehtiv Jaapani pass ja tagasisõidupilet või piisavalt rahalisi vahendeid, et osta tagasisõidupilet;
vi) tal on piisavalt rahalisi vahendeid enda ülalpidamiseks Eesti Vabariigis viibimise algperioodil;
vii) ta kavatseb lahkuda Eesti Vabariigist viibimisaja lõppemisel;
viii) talle ei ole nimetatud viisat varem väljastatud;
ix) tal on hea tervis ja usaldusväärne taust ning tal ei ole karistusregistris kandeid;
x) tal on tervise- ja ravikulukindlustus, mis kehtib kogu tema Eestis viibimise jooksul, ning
xi) ta kavatseb Eesti Vabariigis viibimise jooksul järgida Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Lõikes 1 nimetatud viisa taotlus tuleb esitada Eesti Vabariigi suursaatkonnale Jaapanis käesolevas kokkuleppes ettenähtud korras. Suursaatkonna esindajad küsitlevad vajaduse korral taotlejaid, et teha kindlaks nende vastavus nõuetele.

3. Taotlejatele ei keelduta andmast lõikes 1 nimetatud viisat üksnes põhjusel, et nad ei oska eesti keelt.

4. Eesti Vabariigi valitsus võimaldab Jaapani kodanikel, kellel on lõikes 1 nimetatud viisa, töötada ja elada Eesti Vabariigis kuni 12 kuud (lõikes 1 nimetatud viisaga kindlaks määratud tingimustel). Nad ei või pikendada viibimisaega kauemaks kui lubatud periood.

5. Isikud, kes osalevad Jaapani poolt selles kokkuleppes, saavad Eesti Vabariigis viibimise ajal teha puhkuse teisejärgulise aspektina tööd, et täiendada reisimiseks vajalikke rahalisi vahendeid.

6. Eesti Vabariigi valitsus nõuab Jaapani kodanikelt, kes on sisenenud Eesti Vabariiki selle kokkuleppe alusel, et nad järgiksid Eesti Vabariigi õigusakte ega teeks tööd, mis ei vasta selle kokkuleppe eesmärgile.

7. Isikud, kes osalevad Jaapani poolt selles kokkuleppes, võivad Eesti Vabariigi asjaomaste õigusaktide alusel registreeruda keelekursustele ja/või sarnastele kursustele, et õppida tundma kultuuri ja üldist eluviisi Eesti Vabariigis.

8. Eesti Vabariigi valitsus võib eespool nimetatud meetmed ajutiselt kas täielikult või osaliselt peatada avaliku julgeoleku, avaliku korra, rahvatervise või sisseränderiski tõttu. Igast sellisest peatamisest teatatakse viivitamata Jaapani valitsusele diplomaatiliste kanalite kaudu.

9. Eesti Vabariigi valitsus võib eespool nimetatud meetmed lõpetada, teatades Jaapani valitsusele kirjalikult kolm kuud ette.

10. Eespool nimetatud meetmed algavad 120. päeval noodi kuupäevast, millega Eesti Vabariik teatab Jaapani kodanikele töötamisõigusega turismiviisade väljastamiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpule viimisest.

Eesti Vabariigi välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Jaapani suursaatkonnale Eesti Vabariigis sügavaimat lugupidamist.

Tallinn, 12 november 2019


Verbaalnoot

Jaapani suursaatkond Eesti Vabariigis avaldab lugupidamist Eesti Vabariigi välisministeeriumile ning tal on au Eesti Vabariigi välisministeeriumile teatada, et Jaapani valitsus, soovides edendada Jaapani ja Eesti Vabariigi tihedamat koostööd ning pakkuda Eesti Vabariigi kodanikele, eriti Eesti Vabariigi noortele, ulatuslikumaid võimalusi kogeda Jaapani kultuuri ja üldist eluviisi eesmärgiga edendada vastastikust mõistmist Jaapani ja Eesti Vabariigi vahel, samuti soovides pakkuda töötamisõigusega turismi kokkulepet, et võimaldada Eesti Vabariigi kodanikel siseneda Jaapanisse eelkõige pikemaajalise puhkuse eesmärgil ning teha puhkuse teisejärgulise aspektina ka tööd, et täiendada reisimiseks vajalikke rahalisi vahendeid, on valmis võtma vastastikkuse alusel järgmisi meetmeid seoses Eesti Vabariigi kodanike sisenemisega Jaapanisse kooskõlas Jaapani asjaomaste õigusaktidega.

1. Jaapani valitsus väljastab tasuta töötamisõigusega turismiviisa, mis kehtib kolm kuud alates väljastamise kuupäevast, taotluse alusel, mille esitab Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kõikidele järgmistele nõuetele:
i) ta elab viisa taotlemise ajal Eesti Vabariigis;
ii) ta kavatseb veeta Jaapanis eelkõige puhkuse, mis kestab kuni üks aasta alates sisenemise kuupäevast;
iii) ta on viisa taotlemise ajal 18–30aastane (mõlemad kaasa arvatud);
iv) temaga ei ole kaasas ülalpeetavaid, välja arvatud juhul, kui ülalpeetavatel on samuti õiguslik alus Jaapanisse siseneda;
v) tal on kehtiv Eesti Vabariigi pass ja tagasisõidupilet või piisavad rahalised vahendid, et osta tagasisõidupilet;
vi) tal on piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks Jaapanis viibimise algperioodil;
vii) ta kavatseb lahkuda Jaapanist viibimisaja lõppemisel;
viii) talle ei ole nimetatud viisat varem väljastatud;
ix) tal on hea tervis ja usaldusväärne taust ning tal ei ole karistusregistris kandeid ning
x) ta kavatseb Jaapanis viibimise jooksul järgida Jaapanis kehtivaid õigusakte.

2. Lõikes 1 nimetatud viisa taotlus tuleb esitada Jaapani suursaatkonnale Eesti Vabariigis käesolevas kokkuleppes ettenähtud korras. Suursaatkonna esindajad küsitlevad vajaduse korral taotlejaid, et teha kindlaks nende vastavus nõuetele.

3. Taotlejatele ei keelduta andmast lõikes 1 nimetatud viisat üksnes põhjusel, et nad ei oska jaapani keelt.

4. Jaapani valitsus võimaldab Eesti Vabariigi kodanikel, kellel on lõikes 1 nimetatud viisa, viibida Jaapanis kuni üks aasta alates sisenemise kuupäevast. Nad ei või pikendada oma viibimisaega kauemaks kui lubatud periood ega muuta viibimise ajal rändestaatust.

5. Isikud, kes osalevad Eesti Vabariigi poolt selles kokkuleppes, saavad Jaapanis viibimise ajal teha puhkuse teisejärgulise aspektina tööd, et täiendada reisimiseks vajalikke rahalisi vahendeid.

6. Jaapani valitsus nõuab Eesti Vabariigi kodanikelt, kes on sisenenud Jaapanisse selle kokkuleppe alusel, et nad järgiksid Jaapani õigusakte ega teeks tööd, mis ei vasta selle kokkuleppe eesmärgile.

7. Isikud, kes osalevad Eesti Vabariigi poolt selles kokkuleppes, võivad Jaapani asjaomaste õigusaktide alusel registreeruda keelekursustele ja/või sarnastele kursustele, et õppida tundma kultuuri ja üldist eluviisi Jaapanis.

8. Jaapani valitsus määrab igal aastal kindlaks lõikes 1 nimetatud viisade arvu, mida võib väljastada Eesti Vabariigi kodanikele, ning teavitab Eesti Vabariigi valitsust sellest arvust diplomaatiliste kanalite kaudu.

9. Jaapani valitsus võib eespool nimetatud meetmed ajutiselt kas täielikult või osaliselt peatada avaliku julgeoleku, avaliku korra, rahvatervise või sisseränderiski tõttu. Igast sellisest peatamisest teatatakse viivitamata Eesti Vabariigi valitsusele diplomaatiliste kanalite kaudu.

10. Jaapani valitsus võib eespool nimetatud meetmed lõpetada, teatades Eesti Vabariigi valitsusele kirjalikult kolm kuud ette.

11. Eespool nimetatud meetmed algavad 120. päeval noodi kuupäevast, millega Eesti Vabariik teatab Jaapani kodanikele töötamisõigusega turismiviisade väljastamiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpule viimisest.

Jaapani suursaatkond Eesti Vabariigis kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.

Tallinn, 12 november 2019

Note Verbale (the Republic of Estonia)

Note Verbale (Japan)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json