Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse gaasivarustuskindluse tagamise solidaarsusmeetmete kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2023
Avaldamismärge:RT II, 20.10.2023, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse gaasivarustuskindluse tagamise solidaarsusmeetmete kokkulepe

Vastu võetud 25.04.2022

Vabariigi Valitsuse 17.03.2022 korraldus nr 89 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Soome Vabariigi valitsus (edaspidi lepingupooled),

arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid (edaspidi määrus), ja eriti määruse artiklit 13;

arvestades Euroopa Komisjoni 2. veebruari 2018. aasta soovitust (EL) 2018/177 määruse artikli 13 kohase solidaarsusmehhanismi rakendamiseks liikmesriikide vahelistesse tehnilistesse, õiguslikesse ja rahalistesse kokkulepetesse lisatavate põhielementide kohta;

seades eesmärgiks tõsise hädaolukorra mõju leevendamise ja gaasitarnete tagamise solidaarsuse alusel kaitstavatele tarbijatele;

arvestades, et kogu liidus on gaasivarustuskindluse tagamiseks vaja solidaarsust;

tuginedes ühisele arusaamale, mille kohaselt on solidaarsustaotlus üldjuhul vajalik üksnes siis, kui taotleva poole turg ei ole enam võimeline toimima ja taotlev pool on ammendanud taotleva poole olemasolevas gaasivarustuse hädaolukorra lahendamise tegevuskavas sätestatud turupõhised ja mitteturupõhised meetmed, suutmata tagada gaasivarustust solidaarsuse alusel kaitstavatele tarbijatele, ning seetõttu pakub pakkuv pool solidaarsust sellises võimalikus ulatuses ja nii kaua kui võimalik turupõhiste meetmete abil, mille eesmärk on aidata taotleval poolel katta solidaarsuse alusel kaitstavate tarbijate varustamiseks vajalikku gaasikogust,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1
Kokkuleppe sisu ja kohaldamisala

1. Kokkuleppes sätestatakse tehnilised, õiguslikud ja rahalised kokkulepped määruse artikli 13 kohase solidaarsusmehhanismi rakendamiseks. Lepingupooled kohaldavad kokkuleppe viimase abinõuna hädaolukorra puhul, kui solidaarsuse alusel kaitstavaid tarbijaid ei ole võimalik ilma kõrvalise abita gaasiga varustada.

2. Kokkuleppe kohaldamise korral võtab pakkuv pool oma gaasivõrgus vajalikud solidaarsusmeetmed, et varustada gaasiga taotleva poole gaasivõrgus olevaid solidaarsuse alusel kaitstavaid tarbijaid.

3. Lõikes 2 nimetatud meetmed hõlmavad muu hulgas gaasivõrgu varustamist gaasiga veeldatud maagaasi terminalist ja gaasi tarnimist pakkuva poole liikmesriigi gaasiturbevarudest, kuid ei hõlma gaasivarustust liikmesriigi gaasiturbevarudest, mis on ette nähtud:
   a) kasutamiseks määruses määratletud solidaarsuse alusel kaitstavatele tarbijatele;
   b) gaasivarustuseks määruse artikli 13 lõike 1 alalõike 2 alusel.

4. Lõikes 2 nimetatud meetmeid ei kohaldata gaasi kasutamisele lõppkasutaja enda hädaolukorra varudest, mida lõppkasutaja on kohustatud säilitama kooskõlas määruse artiklis 8 viidatud riigi ennetava tegevuskava või riigi hädaolukorra lahendamise kavaga.


Artikkel 2
Mõisted

1. Kokkuleppes kasutatakse järgmistes õigusaktide sätetes esitatud mõisteid:

   a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid, artikkel 2 (ELT L 280, 28.10.2017, lk 1–56);

   b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005, artikkel 2 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 36–54);

   c) komisjoni 16. märtsi 2017. aasta määruse (EL) 2017/459, millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 984/2013, artikkel 3 (ELT L 72, 17.3.2017, lk 1–28);

   d) komisjoni 26. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 312/2014, millega kehtestatakse ülekandesüsteemides gaasivarustuse tasakaalustamise võrgueeskiri, artikkel 3 (ELT L 91, 27.3.2014, lk 15–35);

   e) komisjoni 30. aprilli 2015. aasta määruse (EL) 2015/703, millega kehtestatakse võrgueeskiri koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade kohta, artikkel 2 (ELT L 113, 1.5.2015, lk 13–26) ja

   f)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ, artikkel 2 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 94–136).

2. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:
   a) taotlev pool – kokkuleppe alusel solidaarsusmeetmeid taotlev Euroopa Liidu liikmesriik;
   b) pakkuv pool –  kokkuleppe alusel solidaarsusmeetmeid pakkuv Euroopa Liidu liikmesriik;
   c) solidaarsustaotlus – taotleva poole üleskutse pakkuvale poolele solidaarsuse pakkumiseks;
   d) solidaarsusmeede – vajalik meede pakkuva poole gaasivõrgus kooskõlas määruse artikliga 13, millega piiratakse või peatatakse gaasitarned teistele tarbijatele peale solidaarsuse alusel kaitstavate tarbijate vajalikus ulatuses ja seni, kuni ei ole tagatud taotleva poole solidaarsuse alusel kaitstavate tarbijate gaasivarustus;
   e) solidaarsuspakkumine – pakkuva poole turupõhiste, pakkumismenetluse ja mitteturupõhiste meetmete kogum, mida saab taotlevale poolele hüvitise maksmise eest pakkuda;
   f) lepingupool – kokkuleppega seotud Euroopa Liidu liikmesriik;
   g) turupõhised meetmed – pakkuva poole üleskutse gaasiettevõtjatele ja pakkuva poole omal territooriumil gaasipakkumise ja -nõudlusega seotud vabatahtlike meetmete rakendamiseks, et tagada kokkuleppelise hinna eest gaasikogused, mis võimaldavad taotleval poolel endal katta koguse, mis on vajalik solidaarsuse alusel kaitstavate tarbijate gaasiga varustamiseks;
   h) mitteturupõhised meetmed – pakkuva poole poolt omal territooriumil võetavad gaasipakkumise ja -nõudlusega seotud suveräänsed meetmed, et aidata kaasa taotleva poole solidaarsuse alusel kaitstavate tarbijate gaasiga varustamisele;
   i) pakkumismenetluse meede – pakkuva poole üleskutse oma riigi turu gaasiettevõtjatele ja lõpptarbijatele gaasipakkumise ja -nõudlusega seotud vabatahtlike meetmete võtmiseks, et esitada taotlevale poolele vastuseks solidaarsustaotlusele pakkumismenetluse alusel hinna ja gaasikoguse pakkumised;
   j) algne ostuhind – gaasiettevõtja poolt või oma vajadusteks enne energiakriisi ja solidaarsusmehhanismi meetmete rakendamist ostetud gaasikoguse hind;
   k) kõige olulisem börsi korraldaja – gaasibörsi korraldaja, kelle turuosa moodustab vähemalt 70% kogu börsiturust solidaarsustaotluse aluseks olevast energiakriisist mõjutatud piirkonnas asuvatel turu aladel;
   l) tarnepunkt – pakkuva poole riigi gaasiülekandesüsteemi väljavoolupunkt, kuhu solidaarsuspakkumisega seotud gaasikogus tuleb tarnida;
   m) hädaolukord või hädaolukorra tase – määruse artikli 11 lõike 1 punktile c vastav kriis;
   n) gaasikoordineerimisrühm – määruse artikli 4 alusel loodud tehnilise tasandi asutus;
   o) varustamise päev – gaasipäev komisjoni 16. märtsi 2017. aasta määruse (EL) 2017/459,  millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 984/2013, artikli 3 lõike 16 tähenduses, mil kasutatakse solidaarsusmeetmeid;
   p) gaas – maagaas ja muud gaasiülekandesüsteemi kaudu transporditavad põlevad gaasid, näiteks vajaduse korral biometaan ja vesinik.


Artikkel 3
Solidaarsustaotlus

1. Solidaarsustaotlus sõltub hädaolukorra taseme väljakuulutamisest kooskõlas määruse artikli 11 lõike 1 punktiga c ja taotleva poole kinnitusest, et määruse artikli 13 lõike 3 eeltingimused on taotletud solidaarsusmeetmete kehtestamise ajal täidetud.

2. Taotlev pool edastab solidaarsustaotluse kokkuleppe artiklis 15 sätestatud sidevahendite kaudu võrguga otseselt ühendatud liikmesriigi pakkuvale poolele kooskõlas gaasikoordineerimisrühma liikmete nimekirjaga. Pärast solidaarsustaotluse edastamist kooskõlas käesoleva lõike esimese lausega, teavitab taotlev pool viivitamata Euroopa Komisjoni solidaarsustaotluse edastamisest ja sisust.

3. Solidaarsustaotlus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
   a) taotleva poole pädeva asutuse kontaktandmed,
   b) taotleva poole ülekandesüsteemi halduri kontaktandmed,
   c) gaasiga varustamise ajavahemik gaasipäevades,
   d) tarnitava gaasi päevane kogus kWh-des,
   e) tarnepunkt,
   f) kinnitus vastavalt lõikele 1,
   g) avaldus selle kohta, kas gaasiettevõtjate pakutavad lepingud sõlmitakse pärast pakkuva poole turupõhiste meetmete rakendamist otse taotleva poolega või taotleva poole nimel tegutseva konkreetse kolmanda isikuga,
   h) kinnitus, et taotlev pool garanteerib taotleva poole nimel tegutsevate kolmandate isikutega lepingute sõlmimisest tulenevate gaasiettevõtjate nõuete täitmise, ja
   i) kinnitus, et taotlev pool tunnistab kohustust maksta solidaarsuse eest hüvitist kooskõlas käesoleva kokkuleppe ja määruse artikli 13 lõikega 8.

4. Kui varustuskindluse olukord seda võimaldab, edastatakse solidaarsustaotlus vähemalt 20 tundi enne gaasiga varustamise päeva algust. Lühema etteteatamisajaga esitatud solidaarsustaotlustele saab vastata üksnes siis, kui seda võimaldavad hädaolukord ja gaasiettevõtjatele solidaarsuspakkumise tegemiseks vajalik ettevalmistusaeg. Sellisel juhul teeb pakkuv pool solidaarsuspakkumise korraldamiseks kõik endast oleneva.

5. Pakkuv pool ei hüvita gaasiga varustamise päeval tekkinud taotleva poole kulusid, kui solidaarsuspakkumine on esitatud vähem kui 20 tundi enne gaasiga varustamise päeva algust.

6. Kui solidaarsustaotluses ei ole märgitud teisiti, puudutab see solidaarsustaotluse esitamise gaasipäevale järgnevat gaasipäeva. Järgmiste gaasipäevade kohta võib esitada täiendavaid solidaarsustaotlusi, arvestades lõikes 4 sätestatud tähtaegu.

7. Pärast solidaarsustaotluse kättesaamist kontrollib pakkuv pool viivitamata, kas solidaarsustaotluses esineb vigu või puudusi, mis võivad muuta solidaarsustaotlusele korrakohase vastuse andmise võimatuks. Kui solidaarsustaotluses ilmnevad kontrollimise käigus käesoleva lõike esimeses lauses osutatud vead või puudused, võtab pakkuv pool solidaarsustaotluses esitatud kontaktandmete kaudu viivitamata ühendust taotleva poole pädeva asutusega ja palub solidaarsustaotlust parandada.

8. Pakkuv pool kinnitab solidaarsustaotluse kättesaamist taotlevale poolele poole tunni jooksul pärast solidaarsustaotluse kättesaamist solidaarsustaotluses esitatud kontaktandmete kaudu. Kui taotlev pool ei ole poole tunni jooksul pärast solidaarsustaotluse saatmist saanud kinnitust solidaarsustaotluse kättesaamise kohta, püüab ta pakkuva poolega ühendust võtta, kasutades kõiki olemasolevaid sidevahendeid.


Artikkel 4
Turupõhiste meetmete rakendamine

1. Pärast solidaarsustaotluse kättesaamist hangib pakkuv pool gaasiettevõtjatelt solidaarsuspakkumised ja edastab need taotlevale poolele.

2. Kui pärast pakkuva poole turupõhiste meetmete rakendamist saab pakkuv pool solidaarsuspakkumisi pakkuva poole territooriumil asuvatelt gaasiettevõtjatelt, vastutab taotlev pool vajaliku gaasikoguse hankimise eest, sõlmides lepingud tema poolt valitud pakkuvate pooltega.

3. Lõike 2 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad pakkuva poole nõuded tagab taotlev pool. Seda ei kohaldata, kui taotlev pool ise on nende nõuete otsene võlgnik.

4. Taotlev pool ja pakkuv pool tagavad, et tarnepunktis on olemas gaasiettevõtjate pakkumiste alusel pakutava gaasikoguse väljavooluks vajalik ülekandevõimsus. Kui taotlev pool ei saa tagada ülekandevõimsust, teatab ta sellest viivitamata pakkuvale poolele, nimetades põhjused.


Artikkel 5
Pakkumismenetluse meetme rakendamine

1. Kui taotleva poole solidaarsuse alusel kaitstavate tarbijate varustamiseks vajalikku gaasikogust ei saavutata kokkuleppe artikli 4 kohaste turupõhiste meetmete abil, kohaldab taotlev pool pakkumismenetluse meetme. Pakkumismenetluses esitab taotlev pool pakkuvale poolele taotluse, täpsustades kokkuleppe artikli 3 lõikes 3 sätestatud taotluse üksikasjad, et kutsuda pakkuva poole gaasiettevõtjaid esitama pakkumist hinna ja gaasikoguse kohta, mida nad on vabatahtlikult nõus taotlevale poolele pakkuma. Gaasi hinnapakkumised peavad sisaldama kõiki pakkumist tegeva gaasiettevõtja gaasist loobumisest tulenevaid kulusid, sealhulgas ülekandekulusid, käibemaksu, aktsiisi jne.

2. Pakkuv pool küsib pakkumisi põhjendamatu viivituseta ja esitab saadud pakkumised taotlevale poolele.

3. Esitatud pakkumiste hulgast valib taotlev pool majanduslikult kõige soodsama pakkumise või pakkumised.

4. Taotlev pool teavitab pakkuvat poolt viivitamata saadud pakkumiste kinnitamisest või tagasilükkamisest.

5. Võimsuse reserveerimisele, kui see on vajalik, ja ülekandevõimsusele kohaldatakse kokkuleppe artikli 4 lõiget 4.


Artikkel 6
Mitteturupõhiste meetmete rakendamine

1. Ulatuses, mil taotlev pool ei saa solidaarsuse alusel kaitstavaid tarbijaid gaasiga täielikult varustada isegi pärast seda, kui pakkuv pool on rakendanud turupõhiseid meetmeid ja pakkumismenetluse meedet solidaarsustaotluses nimetatud gaasiga varustamise ajavahemikul gaasipäevades või taotlev pool ei kinnita kõiki nende gaasiettevõtjate olemasolevaid pakkumisi, kes asuvad pakkuva poole territooriumil ja määruse artikli 13 lõike 1 kohaselt taotleva poolega otseselt ühendatud teiste Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil, võib taotlev pool esitada endiselt vajatava gaasikoguse kohta uue solidaarsustaotluse kuni 13 tundi enne gaasiga varustamise päeva algust; vajaduse korral kohaldatakse kokkuleppe artiklit 3 mutatis mutandis.

2. Kui kokkuleppe artikli 3 lõike 4 kohast tähtaega ei järgitud, arvestatakse solidaarsuspakkumise edastamisel gaasiettevõtjale vajalikku ettevalmistusaega. Kui pakkuv pool ei saa esitada solidaarsuspakkumist enne tähtaja möödumist kooskõlas kokkuleppe artikli 7 lõikega 1, teatab ta sellest viivitamata taotlevale poolele, nimetades põhjused.


Artikkel 7
Solidaarsuspakkumiste edastamine

1. Pärast solidaarsustaotluse kättesaamist edastab pakkuv pool taotlevale poolele turupõhistel meetmetel põhineva solidaarsuspakkumise kuni 15 tundi enne solidaarsustaotluses nimetatud gaasiga varustamise päeva algust. Kui kokkuleppe artikli 3 lõike 4 kohast tähtaega ei järgita, arvestatakse solidaarsuspakkumise edastamisel gaasiettevõtjatele vajalikku ettevalmistusaega. Kui pakkuv pool ei saa esitada käesolevas lõikes sätestatud tähtajaks turupõhistel meetmetel põhinevat solidaarsuspakkumist, teatab ta sellest viivitamata taotlevale poolele, esitades nõuetekohase põhjenduse.

2. Kokkuleppe artikli 6 lõikes 1 osutatud juhul edastab pakkuv pool solidaarsuspakkumise kuni 9 tundi enne gaasiga varustamise päeva algust.
3. Solidaarsuspakkumine peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
   a) pakkuva poole pädeva asutuse kontaktandmed,
   b) pakkuva poole ülekandesüsteemi halduri kontaktandmed,
   c) pakkuva poole kontaktandmed,
   d) tarnitava gaasi päevane kogus kWh-des,
   e) tarnepunkt,
   f) gaasiga varustamise ajavahemik,
   g) solidaarsuspakkumise alus: turupõhised meetmed, pakkumismenetluse meede või mitteturupõhised meetmed,
   f) turupõhiste meetmete või pakkumismenetluse meetme korral gaasiettevõtjate esitatud pakkumised,
   i) määruses nimetatud solidaarsusmeetmete kulud, välja arvatud võimalikud kohtumenetluse kulud,
   j) maksesaajate andmed.

4. Solidaarsuspakkumises sisalduv gaasikogus peab olema sama suur kui taotleva poole poolt solidaarsustaotluses märgitud gaasikogus või sellest väiksem.

5. Solidaarsuspakkumises märgitud gaasikogus ei tohi ületada tarnepunkti tehnilist võimsust.

6. Pärast solidaarsuspakkumise kättesaamist peab taotlev pool kinnitama pakkuva poole pädevale asutusele viivitamata pakkumise kättesaamist, kasutades solidaarsuspakkumises esitatud kontaktandmeid.


Artikkel 8
Solidaarsuspakkumise kinnitamine

1. Taotlev pool võib kinnitada solidaarsuspakkumise, kasutades solidaarsuspakkumises esitatud pakkuva poole pädeva asutuse kontaktandmeid.

2. Turupõhistel meetmetel või pakkumismenetluse meetmel põhinev solidaarsuspakkumine tuleb kinnitada hiljemalt 13 tundi enne gaasiga varustamise päeva algust. Mitteturupõhistel meetmetel põhinev solidaarsuspakkumine tuleb kinnitada hiljemalt 7 tundi enne gaasiga varustamise päeva algust. Taotlev pool peab kokkuleppe artikli 7 kohased solidaarsuspakkumised kinnitama hiljemalt 2 tunni jooksul pärast nende kättesaamist. Selle ajavahemiku jooksul kinnitamata solidaarsuspakkumised aeguvad.

3. Turupõhistel meetmetel või pakkumismenetluse meetmel põhineva solidaarsuspakkumise kinnitamiseks valib taotlev pool ühe või mitu solidaarsuspakkumist, mille pakkuva poole gaasiettevõtjad on esitanud turupõhiste meetmete või pakkumismenetluse meetme kaudu, ja edastab kinnitatud solidaarsuspakkumise pakkuvale poolele tähtaja jooksul. Pakkuv pool saadab taotleva poole kinnituse solidaarsuspakkumise kohta viivitamata pakkuva poole gaasiettevõtjatele, kelle pakkumine turupõhistel meetmetel või pakkumismenetluse meetme alusel on hanke võitnud. Kui pakkuv pool on saanud kätte solidaarsuspakkumise kinnituse, sõlmitakse taotleva poole ja pakkuva poole pädevate asutuste vahel kokkulepitud koguste kohta leping või sarnane rakenduskokkulepe.

4. Kui pakkuv pool on saanud kätte avalduse mitteturupõhistel meetmetel põhineva solidaarsuspakkumise kinnitamise kohta, sõlmitakse pakkuva poole ja taotleva poole pädevate asutuste vahel leping või sarnane rakenduskokkulepe, mille alusel pakkuva poole pädev asutus on kohustatud rakendama haldusmeetmeid, et tagada pakutud gaasikoguse olemasolu ja transport valitud tarnepunkti.

5. Solidaarsuspakkumise kinnitamisega kohustub taotlev pool täitma määruse artikli 13 lõigete 8 ja 10 kohaseid hüvitise maksmise kohustusi, nagu on sätestatud kokkuleppe artiklites 12 ja 13.


Artikkel 9
Gaasikoguse ülekandmine ja vastuvõtmine vastavalt solidaarsuspakkumisele

1. Kinnitatud solidaarsuspakkumise korral eeldatakse, et kogu vajalik ülekandevõimsus valitud tarnepunktis on kindel.

2. Tarnepunkti täpne määramine põhineb Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ajakohase ülekandevõimsuse kaardil, millel on määratletud ülekandesüsteemi sisse- ja väljavoolupunktid.

3. Taotlev pool tagab tarnepunktis gaasi vastuvõtmiseks vajaliku ülekandevõimsuse olemasolu ja kokkulepitud tarnepunktides pakkuva poole pakutava gaasikoguse tegeliku transpordi.


Artikkel 10
Solidaarsusmeetmete lõpetamine

1. Pakkuva poole solidaarsusmeetme rakendamise kohustus lõpeb, kui:
   a) Euroopa Komisjon leiab pärast määruse artikli 11 lõike 8 alalõike 1 kohast kontrollimenetlust, et hädaolukorra väljakuulutamine ei ole või ei ole enam põhjendatud,
   b) hädaolukorra lõppemise kuulutab välja taotlev pool või
   c) solidaarsuspakkumises pakkuva poolena tegutsev liikmesriik ei saa määruse artikli 13 lõike 1 alalõike 2 kohaselt enam varustada kõiki oma solidaarsuse alusel kaitstavaid tarbijaid ja teatavaid esmatähtsaid gaasielektrijaamu.

2. Lõike 1 punktides a ja b nimetatud juhtudel lõpeb solidaarsusmeede vastava gaasipäeva lõpus, mille kohta esitati kokkuleppe artikli 3 kohaselt solidaarsustaotlus. Lõike 1 punktis c nimetatud juhul on pakkuval poolel õigus lõpetada solidaarsusmeede kohe, kui ta on sellest taotlevale poolele teatanud.


Artikkel 11
Pakkumiste kinnitamine

Juhul kui pakkuvalt poolelt või muult liikmesriigilt pakkumismenetluse raames saadud pakkumiste arv on piiratud, nii et taotletud gaasikogust täielikult ei saada, või gaasiettevõtjate poolt turupõhiste meetmete ja pakkumismenetluse meetme käigus esitatud pakkumistes on gaasikoguste eest makstav hüvitis taotleva poole arvates ilmselgelt ebamõistlik, on taotleval poolel õigus lükata turupõhiste meetmete ja pakkumismenetluse meetme solidaarsuspakkumised tagasi ja taotleda mitteturupõhiseid meetmeid. Kui taotlev pool ei kinnita pakkumismenetluse tulemust ja taotleb mitteturupõhiseid meetmeid, muutuvad pakkumismenetluse kaudu saadud pakkumised kehtetuks.


Artikkel 12
Mitteturupõhiste meetmete hüvitamine

1. Mitteturupõhiste meetmete raames tarnitud gaasikoguse eest määruse artikli 13 lõike 8 kohaselt maksava hüvitise maksab taotlev pool otse pakkuvale poolele ja see peab katma täielikult (koos maksudega) pakkuva poole kulud, sealhulgas vähemalt järgmise:
   a) gaasi hind, mis tuleneb eelmise kümne päeva kõige olulisema börsi korraldaja järgmise päeva hinna (arveldushinna) aritmeetilisest keskmisest, või gaasi algne ostuhind, kui see on eespool nimetatud keskmisest börsihinnast kõrgem,
   b) ülekandekulud,
   c) vajaduse korral hoiustamiskulud,
   d) vajaduse korral veeldatud maagaasi terminali kasutamise ja taasgaasistamise kulud,
   e) täielik hüvitis gaasivarustuse katkestamise lisakulude ja põhjendatud saamatajäänud tulu eest, mille pakkuv pool peab maksma puudutatud kolmandatele isikutele asjaomaste õigusaktidega kehtestatud eeskirjade alusel vastava mitteturupõhise meetme rakendamise raames, sealhulgas vajaduse korral sellega seotud kohtuvälised ja kohtumenetluse kulud, kui selline hüvitis ei sisaldu juba punktides a ja g,
   f) hüvitis põhjendatud kahju tekkimise eest pakkuva liikmesriigi infrastruktuurile, mida on mõjutanud tarnemahu vähendamine, sealhulgas erakorralise kasutamise tõttu tekkinud tehniline kahju sellisele infrastruktuurile nagu gaasihoidlad ja veeldatud maagaasi terminalid,
   g) pakkuva poole otsese põhjendatud saamatajäänud tulu hüvitamine juhul, kui gaas saadi hoidlast või veeldatud maagaasi terminalist, kui selline kahju ei sisaldu juba punktis a.

 2. Mitteturupõhiste meetmete solidaarsuspakkumises nimetatud võimalikud kulud, mis põhinevad lõikel 1, ei ole lõplikud. Määruse artikli 13 lõike 8 punkti c alusel hüvitatavaid kulusid võib esitada koos vastavate dokumentidega tähtajatult pärast solidaarsusmeetmete rakendamise lõpetamist.

3. Hüvitise maksmise kohustus kehtib ka siis, kui pärast solidaarsusmeetmete võtmist peaks selguma, et solidaarsusmeetmete taotlemine ei olnud vajalik või käesolev kokkulepe lõpetati artikli 19 kohaselt.


Artikkel 13
Mitteturupõhiste meetmete eest hüvitise maksmise viisid, arvete esitamise kord ja maksetähtajad

1. Mitteturupõhiste meetmete puhul tuleb maksed teha täies ulatuses 30 kalendripäeva jooksul arve saamisest.

2. Mitteturupõhiste meetmete puhul on pakkuval poolel õigus esitada tarnitud gaasikoguste kohta vahearveid.

3. Pärast solidaarsusmeetmete lõppemist lepivad lepingupooled kokku lõpparve esitamise vajalikkuses ja tähtajas.

4. Mitteturupõhiste meetmete eest maksmisega viivitamise korral rakendatakse viivist alates maksetähtpäevast (kaasa arvatud) vastavalt lõikele 1 kuni makse tasumise päevani (välja arvatud) viivisemääras. Kokkuleppe tähenduses on „viivisemäär“ Euroopa Keskpanga baasintressimäärast 5 protsendipunkti võrra suurem intressimäär.


Artikkel 14
Koostöö ja vastavuskohustus

Lepingupooled võtavad kõik vajalikud meetmed riigi tasandil ja teevad vajalikud toimingud, et tagada solidaarsuskohustuse täitmine ja kokkuleppe rakendamine.


Artikkel 15
Sidevahendid

1. Lepingupoolte teabevahetus toimub eelkõige e-posti teel. Kui sellist võimalust ei ole, toimub teabevahetus telefoni teel. Olenevalt olukorrast võib kasutada muid sidevahendeid.

2. Lepingupooled tagavad, et kokkuleppega seotud kontaktandmete muutumise korral ajakohastatakse gaasikoordineerimisrühma liikmete nimekirjas sisalduvaid kontaktandmeid ja et teist lepingupoolt teavitatakse sellest viivitamata.


Artikkel 16
Asutuste ülesanded ja kontaktandmed

Lepingupooled määravad energiaküsimuste eest vastutavate ministeeriumide vahel kahepoolselt kindlaks solidaarsusmeetmest teatamise ja rakendamise eest vastutavate asutuste ülesanded ja kontaktandmed ning vaidlusi lahendavad pädevad asutused. Ülesandeid uuendatakse vastavalt vajadusele, jaotades need lepingupoolte vahel.


Artikkel 17
Kohtualluvus

1. Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse võimaluse korral kokkuleppe artiklis 16 määratud lepingupoolte vastutavate asutuste poolt.

2. Kui vaidlust ei ole võimalik lõike 1 kohaselt lahendada, võib kumbki lepingupool esitada kaebuse Euroopa Kohtule. Euroopa Kohtu otsused on lepingupooltele siduvad.

3. Kui Euroopa Kohus leiab, et lepingupool ei ole täitnud kokkuleppest tulenevaid kohustusi või on kokkulepet rikkunud, võtab puudutatud lepingupool Euroopa Kohtu otsusest tulenevad vajalikud meetmed Euroopa Kohtu määratud tähtaja jooksul.

4. Lõiked 2 ja 3 moodustavad lepingupoolte vahekohtukokkuleppe Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 273 tähenduses.


Artikkel 18
Jõustumine

Lepingupooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu lepingu jõustumiseks vajalike riigisiseste menetluste lõpuleviimisest. Ilma et see piiraks määruse artikli 13 lõikes 14 kehtestatud kohustuste täitmist, jõustub kokkulepe kolmekümnendal päeval pärast viimase teate kättesaamist.


Artikkel 19
Lõpetamine

Kokkulepe kehtib tähtajatult. Kumbki lepingupool võib igal ajal kokkuleppe lõpetada, saates teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku teate. Kokkulepe lõpeb kuue kuu möödumisel teate kättesaamisest.


Selle kinnituseks on volitatud isikud kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud Tallinnas ja Helsingis kahes eksemplaris eesti, soome ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Eesti Vabariigi valitsuse eest

Soome Vabariigi valitsuse eest

Taavi Aas

04.04.2022

Mika Lintilä

25.04.2022

 

Sopimus  Viron tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi

Agreement  between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Finland on Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json