Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 95, 554

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 19.11.2002 nr 348

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520) § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39; 49, 281; 2002, 41, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Ministeeriumi valitsemisalas on riigi õiguspoliitika kavandamine ja elluviimine, õigusloome koordineerimine, õigusaktide terviktekstide koostamine, Eesti õigusaktide Euroopa Liidu õigusega ühtlustamise tagamine, rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine, esimese ja teise astme kohtute, prokuratuuri, vanglate, kohtulike registrite ning kohtuekspertiisi tegevuse, notariaadi ametitegevuse, kohtutäituri- ja vandetõlgiteenistuse ning õigusteenuse korraldamine, kriminaalpreventsioonialase töö ning pankrotihaldurite töö koordineerimine ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ministeeriumi pädevuse kohaselt.»;

2) punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8. Ministeeriumi valitsemisalas on:
1) maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtud;
2) prokuratuur;
3) vanglad;
4) Justiitsministeeriumi Registrikeskus;
5) Eesti Õiguskeele Keskus;
6) Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo.»;

3) punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10. Ministeeriumi pädevuses õigusloome koordineerimise alal on:
1) riigi õiguspoliitika kavandamine ja elluviimine ning õiguse süsteemne arendamine;
2) õigusloome arengusuundade analüüs ning ministeeriumidele ettepanekute tegemine õigusaktide väljatöötamiseks;
3) normitehnika üldpõhimõtete väljatöötamine;
4) ministeeriumide seaduseelnõude väljatöötamise kavade analüüs ja kooskõlastamine;
5) seaduste ja Riigikogu otsuste eelnõude analüüs ja kooskõlastamine, nende kehtivale õigusele ning Euroopa Liidu õiguse nõuetele vastavuse kontrollimine;
6) õiguskeelehoolduse korraldamine, eelnõude õiguskeelekasutuse ühtlustamine ja õigusterminite süstematiseerimine;
7) õigusaktide terviktekstide koostamine;
8) õigusaktide tõlkimise korraldamine.»;

4) punkti 12 alapunkt 61 sõnastatakse järgmiselt:

« 61) Justiitsministeeriumi Registrikeskuse tegevuse koordineerimine;»:

5) punkti 12 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) vanglate teenistuslik järelevalve;»;

6) punkti 12 alapunkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) õigusalane koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades ning rahvusvaheliste õigusabitaotluste täitmise korraldamine;»;

7) punkti 12 täiendatakse alapunktidega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

« 15) õigusteenuse ja riigile õigusabi osutamise korraldamine ja järelevalve;
16) kohtutäituriteenistuse korraldamine ja järelevalve ning pankrotihaldurite töö koordineerimine.»;

8) punkti 18 alapunkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid;»;

9) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 141 järgmises sõnastuses:

« 141) määrab vanglas kinnipeetavate isikute piirmäära igas konkreetses vanglas;»;

10) punkti 18 alapunktis 161 asendatakse sõna «Registrikeskuse» sõnadega «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse»;

11) punkti 26 alapunktist 2 jäetakse välja sõnad «osakondade juhatajate ja teiste»;

12) punkti 27 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult õigusloome osakonna tööd;»;

13) punkti 27 alapunktist 2 jäetakse välja sõnad «osakondade juhatajate ja teiste»;

14) punkti 271 alapunktis 2 asendatakse sõna «alluva» sõnaga «alluvate» ning jäetakse välja sõnad «vanglate osakonna juhataja ja teiste»;

15) punkti 272 alapunktis 2 asendatakse sõna «alluva» sõnaga «alluvate» ning jäetakse välja sõnad «üldosakonna juhataja ja teiste»;

16) punkt 281 sõnastatakse järgmiselt:

« 281. Oma ülesannete täitmiseks annab vanglate asekantsler suulisi ja kirjalikke korraldusi vanglate osakonna teenistujatele ja vanglate direktoritele.»;

17) punkti 39 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õigusloome osakond;»;

18) punkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

« 41. Õigusloome osakonna põhiülesanne on:
1) riigi õiguspoliitika kavandamine ja elluviimine;
2) õigusloome ja selle analüüs riigiõiguse, haldusõiguse üldküsimuste, ministeeriumi pädevuses oleva haldusõiguse eriosa ning karistus-, tsiviil-, kaubandus- ja ühinguõiguse, tsiviil-, haldus- ja karistusmenetluse valdkonnas ning vastava valdkonna rahvusvahelise õiguse küsimustes;
3) õigusloome koordineerimine;
4) õigusaktide terviktekstide koostamine;
5) Eesti õigusaktide Euroopa Liidu õigusega ühtlustamise tagamine;
6) Eesti Õiguskeele Keskuse tegevuse korraldamine;
7) ministeeriumi ja selle asutuste välissuhtlemise korraldamine;
8) välisabi koordineerimine.»;

19) punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

« 46. Kohtute osakonna põhiülesanne on esimese ja teise astme kohtute tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras, prokuratuuri, Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ja Justiitsministeeriumi Registrikeskuse tegevuse korraldamine ning teenistuslik järelevalve, notariaadi ametitegevuse ja õigusteenuse, kohtutäituri- ning vandetõlgiteenistuse korraldamine, kriminaalpreventsioonialase töö ja pankrotihaldurite töö koordineerimine, advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise ja riigi kohtumenetluses esindamise korraldamine ning rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine.»;

20) punkt 481 sõnastatakse järgmiselt:

« 481. Vanglate osakonna põhiülesanne on vanglate tegevuse korraldamine ja teenistuslik järelevalve, kohtueelse uurimise teostamine ning jälitustegevus.»;

21) punkti 11 alapunktid 4 ja 9, punkti 271 alapunktid 4 ja 5, punkti 39 alapunktid 3, 6, 13 ja 14 ning punktid 42, 45, 52 ja 53 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2002. a.

(2) Muudetava põhimääruse punkti 8 alapunkt 5, punkti 10 alapunkt 8 ning punkti 41 alapunkt 6 Eesti Õiguskeele Keskuse tegevuse korraldamise osas jõustuvad 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json