Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2002, 95, 556

Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid

Vastu võetud 19.11.2002 nr 350

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648; 2002, 61, 375; 63, 387) § 157 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise otsustamine

(1) Kaadrikaitseväelasele võidakse anda tööandja eluruum siis, kui ta määratakse ametikohale teises paikkonnas või kui tema alaline elukoht ei ole tema ametikoha paikkonnas ja kaadrikaitseväelasel ei ole ametikoha paikkonnas omaette eluruumi.

(2) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on kaitseväes või Kaitseliidus, otsustab Kaitsejõudude Peastaabi ülem.

(3) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on piirivalves või Päästeameti sõjaväestatud üksuses, otsustab vastavalt kas Piirivalveameti peadirektor või Päästeameti peadirektor.

(4) Kaitseväe juhatajale, kaitseväe ülemjuhatajale ja Kaitsejõudude Peastaabi ülemale tööandja eluruumi andmise otsustab Kaitseministeeriumi kantsler.

(5) Piirivalveameti peadirektorile ja Päästeameti peadirektorile tööandja eluruumi andmise otsustab Siseministeeriumi kantsler.

(6) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on ilma sõjaväelise auastmeta ametikohal väljaspool lõigetes 2 ja 3 nimetatud teenistuskohti, otsustab vastava asutuse juht.

(7) Kaadrikaitseväelase valduses võib korraga olla üks tööandja eluruum.

(8) Kui kaadrikaitseväelasele, kelle valduses on tööandja eluruum, otsustatakse anda teine tööandja eluruum, siis määratakse teise tööandja eluruumi andmise otsuses kindlaks tähtaeg, mille jooksul kaadrikaitseväelane on kohustatud vabastama seni tema valduses olnud tööandja eluruumi. Tööandja eluruumi vabastamise tähtaeg ei tohi olla pikem kui 1 kuu, alates teise tööandja eluruumi kaadrikaitseväelase valdusesse andmisest.

§ 2. Tööandja eluruum kaitseväe juhatajale või kaitseväe ülemjuhatajale

Kaitseväe juhatajal või kaitseväe ülemjuhatajal on õigus saada tööandja eluruum lähtuvalt käesoleva määruse lisas «Kaadrikaitseväelase elamispinna suuruse normid vastavalt ametikohale ja auastmele» toodud elamispinna suuruse normist, kui tal ei ole ametikoha paikkonnas omaette eluruumi.

§ 3. Tööandja eluruumi taotlemine

(1) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmine otsustatakse tema isikliku taotluse alusel, mis esitatakse väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülemale või §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.

(2) Kaadrikaitseväelane esitab koos taotlusega tööandja eluruumi saamiseks järgmised andmed:
1) andmed tema elamistingimuste kohta, samuti andmed talle kuuluvate või tema poolt kasutatavate eluruumide või kinnisvara kohta;
2) temaga koos elavate perekonnaliikmete loetelu;
3) temaga koos elavate laste sünnitunnistuste koopiad;
4) tõendid, mis kinnitavad, et isikud on tema perekonnaliikmed käesoleva määruse tähenduses.

(3) Kaadrikaitseväelane kinnitab lõikes 2 esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

(4) Väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülem edastab taotluse koos sellele lisatud dokumentidega §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.

(5) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise otsustaja võib taotluse esitanud kaadrikaitseväelaselt nõuda ka muude dokumentide või tõendite esitamist, mis on vajalikud talle tööandja eluruumi andmise otsustamiseks.

§ 4. Elamispinna suuruse normid

(1) Kaadrikaitseväelasele antakse tööandja eluruum lähtuvalt käesoleva määruse lisas ettenähtud elamispinna suuruse normidest.

(2) Kaadrikaitseväelase elamispinna norm suureneb vastavalt kaadrikaitseväelasega koos elavate perekonnaliikmete arvule lisas sätestatu kohaselt. Elamispinna normi ei suurendata isikute puhul, kes on kaadrikaitseväelase perekonnaliikmed, kuid ei ela temaga koos.

(3) Perekonnaliikmeteks käesoleva määruse tähenduses on kaadrikaitseväelase abikaasa, lapsed, vanemad ning teised isikud, keda kaadrikaitseväelane on kohustatud üleval pidama vastavalt «Perekonnaseadusele» (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; 53, 307; 2002, 53, 336).

§ 5. Eluruumi kasutamine

(1) Kaadrikaitseväelane ei või anda tööandja eluruumi allüürile.

(2) Kaadrikaitseväelasega sõlmitakse tööandja eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping vastavalt «Võlaõigusseadusele» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 53, 336).

(3) Üürilepingus märgitakse, et tegemist on tööandja eluruumi üürilepinguga ning seal peab olema sätestatud üürniku kohustus tasuda eluruumi eest üüri ja hüvitada eluruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud, muu hulgas tasuda vee, elektrienergia, prügiveo, kütte ja kanalisatsiooni eest ning hüvitada proportsionaalselt eluruumi eest makstavad seadusega ettenähtud maksud ja koormised.

(4) Kaadrikaitseväelasega sõlmib üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks isik, kes vastavalt käesoleva määruse §-le 1 otsustab kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise.

(5) Tööandja eluruumi üüri suuruse otsustab minister, kelle valitsemisalas asub kaadrikaitseväelase teenistuskoht.

Peaminister Siim KALLAS

Kaitseminister Sven MIKSER

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid»
lisa

KAADRIKAITSEVÄELASE ELAMISPINNA SUURUSE NORMID VASTAVALT AMETIKOHALE JA AUASTMELE

  Ametikoht või auaste Elamispinna suurus ruutmeetrites tulenevalt ametikohast ja auastmest* Maksimaalne elamispinna suuruse norm ruutmeetrites
1 kaitseväe ülemjuhataja
kindral, admiral
75 + (10) 95
2 kaitseväe juhataja
kindralleitnant, viitseadmiral
75 + (10) 95
3 Kaitsejõudude Peastaabi ülem
kindralmajor, kontradmiral
75 + (10) 95
4 kaitseväe põhiväeliigi ülem
brigaadikindral, kommodoor
75 + (10) 95
5 pataljoni ülem
kolonel, mereväekapten, kaptenleitnant
65 + (10) 85
6 major, kaptenmajor, kolonelleitnant, kaptenleitnant 65 + (10) 85
7 staabiveebel, ülemveebel 45 + (10) 65
8 leitnant, kapten 45 + (10) 65
9 lipnik, nooremleitnant 40 + (10) 60
10 veebel, vanemveebel 40 + (10) 60
11 vanemseersant, nooremveebel, vanemmaat 35 + (10) 55
12 nooremseersant, seersant, maat, nooremmaat 35 + (10) 55
13 sõduriauastmega kaitseväelased 20 + (10) 40

* Sulgudes on toodud lisapind, mis liidetakse elamispinna suuruse normile ja mille kordajaks on 1–2 perekonnaliikme puhul 1 ja 3–4 perekonnaliikme puhul 2.

Kaitseminister Sven MIKSER

/otsingu_soovitused.json