Teksti suurus:

Sihtasutuse A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2016
Avaldamismärge:RTL 2002, 130, 1911

Sihtasutuse A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel asutamine

Vastu võetud 19.11.2002 nr 750

«Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse» (RT I 1996, 48, 942; 73, õiend; 1998, 59, 941; 2002, 32, 188) § 5 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning § 6 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Sihtasutuste seadusega» (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941; 1999, 10, 155; 2000, 55, 365; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) ja Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a määrusega nr 75 «Riigivara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmise korra kinnitamine» (RT I 1998, 34, 491; 110, 1817; 2001, 18, 95):

1. Asutada riigi osalemisel Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel.

2. Kiita heaks punktis 1 nimetatud sihtasutuse põhikirja ja asutamisotsuse eelnõud.

3. Määrata Järva Maavalitsus Sihtasutuse A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks.

4. Järva Maavalitsusel üle anda Sihtasutusele A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel mitterahalise sissemaksena:
1) Järva maakonnas Albu vallas Vetepere külas, Vargamäel asuv kinnistu (Järva Maakohtu Kinnistusameti kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 16047, pindala 10,1 ha, katastritunnus 12901:003:0062, sihtotstarve – sotsiaalmaa 70%; maatulundusmaa 30%) koos 13 ehitisega, mille harilik väärtus kokku on 1 415 000 krooni:

  riigivara registri
registreerimis-
number
Maa 101 000 m2 01012473
A. H. Tammsaare muuseum 02003053
A. H. Tammsaare Põhja talu – saunikute elamu 02007886
A. H. Tammsaare Põhja talu – saunikute laut 02007887
A. H. Tammsaare Põhja talu – saunikute ait (Hansenid) 02007889
A. H. Tammsaare Põhja talu – saunikute ait (Sikenbergid) 02007890
A. H. Tammsaare Põhja talu – laut 02007891
A. H. Tammsaare Põhja talu – rehielamu 02007892
Kelder 02012278
Ait 02012279
Põhja talu piirdeaiad 06002425
Põhja talu kaev nr 1 06002426
Põhja talu kaev nr 2 06002427
Kaev 06006780

2) vallasvara hariliku väärtusega kokku 133 000 krooni järgmises koosseisus:
  riigivara registri
registreerimis-
number
Sõiduauto Honda 723 MBK 33004311
Sõiduauto Škoda 395 ALX 33004642

5. Järva Maavalitsusel üle anda mitterahalise sissemaksena Sihtasutusele A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel Järva Maavalitsuse valitsemisel olev vallasvara hariliku väärtusega kokku 83 399 krooni, sellest riigivara registrisse kandmisele mittekuuluv vara soetusmaksumusega 10 000–50 000 krooni, hariliku väärtusega kokku 16 500 krooni, ja riigivara registrisse kandmisele mittekuuluv vara soetusmaksumusega kuni 10 000 krooni, hariliku väärtusega kokku 66 899 krooni.

6. Järva maavanemal sõlmida Sihtasutusega A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel riigivara üleandmise lepingud punktides 4 ja 5 nimetatud riigivara üleandmiseks.

7. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json