Teksti suurus:

Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2002, 129, 1893

Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord

Vastu võetud 31.10.2002 nr 72

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 58 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib relva ja selle laskemoona kaasavõtmist kommertslendu sooritava õhusõiduki reisijatesalongi.

§2. Määruse kohaldatavus

Määrust kohaldatakse Eesti lennutegevusluba omava lennuettevõtja käitatava õhusõiduki kommertslennule, samuti muule kommertslennule, mille lähtekoht või sihtkoht või maandumiskoht on Eestis.

§3. Relva ja selle laskemoona kaasavõtmise lubatavus

Relva ja selle laskemoona võib kommertslennule reisijatesalongi kaasa võtta ainult erandjuhtumil Politseiameti, Kaitsepolitseiameti või Kaitseministeeriumi algatusel, kui see on möödapääsmatult vajalik nimetatud asutuse seadusest tuleneva funktsiooni täitmiseks.

§4. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Relva ja laskemoona kaasavõtmise kooskõlastab paragrahvis 3 nimetatud asutus:
1) siseriikliku lennu puhul Lennuametiga, asjaomase lennuettevõtjaga ja asjaomaste lennuväljade valdajatega;
2) rahvusvahelise lennu puhul lisaks punktis 1 nimetatud institutsioonidele ka asjaomase välisriigi pädeva ametkonnaga.

(2) Lennuamet on kooskõlastuse andmisel kohustatud juhinduma lennuohutuse ja lennundusjulgestuse tagamise vajadusest.

(3) Lennuettevõtja tagab asjaomast lendu teenindava õhusõiduki kapteni teavitamise relva kandvast isikust ja tema istekohast.

§5. Nõuded relvaga õhusõidukis viibimisele

Relva kantakse kooskõlas «Relvaseaduse» §-ga 50 ja «Relvaseaduse» alusel kehtestatud õigusaktidega.

Rahandusminister
teede- ja sideministri ülesannetes Harri ÕUNAPUU

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json