Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.271(69)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT II, 21.02.2018, 2

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.271(69)]

Vastu võetud 22.04.2016

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Vabariigi Valitsuse 01.02.2018 korraldus nr 14 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MEPC.271(69)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

MARPOL VI lisa reegli 13 muudatused
(Tegevuste vastavuse fikseerimise nõue III taseme lämmastikoksiidide heitmekontrolli piirkonna kohta)


MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid;

ARVESTADES 1978. ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi MARPOL) artiklit 16, milles sätestatakse muutmise kord ning tehakse organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta konventsiooni muudatused;

OLLES oma kuuekümne üheksandal istungil kaalunud MARPOL VI lisa muutmise ettepanekut, milles käsitletakse tegevuste vastavuse fikseerimise nõuet III taseme lämmastikoksiidide heitmekontrolli piirkonna kohta,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOL VI lisa reegli 13 muudatused, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. märtsil 2017. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest, või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. septembril 2017. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile MARPOL osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MARPOL VI LISA MUUDATUSED
(Tegevuste vastavuse fikseerimise nõue III taseme lämmastikoksiidide heitmekontrollipiirkonna kohta)

VI LISA

LAEVADE PÕHJUSTATAVA ÕHUSAASTE VÄLTIMISE REEGLID

III PEATÜKK
LAEVADE PÕHJUSTATAVA HEITME SEIRENÕUDED

Reegel 13 – Lämmastikoksiidid (NOX)

1. Pärast olemasolevat lõiget 5.2 lisatakse uus lõige 5.3 järgmises sõnastuses:

„5.3     Selliste laevadele paigaldatud diiselmootorite tase ja töörežiim, mille suhtes kohaldatakse käesoleva reegli lõiget 5.1 ja mis on tunnistatud vastavaks nii II tasemele kui ka III tasemele või mis on tunnistatud vastavaks ainult II tasemele, registreeritakse administratsiooni poolt ettenähtud logiraamatus käesoleva reegli lõike 6 kohaselt määratud heitmekontrolli piirkonda sisenemisel ja sealt väljumisel või siis, kui töörežiim sellisel kontrollialal muutub, koos kuupäeva, kellaaja ja laeva asendiga.“

2. Lõikes 5.1.1 asendatakse sümbol „NOX“ sümboliga „NO2“.

Annex 2 Resolution MEPC.271(69)

/otsingu_soovitused.json