HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.274(69)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT II, 21.02.2018, 3

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.274(69)]

Vastu võetud 22.04.2016

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vabariigi Valitsuse 01.02.2018 korraldus nr 14 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MEPC.274(69)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOL IV lisa muudatused
(Läänemere eripiirkond ja rahvusvahelise reovetega reostamise vältimise tunnistuse vorm)2

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid;

ARVESTADES 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi MARPOL) artiklit 16, milles sätestatakse muutmise kord ning tehakse organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta konventsiooni muudatused;

OLLES oma kuuekümne üheksandal istungil kaalunud MARPOL IV lisa reeglite 1 ja 11 ning liite muutmise ettepanekut,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOL IV lisa reeglite 1 ja 11 muudatused, mis puudutavad Läänemere eripiirkonda, ning MARPOL IV liite muudatused, mis käsitlevad rahvusvahelise reovetega reostamise vältimise tunnistuse vormi, mille tekstid on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. märtsil 2017. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest, või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. septembril 2017. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile MARPOL osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MARPOL IV LISA MUUDATUSED

LAEVADE PÕHJUSTATAVA REOVETEGA REOSTAMISE VÄLTIMISE REEGLID

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Mõisted

1. Lõige 10 asendatakse järgmisega:

      „10     Reisilaev – laev, mis veab enam kui kahteteist reisijat.

Reegli 11 lõike 3 kohaldamisel on uus reisilaev selline reisilaev,
     .1     mille ehitusleping on sõlmitud, või ehituslepingu puudumise korral laev, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 1. juunil 2019. aastal või pärast seda kuupäeva; või
     .2     laev, mis antakse üle 1. juunil 2021. aastal või hiljem.

     Olemasolev reisilaev – reisilaev, mis ei ole uus reisilaev.“


3. peatükk 
SEADMED JA HEITE KONTROLLIMINE

Reegel 11. Reoveeheide

2. Lõige 3 asendatakse järgmisega:

     „B     Reoveeheide reisilaevadelt eripiirkonnas

     3     Reisilaevalt reovee heitmine eripiirkonnas* on keelatud, arvestades sealjuures käesoleva lisa reegli 3 sätteid:
     .1     uute reisilaevade puhul organisatsiooni poolt käesoleva lisa reegli 13 lõike 2 kohaselt määratud kuupäeval, kuid mitte mingil juhul enne 1. juunit 2019. aastal ning
     .2     olemasolevate reisilaevade puhul organisatsiooni poolt käesoleva lisa reegli 13 lõike 2 kohaselt määratud kuupäeval, kuid mitte mingil juhul enne 1. juunit 2021. aastal, välja arvatud siis, kui on täidetud järgmised tingimused: laeval töötab administratsiooni heakskiidetud reoveepuhasti, mis on saanud administratsiooni tõendi selle kohta, et see vastab käesoleva lisa reegli 9 lõike 2 punktis 1 nimetatud käitamisnõuetele, ning heitvesi ei tekita nähtavaid ujuvaid tahkeid osakesi ega põhjusta ümbritseva vee värvuse muutumist.“

* Viide resolutsiooniga MEPC 275(69) kehtestatud kuupäevale, mil MARPOL IV lisa reegli 11 lõige 3 jõustub Läänemere eripiirkonna suhtes.


Liide

Rahvusvahelise reovetega reostamise vältimise tunnistuse vorm

Rahvusvahelise reovetega reostamise vältimise tunnistus

3. Viimane lõik punktis 1.1 asendatakse järgmisega:

„Administratsioon tõendab reoveepuhasti vastavust resolutsiooniga MEPC.227(64) vastuvõetud ja muudetud heitveestandardite ja reoveepuhastite käituskatsete rakendamise suunistes sätestatud heitveestandarditele, kaasa arvatud / välja arvatud* punkti 4.2 standarditele.“

Koos järgmise joonealuse märkusega:
„* Kustuta vastavalt vajadusele“

Annex 9 Resolution MEPC.274(69)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json