HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.275(69)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT II, 21.02.2018, 4

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.275(69)]

Vastu võetud 22.04.2016

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vabariigi Valitsuse 01.02.2018 korraldus nr 14 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MEPC.275(69)

MARPOL IV LISA REEGLI 11 LÕIKE 3 LÄÄNEMERE ERIPIIRKONNA SUHTES JÕUSTUMISE KUUPÄEVA MÄÄRAMINE

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (edaspidi komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid;

ARVESTADES, et 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi MARPOL) IV lisa reegli 1 lõike 6 punktis 1 määratletakse Läänemeri vastava lisa kohaselt eripiirkonnana;

SAMUTI ARVESTADES MARPOL IV lisa kohast eripiirkonna mõistet, s.o mereala, kus okeanograafilistest ja ökoloogilistest tingimustest ning liikluse erilaadist tulenevatel tunnustatud tehnilistel põhjustel on tarvis kasutusele võtta kohustuslikud erimeetodid reoveest põhjustatava merereostuse vältimiseks;

ARVESTADES KA komiteele selle kuuekümne kaheksandal istungil Läänemere eripiirkonnaga piirnevateks MARPOL osalisriikideks olevate Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola ja Rootsi poolt antud teavet ning komitee kuuekümne üheksandal istungil Venemaa Föderatsiooni poolt antud teavet nimetatud eripiirkonnas paiknevate vastuvõtuseadmete kohta kooskõlas MARPOL IV lisa reegliga 13;

OLLES KAALUNUD kuupäeva, mil MARPOL IV lisa reegli 11 lõike 3 heitenõuded jõustuvad Läänemere eripiirkonna suhtes,

1. OTSUSTAB, et kooskõlas MARPOL IV lisa reegli 13 lõikes 2 sätestatud nõuetega jõustuvad MARPOL IV lisa reegli 11 lõikes 3 sätestatud eripiirkondade heitenõuded Läänemere eripiirkonna suhtes:

     .1     1. juunil 2019. aastal uutele reisilaevadele;
     .2     1. juunil 2021. aastal olemasolevatele reisilaevadele, mis ei ole märgitud alljärgnevas alapunktis 1.3 ning
   .3     1. juunil 2023. aastal olemasolevatele reisilaevadele otsemarsruudil sadamasse või sadamast, mis asub väljaspool eripiirkonda, ning sadamasse või sadamast, mis asub eripiirkonnas ida pool pikkuskraadist 28°10’ idapikkust ning mis ei peatu eripiirkonna piires üheski teises sadamas;

2. ERGUTAB osalisriikide valitsusi, tootmisharude ettevõtete gruppe ja teisi huvirühmi viivitamata vabatahtlikult täitma eripiirkonna nõudeid, mis kehtivad Läänemere eripiirkonna kohta;

3. PALUB peasekretäril kooskõlas MARPOL IV lisa reegliga 13 teha kõigile MARPOL osalistele eelnimetatud otsus teatavaks 2016. aasta 30. septembriks;

4. SAMUTI PALUB peasekretäril teha  eelnimetatud otsus kõigile organisatsiooni liikmetele teatavaks.

Annex 10 Resolution MEPC.275(69)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json