Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatus [MEPC.276(70)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT II, 21.02.2018, 5

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatus [MEPC.276(70)]

Vastu võetud 28.10.2016

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vabariigi Valitsuse 01.02.2018 korraldus nr 14 konventsiooni lisade muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

RESOLUTSIOON MEPC.276(70)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

MARPOL I lisa muudatused
(Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa vormi B muudatused)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid;

ARVESTADES 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi MARPOL) artiklit 16, milles sätestatakse muutmise kord ning tehakse organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta konventsiooni muudatused;

OLLES oma seitsmekümnendal istungil kaalunud MARPOL I lisa II liite muutmise ettepanekut, milles käsitletakse rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa,

1. VÕTAB kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punktiga d vastu MARPOL I lisa II liite muudatused, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktiga iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. septembril 2017. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest, või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. märtsil 2018. aastal, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril kooskõlas MARPOL artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile MARPOL osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MARPOL I LISA MUUDATUSED
(Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa vormi B muudatused)

I LISA
NAFTAREOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

II liide
Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse (IOPP) ja lisade vorm

Rahvusvahelise naftareostuse vältimise tunnistuse lisa vorm B

NAFTATANKERITE EHITUSE JA SEADMETE KIRJELDUS

Punkt 1. Laeva andmed

1. Alapunktid 1.11.8 ja 1.11.9 kustutatakse.

Punkt 5. Ehitus (reeglid 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ja 33)

2. Alapunkt 5.1 asendatakse järgmisega:

   „5.1     Kooskõlas reegli 18 nõuetega käsitatakse laeva reegli 18 lõike 9 kohaselt eraldatud ballastiga tankerina
     ..................................................................................... □“

3. Olemasolevad alapunktid 5.1.1 kuni 5.1.6 kustutatakse.

4. Alapunkt 5.2 asendatakse järgmisega:

   „5.2     Kooskõlas reegliga 18 jagunevad eraldatud ballastitankid järgmiselt:

Tank

Maht (m3)

Tank

Maht (m3)

 

 

 

 

Kogumaht .............................. m3

5. Olemasolevad alapunktid 5.2.1 kuni 5.2.3, 5.3 ja 5.3.1 kuni 5.3.5 kustutatakse.

6. Olemasolevad alapunktid 5.4 ja 5.4.1 kuni 5.4.4 nummerdatakse ümber alapunktideks 5.3 ning 5.3.1 kuni 5.3.4.

7.Olemasolevad alapunktid 5.5 ja 5.5.1 kuni 5.5.2 kustutatakse.

8. Kõik järgnevad punkti 5 alapunktid nummerdatakse vastavalt ümber.

Annex 1 Resolution MEPC.276(70)

/otsingu_soovitused.json