Teksti suurus:

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatused [Resol. nr 52-4]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2009
Avaldamismärge:RT II, 21.04.2020, 1

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatused [Resol. nr 52-4]

Vastu võetud 23.09.1997

Riigikogu 22. aprilli 1999. aasta otsus Eesti Vabariigi osaluse suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikiri

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Lisa aktsionäride nõukogu 23. septembri 1997. a otsusele nr 52-4

Neljas muudatusettepanek Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muutmiseks


Valitsused, kelle nimel käesolevale põhikirjale on alla kirjutatud, on kokku leppinud järgmises.

1. XV artikli 1. jao teksti muudetakse järgmiselt.

a) Selleks, et olemasolevat reservvara vajaduse korral täiendada, on fondil õigus eraldada XVIII artikli kohaselt laenueriõiguseid liikmesriikidele, kes osalevad laenueriõiguste osakonnas.

b) Lisaks võib fond eraldada M lisa kohaselt laenueriõiguseid liikmesriikidele, kes osalevad laenueriõiguste osakonnas.


2. Põhikirjale lisatakse uus M lisa, mis sõnastatakse järgmiselt:

M lisa. Laenueriõiguste (SDR) ühekordne erijaotus

1. Kui punktist 4 ei tulene teisiti, eraldatakse igale liikmele, kes on 19. septembri 1997. aasta seisuga laenueriõiguste osakonna liige, 30. päeval pärast käesoleva põhikirja neljanda muudatuse jõustumist laenueriõiguseid summas, mille juurdesaamisel moodustab talle kumulatiivselt eraldatud laenueriõiguste netosumma 29,315788813 protsenti tema kvoodist 19. septembri 1997. aasta seisuga, kusjuures liikmetele, kelle kvoote ei ole aktsionäride nõukogu resolutsioonis nr 45-2 soovitatud viisil kohandatud, tehakse arvutused resolutsioonis soovitatud kvootide alusel.

2. a) Kui punktist 4 ei tulene teisiti, eraldatakse igale riigile, mis saab laenueriõiguste osakonna liikmeks pärast 19. septembrit 1997, hiljemalt kolme kuu jooksul alates fondi liikmeks saamisest laenueriõiguseid alapunktide b ja c kohaselt arvutatud summas 30. päeval pärast: i) uue liikme laenueriõiguste osakonna liikmeks saamist või ii) käesoleva põhikirja neljanda muudatuse jõustumiskuupäeva, olenevalt sellest, kumb saabub hiljem.

b) Alapunkti a kohaldamisel saab iga liige laenueriõiguseid sellises summas, et liikmele kumulatiivselt eraldatud kogusumma moodustaks 29,315788813 protsenti liikme kvoodist laenueriõiguste osakonna liikmeks saamise kuupäeva seisuga, järgmiselt korrigeerituna:
    i) esiteks korrutatakse 29,315788813 protsenti alapunktis c nimetatud liikmete punktis 1 kirjeldatud viisil saadud kvootide kogusumma ning nende liikmete laenueriõiguste osakonna liikmeks saamise kuupäeva kvootide kogusumma suhtarvuga, ja
   ii) teiseks korrutatakse taande i korrutustehte tulemus alapunktis c nimetatud liikmetele nende laenueriõiguste osakonna liikmeks saamise kuupäeva seisuga artikli XVIII alusel kumulatiivselt eraldatud laenueriõiguste netosumma ja neile liikmetele punktis 1 nimetatud viisil 19. septembri 1997. aasta seisuga artikli XVIII alusel kumulatiivselt eraldatud laenueriõiguste netosumma ning neile liikmetele punkti 1 alusel tehtud eraldiste suhtarvuga.

c) Alapunktis b kirjeldatud korrigeerimisel loetakse laenueriõiguste osakonna liikmeteks laenueriõiguste osakonna liikmed 19. septembri 1997. aasta seisuga, kes i) on olnud katkematult laenueriõiguste osakonna liikmed alates kuupäevast, mil nad laenueriõiguste osakonna liikmeks said ning ii) on vastu võtnud kõik fondi eraldised alates 19. septembrist 1997.

3. a) Kui punktist 4 ei tulene teisiti, saab Jugoslaavia Liitvabariik (Serbia/Montenegro) juhul, kui ta direktorite nõukogu 14. detsembri 1992. aasta otsuses 10237-(92/150) sätestatud tingimustel asub endise Jugoslaavia Sotsialistliku Liitvabariigi õigusjärglasena fondi ja laenueriõiguste osakonna liikmeks, laenueriõiguste eraldise alapunkti b kohaselt arvutatud summas 30. päeval pärast: i) kuupäeva, mil Jugoslaavia Liitvabariigi (Serbia/Montenegro) saab fondi ja laenueriõiguste osakonna liikmeks endise Jugoslaavia Sotsialistliku Liitvabariigi õigusjärglasena direktorite nõukogu otsuses 10237-(921150) sätestatud tingimustel või ii) käesoleva põhikirja neljanda muudatuse jõustumiskuupäeva.

b) Alapunkti a kohaldamisel saab Jugoslaavia Liitvabariik (Serbia/Montenegro) sellise koguse laenueriõiguseid, et tema kumulatiivne netoeraldis moodustaks 29,315788813 protsenti direktorite nõukogu otsuse nr 10237-(92/150) punkti 3 alapunktis c soovitatud ja vastavalt punkti 2 alapunkti b taandele ii ja alapunktile c korrigeeritud kvoodist Jugoslaavia Liitvabariigi (Serbia/Montenegro) alapunkti a kohaselt eraldisekõlblikuks saamise kuupäeva seisuga.

4. Fond ei eralda käesoleva lisa alusel laenueriõiguseid neile liikmetele, kes enne jaotuse kuupäeva on kirjalikult teatanud, et nad eraldisi saada ei soovi.

5. a) Kui punktide 1, 2 või 3 alusel liikmele eraldise tegemise hetkel on liikmel fondi ees tähtaegselt täitmata kohustusi, hoiustatakse eraldatavad laenueriõiguseid laenueriõiguste osakonna tingdeponeerimiskontol, kust need väljastatakse liikmele pärast kõikide tähtaegselt täitmata kohustuste täitmist fondi ees.

b) Tingdeponeerimiskontol olevaid laenueriõiguseid ei tohi kasutada ning neid ei võeta põhikirja kohaldamisel arvesse laenueriõiguste jaotamise või omamisega seotud arvutustes, välja arvatud käesoleva lisa kohased arvutused. Liikmele eraldatud laenueriõigused, mis on liikme laenueriõiguste osakonna liikmesuse lõppemise või laenueriõiguste osakonna likvideerimisotsuse tegemise ajal tingdeponeerimiskontol, tühistatakse.

c) Käesoleva punkti kohaldamisel loetakse fondi ees tähtaegselt täitmata kohustusteks üldressursikonto tähtajaks teostamata tagasiostud ja maksmata tasud, eriväljamaksete kontole tähtajaks maksmata laenude põhiosa- ja intressimaksed, laenueriõiguste osakonnale tähtajaks maksmata tasud ja maksud ning fondile kui haldurile tähtajaks tasumata kohustused.

d) Käesoleva punkti sätete kohaldamine ei mõjuta üldosakonna ja laenueriõiguste osakonna lahususe põhimõtet ning laenueriõiguste kui rangelt valuutareservide olemust.“

Attachment Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund

/otsingu_soovitused.json