Teksti suurus:

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 21.12.2021, 2

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise leping

Vastu võetud 08.02.2021

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seadus

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise leping


LEPING,
MILLEGA MUUDETAKSE OSAMAKSETE
ÜHTSESSE KRIISILAHENDUSFONDI ÜLEKANDMISE JA
ÜHISKASUTUSSE VÕTMISE LEPINGUT, MILLE OSALISED ON
BELGIA KUNINGRIIK, BULGAARIA VABARIIK, TŠEHHI VABARIIK,
TAANI KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK,
EESTI VABARIIK, IIRIMAA, KREEKA VABARIIK,
HISPAANIA KUNINGRIIK, PRANTSUSE VABARIIK, HORVAATIA VABARIIK,
ITAALIA VABARIIK, KÜPROSE VABARIIK, LÄTI VABARIIK,
LEEDU VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK, UNGARI,
MALTA VABARIIK, MADALMAADE KUNINGRIIK,
AUSTRIA VABARIIK, POOLA VABARIIK, PORTUGALI VABARIIK,
RUMEENIA, SLOVEENIA VABARIIK,
SLOVAKI VABARIIK JA SOOME VABARIIK

PREAMBUL

LEPINGUOSALISED, Belgia Kuningriik, Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Horvaatia Vabariik, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Rumeenia, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik ja Soome Vabariik („allakirjutanud“),

TULETADES MEELDE eurorühma ja ECOFINi ministrite 18. detsembri 2013. aasta avaldust ühtse kriisilahenduskorra kaitsemeetme kohta, milles võeti kohustus töötada hiljemalt kümne aasta pärast välja täielikult toimiv ühtne kaitsemeede,

TULETADES SAMUTI MEELDE, et 14. detsembril 2018 laiendatud koosseisus toimunud euroala tippkohtumisel kiitsid nende liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid, mille rahaühik on euro, majandus- ja rahaliidu tugevdamise eesmärgil heaks tervikliku paketi, sealhulgas ühtse kriisilahendusfondi („fond“) ühtse kaitsemeetme tingimused. Nende tingimuste kohaselt luuakse ühtne kaitsemeede enne üleminekuperioodi lõppu piiratud muudatustega osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingusse, kui riskide vähendamisel on tehtud piisavaid edusamme, pärast poliitilist otsust, mille aluseks on institutsioonide ja pädevate asutuste 2020. aasta hinnang riskide vähendamisele. Lisaks oleksid riskide vähendamise nõuded proportsionaalsed ühtse kaitsemeetme ambitsioonitasemega üleminekuperioodil võrreldes tavaolukorraga,

TUNNISTADES, et kui ühtne kaitsemeede võetakse kasutusele enne üleminekuperioodi lõppu, mille jooksul fondi tehtavad ex ante osamaksed jaotatakse eri alafondidesse, kust need järk-järgult ühiskasutusse võetakse, hõlbustaks erakorraliste ex post osamaksete sarnane ühiskasutusse võtmine sujuvat üleminekut fondi alafondideks jaotatud struktuurilt täielikult ühiskasutusse võetud struktuurile,

TULETADES lisaks MEELDE, et laiendatud koosseisus eurorühma 4. detsembri 2019. aasta kohtumisel kiitsid rahandusministrid heaks fondi tehtavate erakorraliste ex post osamaksete ühiskasutusse võtmise tehnilised üksikasjad,

TULETADES lisaks MEELDE, et käesolevat muutmislepingut ei kohaldataks enne, kui kõik ühtses järelevalvemehhanismis ja ühtses kriisilahenduskorras osalevad lepinguosalised on jõudnud järeldusele, et riskide vähendamisel on tehtud piisavaid edusamme, nagu on osutatud ühtse kriisilahendusfondi ühtse kaitsemeetme tingimustes, mille nende liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid, mille rahaühik on euro, kiitsid heaks 14. detsembri 2018. aasta laiendatud koosseisus toimunud euroala tippkohtumisel, ning kui on jõustunud Euroopa stabiilsusmehhanismi juhatajate nõukogu resolutsioon kaitsemeetme loomiseks,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

ARTIKKEL 1
Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja
ühiskasutusse võtmise lepingu muudatused

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingut muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 5 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
a) punktid d ja e asendatakse järgmisega:
   „d) neljandaks, ja ilma et see piiraks punktis e osutatud kriisilahendusnõukogu volituste kohaldamist, kui punktis c osutatud rahalised vahendid ei ole konkreetse kriisilahenduse meetme kulude katmiseks piisavad, kannavad lepinguosalised fondi üle oma territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt kooskõlas ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklis 71 sätestatud kriteeriumidega kogutud erakorralised ex post osamaksed järgmiselt:

      – esimese sammuna kannavad punktis a osutatud asjaomased lepinguosalised või piiriülese konsolideerimisgrupi kriisilahenduse korral asjaomased lepinguosalised, kes ei ole taganud punktide a–c alusel piisavalt rahalisi vahendeid nende territooriumil tegevusloa saanud üksuste kriisilahenduseks, fondi üle erakorralised ex post osamaksed kuni summani, mis on arvutatud kui erakorraliste ex post osamaksete maksimumsumma, mida võib koguda nende territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutustelt või investeerimisühingutelt vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 71 lõike 1 teisele lõigule, korrutatuna kohase protsendimääraga („maksimumsumma“). Käesoleva taande kohaldamisel määratakse protsendimäär kindlaks kriisilahendusskeemi jõustumise kuupäeva alusel. Selle suurus on 30% alates käesoleva taande kohaldamise alguskuupäevast ja seda kuupäeva sisaldava kalendrikvartali ülejäänud osa jooksul. Protsendimäär väheneb kord kvartalis summa võrra, mis arvutatakse jagades 30 protsendipunkti  üleminekuperioodi järelejäänud kalendrikvartalite arvuga, hõlmates ka kvartali, mil käesolevat taanet kohaldama hakatakse. Käesoleva taande kohaldamisel arvatakse maksimumsummast maha erakorraliste ex post osamaksete summa, mis on käesoleva taande kohaselt samal aastal juba kogutud ja mis tuleb veel koguda seoses varasemate kriisilahenduse meetmetega;

      – teise sammuna, kui esimese taande kohaselt kasutada olevad rahalised vahendid ei ole piisavad, kannavad kõik lepinguosalised fondi üle erakorralised ex post osamaksed, mis on vajalikud konkreetse kriisilahenduse meetme kulude ülejäänud osa katmiseks, kuni summani, mis on arvutatud nende territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutustelt või investeerimisühingutelt vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 71 lõike 1 teisele lõigule sissenõutavate erakorraliste ex post osamaksete maksimumsummana, korrutatuna protsendimääraga, mis on 100% miinus esimese taande kohaselt kohaldatav protsendimäär („ühiskasutusse võetud maksimumsumma“). Käesoleva taande kohaldamisel arvatakse ühiskasutusse võetud maksimumsummast maha erakorraliste ex post osamaksete summa, mis on käesoleva taande kohaselt samal aastal juba kogutud ja mis tuleb samal aastal veel koguda seoses varasemate kriisilahenduse meetmetega;

   e) kui punktis c osutatud rahalised vahendid ei ole konkreetse kriisilahenduse meetme kulude katmiseks piisavad ja kui punktis d osutatud erakorralised ex post osamaksed ei ole kohe kättesaadavad, sealhulgas asjaomaste asutuste stabiilsusega seotud põhjustel, võib kriisilahendusnõukogu teostada oma volitust sõlmida fondi huvides laenulepinguid või muus vormis toetuslepinguid vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklitele 73 ja 74 või teostada oma volitust teha alafondide vahel ajutisi ülekandmisi vastavalt käesoleva lepingu artiklile 7.

Kui kriisilahendusnõukogu otsustab käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud volitusi teostada, kannavad asjaomased lepinguosalised, ilma et see piiraks käesoleva punkti kolmanda lõigu kohaldamist, fondi üle erakorralised ex post osamaksed, et maksta laenud või muus vormis toetus või alafondide vahel tehtud ajutised ülekanded vastavalt punkti d esimesele ja teisele taandele tagasi tähtaja jooksul ning kuni täieliku tagasimaksmiseni. Kahtluste vältimiseks kohaldatakse kogu tähtaja jooksul sama asjakohast protsendimäära, mis on kindlaks määratud vastavalt punktile d.

   Üleminekuperioodi jooksul jõustunud konkreetse kriisilahendusskeemi suhtes kohaldatakse järgmist:

      – seoses konkreetse kriisilahenduse meetmega üle kantavate erakorraliste ex post osamaksete ja selliste osamaksete summa, mis tuleb veel üle kanda seoses asjaomaste lepinguosaliste varasemate kriisilahenduse meetmetega vastavalt i) punkti d esimesele taandele ja ii) käesolevale punktile e, mida kohaldatakse kooskõlas punkti d esimese taandega, ei tohi ületada kolmega korrutatud maksimumsummat;

      – lisaks ei tohi seoses selle konkreetse kriisilahenduse meetmega üle kantavate ja selliste erakorraliste ex post osamaksete summa, mis tuleb veel üle kanda seoses kõigi lepinguosaliste varasemate kriisilahenduse meetmetega vastavalt i) punkti d teisele taandele ja ii) käesolevale punktile e, mida kohaldatakse kooskõlas punkti d teise taandega, ületada summat, mis võrdub kõigi ex ante osamaksete summaga, mis on selle konkreetse kriisilahendusskeemi jõustumise kuupäevaks sisse makstud, välja arvatud need osamaksed, mis on kogutud seoses fondist varem tehtud väljamaksetega (fondi tegelik tase, arvestamata võimalikke väljamakseid).“;

b) lisatakse järgmine punkt:
   „f) kui punktis e osutatud rahalised vahendid ei ole konkreetse kriisilahenduse meetme kulude katmiseks piisavad, kannavad asjaomased lepinguosalised tähtaja jooksul ja kuni täieliku tagasimaksmiseni üle erakorralised ex post osamaksed, mida on veel võimalik koguda nende territooriumil tegevusloa saanud krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 71 lõike 1 teise lõigu kohaselt sätestatud ulatuses, et maksta tagasi laenud või muud liiki toetus, milles kriisilahendusnõukogu võib kokku leppida ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklite 73 ja 74 kohaselt.“

2) Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 punktides a–d sätestatud kohustuste täitmist, võivad kriisilahendusega hõlmatud lepinguosalised üleminekuperioodil taotleda kriisilahendusnõukogult ajutiselt selle osa kasutamist teistele lepinguosalistele vastavates fondi alafondides kasutada olevatest rahalistest vahenditest, mida ei ole veel ühiskasutusse võetud. Sellisel juhul kohaldatakse artikli 5 lõike 1 punkti e.“


ARTIKKEL 2
Hoiule andmine

Käesolev muutmisleping antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati („hoiulevõtja“), kes edastab kinnitatud koopiad kõigile allakirjutanutele.


ARTIKKEL 3
Konsolideerimine

Hoiulevõtja koostab osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu konsolideeritud versiooni ja edastab selle kõigile allakirjutanutele.


ARTIKKEL 4
Ratifitseerimine või heakskiitmine

1. Käesoleva muutmislepingu peavad allakirjutanud ratifitseerima või heaks kiitma. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiulevõtjale hoiule.

2. Hoiulevõtja teavitab teisi allakirjutanuid igast hoiuleandmisest ja selle kuupäevast.


ARTIKKEL 5
Jõustumine, kohaldamine ja ühinemine

1. Käesolev muutmisleping jõustub kuupäeval, mil kõik allakirjutanud, kes osalevad ühtses järelevalvemehhanismis ja ühtses kriisilahenduskorras on ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad hoiule andnud. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, kohaldatakse lepingut alates selle jõustumise kuupäevast.

2. Tingimusel, et käesolev muutmisleping on vastavalt lõikele 1 jõustunud, ja kui allpool kindlaks määratud tingimused ei ole jõustumise ajaks täidetud, kohaldatakse käesolevat muutmislepingut alates järgmisest päevast pärast kuupäeva, mil on täidetud järgmised tingimused:

   a) ühtses järelevalvemehhanismis ja ühtses kriisilahenduskorras osalevad lepinguosalised on institutsioonide ning pädevate asutuste 2020. aasta hinnangu alusel  jõudnud järeldusele, et riskide vähendamisel on tehtud piisavaid edusamme, nagu on osutatud ühtse kriisilahendusfondi ühtse kaitsemeetme tingimustes, mille nende liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid, mille rahaühik on euro, kiitsid heaks 14. detsembri 2018. aasta laiendatud koosseisus toimunud euroala tippkohtumisel, ning

   b) Euroopa stabiilsusmehhanismi juhatajate nõukogu resolutsioon Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 18a lõike 1 kohase kaitsemeetme loomiseks on jõustunud.

3. Enne käesoleva muutmislepingu jõustumist on see avatud ühinemiseks Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes ühinevad osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepinguga vastavalt selle artiklile 13.

Käesoleva muutmislepinguga ühinemise suhtes kohaldatakse samuti osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu artiklit 13.

Ühinev liikmesriik peab esitama käesoleva muutmislepinguga ühinemise taotluse samal ajal osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepinguga ühinemise taotlusega. Ühinemine jõustub osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ja käesoleva muutmislepingu ühinemiskirjade samaaegsel hoiuleandmisel.

Koostatud 27.01.2021. a ja 8.02.2021. a Brüsselis ühes originaaleksemplaris, mille tekstid bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, läti, leedu, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles on võrdselt autentsed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json