Teksti suurus:

Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 128, 1865

Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend

Vastu võetud 06.11.2002 nr 1

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505) § 24 lõike 6 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seonduvalt Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega» (RT I 2002, 87, 505) § 2 lõike 9 alusel.

§ 1. Üldsäte

Määrusega sätestatakse koondumise osaliste käibe arvutamise kord.

§ 2. Käibe arvutamine

(1) Koondumise osalise käive on «Raamatupidamise seaduse» (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26–28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941; 1999, 55, 584; 101, 903; 2001, 87, 527; 2002, 23, 131; 53, 336; 57, 355) alusel arvutatud koondumisele eelnenud majandusaastal tema poolt müüdud kaupade ja osutatud teenuste realiseerimise netokäive.

(2) Krediidiasutuste, finantseerimisasutuste ja kindlustusandjate käive arvutatakse §-s 3 sätestatu kohaselt.

(3) Füüsilise isiku käibe all mõistetakse tema ja tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate käivet kokku.

(4) Koondumise osalise käivet arvutatakse üldjuhul eelnenud majandusaasta auditeeritud aruande alusel. Juhul kui auditeeritud aruannet eelnenud majandusaasta kohta veel ei ole, arvestab koondumise osaline eelnenud aasta käibe kokkuvõtetega, mille õigsust tõendab tema esindaja oma allkirjaga.

(5) Koondumise osalise käive ei sisalda toodete müüki ja teenuste pakkumist ettevõtjate vahel, kes on omavahel seotud valitseva mõjuga.

(6) Kui tegelik aruandlusperiood on erinev kui 12 kuud, siis jagatakse aruandlusperioodil tekkinud käive aruandlusperioodi kuude arvuga ja korrutatakse 12-ga.

(7) Kui pärast aruandlusperioodi lõppu on koondumise käigus loovutatud või omandatud äritegevus, korrigeeritakse majandusaasta realiseerimise netokäivet nii, et sellest lahutatakse loovutatud ja liidetakse pärast aruandlusperioodi lõppu omandatud äritegevuse käive.

(8) «Konkurentsiseaduse» § 24 lõike 4 tähenduses käsitatakse kaheaastase perioodi jooksul ühtede ja samade ettevõtjate vahel toimunud koondumisi ühe ja sama koondumisena, mis loetakse tekkinuks viimase tehingu kuupäevaga. Kahe aasta jooksul toimunud eelnevatest tehingutest peab teatama koos viimase tehinguga niipea, kui koondumise osaliste käivete piirmäärad on ületatud. Kui kahe või enama tehingu teel omandatakse valitsev mõju ettevõtja üle või ettevõtja osa üle, võetakse käibe arvutamisel arvesse kõigi nende osade käive, mille suhtes sooritati tehingud eelneva kahe aasta jooksul.

(9) Kui kaheaastase perioodi jooksul on üks ja sama ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, siis ettevõtja käibele, kelle üle viimati omandati valitsev mõju, liidetakse ka nende ettevõtjate käibed, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelnenud kahe aasta jooksul.

(10) Kui ühendav ettevõtja või valitsevat mõju omandav ettevõtja on teiste ettevõtjatega seotud valitseva mõju kaudu, siis arvestatakse tema käibele juurde kõigi tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate ja tema üle valitsevat mõju omavate ettevõtjate käive. Ühendava ettevõtja või «Konkurentsiseaduse» § 20 punktides 2 ja 3 toodud koondumise osalise käibele lisatakse:
1) ettevõtja käive, kelle üle koondumise osaline omab valitsevat mõju;
2) ettevõtja käive, kellel on koondumise osalise üle valitsev mõju;
3) ettevõtja käive, kelle üle punktis 2 nimetatud ettevõtja omab valitsevat mõju;
4) ettevõtja käive, kelle üle punktides 1–3 nimetatud ettevõtjad ühiselt omavad valitsevat mõju.

Valitseva mõjuga seotud ettevõtjate käibe arvutamise üks võimalik näide on toodud käesoleva määruse lisas.

(11) Ühendatava ettevõtja ja ettevõtja puhul, kelle üle valitsev mõju omandatakse, võetakse arvesse ainult ühendatava ja omandatava ettevõtja ja nende valitseva mõju all olevate ettevõtjate käibed.

(12) Kui koondumisega omandatakse valitsev mõju ainult ettevõtja osa üle «Konkurentsiseaduse» § 19 lõike 1 punktides 2–5 sätestatud viisil, siis tema käibe arvutamisel võetakse arvesse ainult ettevõtja selle osa käive, mille suhtes tehing sooritati.

(13) Kui koondumine toimub ühise ettevõtja asutamise teel, siis võetakse arvesse ühise ettevõtja üle valitsevat mõju omandavate koondumise osaliste käibed.

(14) Kui koondumise osalistel on ühise valitseva mõju all olev ettevõtja, siis selle ettevõtja käibe arvutamisel lahutatakse käive, mis tekib tema ja koondumise osaliste ning nendega valitseva mõjuga seotud ettevõtjate vahel. Võetakse arvesse ühise ettevõtja käive, mis on saadud tehingutes kolmandate osapooltega, kusjuures ühise ettevõtja käive jagatakse võrdselt kõikide ühist valitsevat mõju omavate ettevõtjate vahel.

(15) Kui koondumise osalistel on koos muu ettevõtjaga ühise valitseva mõju all olev ettevõtja, siis ühise ettevõtja käive jagatakse võrdselt kõikide ühist valitsevat mõju omavate ettevõtjate vahel.

(16) Kui ettevõtja üle omab valitsevat mõju riik või kohalik omavalitsusüksus, siis sellise ettevõtja koondumisel ei määratleta teda valitseva mõjuga seotuks teiste ettevõtjatega, kelle üle omab valitsevat mõju riik või kohalik omavalitsusüksus. Sellise ettevõtja käibele teiste riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse osalusega ettevõtjate käivet ei liideta. Kui nimetatud ettevõtjaid juhitakse ühiselt selleks asutatud ettevõtja kaudu, liidetakse nende ettevõtjate käibed lõikes 10 kirjeldatud viisil.

(17) Koondumise osalise poolt saadud riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 tähenduses võetakse arvesse tema käibe arvutamisel juhul, kui riigiabi on otseselt seotud kaupade tootmise ja turustamisega või teenuste osutamisega ning see peegeldub kaupade ja teenuste hinnas.

(18) Ettevõtja käive välisvaluutas konverteeritakse Eesti kroonideks, võttes aluseks ettevõtja aruandlusperioodil Eesti Panga poolt noteeritud valuuta päevakursside keskmist.

§ 3. Krediidiasutuste, finantseerimisasutuste ja kindlustusandjate käive ja selle arvutamine

(1) Käesolevas määruses käsitatakse krediidiasutusi ja finantseerimisasutusi, sh finantsvaldusettevõtjaid «Krediidiasutuste seaduse» (RT I 1999, 23, 349; 2002, 17, 96; 21, 117; 23, 131; 53, 336; 63, 387) mõistes.

(2) Krediidi- ja finantseerimisasutuste käibeks loetakse järgmiste sissetulekute summa, millest on maha arvatud käibemaks ja tulumaks:
1) intressitulu ja teised sarnased tulud;
2) tulu väärtpaberitest;
3) tulu osalustest ettevõtjates;
4) komisjoni- ja teenustasud;
5) finantsoperatsioonidest saadud puhaskasum;
6) muud tegevustulud.

(3) Finantsvaldusettevõtja käive arvutatakse üldjuhul lõike 2 kohaselt. Kui finantsvaldusettevõtja põhieesmärgiks on omandada ja juhtida tema valitseva mõju all olevaid ettevõtjaid, arvutatakse tema käive finantsvaldusettevõtja mittekonsolideeritud käibe ja ettevõtjate (mille juhtimisel ta omab valitsevat mõju) käivete liitmise teel, millest on lahutatud ettevõtjatelt saadud dividendi- ja muu tulu.

(4) Käesolevas määruses käsitatakse kindlustusandjaid «Kindlustustegevuse seaduse» (RT I 2000, 53, 343; 2001, 43, 238; 48, 268; 59, 359; 87, 529; 93, 565; 2002, 35, 215; 63, 387) mõistes.

(5) Kindlustusandja käibeks loetakse bilansiliste kindlustuspreemiate väärtus, mis hõlmab kõiki saadud ja saadavaid summasid kindlustusandja poolt või nimel väljastatud kindlustuslepingute alusel, kaasa arvatud väljaminevad edasikindlustuse preemiad.

§ 4. Rakendussätted

(1) Rahandusministri 7. septembri 2001. a määrus nr 78 «Koondumiste osaliste käibe arvutamise juhend» (RTL 2001, 109, 1515) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002. a määruse nr 1
lisa

VALITSEVA MÕJUGA SEOTUD ETTEVÕTJATE KÄIBE ARVUTAMISE NÄIDE

a: koondumise osaline;

b: tema valitseva mõju all olevad ettevõtjad ja nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad (b1 ja b2);

c: tema üle valitsevat mõju omavad ettevõtjad ja viimaste üle valitsevat mõju omavad ettevõtjad (cl);

d: teised punktis c nimetatud ettevõtjate valitseva mõju all olevad ettevõtjad;

e: ettevõtjad, kelle üle punktis b nimetatud ettevõtjad ühiselt omavad valitsevat mõju.

Käibe arvutamine

1) Koondumise osalise (a) käibele liidetakse tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate (b) kogu käive.

2) Kui üks ettevõtja omab valitsevat mõju teiste ettevõtjate üle, tuleb nende käive samuti lisada. Näiteks, kui üks valitseva mõju all olevatest ettevõtjatest (b) omakorda omab valitsevat mõju ettevõtjate b1 ja b2 üle või kui kaks valitseva mõju all olevat ettevõtjat (b+b) omavad ühist valitsevat mõju ettevõtja (e) üle.

3) Kui kaks või enam ettevõtjat ühiselt omavad valitsevat mõju koondumise osalise (a) üle, tuleb liita kõigi nende ettevõtjate käive. Näiteks, kahe ühist valitsevat mõju omava ettevõtja (c) ja nende üle valitsevat mõju omava ettevõtja (cl) käibed tuleb liita koondumise osalise (a) käibega.

4) Valitseva mõjuga seotud ettevõtjate vaheline käive lahutatakse.

/otsingu_soovitused.json