Teksti suurus:

Eranditaotluse esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 128, 1866

Eranditaotluse esitamise kord

Vastu võetud 06.11.2002 nr 2

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505) § 10 lõike 1 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seonduvalt Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega» (RT I 2002, 87, 505) § 2 lõike 9 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruses sätestatakse nõuded eranditaotlusele (edaspidi taotlus), erandi kehtivuse tähtaja pikendamiseks esitatavale taotlusele ja taotluse esitamise kord.

§ 2. Erandi saamiseks tuleb Konkurentsiametile esitada taotlus enne konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimist, kooskõlastatud tegevuse alustamist või otsuse vastuvõtmist (edaspidi kokkulepe, tegevus või otsus) või kuue kuu jooksul erandit vajava kokkuleppe sõlmimisest, tegevuse alustamisest või otsuse vastuvõtmisest arvates. Vastav kokkulepe või otsus või nende konkurentsi kahjustav osa on kuni erandi andmiseni kehtetu.

§ 3. Taotlus kokkuleppe, otsuse või nende osa või tegevuse kohta, mis ei olnud kokkuleppe sõlmimisel, tegevuse alustamisel või otsuse vastuvõtmisel konkurentsiseadusega vastuolus, tuleb esitada kolme kuu jooksul, alates asjaolude ilmnemisest, mille tõttu kokkulepe või otsus või selle osa või tegevus osutub konkurentsiseadusega vastuolus olevaks, või ajast, millal nende olemasolust oleks pidanud teada saama. Vastav kokkulepe või otsus või selle osa on vastavate asjaolude ilmnemisest kuni erandi andmiseni kehtetu.

2. peatükk
TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 4. Taotluses esitatakse ettevõtjate kohta järgmised andmed:
1) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ja nendega seotud ettevõtjate iseloomustus;
2) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ettevõtjate ärinimed, registrikoodid, aadressid, sidevahendite (telefon, faks jne) numbrid;
3) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ettevõtjatega seotud ja määratletud kaubaturul tegutsevate ettevõtjate ärinimed, registrikoodid, aadressid, sidevahendite (telefon, faks jne) numbrid;
4) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ettevõtjate omandisuhted ja aktsiate või osade omanike nimed;
5) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ettevõtjate tegevusalad.

§ 5. Taotluses esitatakse kokkuleppe, tegevuse või otsuse kohta järgmised andmed:
1) kokkuleppe, tegevuse või otsuse sisu ja eesmärk;
2) kokkuleppe või otsuse iga punkti, mille tagajärjeks on või võib olla konkurentsi kahjustamine, nimetamine koos viitamisega «Konkurentsiseaduse» § 4 lõike 1 vastavale punktile.

§ 6. Kokkuleppest, tegevusest või otsusest mõjutatud kaubaturu kohta esitatakse:
1) kokkuleppest, tegevusest või otsusest mõjutatud kaubaturu (edaspidi kaubaturg) määratlemise aluseks olevad kaubad ja sellise valiku põhjendus;
2) kokkuleppest, tegevusest või otsusest mõjutatud kaupade käibimise ala (Eesti territoorium või selle osa) ning käive nimetatud alal;
3) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ja nendega seotud ettevõtjate eelmise majandusaasta kaupade realiseerimise netokäive;
4) kokkuleppes, tegevuses või otsuses osalevate ettevõtjate ja konkurentide osatähtsuse määratlus kaubaturul;
5) erandit taotlevate ettevõtjate ja § 4 punktis 3 loetletud ettevõtjate (kontserni) rahaline ja koguseline turuosa protsentides vastaval kaubaturul Eesti territooriumil või selle osal;
6) informatsioon konkurentide ja nende turuosa kohta;
7) tegurid, mis mõjutavad teiste ettevõtjate pääsu määratletud kaubaturule (näiteks tooraine kättesaadavus, load, litsentsid, tarbijate eelistused).

§ 7. Erandi taotlemise põhjenduste kohta esitatakse järgmine teave:
1) kuidas kokkulepe, tegevus või otsus aitab kaasa teenindamise või kaupade tootmise või levitamise parandamisele, keskkonna kaitsmisele või tehnilise või majandusliku progressi edendamisele;
2) kuidas kokkulepe, tegevus või otsus võimaldab tarbijatel saada sellest tulenevast kasust õiglast osa;
3) kas kokkulepe, tegevus või otsus ei too kolmandatele isikutele kaasa kitsendusi, mis ei ole hädavajalikud punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamisel ja ei põhjusta olulist konkurentsi kahjustamist kaubaturul.

§ 8. Erandi kehtivuse tähtaja pikendamiseks esitatavale taotlusele kehtivad §-des 4–7 kehtestatud nõuded. Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja võib vabastada erandi taotluse pikendamisel ettevõtja osaliselt või täielikult §-des 4–7 nimetatud andmete ja teabe esitamisest, kui esialgses taotluses esitatud andmed ja teave ei ole muutunud.

3. peatükk
TAOTLUSE ESITAMINE

§ 9. Taotluse esitavad kokkuleppe sõlminud või kooskõlastatult tegutsenud või otsuse vastuvõtnud ettevõtjad ühiselt või üks nendest.

§ 10. Taotluse esitajad võivad ühiselt või eraldi eranditaotluse tagasi võtta igal ajal kuni erandi andmiseni, esitades sellekohase kirjaliku avalduse, kusjuures nimetatud avalduse esitaja ei pea olema sama isik, kes taotluse esitas.

§ 11. Konkurentsiameti nõudmisel peab taotluse esitaja andma taotluses sisalduvate andmete ja teabe kohta selgitusi ning esitama Konkurentsiameti nõudel tutvumiseks dokumentide originaalid või nende koopiad, mille originaalile vastavust kinnitab nende esitaja oma allkirjaga.

§ 12. Kui taotluses sisalduv või sellega seoses esitatud teave on mittetäielik, ebaõige või eksitav, nõuab Konkurentsiamet kogu teabe esitamist ja määrab selleks tähtaja.

§ 13. Esitatud andmete olulistest muudatustest peab Konkurentsiametit teavitama vähemalt seitsme päeva jooksul vastava teabe saamisest.

§ 14. Ärisaladuseks peetavale teabele lisatakse vastav märge või esitatakse vastava märkega eraldi lisa.

§ 15. Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja võib anda erandi kuni viieks aastaks. Määratud tähtaja lõppemisel võib erandi saanud isik(ud) esitada vähemalt kuus kuud enne otsuses toodud erandi kehtivuse tähtaja lõppemist taotluse erandi kehtivuse tähtaja pikendamiseks. Erandi kehtivuse tähtaega pikendatakse erandi andmise otsusega.

4. peatükk
TAOTLUSE LISAD

§ 16. Taotluse lisadena tuleb esitada koopiad järgmistest dokumentidest:
1) dokumendid, mis olid aluseks kaubaturu määratlemisel;
2) koopiad analüüsidest või arvamustest, mis on ette valmistatud seoses kokkuleppele, tegevusele või otsusele erandi saamiseks või mis on taotluseks esitatavate andmete allikaks;
3) kokkuleppe või otsuse projekti lõpliku variandi koopia (kui taotlus esitatakse enne kokkuleppe sõlmimist või otsuse vastuvõtmist) või allakirjutatud kokkuleppe või vastuvõetud otsuse koopia (kui taotlus esitatakse pärast kokkuleppe allakirjutamist või otsuse vastuvõtmist).

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 17. Rahandusministri 11. septembri 2001. a määrus nr 79 «Eranditaotluse esitamise kord» (RTL 2001, 109, 1516) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json