Teksti suurus:

Koondumise teate esitamise juhend

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 128, 1867

Koondumise teate esitamise juhend

Vastu võetud 06.11.2002 nr 3

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505) § 26 lõike 5 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seonduvalt Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega» (RT I 2002, 87, 505) § 2 lõike 9 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§ 1. Määruses sisalduva juhendiga sätestatakse koondumise teate (edaspidi teade) ja sellele lisatud dokumentide esitamise kord.

2. peatükk
TEATE ESITAJAD

§ 2. Koondumisest teatavad selleks kohustatud koondumise osalised:
1) ettevõtjate ühinemisel «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 63, 388; 61, 375; 63, 387 ja 388) tähenduses koondumise osalised ühiselt;
2) ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamisel teise ettevõtja või tema osa üle valitsevat mõju omandav ettevõtja;
3) ettevõtjate poolt ühiselt valitseva mõju omandamisel kolmanda ettevõtja või tema osa üle ühist valitsevat mõju omandavad ettevõtjad ühiselt;
4) füüsiline isik, kes juba omab vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, valitseva mõju omandamisel teise ettevõtja või tema osa üle;
5) füüsilised isikud ühiselt, kes juba omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, valitseva mõju omandamisel teise ettevõtja või tema osa üle;
6) ettevõtjad või füüsilised isikud ühiselt nende poolt ühise ettevõtja asutamisel;
7) väärtpaberite avaliku ostupakkumise teel ettevõtja üle valitseva mõju omandamisel pakkumist tegev isik.

3. peatükk
ESITATAVA TEATE SISU

§ 3. Isikute andmed

(1) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud teatamiskohustusega isikud esitavad enda kohta järgmised andmed:
1) ärinimi (nimi) ja registrikood;
2) tegevusalad;
3) aadress;
4) telefoni ja faksi number ning e-posti aadress;
5) esindaja (nimi, amet, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress);
6) kontaktisik või volitatud isik (nimi, amet, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress).

(2) Teiste koondumise osaliste kohta esitatakse järgmised andmed:
1) ärinimi ja registrikood;
2) tegevusalad;
3) aadress;
4) telefoni ja faksi number ning e-posti aadress;
5) esindaja (nimi, amet, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress);
6) kontaktisik või volitatud isik (nimi, amet, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress).

(3) Ettevõtja või isiku kohta, kes loobub valitsevast mõjust teise ettevõtja või tema osa üle, esitatakse teates:
1) ärinimi (nimi) ja registrikood;
2) tegevusalad;
3) aadress;
4) telefoni ja faksi number ning e-posti aadress;
5) esindaja (nimi, amet, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress);
6) kontaktisik või volitatud isik (nimi, amet, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress).

§ 4. Koondumise kirjeldus

(1) Teates tuleb märkida koondumise viis vastavalt «Konkurentsiseaduse» §-le 19.

(2) Koondumise kohta esitatakse järgmised andmed:
1) koondumise majanduslik ja finantsiline struktuur;
2) koondumise ajagraafik;
3) koondumisega seotud äritegevuse kirjeldus;
4) tehingueelne ja -järgne omandisuhe ja valitseva mõju struktuur;
5) ülevaade koondumiseni viinud asjaoludest ja eesmärkidest.

(3) Ühise ettevõtja asutamisel esitatakse lisaks lõikes 2 nimetatud teabele järgmised andmed:
1) ühise ettevõtja kavandatud tegutsemisaeg;
2) ühise ettevõtja äritegevuse iseloomustus;
3) ühise ettevõtja olulisemad kliendid ja tarnijad;
4) ühise ettevõtja iseseisva ja püsiva äritegevuse kirjeldus;
5) ühise ettevõtja juhtimise kirjeldus.

§ 5. Koondumise osaliste käive

(1) Käibe kohta esitatakse andmed vastavalt «Konkurentsiseaduse» §-le 24 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kinnitatud käibe arvutamise juhendile.

(2) Käibe kohta esitatakse järgmised andmed:
1) iga koondumise osalise eelmise majandusaasta ülemaailmne käive;
2) iga koondumise osalise eelmise majandusaasta käive Eestis.

(3) Kui koondumisele eelnenud aruandlusperiood on olnud erinev kui 12 kuud või kui koondumise osaline on pärast aruandlusperioodi lõppu osalenud mõnes teises koondumises, siis esitatakse selgitus käibe arvestamise kohta.

(4) Kui koondumisele eelnenud kahe aasta jooksul on käesoleva määruse §-s 2 nimetatud koondumise osaline saavutanud valitseva mõju teise ettevõtja või selle osa üle «Konkurentsiseaduse» § 24 lõigetes 4 ja 5 sätestatud viisil, siis esitatakse selgitus käibe arvutamise kohta.

(5) Kui koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja on aruandlusperioodil saanud riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 tähenduses, siis esitatakse andmed riigiabi laadi ja määra kohta ning selgitus, kas riigiabi arvestati koondumise osalise või temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja käibe hulka.

§ 6. Osalus ja valitsev mõju

(1) Iga koondumise osalisega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate kohta esitatakse loetelu. Kui need ettevõtjad tegutsevad käesoleva määruse § 7 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kaubaturgudel, siis esitatakse teave iga ettevõtja ja koondumise osalise vahelise valitseva mõju iseloomu ja teostamise vahendite kohta.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud teabele esitatakse andmed:
1) iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kes kahe eelmise aasta jooksul on omandanud valitseva mõju ettevõtjate üle, kes tegutsevad käesoleva määruse § 7 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel;
2) iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kellel on vähemalt 10-protsendiline osalus ettevõtjas, kes tegutseb käesoleva määruse § 7 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel;
3) iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja juhtimisorganite liikmete kohta, kes kuuluvad mõne teise ettevõtja juhtimisorganitesse, kes tegutseb käesoleva määruse § 7 lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel.

(3) Teates esitatakse iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud ettevõtja ärinimi ja lõike 2 punktis 3 nimetatud juhtimisorgani liikme nimi ja ametikoht.

§ 7. Andmed kaubaturgude kohta

(1) Esitatakse andmed kaubaturgude kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata need tooted ja teenused, mis konkureerivad või võivad konkureerida koondumise osaliste poolt valmistatud, hangitud või tarnitud kaupade ja teenustega.

(2) Andmed esitatakse lähtudes «Konkurentsiseaduse» §-s 3 sätestatud kaubaturu mõistest.

(3) Esitatakse andmed kaubaturgude kohta, mida koondumine mõjutab (edaspidi mõjutatud kaubaturud), järgmiselt:
1) iga kaubaturu kohta, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15-protsendilise turuosani (horisontaalsed suhted);
2) iga kaubaturu kohta, kus tegutseb üks koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ning mis on tootmise või kauba turustamise eelneval või järgneval tasandil seotud kaubaturuga, kus tegutseb koondumise teine osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja. Andmed tuleb esitada, kui koondumise osaliste või nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate turuosad on eelneval või järgneval kaubaturul kokku vähemalt 25 protsenti (vertikaalsed suhted).

(4) Esitatakse andmed muude kaubaturgude kohta, mis on seotud lõikes 3 sätestatud kaubaturgudega. Nimetatakse põhjused, miks sellele kaubaturule kuuluvaid tooteid ei peaks arvestama lõikes 3 nimetatud kaubaturgudel.

(5) Esitatakse hinnang iga mõjutatud kaubaturu mahu kohta rahaliselt (realiseerimise netokäive) ja koguseliselt viimase kolme aasta lõikes ning antakse hinnang, kuidas iga mõjutatud kaubaturg võiks areneda järgnevatel aastatel. Lisatakse teabe aluseks olevad dokumendid.

(6) Esitatakse hinnang iga lõikes 4 nimetatud kaubaturu mahu kohta rahaliselt (realiseerimise netokäive) ja koguseliselt viimase kolme aasta lõikes ning antakse hinnang, kuidas nimetatud kaubaturg võiks areneda järgnevatel aastatel. Lisatakse teabe aluseks olevad dokumendid.

(7) Esitatakse andmed iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja käibe kohta igal mõjutatud kaubaturul rahaliselt (realiseerimise netokäive) ja koguseliselt ning antakse hinnang koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja turuosa kohta igal mõjutatud kaubaturul viimase kolme aasta lõikes. Lisatakse teabe aluseks olevad dokumendid.

(8) Nimetatakse viis olulisemat konkurenti igal mõjutatud kaubaturul ning antakse hinnang nende turuosa kohta kolme viimase aasta lõikes. Kui võimalik, nimetatakse iga konkurendi puhul tema ärinimi, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Lisatakse teabe aluseks olevad dokumendid.

(9) Esitatakse andmed viie olulisema kliendi kohta, kes ei kuulu koondumise osalisega samasse kontserni, igal mõjutatud kaubaturul. Iga kliendi puhul nimetatakse ärinimi, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Samuti esitatakse andmed iga kliendi ostude osakaalu kohta lõikes 7 määratletud käibest kolme viimase aasta lõikes.

(10) Esitatakse andmed viie olulisema tarnija kohta, kes ei kuulu koondumise osalisega samasse kontserni, igal mõjutatud kaubaturul. Iga tarnija puhul nimetatakse ärinimi, aadress, telefoni ja faksi number ning e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja amet. Samuti esitatakse andmed iga tarnija tarnete osakaalu kohta iga koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja hankest kokku igal mõjutatud kaubaturul kolme viimase aasta lõikes.

(11) Esitatakse andmed väliskaubanduse osatähtsuse kohta, sealhulgas antakse hinnang impordi ja ekspordi väärtuse kohta rahaliselt (realiseerimise netokäive) ja koguseliselt igal mõjutatud kaubaturul päritolu- ja sihtkohamaa kohta eraldi. Koondumise osalise ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate osatähtsus impordis ja ekspordis. Andmed esitatakse kolme viimase aasta lõikes. Samuti antakse hinnang kvootide, tollimaksude, transpordikulude ja muude seadusandlike tegurite mõju kohta impordile. Lisatakse teabe aluseks olevad dokumendid.

(12) Esitatakse andmed kaubaturule sisenemist ja sealt lahkumist mõjutavate tegurite kohta, sealhulgas:
1) teate esitajale teadaolevate ettevõtjate kohta, kes on viimase kolme aasta jooksul alustanud äritegevust mõjutatud kaubaturgudel, või ettevõtjate kohta, kes on sama aja jooksul sealt lahkunud;
2) asjaolude kohta, mis mõjutavad kaubaturule sisenemist ja sealt lahkumist.

(13) Esitatakse andmed üldiste asjaolude kohta igal mõjutatud kaubaturul, sealhulgas:
1) kaubaturu arengufaas, kaupade nõudluse ja pakkumise struktuur ja nende eeldatav areng järgneva kolme aasta jooksul;
2) kaupade pakkumise turustuskanalid ja teenindusvõrgud ning vertikaalse koostöö laad ja ulatus;
3) klientide eelistuste ja tarbimisharjumuste tähtsus;
4) klientide jagunemine eri rühmadesse ja nende rühmade iseloomulikud jooned;
5) avaliku sektori tähtsus kliendina;
6) klientide ja tarnijate koondumise aste ja selle mõju koondumise osalise tegevusvabadusele;
7) uurimistöö ja tootearenduse tähtsus ja osakaal käibest kaubaturul üldiselt ja koondumise osalistel;
8) ainuõiguslike turustuslepingute ja teiste pikaajaliste lepingute tähtsus;
9) kehtiv hinnatase igal mõjutatud kaubaturul võrreldes geograafiliselt lähedaste kaubaturgude hinnatasemega;
10) muud asjaolud, mis on olulised koondumisele hinnangu andmisel.

§ 8. Koondumise mõju kaubaturule

(1) Esitatakse hinnang koondumise mõjust mõjutatud kaubaturgudele.

(2) Esitatakse hinnang antud koondumisele ja põhjendused, miks tuleks koondumisele luba anda.

§ 9. Kuulumine ettevõtjate ühendustesse

(1) Nimetatakse kodu- ja välismaised ettevõtjate ühendused, mille liikmeks on mõjutatud kaubaturul tegutsev koondumise osaline.

(2) Lõikes 1 nimetatud ettevõtjate ühenduste kohta esitatakse nimi, aadress, telefoni ja faksi number, e-posti aadress ning kontaktisik.

§ 10. Koondumisega seotud konkurentsipiirangud

Teates nimetatakse koondumise jõustamise aluseks olevates lepingutes või muudes dokumentides sisalduvad koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud konkurentsipiirangud nende esinemisel ja põhjendus konkurentsipiirangute vajalikkuse kohta.

§ 11. Muud koondumisega seotud asjaolud

Muude koondumisega seotud asjaolude kohta esitatakse ettepanekud koondumisega otseselt seotud tingimuste ja kohustuste osas, kui antud koondumine võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

4. peatükk
TEATE ESITAMINE

§ 12. Teate esitamine

(1) Konkurentsiametile esitatakse teade ja «Konkurentsiseaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud dokumendid (edaspidi lisatud dokumendid) ühes eksemplaris.

(2) Teade peab sisaldama teavet vastavalt käesoleva määruse 3. peatüki sätetele.

(3) Teade ja sellele lisatud dokumendid esitatakse eesti keeles. Kokkuleppel Konkurentsiametiga võib teatele lisatud dokumendid esitada mõnes muus keeles.

(4) Kokkuleppel Konkurentsiametiga võivad lisatud dokumendid olla ärakirjad, mille vastavust originaalile kinnitab nende esitaja oma allkirjaga. Ärakirja esitamise korral on Konkurentsiametil õigus nõuda algdokumenti ärakirja õigsuse kontrollimiseks.

(5) Koondumise osalise kirjaliku taotluse alusel võib Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja vastavalt «Konkurentsiseaduse» § 26 lõikele 8 vabastada koondumise osalise mõnede andmete ja dokumentide esitamise kohustusest, kui need ei ole vajalikud antud koondumise menetlemisel.

(6) Teatel peab olema selle esitamise kuupäev ja allkiri. Teatele alla kirjutanud ettevõtja(te) või isiku(te) esindaja esitab oma volitusi tõendava dokumendi.

(7) Ühisel teatamisel esitatakse üks teade ning koondumise osalised volitavad end esindama ühel esindajal.

§ 13. Teate esitamise kuupäev

(1) Teade loetakse esitatuks selle Konkurentsiametisse saabumise kuupäeval, mis on fikseeritud Konkurentsiameti dokumendiregistris.

(2) Kui teade ja lisatud dokumendid ei vasta «Konkurentsiseaduse» § 26 lõigetes 1 kuni 4 sätestatud nõuetele ja käesolevale juhendile, loetakse teade mitteesitatuks.

(3) Kui teates sisalduv teave ja lisatud dokumendid on mittetäielikud, teatab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja sellest teatajale kirjalikult ning võib määrata tähtaja teate puuduste kõrvaldamiseks. Sellisel juhul loetakse teade esitatuks kuupäevast, mil kogu käesoleva määruse 3. peatükis sätestatud teave ja lisatud dokumendid on saadud, välja arvatud käesoleva määruse § 12 lõikes 5 kirjeldatud juhul.

(4) Juhul kui teates sisalduvates faktides on pärast teate esitamist toimunud muutused, tuleb sellest viivitamata Konkurentsiametile teatada. Kui need muutused omavad olulist mõju koondumise hindamisel, võib Konkurentsiamet lugeda teate esitatuks kuupäevast, millal teade muutustest jõudis Konkurentsiametisse.

§ 14. Teates sisalduvad ärisaladused

(1) Konkurentsiametil ei ole õigust ilma teate esitaja nõusolekuta avaldada teisele isikule teates ja sellele lisatud dokumentides sisalduvaid ärisaladusi ega neid avalikustada.

(2) Teate esitaja peab selgelt piiritlema teabe ja lisatud dokumendid, mida ta käsitleb ärisaladusena, tehes neile vastava märke või esitades selle teabe eraldi lisana. Ärisaladuseks ei loeta andmeid koondumise osaliste kohta, koondumise kirjeldust, andmeid koondumise osaliste eelmise majandusaasta käibe kohta, andmeid koondumise osalistega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate ja ettevõtjate valitseva mõju ja osaluse kohta teistes ettevõtjates.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 27. augusti 2001. a määrus nr 75 «Koondumise teate esitamise juhend» (RTL 2001, 105, 1451) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json