Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2016
Avaldamismärge:RT II, 22.06.2016, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 03.12.2015Vabariigi Valitsuse 25.06.2015 korraldus nr 263 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Usbekistani Vabariigi valitsus, edaspidi lepingupooled,

soovides tugevdada kahe riigi sõbralikke suhteid;

soovides lihtsustada diplomaatilist passi kasutavate kodanike reisimist kahe riigi vahel, mõlemasse riiki sisenemist ja sealt lahkumist,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Ühe lepingupoole kehtiva diplomaatilise passi kasutajad võivad siseneda mitmekordselt  ilma viisata teise lepingupoole territooriumile, sealt lahkuda, seda läbida ja seal viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul arvates esimese sisenemise päevast, eeldusel et nad ei asu tööle, kaasa arvatud  füüsilisest isikust ettevõtjana, ega osale eraettevõtluses.


Artikkel 2

1. Ühe lepingupoole kehtiva diplomaatilise passi kasutajad, kes on määratud tööle teise lepingupoole territooriumil asuva diplomaatilise esinduse, konsulaarasutuse või rahvusvahelise organisatsiooni juurde, võivad siseneda ilma viisata teise lepingupoole territooriumile, sealt lahkuda  ja seal viibida oma akrediteeringu kehtivuse jooksul.

2. Samu reegleid kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 viidatud isikute perekonnaliikmetele eeldusel, et neil on kehtiv diplomaatiline pass.


Artikkel 3

Ühe lepingupoole kodanikud, kelle suhtes on kokkuleppe artiklite 1 ja 2 alusel loobutud viisanõudest, võivad teise lepingupoole territooriumile siseneda, seda läbida või sealt lahkuda mis tahes rahvusvahelise piiripunkti kaudu, eeldusel et nad täidavad välismaalaste registreerimist (akrediteerimist), reisimist ja riigis viibimist käsitlevaid teise lepingupoole õigusakte.


Artikkel 4

Lepingupooled teavitavad teineteist viivitamata muudatustest oma õigusaktides, mis käsitlevad välismaalaste riiki sisenemist, reisimist ja riigis viibimist.


Artikkel 5

Kokkulepe ei vabasta kummagi lepingupoole kodanikke teise lepingupoole õigusaktide täitmisest.


Artikkel 6

Mõlemal lepingupoolel on õigus avaliku korra või julgeoleku huvides keelata teise lepingupoole kehtiva diplomaatilise passi kasutajatel riiki siseneda või piirata nende viibimist riigis.


Artikkel 7

Lepingupooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra või julgeoleku tagamiseks. Peatamine jõustub 15 päeva pärast seda, kui teisele lepingupoolele on saadetud diplomaatiliste kanalite kaudu asjakohane teade.


Artikkel 8

1. Lepingupooled edastavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Lepingupooled edastavad üksteisele uute ja väljavahetatud diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne nende kasutusele võtmist.


Artikkel 9

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendavad lepingupooled konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.


Artikkel 10

1. Kokkulepe jõustub 60. päeval arvates päevast, mil saadakse kätte viimane teade kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

2. Kokkulepe on jõus määramata aja või nii kaua, kuni üks lepingupooltest kokkuleppe lõpetab, teatades sellest teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult 90 päeva ette.

3. Kokkulepet võib muuta lepingupoolte kirjalikul nõusolekul kokkuleppele lisatavate protokollidega, mis moodustavad kokkuleppe lahutamatu osa.


Selle kinnituseks on täievolilised isikud kokkuleppele alla kirjutanud.


Koostatud 3. detsembril 2015. aastal Belgradis, kahes eksemplaris eesti, usbeki ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Marina Kaljurand

Dilyor Khakimov

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Usbekistani Vabariigi valitsuse nimel

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Uzbekistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json