Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vaheline diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2013
Avaldamismärge:RT II, 22.10.2013, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vaheline diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Vastu võetud 08.01.2013

Vabariigi Valitsuse 03.01.2013 korraldus nr 14 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsus, edaspidi lepingupooled,

võttes arvesse lepingupoolte sõbralikke suhteid;

soovides lepingupoolte sõbralikke suhteid veelgi edendada, lihtsustades
diplomaatilisi passi omavate kodanike reisimist;

järgides lepingupoolte kehtivaid õigusakte;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Kummagi lepingupoole kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ei nõuta viisat teise lepingupoole territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel ega selle läbimisel.

Isikud võivad teise lepingupoole territooriumil ilma viisata viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul (sisenedes riiki kas ühe- või mitmekordselt). Jordaania kodanike suhtes alustatakse 90 päeva arvestust nende esmasest sisenemisest Eesti territooriumile.

 

Artikkel 2

Lepingupoole kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või  esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures teise lepingupoole territooriumil, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on samuti artiklis 1 nimetatud kehtiv diplomaatiline pass, nõutakse teise lepingupoole territooriumile sisenemisel viisat.

Nimetatud isikud võivad pärast pädevate asutuste juures registreerimist siseneda teise lepingupoole territooriumile, sealt lahkuda või seda läbida ilma viisata nende ametiaja lõpuni.

 

Artikkel 3

Lepingupoolte kodanikud, kes on nimetatud kokkuleppe artiklites 1 ja 2, võivad teise lepingupoole territooriumile siseneda või sealt lahkuda mis tahes rahvusvahelise reisijate sisenemiseks ettenähtud piiripunkti kaudu.

 

Artikkel 4

Lepingupoolte kodanike diplomaatilised passid peavad kehtima vähemalt kolm kuud teise lepingupoole territooriumile sisenemise hetkest.

 

Artikkel 5

Lepingupoolte diplomaatilist passi omavad kodanikud on kohustatud täitma teise lepingupoole territooriumil kehtivaid õigusakte.

Kokkulepe ei piira kummagi lepingupoole õigust keelata artiklites 1 ja 2 nimetatud teise lepingupoole kodanikul, keda ta peab soovimatuks isikuks, riiki sisenemine või lühendada tema riigis viibimise aega.

 

Artikkel 6

Lepingupooled teavitavad teineteist viivitamata muudatustest oma õigusaktides, mis käsitlevad välismaalaste riiki sisenemist, reisimist ja riigis viibimist.

 

Artikkel 7

Lepingupooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra või julgeoleku tagamiseks.

Peatamisest ja selle lõpetamisest teatatakse teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva ette. Kokkuleppe kohaldamise peatamine ei puuduta neid artiklites 1 ja 2 nimetatud isikuid, kes sel ajal juba viibivad teise lepingupoole territooriumil.

 

Artikkel 8

Lepingupooled edastavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised koos nende üksikasjaliku kirjeldusega diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva jooksul enne kokkuleppe jõustumist.

Lepingupooled edastavad uue diplomaatilise passi näidise teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne uue passi kasutusele võtmist.

Juhul kui poolte kodanikud kaotavad oma diplomaatilise passi teise poole territooriumil, tuleb sellest teise poole pädevaid asutusi diplomaatiliste kanalite kaudu viivitamata teavitada. Sellisel juhul väljastab passi kaotanud isikule tagasipöördumise tunnistuse tema riigi diplomaatiline või konsulaaresindus.    

 

Artikkel 9

Kokkulepet võib muuta lepingupoolte vastastikusel nõusolekul lisaprotokollidega, mis sõlmitakse diplomaatiliste nootide vahetamise teel ja mis moodustavad kokkuleppe lahutamatu osa.

 

Artikkel 10

Lepingupooled lahendavad kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused sõbralikult konsultatsioonide või läbirääkimiste teel diplomaatiliste kanalite kaudu.

 

Artikkel 11

Kokkulepe jõustub 30. päeval arvates päevast, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu kätte viimane teade lepingupoolte kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

Kokkulepe on jõus määramata aja. Mõlemad lepingupooled võivad kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Sellisel juhul kaotab käesolev kokkulepe kehtivuse 90 päeva jooksul pärast lõpetamisteate kättesaamist.

Koostatud 8. jaanuaril 2013 Ammanis, kahes eksemplaris eesti, araabia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.    
 

Urmas Paet

Nasser Judehi

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse nimel

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan 

/otsingu_soovitused.json