Teksti suurus:

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1978. aasta protokolli muudatused [MSC.394(95)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 22.12.2021, 2

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1978. aasta protokolli muudatused [MSC.394(95)]

Vastu võetud 11.06.2015

Vabariigi Valitsuse 26.11.2021 korraldus nr 403 konventsiooni ja 1978. a protokolli muudatuste heakskiitmise kohta

1974. a «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» 1978. a protokoll

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


RESOLUTSIOON MSC.394(95)

MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1978. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEELES PIDADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEELES PIDADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi konventsioon) VIII artikli lõiget b ja 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta SOLAS protokoll) II artiklit, mis käsitleb 1978. aasta SOLAS protokollis muudatuste tegemise korda,

KAALUNUD oma üheksakümne viiendal istungil 1978. aasta SOLAS protokolli muudatusi, mis esitati ja edastati konventsiooni VIII artikli lõike b punkti i ja 1978. aasta SOLAS protokolli II artikli alusel,

1. VÕTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti iv ja 1978. aasta SOLAS protokolli II artikli alusel vastu 1978. aasta SOLAS protokolli lisa liite muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 punkti bb ja 1978. aasta SOLAS protokolli II artikli alusel, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2016, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku 1978. aasta SOLAS protokolli osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku summaarsest kogumahutavusest, teatanud peasekretärile, et nad muudatustega ei nõustu;

3. PALUB osalisriikidel arvestada, et konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunkti 2 ja 1978. aasta SOLAS protokolli II artikli kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2017, kui osalisriigid on need eelneva punkti 2 kohaselt heaks kiitnud;

4. PALUB peasekretäril konventsiooni VIII artikli lõike b punkti v ja 1978. aasta SOLAS protokolli II artikli kohaselt edastada kõigile 1978. aasta SOLAS protokolli osalisriikidele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni liikmetele, mis ei ole 1978. aasta SOLAS protokolli osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA
MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
1978. AASTA PROTOKOLLI MUUDATUSED

LISA
1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
LISA MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

LIIDE
KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUS

Punkt 2 asendatakse järgneva sõnastusega:

   „2. Ülevaatus näitas, et:

      2.1   eeltoodud reeglis määratletud laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse seisukord oli rahuldav ning laev vastas konventsiooni II-1 ja II-2 peatüki nõuetele (välja arvatud nõuded tuleohutussüsteemidele ja -seadmetele ning tuleohutuse plaanidele) ning

     2.2   laev vastas konventsiooni II-1 peatüki G osale, kasutades kütusena .... / ei kohaldata.“

Annex Resolution MSC.394(95)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json