Teksti suurus:

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.409(97)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 22.12.2021, 4

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.409(97)]

Vastu võetud 25.11.2016

Vabariigi Valitsuse 26.11.2021 korraldus nr 403 muudatuste heakskiitmise kohta

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


RESOLUTSIOON MSC.409(97)

MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEELES PIDADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEELES PIDADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi konventsioon) VIII artikli lõiget b, mis käsitleb konventsiooni lisas, välja arvatud I peatükis, muudatuste tegemise korda,

KAALUNUD oma üheksakümne seitsmendal istungil konventsiooni muudatusi, mis esitati ja edastati konventsiooni VIII artikli lõike b punkti i alusel,

1. VÕTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti iv alusel vastu konventsiooni muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 punkti bb alusel, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2019, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku konventsiooni osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku summaarsest kogumahutavusest, teatanud peasekretärile, et nad muudatustega ei nõustu;

3. PALUB osalisriikide valitsustel arvestada, et konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunkti 2 kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2020, kui need on eelneva punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril konventsiooni VIII artikli  lõike b punkti v kohaselt edastada kõigi konventsiooni osalisriikide valitsustele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni liikmetele, mis ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
MUUDATUSED

II-1 PEATÜKK
KONSTRUKTSIOON – EHITUS, VAHERUUMIDEKS JAOTAMINE JA PÜSTUVUS, MASINAD JA ELEKTRISEADMED

A OSA
ÜLDSÄTTED

Reegel 3-12. Kaitse müra eest

1. Punkti 2.1 sõnastust muudetakse järgmiselt:

   „2.1. mille ehitusleping sõlmiti enne 1. juulit 2014 ja mille kiil pandi või mis on samasuguses ehitusjärgus 1. jaanuaril 2009 või hiljem, või“


II-2 PEATÜKK
KONSTRUKTSIOON – TULEKAITSE, TULEKAHJU AVASTAMINE JA TULEKUSTUTUS

A OSA
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Kohaldamine

2. Punkti 2.8 järele lisatakse uus punkt järgmises sõnastuses:

   „2.9. Resolutsiooniga MSC.409(97) muudetud reeglit 10.5.1.2.2 kohaldatakse enne 1. jaanuari 2020 ehitatud laevadele, kaasa arvatud enne 1. juulit 2012 ehitatud laevadele.“


C OSA
TULE SUMMUTAMINE

Reegel 10. Tuletõrjetööd

3. Punktis 5.1.2.2 asendatakse viimane lause alljärgnevaga:
   „Kui tegemist on majapidamises kasutatavate kateldega, mille võimsus on alla 175 kW, või kateldega, mida kaitsevad punkti 5.6 alusel nõutavad statsionaarsed veepõhised kohttuletõrjesüsteemid, ei ole vähemalt 135 l mahuga heakskiidetud vahtkustuti nõutav.“


XI-1 PEATÜKK
ERIMEETMED MERESÕIDUOHUTUSE PARANDAMISEKS

4. Reegli 2 järele lisatakse uus reegel 2-1:

Reegel 2-1
Nende kaubalaevade ülevaatusperioodide ühtlustamine, millele ESP koodeks ei kohaldu

   Kaubalaevadele, millele eeskirjas XI-1/2 sätestatud laiendatud ülevaatus ei kohaldu, võib reeglis I/10 ettenähtud vahepealse ja tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse olenemata muudest sätetest teha ja lõpetada vajadusel 2011. aasta ESP koodeksis (koos selle edasiste muudatustega) ja IMO suunistes nimetatud vastavate perioodide jooksul.“

 

Annex Resolution MSC.409(97)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json