Teksti suurus:

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.421(98)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 22.12.2021, 5

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.421(98)]

Vastu võetud 15.06.2017

Vabariigi Valitsuse 26.11.2021 korraldus nr 403 muudatuste heakskiitmise kohta

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


LISA 3
RESOLUTSIOON MSC.421(98)

MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEELES PIDADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEELES PIDADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi konventsioon) VIII artikli lõiget b, mis käsitleb konventsiooni lisas, välja arvatud I peatükis, muudatuste tegemise korda,

KAALUNUD oma üheksakümne kaheksandal istungil konventsiooni muudatusi, mis esitati ja edastati konventsiooni VIII artikli lõike b punkti i alusel,

1. VÕTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti iv alusel vastu konventsiooni muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 punkti bb alusel, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2019, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku konventsiooni osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku summaarsest kogumahutavusest, teatanud peasekretärile, et nad muudatustega ei nõustu;

3. PALUB osalisriikide valitsustel arvestada, et konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunkti 2 kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2020, kui need on eelneva punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril konventsiooni VIII artikli lõike b punkti v kohaselt edastada kõigi konventsiooni osalisriikide valitsustele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni liikmetele, mis ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

Lisa Resolutsiooniga MSC.421(98) heaks kiidetud muudatused

Annex 3 Resolution MSC.421(98)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json