Teksti suurus:

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.436(99)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 22.12.2021, 6

Muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel muudatused [MSC.436(99)]

Vastu võetud 24.05.2018

Vabariigi Valitsuse 26.11.2021 korraldus nr 403 muudatuste heakskiitmise kohta

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


LISA 1
RESOLUTSIOON MSC.436(99)

MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL MUUDATUSED

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

 MEELES PIDADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 28 punkti b, mis käsitleb komitee ülesandeid,

SAMUTI MEELES PIDADES 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi konventsioon) VIII artikli lõiget b, mis käsitleb konventsiooni lisas, välja arvatud I peatükis, muudatuste tegemise korda,

MEELES PIDADES KA resolutsiooni MSC.421(98), millega muu hulgas võeti vastu konventsiooni reeglite II-1/1 ja II-1/8-1 muudatused,

KAALUNUD oma üheksakümne üheksandal istungil konventsiooni muudatusi, mis esitati ja edastati konventsiooni VIII artikli lõike b punkti i alusel,

1. VÕTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti iv alusel vastu konventsiooni muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. ON KOKKU LEPPINUD, et resolutsiooniga MSC.421(98) vastu võetud konventsiooni reeglite II-1/1 ja II-1/8-1 muudatused asendatakse käesoleva resolutsiooni lisas toodud konventsiooni reeglite II-1/1 ja II-1/8-1 muudatustega;

3. OTSUSTAB konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vi alapunkti 2 punkti bb alusel, et nimetatud muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2019, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole üle ühe kolmandiku konventsiooni osalisriikidest või osalisriigid, mille kaubalaevastik kokku moodustab vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku summaarsest kogumahutavusest, teatanud peasekretärile, et nad muudatustega ei nõustu;

4. PALUB osalisriikide valitsustel arvestada, et konventsiooni VIII artikli lõike b punkti vii alapunkti 2 kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2020, kui need on eelneva punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

5. PALUB peasekretäril konventsiooni VIII artikli lõike b punkti v kohaselt edastada kõigi konventsiooni osalisriikide valitsustele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

6. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni liikmetele, mis ei ole konventsiooni osalisriigid, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.


LISA

MUUDETUD 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL MUUDATUSED

II-1 PEATÜKK
KONSTRUKTSIOON – EHITUS, VAHERUUMIDEKS JAOTAMINE JA PÜSTUVUS, MASINAD JA ELEKTRISEADMED

A OSA
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Kohaldamine

1. Punkti 1.1 järele lisatakse uued punktid 1.1.1 ja 1.1.2 järgmises sõnastuses:

   „1.1.1. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva peatüki B, B-1, B-2 ja B-4 osa ainult laevadele:
      1.1.1.1. mille ehitusleping sõlmiti 1. jaanuaril 2020 või hiljem, või
      1.1.1.2. kui ehitusleping puudub, mille kiil on pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 1. juulil 2020 või hiljem, või
      1.1.1.3. mille üleandmine toimub 1. jaanuaril 2024 või hiljem.

   1.1.2.   Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, peab administratsioon tagama 1. jaanuaril 2009 või hiljem ehitatud laevade puhul, millele alapunkti 1.1.1 sätted ei kohaldu, et:
      1.1.2.1. täidetakse B, B-1, B-2 ja B-4 osa nõudeid, mis kohalduvad 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel, muudetud resolutsioonidega MSC.216(82), MSC.269(85) ja MSC.325(90), II-1 peatüki alusel, ning
      1.1.2.2. täidetakse reeglite 8-1.3 ja 19-1 nõudeid.“

2. Punkt 1.3.4 kustutatakse.

3. Punkt 2 asendatakse järgnevaga:

   „2. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, peab administratsioon enne 1. jaanuari 2009 ehitatud laevade puhul tagama, et:
      2.1. täidetakse nõudeid, mida kohaldatakse 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel, muudetud resolutsioonidega MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), 1995. aasta SOLASi konverentsi resolutsiooniga 1, MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) ja MSC.170(79), II-1 peatüki alusel, ning
        2.2. täidetakse reeglite 8-1.3 ja 19-1 nõudeid.“


B-1 OSA
PÜSTUVUS

Reegel 8-1. Süsteemi suutlikkus ja operatiivteave pärast vee sissevooluga seotud vigastust reisilaevadel

4. Reegli 8-1 sõnastust muudetakse järgmiselt:

    „1. Kohaldamine

    Reisilaevad, mis on reeglis II-1/2.5 määratletud pikkusega 120 m või rohkem või millel on kolm või rohkem vertikaalset põhitsooni, peavad vastama käesoleva reegli sätetele.

   2. Oluliste süsteemide kasutatavus vee sissevoolu põhjustava vigastuse korral

    Reisilaev tuleb projekteerida nii, et reeglis II-2/21.4 nimetatud süsteemid jäävad toimima, kui laevas ujutatakse üle mistahes üksik veetihe vaheruum.

   3. Operatiivteave pärast vee sissevooluga seotud vigastust

   3.1. Punktis 1 nimetatud reisilaevadel peab ohutuks tagasipöördumiseks sadamasse vajaliku operatiivteabe andmiseks kaptenile  pärast vee sissevooluga seotud vigastust olema:
      3.1.1. laeva püstuvusarvuti või
      3.1.2. kaldastruktuuride toetus
   IMO väljatöötatud suuniste alusel**.

   3.2. Enne 1. jaanuari 2014 ehitatud reisilaevad peavad vastama punkti 3.1 nõuetele hiljemalt esimeseks tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuseks pärast 1. jaanuari 2025.
_______________

* Vt selgitavaid vahemärkusi reisilaeva süsteemide suutlikkuse hindamise kohta pärast tulekahju ja vee sissevooluga seotud vigastust (MSC.1/Circ.1369).
** Vt suuniseid reisilaevade kaptenitele antava operatiivteabe kohta ohutuks tagasipöördumiseks sadamasse omal jõul või puksiiris (MSC.1/Circ.1400) 1. jaanuaril 2014 või hiljem, kuid enne 13. maid 2016 ehitatud laevade puhul, või muudetud suuniseid operatiivteabe andmiseks reisilaevade kaptenitele ohutuks tagasipöördumiseks sadamasse (MSC.1/Circ.1532/Rev.1) 13. mail 2016 või hiljem ehitatud laevade puhul, või suuniseid operatiivteabe andmiseks reisilaevade kaptenitele vee sissevoolu korral enne 1. jaanuari 2014 ehitatud reisilaevade puhul (MSC.1/Circ.1589).“


IV PEATÜKK
Raadioside

A OSA
ÜLDSÄTTED

Reegel 2. Mõisted ja määratlused

5. Punktis 1 muudetakse järgnevalt alapunkti 1.16 ning lisatakse uus alapunkt 1.17:

   „1.16. merehäda ja ohutuse üleilmse süsteemi (GMDSS) tunnused – liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood, laeva kutsung, tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse tunnused ja seerianumbri andmed, mida laeva seadmed võivad edastada ja mida võidakse kasutada laeva tuvastamiseks.

   1.17. tunnustatud liikuv satelliitsideteenus – iga teenus, mida osutatakse satelliitsüsteemi kaudu ja mille kasutamist merehäda ja ohutuse üleilmses süsteemis (GMDSS) IMO on tunnustanud.“


C OSA
NÕUDED LAEVALE

Reegel 7. Raadioseadmed – üldiselt

6. Punktis 1 muudetakse alapunkti 1.5 sõnastust järgmiselt:
    „1.5.    raadioseade meresõidu ohutusteabe vastuvõtmiseks tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse laiendatud grupi väljakutsesüsteemilt, kui laev teeb reise merealal A1 või A2 või A3, kus ei pakuta rahvusvahelist NAVTEX-teenust. Laevad, mis teevad reise üksnes aladel, kus pakutakse HF-tähttrükkimise telegraafi meresõidu ohutusteabe teenust ja millel on  sellise teenuse vastuvõtuvõimega seadmed, võib käesolevast reeglist vabastada.*
____________________

* Vt soovitust meresõidu ohutusteabe avaldamise kohta, mille IMO võttis vastu muudetud resolutsiooniga A.705(17).“

Reegel 8. Raadioseadmed merealal A1

7. Punktis 1 muudetakse alapunkti 1.5 sõnastust järgmiselt:
    „1.5.    tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse kaudu; seda nõuet võib täita järgmiselt:
      1.5.1.        maapealse laevajaama* abil või
      1.5.2.        reegliga 7.1.6 nõutava satelliit-EPIRB abil, paigaldades EPIRB koha lähedale, kust laeva tavaliselt juhitakse, või seda kaugaktiveerides juhtimiskohast.
__________________

* Seda nõuet saab täita tunnustatud liikuva satelliitteenuse maapealsete laevajaamade abil, millega on võimalik kahepoolne side, näiteks Fleet-77 (resolutsioonid A.808(19) ja MSC.130(75)) või Inmarsat-C (resolutsioon A.807(19), muudetud) maapealsed laevajaamad. Kui ei ole märgitud teisiti, kehtib käesolev joonealune märkus kõigile käesoleva peatükiga ettenähtud nõuetele tunnustatud liikuva satelliitteenuse maapealsete laevajaamade kohta.“

Reegel 9. Raadioseadmed merealadel A1 ja A2

8. Punktis 1 muudetakse alapunkti 1.3.3 sõnastust järgmiselt:
      „1.3.3. tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse kaudu maapealse laevajaama abil.“

9. Punktis 3 muudetakse alapunkti 3.2 sõnastust järgmiselt:
   „3.2. tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse maapealse laevajaamaga.“

Reegel 10. Raadioseadmed merealadel A1, A2 ja A3

10. Punktis 1 muudetakse alapunkti 1.1 sissejuhatava lõigu sõnastust järgmiselt:
   „1.1. tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse maapealne laevajaam, mis suudab:“

11. Punktis 1 muudetakse alapunkti 1.4.3 sõnastust järgmiselt:
      „1.4.3. tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse kaudu maapealse lisalaevajaama abil.“

12. Punktis 2 muudetakse alapunkti 2.3.2 sõnastust järgmiselt:
      „2.3.2. tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse kaudu maapealse laevajaama abil ja“.

Reegel 12. Vahid

13. Punktis 1 muudetakse alapunkti 1.4 sõnastust järgmiselt:
   „1.4. kaldalt laevale satelliitside teel antavate ohuhäirete jaoks, kui laev on reegli 10.1.1 nõuete kohaselt varustatud tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse maapealse laevajaamaga.“

Reegel 13. Energiaallikad

14. Punktis 2 kustutatakse teisest lausest sõna „INMARSATi“.


LIIDE

TUNNISTUSED

VARUSTUSE NIMEKIRI REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE
(VORM P)

15. 3. osas muudetakse punkti 1.4 kirjeldust järgnevalt:
      „Tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse maapealne laevajaam“.

VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA RAADIOOHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE
(VORM R)

16. 2. osas muudetakse punkti 1.4 kirjeldust järgnevalt:
      „Tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse maapealne laevajaam“.

VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE
(VORM C)

17. 3. osas muudetakse punkti 1.4 kirjeldust järgnevalt:
      „Tunnustatud liikuva satelliitsideteenuse maapealne laevajaam“.

* * *

Annex Resolution MSC.436(99)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json