HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioon

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seadus (lühend - VAPS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2002
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seadus

Vastu võetud 14.05.1992
RT 1992, 21, 294
jõustumine 01.07.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1993RT I 1993, 40, 59601.07.1993
23.03.1994RT I 1994, 24, 39801.04.1994
27.06.1994RT I 1994, 51, 85601.07.1994
15.11.1994RT I 1994, 83, 145001.01.1995
28.06.1995RT I 1995, 61, 102701.09.1996
06.12.1995RT I 1995, 95, 163101.01.1996
20.03.1996RT I 1996, 22, 43701.04.1996
21.11.1996RT I 1996, 86, 153901.01.1997
05.11.1997RT I 1997, 81, 136601.11.1997
11.02.1998RT I 1998, 17, 26601.03.1998
25.11.1998RT I 1998, 107, 176701.01.1999
15.03.2000RT I 2000, 25, 14701.04.2000
14.03.2000RT I 2000, 28, 16716.04.2000
14.06.2000RT I 2000, 58, 37601.12.2000
05.12.2001RT I 2001, 100, 64801.01.2002

I. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Väljateenitud aastate pension määratakse nende kutsealade töötajatele ja spetsialistidele, kes teevad sellist tööd, millega kaasneb enne vanaduspensioni ikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mis takistab sellel kutsealal või ametikohal töötamise jätkamist.

  Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži hulka ei arvata käesoleva seadusega ettenähtud kutsealadel või ametikohtadel osalise tööajaga töötamise aeg.

§ 2. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:

1) [Kehtetu]2) politseiametnikel, uurijatel ja uurimisala juhtivtöötajatel ning tuletõrje- ja vanglaametnikel (paragrahv 12);3) mõne kategooria tsiviillennundustöötajatel ja katselenduritel (paragrahv 13);4) allmaa- ja pealmaamäetöödel - mõne kutseala töötajatel (paragrahvi 14 punkt 1);5) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel (paragrahvi 14 punkt 2);6) tekstiilitööstuse naistöötajatel (paragrahvi 14 punkt 3);7) lastekodude, hälvikute ja haigete laste asutuste pedagoogidel (paragrahvi 14 punkt 4);8) teatri-, muusika- ja kontserditegevusega tegelevate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide teatud kategooriate artistidel (paragrahvi 14 punkt 5);9) inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viirusega nakatunud meditsiinitöötajatel (paragrahvi 14 punkt 6);10) linnasiseste regulaarliinide ühissõidukijuhtidel (paragrahvi 14 punkt 7).Käesoleva paragrahvi punktides 1 - 8 märgitud isikute kutsealad ja ametikohad, kus töötamine annab õiguse saada väljateenitud aastate pensioni, samuti töötajatele selle pensioni määramiseks vajaliku väljateenitud aastate arvutamise korra kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus.

§ 3.   Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on pensioni baasosa, millele liidetakse iga sellele pensionile õigust andva staaži aasta eest 90,6 protsenti staažiaasta hindest ning käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isikutel iga ülejäänud pensionistaaži aasta eest 100 protsenti staažiaasta hindest.

  Käesoleva seaduse § 2 punktides 1 ja 2 loetletud isikute ning punktis 3 nimetatud katselendurite pensionile arvutatakse täiendavalt juurde 20 protsenti pensioni baasosast.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 4-5. [Kehtetud]

§ 51.   Väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaži, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud pensionistaaži, arvestatakse tööperioodide summana.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 52.   Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staažist.

§ 6.   Mõne kutseala spetsialistidele (paragrahvi 12 viimane lõik ja paragrahvi 13 punktid 2, 3, 4) väljateenitud aastate pensioni määramiseks vajalik üldine pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 1999, 10, 150; 97, 857) §-de 18 ja 20 alusel.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 61.   Väljateenitud aastate pension määratakse käesoleva seadusega sätestatud tingimuste olemasolul isikule, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensionistaaž.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 7.   Väljateenitud aastate pension määratakse pensionitaotluse esitamise päevast.

  Väljateenitud aastate pension määratakse eluajaks.

  Väljateenitud aastate pensioni saajal, kellel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.

§ 8-9. [Kehtetud]

§ 10.   Väljateenitud aastate pensioni määratakse ja makstakse pärast töötamise lõpetamist käesoleva seaduse alusel pensioni saamise õigust andval kutsealal või ametikohal.

  Sellele kutsealale või ametikohale tagasipöördumisel väljateenitud aastate pensioni maksmine peatatakse.

  Isikule, kes jätkab töötamist kutsealal või ametikohal, mis ei anna õigust saada pensioni käesoleva seaduse alusel, makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses.

§ 11.   Väljateenitud aastate pension määratakse, seda makstakse, arvutatakse ümber ja indekseeritakse riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

II. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION POLITSEI- JA KORRAKAITSEORGANITE TÖÖTAJATELE 

§ 12. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:

1) [Kehtetu]2) politseiametnikel;3) Eesti Vabariigi Riikliku Kohtueelse Uurimise Ameti uurijatel ja uurimisala juhtivtöötajatel;4) riigi- ja munitsipaaltuletõrje tuletõrjetöötajatel;5) vanglaametnikel;
- kes on töötanud politseis, uurimisasutuses, tuletõrjes või vanglas sellele pensionile õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat.Käesoleva paragrahvi punktides 1-5 loetletud isikutel, kes on teenistusest vallandatud vanuse, tervisliku seisundi või koosseisude koondamise tõttu, on õigus saada väljateenitud aastate pensioni, kui nad teenistusest lahkumise või vallandamise päevaks on saanud 50-aastaseks ning kelle üldine pensionistaaž on vähemalt 25 aastat, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on teenitud selle pensioni saamise õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel kaitsejõududes, politseis, uurimisasutuses, tuletõrjes või vanglas.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

III. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION LENNUNDUSTÖÖTAJATELE 

§ 13. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni, olenemata ettevõtte, asutuse või organisatsiooni ametkondlikust alluvusest, on järgmiste kategooriate lennundustöötajatel:

1) lennukoosseisu töötajatel ja katselenduritel:
meestel, kellel on välja teenitud vähemalt 25-aastane staaž;
naistel, kellel on välja teenitud vähemalt 20-aastane staaž.
Nimetatud töötajatel, kes on töölt lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt vabastatud või vallandatud tervisliku seisundi (haiguse) tõttu, on õigus saada pensioni proportsionaalselt väljateenitud aastatega, kui see staaž on:
meestel - vähemalt 20 aastat;
naistel - vähemalt 15 aastat;2) lennukorraldaja (dispetšeri) tunnistust omavatel lennuliikluse juhtimise teenistuse töötajatel:
50-aastaseks saanud meestel, kellel on vähemalt 20- aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel;45-aastaseks saanud naistel, kellel on vähemalt 15- aastane pensionistaaž, millest vähemalt seitse aastat ja kuus kuud on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel.

Lennuliikluse juhtimisega seotud töötajatel arvatakse väljateenitud aastate staaži hulka ka töötamine käesoleva paragrahvi punktis 1 märgitud kutsealadel;

3) insener-tehnilise teenistuse töötajatel:
55-aastaseks saanud meestel, kellel on vähemalt 25- aastane pensionistaaž, millest vähemalt 20 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses;50-aastaseks saanud naistel, kellel on vähemalt 20- aastane pensionistaaž, millest vähemalt 15 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses.

Insener-tehnilise teenistuse töötajate väljateenitud aastate staaži hulka arvatakse ka töötamine käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud kutsealadel;

4) stjuuarditel, instruktor-stjuuarditel, stjuardessidel ja instruktor-stjuardessidel:
50-aastaseks saanud stjuuarditel ja instruktor- stjuuarditel, kellel on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud stjuuardina või instruktor-stjuuardina;45-aastaseks saanud stjuardessidel ja instruktor- stjuardessidel, kellel on vähemalt 15-aastane pensionistaaž, millest vähemalt seitse aastat ja kuus kuud on töötatud stjuardessina või instruktor-stjuardessina.

Käesolevas punktis ettenähtud tingimustel määratakse pension vaid neile stjuuarditele (instruktor-stjuuarditele) ja stjuardessidele (instruktor-stjuardessidele), kelle aastane lennutundide arv on vähemalt 500.

Väiksema lennutundide arvu korral suurendatakse proportsionaalselt nõutavat staaži väljateenitud aastate pensioni õigust andval tööl.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

IV. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION ÜKSIKUTE MAJANDUSHARUDE TEATUD KATEGOORIATE TÖÖTAJATELE NING MÕNE KATEGOORIA ARTISTIDELE 

§ 14. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:

1) töötajatel, kes vahetult töötavad kogu tööpäeva allmaa- ja pealmaamäetöödel (kaasa arvatud mäepäästeüksuste isikkoosseis) põlevkivi ja muude maavarade kaevandamisel ning kaevanduste ehitamisel, olenemata vanusest, kui nad on nendel kutsealadel töötanud vähemalt 25 aastat, nende tööde põhikutsealade töötajatel - koristusetöölistel, läbindajatel ja väljamismasinate juhtidel, kui nad on töötanud nendel kutsealadel vähemalt 20 aastat;2) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku mõnd tüüpi laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel, olenemata vanusest:
meestel, kes on nendel kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 25 aastat;
naistel, kes on nendel kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 20 aastat;3) tekstiilitööstuses telgedel ja masinatel töötavatel naistöötajatel:
50-aastaseks saamisel, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat;4) pedagoogidel, olenemata vanusest, kellel on vähemalt 25-aastane pedagoogilise töö staaž, millest vähemalt 15 aastat on töötatud lastekodudes ning hälvikute ja haigete laste asutustes, samuti kinnipidamiskohtade koolides;5) teatud kategooria artistidel, olenemata vanusest, 20- 25-aastase loometegevuse staaži korral teatri-, muusika- ja kontserditegevusega tegelevates ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, olenemata ettevõtluse vormist ja ametkondlikust kuuluvusest;6) inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viirusega nakatunud meditsiinitöötajatel, kes on saanud nakkuse oma töökohustuste täitmisel, olenemata vanusest ja pensionistaažist;7) linnasisestel regulaarliinidel töötavatel autobussi- (v.a. mikrobuss), trammi- ja trollijuhtidel rohkem kui 40 000 elanikuga linnades:
55-aastaseks saanud meestel, kes on töötanud sellel kutsealal vähemalt 25 aastat;
50-aastaseks saanud naistel, kes on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat.

§ 15.   Selgitusi väljateenitud aastate pensioni õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta antakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 16.   1995. aastal suurendatakse 1. jaanuarist käesoleva seaduse paragrahvides 12, 13 ja 14 sätestatud vanusenõudeid ühe aasta võrra. Alates 1996. aasta 1. jaanuarist suurendatakse vanusenõudeid riiklike elatusrahade seaduse Paragrahvis 5 sätestatust tulenevalt arvestusega, et õigus väljateenitud aastate pensionile tekib isikul kas 10 või 5 aastat enne riiklike elatusrahade seaduse paragrahvis 5 ettenähtud pensioniikka jõudmist. Alates 2000. aasta 1. aprillist suurendatakse vanusenõudeid riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatust tulenevalt arvestusega, et õigus väljateenitud aastate pensionile tekib isikul kas 10 või 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist.

§ 17.   Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse väljateenitud aastate pension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.