OMANDIREFORMErastamine

Teksti suurus:

Kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2014
Avaldamismärge:

Kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta

Vastu võetud 04.06.1992
RT 1992, 24, 337
jõustumine 04.06.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.02.1993RT I 1993, 11, 17303.03.1993
20.12.1995RT I 1996, 2, 2820.01.1996
29.01.1997RT I 1997, 13, 21002.03.1997
17.02.1999RT I 1999, 27, 38627.03.1999

I. osa Üldsätted 

§ 1. Seaduse ülesanded ja objekt

 (1) Käesolev seadus määrab kindlaks 1991. aasta 13. juuni Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (edaspidi Alused) §-dest 40 ja 42 tuleneva kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide, sealhulgas majanditevaheliste organisatsioonide vara ning nende vara osastamise teel moodustatud uute organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise korra.

 (2) Seaduse objektiks on käesoleva seaduse jõustumise hetkel kohustatud subjekti omandis olev taasriigistamisele ja erastamisele kuuluv vara.

§ 2. Kohustatud subjektid

 (1) Kohustatud subjektid käesoleva seaduse tähenduses on ETKVL-i süsteemi organisatsioonid, ühiskondlikud massiorganisatsioonid (ametiühingud jm.), majanditevahelised organisatsioonid, samuti muud kooperatiivsed ja ühiskondlikud organisatsioonid ja nende ühendused ning nende reorganiseerimise või nende vara osastamise teel moodustatud uued organisatsioonid.

 (2) Kolhooside, sealhulgas kalurikolhooside vara taasriigistamist ja erastamist reguleeritakse 1992. aasta 11. märtsi Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse ja sellest tulenevate normatiivaktidega.

 (3) Kohustatud subjektideks olevad organisatsioonid määrab kindlaks ja kinnitab nende nimekirja Eesti Vabariigi Valitsus kolme kuu jooksul käesoleva seaduse vastuvõtmisest arvates, teatades kohustatud subjektile tema nimekirja kandmisest kümne päeva jooksul. Hilisem nimekirja täiendamine on kehtetu. Kohustatud subjekt kustutatakse nimekirjast Vabariigi Valitsuse otsusega pärast seda, kui on lõpule viidud tema vara taasriigistamine või erastamine.

II. osa Taasriigistamine 

§ 3. Taasriigistamisele kuuluv vara ja selle kindlaksmääramine

 (1) Taasriigistamisele võib kuuluda kohustatud subjektidele tasuta üle antud riigivara (asja tähenduses), mis on säilinud endisel individualiseeritaval kujul ning mis jäetakse riigi omandusse Eesti Vabariigi kui terviku sotsiaalse ja majandusliku arengu tagamiseks või antakse munitsipaalomandusse.

 (2) Taasriigistamisele kuuluv vara määratakse kindlaks kohustatud subjekti vara inventeerimise käigus.

 (3) Taasriigistamisele kuulub ka taasriigistamise kohustatud subjektile tasuta üle antud õigusvastaselt võõrandatud vara, mida ei tagastata õigustatud subjektile seetõttu, et selle eest maksti talle riigi poolt kompensatsiooni.
[RT I 1999, 27, 386 - jõust. 27.03.1999]

§ 4. Taasriigistamise otsustamine ja korraldamine

 (1) Vara taasriigistamise otsustab Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organ. Otsuses määratakse kindlaks taasriigistatav vara, kohustatud subjekti poolt vara riigile üleandmise tähtajad ning vara edasise valdamise ja kasutamise kord.

 (2) [Kehtetu]

 (3) Vara antakse üle akti alusel, millele kirjutavad alla kohustatud subjekti esinda ning Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organi esindaja.

 (4) Omandiõigus taasriigistatavale varale läheb üle vara üleandmise akti alusel, milles sätestatakse omandiõiguse ülemineku kuupäev ning sellega seotud õigused ja kohustused.

§ 5. Taasriigistatud vara valdamine ja kasutamine

 (1) Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organ määrab taasriigistatud vara valdaja ja kasutaja.

 (2) Kui kohustatud subjekti omanduses olev taasriigistatav vara on vajalik kohustatud subjekti põhifunktsioonide täitmiseks, võib Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organ jätta taasriigistatud vara lepingulistel alustel kohustatud subjektide valdusse ja kasutusse.

 (3) Taasriigistatav vara võidakse kohaliku omavalitsuse taotlusel anda Eesti Vabariigi Valitsuse otsusel munitsipaalomandusse, kui see on vajalik kohaliku haldusüksuse elanikkonna sotsiaalseks ja kultuuriliseks teenindamiseks.

III. osa Erastamine 

§ 6. Erastamisele kuuluv vara ja selle kindlaksmääramine

 (1) Kohustatud subjektide omanduses olev erastamisele kuuluv vara määratakse kindlaks kohustatud subjekti vara inventeerimise käigus. Inventuuri viib läbi Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organ, kellele kohustatud subjekt peab esitama inventuuri läbiviimiseks vajalikud andmed.

 (2) Inventuuri tulemusena tehakse kindlaks:
 1) õigusvastaselt võõrandatud vara;
 2) kohustatud subjekti liikmete ja osanike osamaksud,liikmemaksud ja muud liikmete ja osanike maksed, mille arvel on finantseeritud kohustatud subjekti tegevust;
 3) riigi poolt, kaasa arvatud endise NSV Liidu ja tema organisatsioonide poolt tasuta üle antud vara, sealhulgas riiklikud kapitaalmahutused ja muud rahalised vahendid;
 4) teiste isikute osa kohustatud subjekti varas;
 5) ülejäänud vara.

 (3) Erastamisele kuuluva vara rahaline väljendus arvestatakse järgmiselt:
2. lõike punktis 3 nimetatud vara väärtuses lahutatakse taasriigistatava vara väärtus; saadud vahele liidetakse punkti 3 proportsionaalne osa punktide 1-4 summast punktis 5 nimetatud ülejäänud varas.

 (4) Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organ otsustab erastamisele kuuluva vara koosseisu võimalikult tervikvarana (asja tähenduses), lähtudes käesoleva paragrahvi 3. lõike alusel arvutatud vara rahalisest väljendusest.

 (5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud vara kuulub erastamisele, kui kohalik omavalitsus ei kasuta ostueesõigust vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 4. lõikele.

 (6) Kui erastatav vara moodustub kohustatud subjekti omanduses oleva, kuid erastatava ja taasriigistatava vara hulka mittekuuluva varaga tervikvara, siis asutatakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud organi ja kohustatud subjekti kokkuleppel ühise omandiõiguse teostamiseks juriidiline isik. Kui kokkulepet ei saavutata, kuulub kohustuslikule erastamisele ka kohustatud subjekti osa selles tervikvaras. Kui riigi osa on tervikvaras vähem kui pool ja tervikvara on vajalik kohustatud subjekti põhifunktsioonide täitmiseks, on kohustatud subjektil õigus riigile kuuluv osa välja osta.

 (7) [Kehtetu]

§ 61. Eluruumide erastamine

  Kohustatud subjekti omandis olevad elamud ning korterid määratakse kindlaks ja erastatakse eluruumide erastamise seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 7. Erastamise korraldamine

  Käesoleva seaduse § 6 järgi kindlaksmääratud erastamisele kuuluv vara erastatakse kui riigi vara vastavalt. Alustele ning sellest tulenevatele riigi vara erastamist reguleerivatele normatiivaktidele.

§ 8. Vara erastamisest laekunud summade kasutamine

 (1) Vara erastamisest laekunud summad jagatakse seaduse kohaselt kui riigi vara erastamisest laekuv raha, kui seadusest ei tulene teisiti.

 (2) Käesoleva seaduse § 6. lõikes kirjeldatud tervikvara erastamise korral kuulub erastamisest laekunud summast kohustatud subjektile proportsionaalne osa temale kuulunud osast erastatavas tervikvaras.

IV. osa Majanditevaheliste organisatsioonide reorganiseerimise erisused 

§ 9. Majanditevaheliste organisatsioonide vara

  Majanditevaheliste organisatsioonide vara käesoleva seaduse tähenduses on ka majanditevaheliste organisatsioonide ühenduste, samuti majanditevaheliste organisatsioonide reorganiseerimisel või nende vara osastamise teel moodustatud uute organisatsioonide ning nende koosseisus olevate ettevõtete vara.

§ 10. Osade kindlaksmääramine majanditevaheliste organisatsioonide varas

 (1) Majanditevaheliste organisatsioonide varast kuulub taasriigistamisele ja erastamisele vara, mis määratakse kindlaks vastavalt käesoleva seaduse II ja III peatükile.

 (2) Majanditevaheliste organisatsioonide vara osastamisel füüsiliste isikute poolt seaduslikus korras omandatud aktsiad või osatähed jäetakse nende isikute omandusse. Isikutel, kellele on arvestatud tööosak majanditevahelise organisatsiooni varast, on õigus rahvakapitali obligatsioonidele ja teistele riigi poolt erastamiseks väljaantavatele väärtpaberitele (osakutele) ainult selles ulatuses, mille võrra rahvakapitali obligatsioon või muu väärtpaber on suurem tööosakust.

 (3) 1. ja 2. lõikes nimetatud vara hulka mittekuuluv vara kuulub erastamisele kui riigi vara või antakse üle majanditevaheliste organisatsioonide osanike õigusjärglastele või moodustatakse 1. ja 2. lõikes nimetatud vara ning osanikele kuuluva vara baasil juriidiline isik ühise omandiõiguse teostamiseks.

 (4) Erastamisest laekunud summad, millest on maha arvatud erastamise kulud, jaotatakse majanditevahelise organisatsiooni osanike vahel proportsionaalselt osanike osamaksetele.

§ 11. Majanditevaheliste organisatsioonide reorganiseerimine

 (1) Taasriigistamine ja erastamine toimub vastavalt käesolevale seadusele.

 (2) Käesoleva seaduse § 10 3. lõikes sätestatud majanditevahelise organisatsiooni reorganiseerimise otsustavad ühisel kokkuleppel omanikud (riik, füüsilised isikud ja teised osanikud).

 (3) Kui kokkulepet ei saavutata, erastatakse majanditevahelise organisatsiooni vara kui riigi vara vastavalt Alustele ja teistele sellest tulenevatele normatiivaktidele.

V. osa Lõppsätted 

§ 12. Käesoleva seaduse rakendamine ja jõustumine

 (1) Käesoleva seaduse rakendamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus.

 (2) Kui kohustatud subjekt ei ole käesoleva seaduse § 2 3. lõikes nimetatud tähtajaks kohustatud subjektide nimekirja kantud, on tal õigus pärast selle tähtaja möödumist käsutada põhivahendeid, viia läbi üldises korras reorganiseerimine või likvideerimine. Nimekirja kantud kohustatud subjektil tekib nimetatud õigus pärast taasriigistatava või erastatava vara kindlaksmääramist.

 (3) Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise päevast.