OMANDIREFORMErastamine

Teksti suurus:

Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta

Vastu võetud 15.06.1992
RT 1992, 28, 371
jõustumine 01.07.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.1997RT I 1997, 13, 21002.03.1997

§ 1.  Seaduse eesmärk

  Käesoleva seadusega määratakse Eesti Vabariigi territooriumil asuvate aiandus- ja suvilakooperatiivide (-ühistute) (edaspidi: kooperatiiv) vara erastamise ja nende kooperatiivide ümberkujundamise või lõpetamise kord.
[RT I 1997, 13, 210 - jõust. 02.03.1997]

§ 2.  Kooperatiivi vara erastamine ja kooperatiivi ümberkujundamine

  (1) Kooperatiivi vara erastatakse ja kooperatiiv ümberkujundatakse või lõpetatakse kooperatiivi liikmete üldkoosoleku otsuse alusel.

  (2) Kooperatiivi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või vähemalt 1/5 kooperatiivi liikmete nõudmisel.

  (3) Otsused käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud küsimustes võtab üldkoosolek vastu kooperatiivi liikmete lihthäälteenamusega.
[RT I 1997, 13, 210 - jõust. 02.03.1997]

§ 3.  Erastatav vara

  Erastada võib kooperatiivi kogu vara, s.o. kooperatiivi liikmete rajatud ja nende kasutuses olevad aiamajad (suvilad), muud hooned, rajatised, sealhulgas istandikud, kooperatiivi liikmete sihtotstarbeliste maksete ja teiste põhivara soetamiseks ning uuendamiseks ettenähtud maksete ning muude laekumiste, sealhulgas teiste juriidiliste isikute sihtfinantseerimise arvel soetatud ja rajatud materiaalsed väärtused (üldkasutatavad hooned, elektertoite-, vesivarustus-, kuivendus- ja vihmutussüsteemid, teed, piirdetarad, veehoidlad jmt. objektid), projektdokumentatsioon, kooperatiivi osamaksud asukohapiirkonna kooperatiivide üldkasutatavate objektide (teed, elektriliinid, transformaatorid jmt.) rajamiseks, samuti eelloetletud allikatest laekunud raha jääk kooperatiivi arvel ja kassas ning muu kooperatiivile kuuluv vara.

§ 4.  Erastamise subjekt

  (1) Erastamise subjektiks on kooperatiivi liige, tema alaliselt Eesti Vabariigis elav abikaasa ja sugulased alanevas liinis, õed ja vennad ning nende sugulased alanevas liinis.

  (2) Kooperatiivi liikme alaliselt Eesti Vabariigis elav abikaasa ja sugulased alanevas liinis, õed ja vennad ning nende sugulased alanevas liinis on erastamise subjektiks, kui kooperatiivi liige on esitanud kooperatiivile notariaalselt tõestatud avalduse vara erastamise õiguse loovutamise kohta.

  (3) Kui kooperatiivi liikmele erastatav vara on abikaasade ühisvara, peavad käesoleva paragrahvi 2.lõikes nimetatud avaldusele vara erastamise õiguse loovutamise kohta alla

  kirjutama mõlemad abikaasad.

§ 5.  Erastamise viis

  (1) Kooperatiivi vara erastatakse tasuta käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud erastamise subjektile kooperatiivi liikme kasutuses oleva vara (aiamaja või suvila ja muud hooned ning rajatised, sealhulgas istandikud ja muu vara) natuuras eraomandusse andmise ja kooperatiivi liikmete ühises kasutuses olevas varas kaasomandiõiguse osa määramise teel.

  (2) Kaasomandi osa suurus määratakse proportsionaalselt tasutud sihtotstarbeliste maksetega.

§ 6.  Ühisesse omandusse jäetav vara

  Vara erastamisel ühisesse omandisse jäetud vara on kaasomand. Kooperatiivi vara erastamisel liikmele eraldatud vara võõrandamisel on vara omandajal õigus nõuda ka liikmele kuuluva kaasomandi osa võõrandamist. Nimetatud kaasomandi osale ei laiene teiste kaasomanike ostueesõigus.
[RT I 1997, 13, 210 - jõust. 02.03.1997]

§ 7.  Omandiõiguse teostamine ühise omandi suhtes

  Ühisesse omandisse jäetud vara valitsemiseks võivad omanikud kooperatiivi ümber kujundada, asutada äriühingu või sõlmida ühise tegutsemise lepingu.
[RT I 1997, 13, 210 - jõust. 02.03.1997]

§ 8.  Erastamise kohustus

  (1) Kui kooperatiivi üldkoosolek otsustab jätta kooperatiivi vara erastamata, on kooperatiivi juhatus kohustatud liikmele tema sellekohase kirjaliku avalduse alusel erastama ühe kuu jooksul, arvates avalduse esitamisest, talle kuuluva osa kooperatiivi varast natuuras ja määrama kooperatiivi liikmete ühises kasutuses olevas varas temale kaasomandina kuuluva osa. Kaasomandi osa suurus määratakse proportsionaalselt tasutud sihtotstarbeliste maksetega ja selle suhtes kehtivad käesoleva seaduse §-s 6 ja 7 sätestatud tingimused.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud kohustuse täitmata jätmisel võib kooperatiivi liige pöörduda kohtusse.
[RT I 1997, 13, 210 - jõust. 02.03.1997]

§ 9.  Erastamise vormistamine

  (1) Erastatav vara antakse erastamise subjektile üle kooperatiivi üldkoosoleku või käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud juhul kooperatiivi juhatuse otsusega.

  (2) Kooperatiivi üldkoosoleku või juhatuse otsus vara erastamise kohta peab sisaldama andmeid vara uue omaniku, vara koosseisu ja asendi kohta kooperatiivi kasutuses oleva maa-ala asendiplaanil ning andmeid varaga seotud õiguste ja kohustuste kohta. Nimetatud otsus esitatakse kohaliku omavalitsuse täitevorganile, kelle haldusterritooriumil kooperatiiv asub.

§ 10.  Omandiõiguse tekkimine

  (1) Omandiõigus erastatud varale tekib alates vara üleandmisest kooperatiivi poolt erastamise subjektile üleandmise- vastuvõtmise akti allakirjutamisel.

  (2) Nimetatud akt esitatakse kohaliku omavalitsuse täitevorganile, kelle haldusterritooriumil kooperatiiv asub.

§ 11.  Õigus maale

  Kooperatiivile kuulunud ehitise erastamisel on ehitise omanikul õigus maa omandamiseks Eesti Vabariigi maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796) sätestatud alustel ja korras. Sama õigus on ühisesse omandisse jääva ehitise omanikel.
[RT I 1997, 13, 210 - jõust. 02.03.1997]

§ 12.  Vaidluste lahendamine

  Kooperatiivi liikmel on õigus kooperatiivi üldkoosoleku või juhatuse otsuse peale vara jaotamise küsimuses pöörduda kohtusse.

/otsingu_soovitused.json