Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 133, 1957

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 21.11.2002 nr 207

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

1) Elamu P. Süda 8 1911 Tallinn P. Süda 8
2) Elamu Tatari 21a 1910 Tallinn Tatari 21a
3) Elamu Tatari 26 1901 Tallinn Tatari 26
4) Elamu Tatari 28 19. saj Tallinn Tatari 28
5) Elamu Tatari 32 1889 Tallinn Tatari 32
6) Elamu Tatari 34 1905 Tallinn Tatari 34
7) Elamu Allika 4 1903 Tallinn Allika 4
8) Elamu Allika 6 1903 Tallinn Allika 6
9) Elamu Allika 8 1903 Tallinn Allika 8
10) Elamu J. Poska 15, I maja 1902 Tallinn J. Poska 15
11) Elamu J. Poska 15, II maja 19. saj Tallinn J. Poska 15
12) Elamu J. Poska 20 (kivist peahoone) 1924 Tallinn J. Poska 20
13) Elamu J. Poska 24 1935 Tallinn J. Poska 24
14) Elamu J. Poska 33 19. saj lõpp / 20. saj algus Tallinn J. Poska 33

2. Käesoleva käskkirja aluseks oleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras.

Minister Margus ALLIKMAA