OMANDIREFORMMaareform

Teksti suurus:

Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus

Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus

  Vastu võetud 07.12.1993
  RT I 1993, 79, 1182
  jõustumine 29.12.1993

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  14.12.1994RT I 1994, 94, 160929.12.1994
  30.04.1996RT I 1996, 36, 73807.06.1996

  § 1.   Käesoleva seaduse eesmärk on hüvitada kahju, mida maa õigusvastane võõrandamine (natsionaliseerimine) tekitas kruntrendimaa (obrokimaa) pidajatele ja omanikele.

  § 2.  

    (1) Endise kruntrendimaaõigusena (obrokimaaõigusena) käsitatakse käesolevas seaduses Balti eraseaduse §-des 1324–1334 sätestatud asjaõigust.

    (2) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidajana käsitatakse käesolevas seaduses isikut, kellele kuulus kruntrendimaaõigus (obrokimaaõigus) 1940. aasta 16. juunil või kes oli omandanud selle õiguse Balti eraseadusega ettenähtud korras pärast 1940. aasta 16. juunit.

    (3) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanikuna käsitatakse käesolevas seaduses isikut, kes oli andnud maa kasutamiseks kruntrendimaaõiguse (obrokimaaõiguse) alusel.

  § 3.  

    (1) Endine kruntrendimaa (obrokimaa) antakse tasuta endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidaja või tema pärijate omandisse või kompenseeritakse neile selle maksumus 95 protsendi ulatuses.

    (2) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanikule kompenseeritakse endine kruntrendimaa (obrokimaa) maksumus 5 protsendi ulatuses juhul, kui endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanik on maareformi õigustatud subjekt vastavalt maareformi seaduse §-s 5 sätestatule.

  § 4.  

    (1) Käesoleva seaduse õigustatud subjektide kindlaksmääramine ning maa omandiks andmine ja kompenseerimine toimub omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 1991, 45, 565; 1992, 19, 275; 1992, 33, 420; 1993, 15, 253; 1993, 15, 254) II osas ja maareformi seaduse (RT 1991, 34, 462; 1992, 10, 145; RT I 1993, 20, 354) II osas ning nendest seadustest tulenevates muudes õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel, kuivõrd käesolev seadus ei sätesta teisiti.

    (2) Kui endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidaja on surnud ning õigustatud subjekte on mitu, kohaldatakse maareformi seaduse § 14 sätteid.

    (3) Käesoleva seaduse § 3 1. lõikes tähendatud pärijad määratakse kindlaks maareformi seaduse § 5 1. lõike punkti 2 sätete kohaselt. Neile käesoleva seaduse alusel omandisse antaval maal asuvate ning endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidajale kuuluvate hoonete ja rajatiste tagastamisel kohaldatakse endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seaduse (RT 1993, 5, 77) sätteid.
  [RT I 1996, 36, 738 - jõust. 07.06.1996]

  § 5.  

    (1) Avaldused käesoleva seaduse alusel maa omandisse andmiseks või kompenseerimiseks tuleb esitada maa asukohajärgsele õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise linna- või maakonnakomisjonile kahe kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumise päevast arvates, kui need juba varem pole esitatud.

    (2) Kui enne käesoleva seaduse vastuvõtmist esitatud kruntrendimaa (obrokimaa) tagastamise ja kompenseerimise avaldused on juba õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalike komisjonide poolt läbi vaadatud ja rahuldamata jäetud, tuleb need uuesti läbi vaadata ja lahendada käesoleva seaduse sätete kohaselt.

  § 6.   Vabariigi Valitsusel on õigus anda käesoleva seaduse rakendamiseks määrusi.

  § 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 8.   Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päeval.

  /otsingu_soovitused.json