Teksti suurus:

Avaldustele vastamise seadus (lühend - AVS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2004
Avaldamismärge:

Avaldustele vastamise seadus

Vastu võetud 27.06.1994
RT I 1994, 51, 857
jõustumine 25.07.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.1996RT I 1996, 49, 95326.07.1996
07.06.2000RT I 2000, 49, 30429.06.2000
15.11.2000RT I 2000, 92, 59701.01.2001
06.06.2001RT I 2001, 58, 35401.01.2002

§ 1. 

  (1) Käesolev seadus sätestab nende märgukirjade ja avalduste läbivaatamise korra, mille läbivaatamise kord ei ole sätestatud muude seadustega.

  (2) Käesolevat seadust ei kohaldata, kui teabenõudeid täidetakse avaliku teabe seaduse alusel.

§ 2.  Käesolevas seaduses käsitletakse termineid järgmises tähenduses:

1) riigiasutused - seadusandliku ja täidesaatva ning õigustmõistva riigivõimu asutused;2) kohalikud omavalitsused - valla- ja linnavolikogud, valla- ja linnavalitsused (osavalla ja linnaosa valitsused) ning nende asutused, ametid ja struktuuriüksused.

§ 3. 

  (1) Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud neile adresseeritud märgukirjad ja avaldused registreerima ja neile kirjalikult vastama hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse või märgukirja saabumisest. Täiendava uurimise vajadusel võivad riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud tähtaega pikendada kahe kuuni.

  (2) Riigikogu liikmete märgukirjadele ja avaldustele on riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud vastama 10 päeva jooksul, arvates avalduse või märgukirja saabumisest. Täiendava uurimise vajadusel võivad riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud tähtaega pikendada kuni ühe kuuni.

  (3) Tähtaja pikendamisel on riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud sellest märgukirja või avalduse esitajat kirjalikult informeerima.

§ 4.    Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud, kelle pädevusse ei kuulu nendele adresseeritud märgukirjades ja avaldustes tõstatatud küsimuste lahendamine, saadavad need viie päeva jooksul edasi kuuluvuse järgi, informeerides sellest kirjalikult avaldajat. Kui küsimus kuulub kohtu pädevusse, informeeritakse sellest kirjalikult avaldajat ilma avaldust kohtule edasi saatmata.

§ 5.    Keelatud on suunata kaebusi sisaldavaid märgukirju lahendamiseks neile organitele või ametiisikutele, kelle tegevuse peale kaevatakse.

§ 6. 

  (1) Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste juhid on kohustatud soovijaid isiklikult vastu võtma selleks ettenähtud ja teatavaks tehtud vastuvõtuaegadel, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

  (2) Isiklikel vastuvõttudel esitatud märgukirjad ja avaldused kuuluvad registreerimisele.

§ 7. 

  (1) Märgukiri või avaldus esitatakse selgesti loetavas kirjas ning antakse üle isiklikult või edastatakse posti, faksi või elektronposti teel.

  (2) Märgukirjas või avalduses peab olema märgitud:
  1) riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse nimetus, kuhu märgukiri või avaldus on adresseeritud;
  2) avaldaja nimi, juriidilise isiku nimetus, elu- või asukoht (postiaadress);
  3) märgukirjas esitatava informatsiooni, kaebuse või ettepaneku sisu ja seda põhjustavad asjaolud;
  4) avalduses esitatava pöördumise või taotluse selgelt väljendatud sisu;
  5) võimalusel märgukirja või avaldust kinnitavad dokumendid.

  (3) Märgukirjale või avaldusele kirjutab alla selle esitaja. Juriidilise isiku nimel esitatud märgukirjale või avaldusele kirjutab alla tema juht või muu selleks volitatud ametiisik. Märgukirjale või avaldusele märgitakse selle esitamise kuupäev.

  (4) Kui märgukiri või avaldus esitatakse teise isiku huvides, tuleb märkida ka selle isiku ees- ja perekonnanimi, alaline elu- või asukoht (postiaadress), kelle huvides märgukiri või avaldus esitatakse.

  (5) Elektronposti aadressil edastatud avaldused ja märgukirjad ei pea kandma omakäelist allkirja, vaid allkirjastatakse digitaalselt või märgitakse avalduses isikut tõendava dokumendi nimetus, number ja isikukood.

§ 8.  Riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja nende ametiisikutel on märgukirjade ja avalduste läbivaatamisel õigus:

1) vajaduse korral kontrollida olukorda kohtadel;2) välja nõuda täiendavaid dokumente;3) kasutada eksperte.

§ 9.  (1)
[Kehtetu - RT I 2001, 58, 354 - jõust. 01.01.2002]

  (2) Avaldaja märgukirja või avalduse alusel tehtud otsuses tuleb ära näidata otsuse peale edasikaebamise kord ja tähtaeg koos viitega vastavale seadusele.
[RT I 2001, 58, 354 - jõust. 01.01.2002]

§ 10.    Märgukirjadele ja avaldustele vastamata jätmise või mittenõuetekohase vastamise eest vastutab ametiisik distsiplinaar- või kohtumenetluse korras.

§ 11.    Märgukirjade ja avalduste läbivaatamisega seotud asjaajamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 12.  Järelevalve avaldustele vastamise üle

  Käesoleva seadusega sätestatud märgukirjade ja avalduste läbivaatamise nõuete täitmise üle valitsusasutustes ja nende poolt hallatavates riigiasutustes teostatakse teenistuslikku järelevalvet Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

/otsingu_soovitused.json