OMANDIREFORMÕigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine

Teksti suurus:

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus

Vastu võetud 28.06.1994
RT I 1994, 51, 859
jõustumine 25.07.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.1996RT I 1996, 36, 73807.06.1996
08.12.1999RT I 1999, 95, 84201.01.2000

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolev seadus reguleerib õigusi Vene - Eesti ajutise kontrolljoone (demarkatsioonijoone) taguses Petserimaa osas ja Narva jõe taguses Virumaa osas Nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt võõrandatud varale ja selle õiguse teostamise korda.

§ 2.  Õigus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele

  (1) Kõigil isikutel, kellel on nimetatud maa-aladel ebaseaduslikult võõrandatud vara, mille suhtes neil on Eesti Vabariigi seaduste järgi õigus nõuda tagastamist või kompenseerimist, on õigus nõuda selle vara tagastamist või kompenseerimist.

  (2) Seda õigust ei ole sellise vallasvara suhtes, mida nimetatud maa-alal kehtivate seaduste alusel on juba kompenseeritud.

§ 3.  Õigus kompenseerimisele

  (1) Isikul, kellel on Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi maareformi seaduse alusel õigus taotleda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist, on õigus taotleda selle kompenseerimist.

  (2) Kompenseerimise suhtes kehtivad üldised tähtajad ja tingimused, kui ei ole kehtestatud teisi, pikemaid tähtaegu ja laiendatud tingimusi.

§ 4.  Tagastamisnõude õiguse püsimine

  (1) Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud.

  (2) Käesolevas seaduses nimetatud maa-aladel asuvate kinnisvarade tagastamisnõude puhul ei kehti muude tagastamisnõuete suhtes kehtestatud tähtajad.

  (3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa-aladel või mõnel nende osal sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine saab võimalikuks nendel maa-aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse või Eesti Vabariigi seaduste rakendamine.

  (4) Saadud kompensatsiooni tagastamise küsimus otsustatakse eraldi seadusega.

§ 5 - 7.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.  Rakendussätted

  (1) Käesoleva seaduse § 4 2. lõike alusel võib vara tagastamisnõudeid esitada 2000. aasta 1. märtsini.

  (2) Tähtaegselt vara tagastamisnõude esitanud isikule kompenseeritakse tagasitaotletud maa ja mets maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) sätestatud alustel ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, arvestades Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 5. lõikes sätestatud kitsendusi.
[RT I 1999, 95, 842 - jõust. 01.01.2000]

/otsingu_soovitused.json