HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa [seisuga 01.01.2007]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT II, 23.03.2012, 1

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa [seisuga 01.01.2007]

Vastu võetud 15.04.2004

Vabariigi Valitsuse 28.12.2011 korraldus nr 3 konventsiooni I lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.246(66)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2014. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.248(66)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2010. aasta muudatus [Resolutsioon MEPC.189(60)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2014. aasta muudatus [Resolutsioon MEPC.256(67)]

1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga seotud 1978. aasta protokolli lisa muudatused [Resolutsioon MEPC.238(65)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2006. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.141(54)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2006. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.154(55)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2009. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.186(59)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2009. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.187(59)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2012. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.216(63)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2013. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.235(65)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.265(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2015. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.266(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatus [Resolutsioon MEPC.276(70)]


Resolutsioon MEPC 117(52)
Vastu võetud 15. oktoobril 2004

(MARPOL 73/78 muudetud I lisa)

 

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

TULETADES MEELDE Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (komitee

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ja 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit, milledes määratakse kindlaks 1978. aasta protokolli muutmise kord ning tehakse organisatsiooni asjakohasele organile ülesandeks vaadata läbi ja võtta vastu 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni (MARPOL 73/78) muudatused;

OLLES ARVESSE VÕTNUD MARPOL 73/78 muudetud I lisa teksti:

1) VÕTAB VASTU 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktide b, c ja d kohaselt MARPOL 73/78 muudetud I lisa, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas; konventsiooniosalised vaatavad iga reegli eraldi läbi 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunkti ii alusel;

2) OTSUSTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunkti iii kohaselt lugeda MARPOL 73/78 muudetud I lisa vastuvõetuks 1. juulil 2006, kui vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, ei ole enne seda kuupäeva edastanud organisatsioonile muudatuste kohta vastuväiteid;

3) PALUB konventsiooniosalistel teadmiseks võtta, et 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunkti ii kohaselt jõustub MARPOL 73/78 muudetud I lisa 1. jaanuaril 2007 pärast selle vastuvõtmist lõike 2 kohaselt;

4) PALUB peasekretäril kooskõlas 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile MARPOL 73/78 osalistele resolutsiooni tõestatud koopia ja lisas esitatud MARPOL 73/78 muudetud I lisa teksti;

5) PALUB, et peasekretär edastaks resolutsiooni ja selle lisa koopia organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL 73/78 osalised.

Lisa I 

Lisa I liited 

Lisa I (ingliskeelne tekst) 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json