Teksti suurus:

Euroopa maastikukonventsiooni muutmise protokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT II, 23.07.2021, 2

Euroopa maastikukonventsiooni muutmise protokoll

Vastu võetud 15.06.2016

Vabariigi Valitsuse 01.07.2021 korraldus nr 241 protokolli heakskiitmise kohta

Euroopa maastikukonventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta


Koostatud 15.06.2016 Strasbourgis, avatud ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks 01.08.2016

Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised 20. oktoobril 2000 Firenzes allakirjutamiseks avatud Euroopa maastikukonventsiooni (edaspidi konventsioon) osalised,

soovides edendada Euroopa koostööd väljaspool Euroopat paiknevate riikidega, kes tahavad rakendada konventsiooni sätteid,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Konventsiooni pealkiri asendatakse järgmisega:
„Euroopa Nõukogu maastikukonventsioon“.

Artikkel 2

1. Preambuli 5. lõigu järel lisatakse uus lõik:
„olles üldiselt teadlikud maastiku üleilmsest tähtsusest inimesi ümbritseva keskkonna olulise osana;“

2. Preambuli senise 12. lõigu järele lisatakse uus lõik (uus 13. lõik):
„tahtes võimaldada konventsioonis sõnastatud väärtuste ja põhimõtete kohaldamist väljaspool Euroopat paiknevate riikide suhtes, kes selleks soovi avaldavad;“

Artikkel 3

Konventsiooni artikli 3 tekst asendatakse järgmisega:
„Konventsiooni eesmärk on edendada maastike kaitset, korraldust ja planeerimist ning organiseerida konventsiooniosaliste omavahelist koostööd.“

Artikkel 4

Konventsiooni artikli 6 jao C lõige 2 asendatakse järgmisega:
„Maastike identifitseerimisel ja hindamisel toimub artikli 8 kohaselt rahvusvahelisel tasandil konventsiooniosaliste vahel kogemuste ja metoodikate vahetus.“

Artikkel 5

Konventsiooni III peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:
„III peatükk. Konventsiooniosaliste koostöö“.

Artikkel 6

Konventsiooni artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„Euroopa Nõukogu maastikuauhind on tunnustus kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele ja nende ühendustele, kes on konventsiooniosalise maastikupoliitika raames rakendanud püsivalt toimivaid tegevuskavasid või meetmeid maastiku kaitseks, korralduseks ja/või planeerimiseks ning näidanud sellega eeskuju teistele konventsiooniosaliste piirkondlikele ametiasutustele. Auhinna võib määrata ka maastikukaitset, -korraldust või -planeerimist märkimisväärselt edendanud vabaühendustele.“

Artikkel 7

Konventsiooni artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„Konventsiooni jõustumise järel võib Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kutsuda Euroopa Liitu ja riike, mis ei kuulu Euroopa Nõukogu liikmesriikide hulka ühinema konventsiooniga Euroopa Nõukogu statuudi artikli 20 punktis d viidatud häälteenamuse ja Ministrite Komitees esindatud konventsiooniosaliste ühehäälse otsuse alusel.“

Artikkel 8. Ratifitseerimine või heakskiitmine, jõustumine

1, Protokoll on ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks avatud konventsiooniosalistele.

2. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

3. Protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil kõik konventsiooniosalised on avaldanud käesoleva artikli kohaselt nõusolekut end protokolliga siduda.

4. Protokoll jõustub siiski kahe aasta möödumisel kuupäevast, mil see avati ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks, välja arvatud juhul, kui mõni konventsiooniosaline on teatanud Euroopa Nõukogu peasekretärile, et on selle jõustumise vastu. Vastuväite esitamise õigus on ainult Euroopa Liidul või sellistel riikidel, kes olid protokolli ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks avamise kuupäeval konventsiooniosalised.

5. Vastuväite esitamise korral jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele kuupäevast, mil vastuväite esitanud konventsiooniosaline on andnud ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 9. Teated

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, teistele riikidele ja Euroopa Liidule, kes on konventsiooniga ühinenud, teatavaks iga:
   a. ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise;
   b. protokolli artikli 8 kohase jõustumise kuupäeva;
   c. protokolliga seotud muu akti, teate või teadaande.

Koostatud 15. juunil 2016. aastal Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles ning avatud ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks 1. augustil 2016. aastal. Mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse ühes eksemplaris hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja Euroopa Liidule või mis tahes muule konventsiooniga ühinema kutsutud riigile.


Protocol amending the European Landscape Convention
Done at Strasbourg, 15. VI 2016, opened for ratification, acceptance or approval 1. VIII 2016

The member States of the Council of Europe and the other Parties to the European Landscape Convention opened for signature in Florence on 20 October 2000 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Wishing to promote European co-operation with non-European States who wish to implement the provisions of the Convention, 

Have agreed as follows:

Article 1

The title of the Convention shall be changed to the following:
“Council of Europe Landscape Convention”.

Article 2

1   In the Preamble, a new paragraph is added after paragraph 5:
“Aware, in general, of the importance of the landscape at global level as an essential component of human being’s surroundings;”

2   In the Preamble, a new paragraph is added after the original paragraph 12 (new paragraph 13):
“Wishing to enable the application of the values and principles formulated in the Convention to non-European States who so desire;”

Article 3

The text of Article 3 of the Convention shall be replaced by the following:
“The aims of this Convention are to promote landscape protection, management and planning, and to organise co-operation between the Parties.”

Article 4

Paragraph C.2 of Article 6 of the Convention shall be replaced by the following:
“These identification and assessment procedures shall be guided by the exchanges of experience and methodology, organised between the Parties at international level pursuant to Article 8.”

Article 5

The title of Chapter III of the Convention shall be changed to the following:
“Chapter III – Co-operation between the Parties”

Article 6

Paragraph 1 of Article 11 of the Convention shall be replaced by the following:
“The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on local and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the landscape policy of a Party to this Convention, a policy or measures to protect, manage and/or plan their landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an example to other territorial authorities of the Parties. The distinction may be also conferred on non-governmental organisations having made particularly remarkable contributions to landscape protection, management or planning.”

Article 7

Paragraph 1 of Article 14 of the Convention shall be replaced by the following:
“After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite the European Union and any State which is not a member of the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the States Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.”

Article 8 – Ratification, acceptance or approval, entry into force

1   This Protocol shall be open for ratification, acceptance or approval by the Parties to the Convention.

2   Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3   This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of this article.

4   However, this Protocol shall enter into force following the expiry of a period of two years after the date on which it has been opened to ratification, acceptance or approval, unless a Party to the Convention has notified the Secretary General of the Council of Europe of an objection to its entry into force. The right to make an objection shall be reserved to those States or the European Union which were Parties to the Convention at the date of opening for ratification, acceptance or approval of this Protocol.

5   Should such an objection be notified, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which the Party to the Convention which has notified the objection has deposited its instrument of ratification, acceptance or approval with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 9 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State or the European Union having acceded to the Convention of:
   a   the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
   b   the date of entry into force of this Protocol, in accordance with Article 8;
   c   any other act, notification or communication relating to this Protocol.

Done at Strasbourg, this 15th day of June 2016, in English and French, and opened for ratification, acceptance or approval the 1st day of August 2016. Both texts are equally authentic and shall be deposited in a single copy in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State or to the European Union having acceded to the Convention.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json