Teksti suurus:

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 23.12.2022, 2

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkulepe

Vastu võetud 10.05.1973

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppega ühinemise seadus


Tõlge inglise keelest

AUSTRIA VABARIIK
IISRAELI RIIK
ITAALIA VABARIIK
MADALMAADE KUNINGRIIK
PRANTSUSE VABARIIK
ROOTSI KUNINGRIIK
SAKSAMAA LIITVABARIIK
SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRIMAA ÜHENDKUNINGRIIK
ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON
TAANI KUNINGRIIK

kes on 13. veebruaril 1969 Genfis allkirjastatud Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi (edaspidi EMBK) asutamislepingu osalised,

ARVESTADES, et juba toimuvat rahvusvahelist koostööd molekulaarbioloogia vallas tuleks edasi arendada, asutades Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi ja võttes arvesse Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsiooni (edaspidi EMBO) poolt sel eesmärgil esitatud ettepanekuid;

VÕTTES ARVESSE 28. juuni 1972. aasta otsust, millega EMBK kiitis heaks sellise laboratooriumi projekti vastavalt kõnealuse lepingu II artikli lõikele 3, mille kohaselt võib algatada eriprojekte;

SOOVIDES täpsustada tingimusi, mille alusel laboratoorium asutatakse ja seda käitatakse, selliselt, et neid ei mõjutaks EMBK asutamislepingu ükski muudatus;

VÕTTES TEATAVAKS käesoleva kokkuleppe asjakohaste sätete heakskiitmise EMBK poolt;

ON KOKKU LEPPINUD järgmises.


I ARTIKKEL
Laboratooriumi asutamine

1) Käesolevaga asutatakse Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (edaspidi laboratoorium) kui valitsustevaheline asutus.

2) Laboratooriumi peakorter asub Heidelbergis Saksamaa Liitvabariigis.


II ARTIKKEL
Eesmärgid ja vahendid

1) Laboratoorium edendab koostööd Euroopa riikide seas alusuuringute alal, arenenud aparatuuri väljatöötamisel ja molekulaarbioloogia edumeelsel õpetamisel, samuti muudes uurimisvaldkondades, mis on sellega olulisel määral seotud, ning keskendub sel eesmärgil oma tegevuses tööle, mida riiklikes asutustes tavapäraselt või lihtsasti ei tehta. Laboratooriumi eksperimentaalse ja teoreetilise töö tulemused avaldatakse või tehakse muul viisil üldiselt kättesaadavaks.

2) Oma eesmärkide täitmiseks viib laboratoorium ellu programmi, mis tagab:
   a) molekulaarsete kontseptsioonide ja meetodite rakendamise põhiliste bioloogiliste protsesside uurimiseks;
   b) vajaliku aparatuuri ja tehnoloogia väljatöötamise ja kasutamise;
   c) külalisteadlastele tööga seotud majutuse ja teadustöö rajatised;
   d) edumeelse koolituse ja õpetamise.

3) Laboratoorium võib asutada ja käitada oma programmi jaoks vajalikke rajatisi.

Laboratooriumil on:
   a) vajalikud seadmed, mida saab kasutada laboratooriumi ellu viidavas programmis;
   b) vajalikud hooned, kus asuvad alapunktis a osutatud seadmed ning mida kasutatakse laboratooriumi haldamiseks ja tema muude ülesannete täitmiseks.

4) Laboratoorium korraldab ja rahastab rahvusvahelist koostööd suurimas võimalikus ulatuses käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 määratletud valdkondades ja tegevusprogrammis ning kooskõlas EMBK üldprogrammiga. See koostöö hõlmab eelkõige teadlaste vahel kontaktide edendamist ja omavahelist suhtlust ning teabe levitamist. Niivõrd, kui see on kooskõlas laboratooriumi eesmärkidega, püüab laboratoorium teha suurimas võimalikus ulatuses koostööd teadusuuringute asutustega, töötades koos nendega ja neid nõustades. Laboratoorium peaks hoiduma nimetatud asutustes tehtava töö dubleerimisest.


III ARTIKKEL
Liikmestaatus

Käesoleva kokkuleppe osalisriigid on laboratooriumi liikmesriigid.


IV ARTIKKEL
Koostöö

1) Laboratoorium teeb tihedat koostööd EMBKga.

2) Laboratoorium võib seada sisse ametliku koostöö mitteliikmesriikidega, nende riikide riiklike asutustega, rahvusvaheliste valitsusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega. Nõukogu määrab iga kord vastavalt olukorrale kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide ühehäälse otsusega sellise koostöö sisseseadmise ja tingimused.


V ARTIKKEL
Organid

Laboratooriumi organid on nõukogu ja peadirektor.


VI ARTIKKEL
Nõukogu

Liikmed

1) Nõukogu liikmed on kõik laboratooriumi liikmesriigid. Iga liikmesriiki esindab kuni kaks saadikut, kellega võivad kaasas olla nõunikud.

Nõukogu valib esimehe ja kaks aseesimeest, kelle ametiaeg on üks aasta ja kes võidakse kuni kahel järjestikusel korral tagasi valida.

Vaatlejad

2) a) Muud riigid kui kokkuleppeosalised riigid võivad osaleda nõukogu istungitel vaatlejatena järgmiselt:
      i)   EMBK liikmed tulenevalt nende staatusest;
     ii) riigid, mis ei ole EMBK liikmed, nõukogu otsuse alusel, mis tehakse kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide ühehäälse otsusega.

   b) EMBO ja muud vaatlejad võivad osaleda nõukogu istungitel vastavalt töökorrale, mille nõukogu võtab vastu käesoleva artikli lõike 3 punkti k alusel.

Volitused

3) Nõukogu:

   a) määrab kindlaks laboratooriumi poliitika teadus-, tehnilistes ja haldusküsimustes, eelkõige andes peadirektorile suuniseid;

   b) kiidab heaks soovitusliku kava kokkuleppe II artikli lõikes 2 nimetatud programmi täitmiseks ja täpsustab selle kestuse. Kava heaks kiites määrab nõukogu kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide ühehäälse otsusega nimetatud programmis osalemise minimaalse ajavahemiku ja suurimad kohustused või summad, mida võib võtta või kulutada nimetatud ajavahemiku jooksul. Seda ajavahemikku ja summat ei või pärast seda muuta, välja arvatud juhul, kui nõukogu kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide ühehäälse otsuse alusel nii otsustab. Pärast nimetatud ajavahemiku lõppu määrab nõukogu samal viisil kindlaks maksimaalsed kohustused või summad uueks ajavahemikuks, mille määrab nõukogu;

   c) võtab kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastu aastaeelarve tingimusel, et selliste liikmesriikide osamaksud moodustavad vähemalt kaks kolmandikku kõigist osamaksudest laboratooriumi eelarvesse või et kõik kohalolevad ja hääletavad liikmesriigid peale ühe hääletavad poolt;

   d) kiidab heaks kahe järgneva aasta kulude esialgse prognoosi kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega;

   e) võtab kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastu rahanduseeskirjad;

   f) kinnitab ja avaldab auditeeritud raamatupidamise aastaaruanded;

   g) kinnitab peadirektori esitatud aastaaruande;

   h) teeb otsuseid nõutavate ametikohtade loomise kohta;

   i) võtab kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastu personalieeskirjad;

   j) teeb otsuse laboratooriumi rühmade ja rajatiste asutamise kohta väljaspool peakorterit kohalolevate ja hääletavate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega;

   k) võtab vastu oma töökorra;

   l) omab muid volitusi ja täidab muid ülesandeid, mis võivad olla laboratooriumi jaoks vajalikud, nagu on sätestatud käesolevas kokkuleppes.

4) Nõukogu võib muuta kokkuleppe II artikli lõikes 2 osutatud programmi otsusega, mille teevad kohalolevad ja hääletavad liikmesriigid ühehäälselt.

Istungid

5) Nõukogu kohtub vähemalt kord aastas korralisel istungil. Ta võib kohtuda ka erakorralistel istungitel. Istungid peetakse laboratooriumi peakorteris, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

Hääletamine

6) a) i) Igal liikmesriigil on nõukogus üks hääl.

     ii) Riigid, kes on kokkuleppele alla kirjutanud, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud või heaks kiitnud, võivad olla nõukogu istungitel esindatud ja osaleda selle töös ilma hääleõiguseta kahe aasta jooksul pärast kokkuleppe jõustumist vastavalt XV artikli lõike 4 punktile a.

     iii) Liikmesriik, kes on osamaksude tasumisega võlgnevuses, ei oma häält ühelgi nõukogu istungil, kus peadirektor märgib, et tema võlgnevuse suurus on võrdne nende osamaksude summaga, mille ta peab kahe eelneva eelarveaasta eest tasuma, või ületab seda.

   b) Kui kokkuleppes ei ole teisiti sätestatud, võetakse nõukogu otsused vastu kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide häälteenamusega.

   c) Kõigi liikmesriikide saadikute enamuse kohalolek igal nõukogu istungil on vajalik kvoorumi moodustamiseks.

Allorganid

7) a) Nõukogu moodustab kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastu võetud otsusega teadusliku nõuandekomitee, rahanduskomitee ja muud allorganid, mis võivad osutuda vajalikuks.

   b) Teadusliku nõuandekomitee moodustamise otsus sisaldab sätteid selle komitee liikmesuse, nende rotatsiooni ja töötingimuste kohta vastavalt kokkuleppe VIII artiklile ning selles määratakse kindlaks tema liikmete ametisoleku tingimused.

   c) Rahanduskomitee ja muude allorganite moodustamise otsused sisaldavad sätteid nende organite liikmesuse ja töötingimuste kohta.

   d) Allorganid võtavad vastu oma töökorra.


VII ARTIKKEL
Peadirektor ja töötajad

1) a) Nõukogu nimetab määratud ajaks kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega ametisse peadirektori ning võib sama häälteenamusega ta tagasi kutsuda.

   b) Kui tema ametikoht jääb seejärel vabaks, võib nõukogu peadirektori ametisse nimetamise edasi lükata selliseks ajavahemikuks, nagu ta peab vajalikuks. Sellisel juhul nimetab ta ametisse isiku tegutsema tema asemel ning selliselt ametisse nimetatud isikul on sellised volitused ja töökohustused, nagu nõukogu võib määrata.

2) Peadirektor on laboratooriumi tegevjuht ja seaduslik esindaja.

3) a) Peadirektor esitab nõukogule:
     i) kokkuleppe VI artikli lõike 3 punktis b osutatud soovitusliku kava kavandi;
     ii) kokkuleppe VI artikli lõikes 3 sätestatud eelarve ja esialgse prognoosi;
     iii) kokkuleppe VI artikli lõike 3 punktides f ja g nimetatud auditeeritud raamatupidamise aastaaruanded ja aastaaruande.

   b) Peadirektor edastab EMBK-le tutvumiseks aastaaruande, mille nõukogu on kinnitanud vastavalt kokkuleppe VI artikli lõike 3 punktile g.

4) Peadirektorit abistavad sellised teaduslikud, tehnilised, haldus- ja kontoritöötajad, nagu nõukogu võib volitada.

5) Peadirektor nimetab töötajad ametisse ja vabastab nad ametist. Nõukogu kiidab heaks juhtivate töötajate ametisse nimetamise ja ametist vabastamise vastavalt asjaomase kategooria määratlusele personalieeskirjades. Kõik ametisse nimetamised ja ametist vabastamised toimuvad vastavalt personalieeskirjadele. Isikutel, kes ei ole töötajad, aga kes on kutsutud laboratooriumisse töötama, peab olema peadirektori volitus ning nende suhtes kehtivad nõukogu heaks kiidetud üldtingimused.

6) Iga liikmesriik austab peadirektori ja töötajate töökohustuste üksnes rahvusvahelist laadi seoses laboratooriumiga. Nad ei küsi ega saa oma ülesannete täitmisel korraldusi üheltki liikmesriigilt ega valitsuselt ega muult laboratooriumiväliselt ametilt.


VIII ARTIKKEL
Teaduslik nõuandekomitee

1) Teaduslik nõuandekomitee, mis moodustatakse vastavalt kokkuleppe VI artikli lõikele 7, nõustab nõukogu, eelkõige seoses peadirektori ettepanekutega, mis käsitlevad laboratooriumi programmi elluviimist.

2) Komiteesse kuuluvad silmapaistvad teadlased, kes nimetatakse isiklikult, mitte liikmesriikide esindajatena. Komiteesse peaksid kuuluma teadlased laias valikus asjaomastes teadusvaldkondades, et katta võimalikult suures ulatuses nii molekulaarbioloogia valdkond kui ka muud asjakohased teadusvaldkonnad. Peadirektor esitab pärast nõuetekohast konsulteerimist eelkõige EMBO nõukogu ja asjaomaste riiklike asutustega nõukogule kandidaatide loetelu, mida nõukogu võtab arvesse komitee liikmete nimetamisel.


IX ARTIKKEL
Eelarve

1) Laboratooriumi eelarveaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2) Peadirektor esitab hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks nõukogule arutamiseks ja heakskiitmiseks eelarve, milles on esitatud laboratooriumi tulude ja kulude üksikasjalik prognoos järgmiseks eelarveaastaks.

3) Laboratooriumit rahastatakse:
   a) liikmesriikide rahalistest osamaksudest;
   b) lisaks liikmesriikide rahalistele osamaksudele nende annetustest, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega, et mis tahes selline annetus ei vasta laboratooriumi eesmärkidele; ning
   c) muudest vahenditest, eriti eraorganisatsioonide ja -isikute annetustest, mille nõukogu on kohalolevate ja hääletavate liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega heaks kiitnud.

4) Laboratooriumi eelarvet väljendatakse arvestusühikutes, mille väärtus on 0,88867088 grammi puhast kulda.


X ARTIKKEL
Osamaksud ja auditeerimine

1) Iga liikmesriik katab igal aastal laboratooriumi kapitalikulud ja jooksvad tegevuskulud konverteeritavate rahaliste vahendite kogusummas jaotuse kohaselt, mille kohta teeb nõukogu otsuse iga kolme aasta tagant kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega ja mis põhineb iga liikmesriigi rahvamajanduse keskmisel netotulul tegurikuludes viimase kolme eelneva kalendriaasta jooksul, mille kohta statistilised andmed on kättesaadavad.

2) Nõukogu võib otsustada võtta arvesse liikmesriiki mõjutavaid erilisi asjaolusid ja muuta selle liikmesriigi osamaksu kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega. Sätte kohaldamise korral tähendab mõiste „erilised asjaolud“ eelkõige olukorda, milles liikmesriigi rahvamajanduse tulu inimese kohta on väiksem kui summa, mille nõukogu kehtestab kahekolmandikulise häälteenamusega, või olukorda, milles liikmesriik peab maksma suuremat osamaksu kui kolmkümmend protsenti osamaksude kogusummast, nagu nõukogu on hinnanud vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 osutatud jaotusele.

3) a) Riigid, kes saavad kokkuleppeosalisteks pärast 31. detsembrit alates kokkuleppe jõustumisest, maksavad laboratooriumi juba tekkinud kapitalikulude katmiseks erakorralise osamaksu lisaks tulevaste kapitalikulude ja jooksvate tegevuskulude katmisele. Selle erakorralise osamaksu summa määrab kindlaks nõukogu kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega.

   b) Kõiki osamakse, mis makstakse vastavalt käesoleva lõike punktile a, kasutatakse teiste liikmesriikide osamaksude vähendamisel, kui nõukogu ei ole otsustanud teisiti kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega.

4) Kui riigist saab kokkuleppeosaline või kui riik ei ole enam kokkuleppeosaline pärast kokkuleppe jõustumist, muudetakse käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud osamaksude jaotust. Uus jaotus jõustub järgmise eelarveaasta alguses.

5) Peadirektor teatab liikmesriikidele nende osamaksude summad ning kokkuleppel rahanduskomiteega kuupäevad, millal maksed tehakse.

6) Peadirektor peab üksikasjalikku arvestust kõigi laekumiste ja väljamaksete kohta.

7) Nõukogu nimetab ametisse audiitorid laboratooriumi raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks. Audiitorid esitavad aruande raamatupidamise aastaaruannete kohta nõukogule.

8) Peadirektor annab audiitoritele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja abi.


XI ARTIKKEL
Õiguslik seisund

Laboratoorium on juriidiline isik. Tal on eelkõige õigus sõlmida lepinguid, omandada ja käsutada vallas- ja kinnisvara ning algatada kohtumenetlusi. Riik, kus laboratoorium asub, sõlmib laboratooriumiga peakorteri lepingu, mille peab heaks kiitma nõukogu kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega ning mis puudutab laboratooriumi staatust ning laboratooriumi ja tema töötajate selliseid privileege ja immuniteete, mis on vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.


XII ARTIKKEL
Vaidluste lahendamine

Kahe või enama liikmesriigi vaheline kokkuleppe tõlgendamist või kohaldamist käsitlev vaidlus, mida ei ole lahendatud nõukogu heade tavade abil, esitatakse vaidluspoole taotluse korral Rahvusvahelisele Kohtule, kui asjaomased liikmesriigid ei lepi kokku muus lahendusviisis kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil nõukogu esimees märgib, et vaidlust ei saa nõukogu heade tavade abil lahendada.


XIII ARTIKKEL
Muudatused

1) Liikmesriigi ettepanek kokkuleppe muutmiseks lisatakse nõukogu selle korralise istungi päevakorda, mis järgneb vahetult ettepaneku peadirektorile esitamisele. Sellist ettepanekut võidakse arutada ka erakorralisel istungil.

2) Kokkuleppe muudatused võetakse vastu kõigi liikmesriikide ühehäälse otsusega. Nad teatavad oma heakskiitmisest kirjalikult Šveitsi valitsusele.

3) Muudatused jõustuvad 30 päeva jooksul pärast seda, kui on hoiule antud viimane kirjalik teade heakskiitmise kohta.


XIV ARTIKKEL
Tegevuse lõpetamine

Laboratooriumi tegevus lõpetatakse, kui on vähem kui kolm liikmesriiki. Vastavalt mis tahes kokkuleppele, mille liikmesriigid võivad tegevuse lõpetamise ajal teha, vastutab likvideerimise eest riik, kus asub laboratooriumi peakorter. Välja arvatud juhul, kui liikmesriigid otsustavad teisiti, jagatakse ülejääk nende riikide vahel, kes on tegevuse lõpetamise ajal laboratooriumi liikmed, võrdeliselt nende tehtud kõigi maksetega. Puudujäägi korral jagavad nimetatud liikmesriigid selle vastavalt nende jooksva eelarveaasta osamaksudele.


XV ARTIKKEL
Allkirjastamine, ratifitseerimine, ühinemine,
jõustumine

1) Kokkulepe on avatud allkirjastamiseks EMBK liikmesriikidele kuni selle jõustumise kuupäevani vastavalt käesoleva artikli lõike 4 punktile a.

2) Kokkulepe tuleb ratifitseerida või heaks kiita. Asjaomased kirjad antakse hoiule Šveitsi valitsusele.

3) a) EMBK liikmesriigid, kes ei ole käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud, võivad sellega hiljem igal ajal ühineda.

   b) Kui EMBK asutamisleping lõpeb, ei takista see riiki, kes on olnud varem selle osaline või kelle kohta on tehtud otsus selle lepingu III artikli lõike 2 alusel sellega ühineda, käesoleva kokkuleppega ühinemast.

   c) Ühinemiskirjad antakse hoiule Šveitsi valitsusele.

4) a) Kokkulepe jõustub, kui selle on ratifitseerinud või heaks kiitnud kokkuleppe preambulis märgitud riikide enamus, sealhulgas riik, kus asub laboratooriumi peakorter, ning tingimusel, et nende riikide osamaksude kogusumma on vähemalt 70% kokkuleppele lisatud jaotuses näidatud osamaksude kogusummast.

   b) Pärast kokkuleppe jõustumist, nagu on sätestatud käesoleva artikli lõike 4 punktis a, jõustub see iga allakirjutanud riigi suhtes, kes seejärel kokkuleppe ratifitseerib või heaks kiidab, kuupäeval, mil selle allakirjutanud riigi ratifitseerimis- või heakskiitmiskiri hoiule antakse.

   c) Kokkuleppega ühinenud riigi suhtes jõustub kokkulepe kuupäeval, mil ta on hoiule andnud oma ühinemiskirja.

   d) i)   Kokkulepe on sõlmitud esialgu seitsmeks aastaks. Seejärel jääb see jõusse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab hiljemalt üks aasta enne seitsmeaastase ajavahemiku lõppu kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega, tingimusel et nende liikmesriikide osamaksud moodustavad vähemalt kaks kolmandiku kõigist osamaksudest laboratooriumi eelarvesse, pikendada kokkulepet määratud ajavahemikuks või kokkulepe lõpetada.

     ii) EMBK asutamislepingu lõpetamine ei mõjuta käesoleva kokkuleppe kehtivust.


XVI ARTIKKEL
Denonsseerimine

1) Kui kokkulepe on jõus olnud kuus aastat, võib kokkuleppe osalisriik vastavalt kokkuleppe VI artikli lõike 3 punktile b selle denonsseerida, teatades sellest Šveitsi valitsusele. Denonsseerimine jõustub järgmise eelarveaasta lõpus.

2) Kui liikmesriik ei täida oma kokkuleppest tulenevaid kohustusi, võib temalt kõigi liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud nõukogu otsusega liikmestaatuse ära võtta. Sellistest otsustest teatab allakirjutanud ja ühinenud riikidele peadirektor.


XVII ARTIKKEL
Teated ja registreerimine

1) Šveitsi valitsus teatab allakirjutanud ja ühinenud riikidele:
   a) allakirjutamistest;
   b) ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjade hoiuleandmisest;
   c) kokkuleppe jõustumisest;
   d) kõigi kokkuleppe XIII artikli lõike 3 alusel teatatud muudatuste kirjalikust heakskiitmisest;
   e) muudatuste jõustumisest;
   f) kokkuleppe denonsseerimistest.

2) Šveitsi valitsus registreerib jõustunud kokkuleppe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadi juures kooskõlas ÜRO põhikirja artikliga 102.


XVIII ARTIKKEL
Üleminekusätted

1) Ajavahemikuks kokkuleppe jõustumisest kuni järgmise aasta 31. detsembrini näeb nõukogu ette eelarvekorra ning kulud kaetakse kehtestatud liikmesriikide maksudest kahe järgneva lõike kohaselt.

2) Jõustunud kokkuleppe osalisriigid ja riigid, kes võivad saada osalisriikideks kuni järgmise aasta 31. detsembrini, kannavad koos kõik kulud, mis on ette nähtud esialgses eelarvekorras, mille nõukogu võib vastu võtta käesoleva artikli lõike 1 kohaselt.

3) Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud riikide osamaksud kehtestatakse ajutiselt vastavalt vajadusele ja kooskõlas kokkuleppe X artikli lõigetega 1 ja 2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud ajavahemiku möödudes jagatakse kulud nimetatud riikide vahel lõplikult tegelike kulude põhjal. Riigi makstud summa, mis ületab sel viisil määratud lõplikku osa, arvatakse riigi krediidi hulka.


SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.


Koostatud 10. mail 1973 Genfis ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja saksa keeles; kõik kolm teksti on võrdselt autentsed ning antakse hoiule Šveitsi valitsuse arhiivi; nimetatud valitsus edastab tõestatud koopiad kõigile allakirjutanud ja ühinenud riikidele.


Saksamaa Liitvabariigi nimel: Josef Löns
Austria nimel: Rudolf Martins
Taani nimel: Erik Thrane
Hispaania nimel: [nimi puudub]
Prantsusmaa nimel: Bernard Dufournier
Kreeka nimel: [nimi puudub]
Iisraeli nimel: Shabtai Rosenne
Itaalia nimel: Smoquina
Norra nimel: [nimi puudub]
Madalmaade nimel: M. J. Rosenberg Pola
Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi nimel: Frederick Mason
Rootsi nimel: Rune Fremlin
Šveitsi nimel: R. Keller


LISA
Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppe juurde

Osamaksude jaotus arvutatuna rahvamajanduse keskmise tulu alusel (1968–1970),
mille on avaldanud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon


Jaotus esitatakse üksnes käesoleva kokkuleppe XV artikli lõike 4 punkti a eesmärgil. See ei mõjuta ühelgi viisil otsuseid, mille nõukogu peab võtma vastu X artikli lõike 1 alusel osamaksude tulevase jaotuse kohta.

 

       %

Austria

    2,063

Iisrael

    0,804

Itaalia

  14,572

Madalmaad

    4,916

Prantsusmaa

  22,585

Rootsi

    5,039

Saksamaa Liitvabariik

  25,926

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik   

  18,508

Šveits

    3,305

Taani

    2,282

 

100,000

 

Agreement establishing the European Molecular Biology Laboratory 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json