Teksti suurus:

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2005
Avaldamismärge:RTL 2002, 133, 1950

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Vastu võetud 26.11.2002 nr 10

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 26 lõike 5 alusel.

§ 1. Ehitiste kasutamise otstarve

(1) Ehitise kasutamise otstarve koosneb ehitise kasutamise otstarbe nimetusest ja sellele vastavast kaheksakohalisest koodist.

(2) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määruse nr 10 «Ehitise kasutamise otstarvete loetelu»
lisa 1

EHITISE KASUTAMISE OTSTARVETE LOETELU

Kood Ehitise kasutamise otstarve
11000 ELAMUD
11100 Ühe korteriga elamud, välja arvatud elamute juurde kuuluvad majapidamis abihooned (12744)
11101 Üksikelamu
11102 Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt)
11103 Suvila, aiamaja
11200 Kahe ja mitme korteriga elamud
11210 Kahe korteriga elamud
11211 Kaksikelamu
11212 Muu kahe korteriga elamu
11220 Kolme ja enama korteriga elamud
11221 Ridaelamu
11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
11300 Hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned
11310 Hoolekandeasutuste hooned
11311 Päevakeskus
11312 Tugikodu
11313 Varjupaik
11314 Lastekodu
11315 Noortekodu
11316 Üldhooldekodu
11317 Koolkodu
11318 Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus
11319 Erihooldekodu
11320 Ühiselamud
11321 Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele
11322 Ühiselamu teistele sotsiaalsetele gruppidele
12000 MITTEELAMUD
12100 Hotellid, muud majutus- ja toitlustushooned
12110 Majutushooned
12111 Hotell
12112 Motell
12113 Külalistemaja
12114 Sanatooriumi majutushoone, pansionaat, mis ei kuulu haiglate ja muude ravihoonete gruppi
12120 Lühiajalise majutuse hooned
12121 Puhkeküla või puhkelaagri majutushoone
12122 Puhkemaja
12123 Hostel
12129 Muu lühiajalise majutuse hoone
12130 Toitlustushooned
12131 Restoran
12132 Kohvik, baar või söökla
12133 Kiirtoitlustushoone
12139 Muu toitlustushoone
12200 Büroo- ja administratiivhooned
12201 Büroohoone
12202 Pangahoone
12203 Administratiivhoone
12204 Kohtuhoone
12205 Konverentsihoone
12206 Postimaja, sidejaoskond või postkontor
12209 Muu büroo- või administratiivhoone
12300 Kaubandus- ja teenindushooned
12310 Jaekaubandushooned
12311 Toidukauplus
12312 Kauplus, mis ei ole toidukauplus
12313 Apteek
12314 Kiosk toiduainete müügiks
12315 Kiosk, mis ei ole toiduainete müügiks
12316 Bensiinijaama hoone
12317 Oksjoni-, turu- või näitusehall
12319 Muu kaubandushoone või kauplus
12320 Hulgikaubandushooned
12321 Toiduainete hulgiladu
12322 Muu hulgiladu
12330 Teenindushooned
12331 Ilu- ja isikuteenust osutava ettevõtte hoone, nagu näiteks juuksuritöökoda, solaarium ja saun
12332 Sõidukite teeninduse hoone
12333 Keemiline puhastus, pesumaja
12339 Muu teenindushoone
12400 Transpordi- ja sidehooned
12410 Transpordihooned
12411 Lennujaam
12412 Lennukiangaar
12413 Raudteejaam
12414 Raudtee infrastruktuuri hoone
12415 Bussijaam
12416 Sadamahoone
12417 Lennujuhtimiskeskuse hoone
12419 Muu transpordihoone, nagu näiteks tuletorn
12420 Sidehooned
12421 Raadio-, televisiooni saate- või võimenduskeskuse hoone
12422 Telekommunikatsioonivõrgu hoone
12429 Muu sidehoone, nagu näiteks taksofoni kabiin
12430 Garaažid, välja arvatud teistes hoonetes paiknevad garaažid (12744)
12431 Allmaa- või pealmaagaraaž
12432 Parkimishoone
12439 Muu garaaž, nagu näiteks jalgrattahoidla
12500 Tööstus- ja laohooned
12510 Tööstushooned, välja arvatud rajatisteks liigitatavad jõujaamad, laohooned (12520) ja põllumajandushooned (12710)
12511 Maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone
12512 Energeetikaettevõtte hoone
12513 Keemiatööstuse hoone
12514 Toiduainetetööstuse hoone
12515 Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone
12516 Kergetööstuse hoone
12517 Puidutööstuse hoone
12518 Masina- ja seadmetööstuse hoone
12519 Muu tööstusharu tootmishoone
12520 Hoidlad ja laohooned, välja arvatud põllumajanduslikud laohooned (12710)
12521 Toiduainetetööstuse laohoone
12522 Konteinerite terminali hoone
12523 Vedelkütuse-, gaasi- jm terminali hoidlahoone
12524 Elevaator või puisteaine hoidlahoone
12525 Külmhoone või eriladu
12529 Muu tööstuse laohoone
12600 Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned
12610 Meelelahutushooned, välja arvatud muuseumid, kunstigaleriid (12620), spordihallid ja võimlad (12651)
12611 Teater
12612 Kino
12613 Kontserdi- ja universaalsaalide hoone
12614 Tantsusaal, diskoteek, kasiino
12615 Klubi, rahvamaja
12619 Muu meelelahutushoone, nagu näiteks loomaaia ja botaanikaaia hoone
12620 Muuseumi- ja raamatukoguhooned
12621 Muuseum
12622 Kunstigalerii
12623 Raamatukogu
12624 Arhiiv
12625 Teaduskeskus
12630 Haridus- ja teadushooned, välja arvatud (üli)õpilaste ühiselamud (11321), raamatukogud (12623) ja ülikooli kliinikud (12641)
12631 Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)
12632 Põhikooli või gümnaasiumi õppehoonehoone
12633 Kutseõppeasutuse õppehoone
12634 Ülikooli, rakenduskõrgkooli õppehoone
12635 Teadus- ja metoodikaasutuse hoone
12636 Huvialakooli õppehoone
12637 Täiendus- või ümberõppeasutuse hoone
12639 Muu haridus- või teadushoone, nagu näiteks labor, õppetöökoda, ilmajaam ja observatoorium
12640 Haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud vanurite ja puuetega inimeste hooldusasutused (11300)
12641 Haigla (üld-, eri- või ülkooli juures asuv haigla)
12642 Kaitseväehaigla
12643 Kinnipidamiskoha haigla
12644 Haiglavälise arstiabi osutamise hoone (perearstikeskus, polikliinik, ambulatoorium)
12645 Sanatoorium
12646 Veterinaarravila
12649 Muu tervishoiuhoone, nagu näiteks vereülekandejaam
12650 Spordihooned, välja arvatud universaalsaalid (12613)
12651 Spordihall, võimla (kohtadega pealtvaatajatele)
12652 Spordihall, võimla (puuduvad kohad pealtvaatajatele)
12653 Siseujula
12654 Jäähall
12655 Maneež
12656 Lasketiir
12659 Muu spordihoone
12700 Muud mitteelamud
12710 Põllumajanduse (talu-), metsa-, jahi- ja kalamajandushooned
12711 Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus
12712 Kartuli-, köögivilja- või söödajuurviljahoidla
12713 Puuvilja-, marja- või teraviljahoidla
12714 Teraviljakuivati
12715 Heinaküün
12716 Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur
12717 Metsa-, jahi- või kalamajandushoone
12718 Mineraalväetiste või taimekaitsevahendite hoidla
12719 Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone
12720 Kultus- ja tavandihooned, välja arvatud kultushooned, mida kasutatakse muuseumidena (12621)
12721 Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või kabel
12722 Kogudushoone
12723 Krematoorium
12724 Tavandihoone
12729 Muu kultuse- või tavandihoone
12730 Ajaloolised või kaitse all olevad eksponeeritavad hooned, välja arvatud kultushooned (12720) ja muuseumid (12621)
12731 Ajalooline või kaitse all olev eksponeeritav hoone
12732 Muinsuskaitse all olev vare
12740 Erihooned
12741 Sisekaitse- või kaitseväehoone
12742 Karistusasutuse hoone, vangla või koloonia
12743 Päästeteenistuse hoone, tuletõrjedepoo
12744 Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun
12745 Katlamaja, boilerjaam
12746 Pumbamaja, kaevumaja
12747 Hoone loodushoiu- või puhastusseadmetele
12748 Jäätmehoidla hoone
12749 Muu erihoone, nagu näiteks varjend
21000 TRANSPORDIRAJATISED
21100 Maanteed, tänavad, teed
21110 Maanteed, välja arvatud maanteesillad, tunnelid, estakaadid
21111 Kiirtee
21112 Põhimaantee
21113 Tugimaantee
21114 Kõrvalmaantee
21115 Ühendusteed
21116 Talitee
21117 Tee juurde kuuluv parkla, puhkeala, ühissõiduki peatumiseks ettenähtud ala, piiri- või tollikontrolli ala jne
21118 Maantee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatis või tehnorajatis
21119 Muu teerajatis
21120 Tänavad ja teed
21121 Tänav
21122 Tee
21123 Raudteele juurdepääsutee
21124 Jalgtee
21125 Jalgrattatee
21126 Parkla, väljak
21127 Muu plats või väljak
21128 Tee ja tänava ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energiarajatis või tehnorajatis
21129 Muu tee- või tänavarajatis
21200 Raudteerajatised
21210 Raudtee, välja arvatud raudtee sillad (21412) ja raudtee tunnelid (21420)
21211 Raudtee
21212 Jaamateed
21213 Meldepunkti rajatis
21214 Reisi- või kaubaplatvorm
21215 Ülekäigu- ja ülesõidukoht
21216 Raudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatis või tehnorajatis
21217 Raudtee kaitserajatis
21219 Muu raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalik rajatis
21220 Linnaraudtee
21221 Trammitee
21222 Jaamatee
21223 Köisraudtee
21224 Reisijateplatvorm,
21225 Ülekäigu- ja ülesõidukoht
21226 Linnaraudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või muu tehnorajatis
21229 Muu linnaraudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalik rajatis
21300 Õhutranspordirajatised
21310 Lennuväljad
21311 Lennuvälja stardi- ja maandumisrada
21312 Lennuvälja teenindustee
21313 Aeronavigatsiooniline rajatis
21314 Lennuvälja ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis
21319 Muu lennuväljarajatis (drenaaži- ja kuivendussüsteem)
21320 Lennuväljak
21321 Lennuväljaku stardi- ja maandumisrada
21322 Lennuväljaku muu tee
21323 Lennuväljaku aeronavigatsiooniline rajatis
21324 Lennuväljaku ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis
21329 Muu lennuväljaku rajatis (drenaaži- ja kuivendussüsteem)
21400 Sillad, estakaadid, tunnelid
21410 Sillad ja estakaadid
21411 Maanteesild või estakaad
21412 Raudteesild või estakaad
21413 Jalgteesild
21414 Silla või estakaadi turva-, side-, valgustus-, energia- või tehnorajatis
21419 Muu silla- või estakaadirajatis
21420 Tunnelid
21421 Teetunnel
21422 Raudteetunnel
21423 Jalgteetunnel
21424 Eriotstarbeline tunnel
21425 Tunneli ohutus-, turva-, side-, valgustus- ja energia- või tehnorajatis
21429 Muu tunnelirajatis
21500 Veetranspordirajatised
21510 Sadamarajatised ja kanalid, välja arvatud puistematerjali laoplatsid mere- ja jõesadamates (24223) ja tammid (21520)
21511 Sadama kai
21512 Kalda- või ujuvramp
21513 Lainemurdja, muul
21514 Navigatsioonimärk, v.a majakas
21515 Sadama juurde kuuluv galerii (reisijatele, kaubale)
21516 Laevatatav kanal, lüüs
21517 Sadama ohutus-, turva-, side-, valgustus- ja energia- või tehnorajatis
21518 Mere või siseveekogu põhja selle süvendamise teel rajatud laevakanal
21519 Muu sadama juurde kuuluv rajatis
21520 Tammid, välja arvatud hüdroelektrijaamade rajatised (23021)
21521 Hüdroelektrijaama tamm
21522 Kaitsetamm
21523 Kaldakindlustus
21524 Paisjärve tamm
21529 Muu tamm
21530 Akveduktid, niisutus- ja kuivendusrajatised, välja arvatud tammid (21520), magistraalveetorustikud (22121) ja kohalikud veetorustikud (22221)
21531 Niisutusrajatis
21532 Kuivendusrajatis
21533 Veehoidla, bassein
21534 Akvedukt
21539 Muu niisutus- või kuivendusrajatis
22000 TORUJUHTMED, SIDE- JA ELEKTRILIINID
22100 Magistraaltorujuhtmed, side- ja elektriliinid
22110 Gaasi- ja vedelkütuse magistraaltorustikud
22111 Gaasitorustik arvestusrõhuga 16–55 bar ja gaasitoru nimimõõduga kuni 200 DN
22112 Gaasitorustik arvestusrõhuga 16–55 bar ja gaasitoru nimimõõduga 200–500 DN
22113 Gaasitorustik arvestusrõhuga 16–55 bar ja gaasitoru nimimõõduga üle 500 DN
22114 Gaasitorustik arvestusrõhuga 5–16 bar
22115 Gaasijaotus-, gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam arvestusrõhuga 16–55 bar
22116 Gaasijaotus-, gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam arvestusrõhuga kuni 16 bar
22117 Kraanisõlm ja sondisõlm arvestusrõhuga kuni 16 bar
22118 Gaasireguleerpunkt
22119 Muu nimetamata gaasi ja vedelkütuse magistraaltorustiku rajatis
22120 Magistraalveetorustikud, välja arvatud akveduktid, niisutus- ja kuivendusrajatised (21530), kohalikud veetorustikud (22221) ja kanalisatsioonitorustikud (22231)
22121 Magistraalveetorustik
22122 Veehaare
22123 Kaugkütte magistraaltorustik
22129 Muu nimetamata magistraalveetorustiku rajatis
22130 Side, raadio ja televisiooni magistraalsed ülekanderejatised, välja arvatud elektriliinid (22140), kohalikud side-, raadio- ja televisiooniliinid (22240)
22131 Side, raadio või televisiooni magistraalne õhu- või kaabelülekandeliin või süsteem
22132 Raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast
22133 Muu side, raadio või televisiooni magistraalne ülekanderajatis
22140 Elektrienergia ülekandeliinid, välja arvatud kohalik elektrivalgustus (22240)
22141 35–110 kV õhuliin
22142 110 kV ja kõrgema pingega õhuliin
22143 Maakaabelliin
22144 Veekaabelliin
22145 110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaam
22149 Muu elektrienergiaülekandeliiniga seotud rajatis
22200 Kohalikud torustikud, elektri- ja sideliinid
22210 Gaasijaotustorustikud
22211 Gaasijaotustorustik arvestusrõhuga kuni 5 bar
22212 Rregulaatorpunkt arvestusrõhuga kuni 5 bar
22213 Gaasihoidla rajatis
22219 Muu gaasivarustusega seotud rajatis
22220 Veejaotustorustikud, välja arvatud niisutusseadmed (21530) ja veepuhastusseadmed (22233)
22221 Külmaveetorustik
22222 Soojaveetorustik
22223 Kaugküttetorustik
22224 Purskkaev
22225 Veetorn (rajatis)
22226 Kaev
22227 Hüdrant
22229 Muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis
22230 Kanalisatsioonitorustikud
22231 Kanalisatsioonitorustik
22232 Heitvee kollektor või -hoidla
22233 Heitvee puhastusrajatis
22239 Muu heitveerajatis
22240 Elektrijaotusvõrgud ja sideliinid
22241 alla 1 kV jaotusvõrgu elektri õhuliin
22242 1–35 kV jaotusvõrgu elektri õhuliin
22243 Elektri maakaabelliin
22244 Elektri merekaabelliin
22245 Side õhu- või kaabelliin
22246 6–35 kV alajaam ja jaotusseade
22247 Televisioonikaabel või ühisantenn
22249 Muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis
23000 TÖÖSTUSEHITISTE JUURDE KUULUVAD RAJATISED
23010 Maavarade kaevandamise ja töötlemise rajatised
23011 Kaevandusrajatis
23012 Karjäärirajatis
23020 Energiatööstuse rajatised
23021 Hüdroelektrijaama rajatis
23022 Soojuselektrijaama rajatis
23023 Tuuleelektrijaama rajatis
23024 Tuumaelektrijaama rajatis
23025 Korsten
23029 Muu energiatööstuse rajatis
23030 Keemiatööstuse rajatised
23031 Keemiatööstuse rajatis
23040 Rasketööstuse rajatis
23041 Rasketööstuse rajatis
23050 Muude tööstusharude rajatised
23051 Toiduainetetööstuse rajatis
23052 Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse rajatis
23053 Kergetööstuse rajatis
23054 Puidutööstuse rajatis
23055 Masina- ja seadmetööstuse rajatis
23059 Muu nimetamata tööstusharu rajatis
24000 MUUD TSIVIILRAJATISED
24100 Spordi- ja puhkerajatised
24110 Staadionid ja spordiväljakud, välja arvatud mängu- ja golfiväljakud (24123), lõbustus- ja puhkepargid (24121)
24111 Spordiväljak või staadion
24112 Liuväli, tenniseväljak
24113 Veespordirajatis, välisujula
24114 Motodroom, motoringrada
24115 Velodroom
24116 Hipodroom
24119 Muu nimetamata spordi- ja puhkerajatis
24120 Muud spordi- ja puhkerajatised
24121 Lõbustus- ja puhkepargirajatis
24122 Botaanikaaia ja loomaaiarajatis
24123 Golfiväljak
24124 Supelrannarajatis
24125 Trampliin
24126 Köistõstuk
24127 Rollerirada
24128 Spordiotstarbelise sadama rajatis või meremärk
24129 Muu nimetamata spordi- või puhkerajatis
24200 Muud rajatised
24210 Erirajatised
24211 Sisekaitse- või kaitseväerajatis
24212 Haljastus või heakorrastus
24213 Monument, skulptuur, mälestusmärk
24214 Eksponeerimisotstarbega rajatis
24215 Kalmistu
24216 Prügimäerajatis
24217 Sõnnikuhoidla rajatis
24219 Muu nimetamata rajatis, nagu näiteks varikatus jalgratastele või lahtine ootepaviljon
24220 Laomajandusrajatised, välja arvatud põllumajanduslikud laohooned (12710)
24221 Rajatis vedel- või gaasikütuse hoidmiseks
24222 Elevaator või rajatis puisteaine hoidmiseks
24223 Laoplats või laoväljak
24224 Rajatis põllumajandussaaduste või loomasööda hoidmiseks
24229 Muu nimetamata laomajandusrajatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json