Teksti suurus:

Ehitise ülevaatuse kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2002, 133, 1951

Ehitise ülevaatuse kord

Vastu võetud 26.11.2002 nr 11

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 33 lõike 10 alusel.

§ 1. Ehitise ülevaatus

(1) Kohalik omavalitsus viib läbi ehitise ülevaatuse enne kasutusloa väljastamist kasutusloa taotluses nimetatud ehitise osas.

(2) Ehitise ülevaatuse käigus kontrollitakse:
1) ehitise, millele taotletakse kasutusluba, nõuetele vastavust;
2) ehitise vastavust kasutusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektile või ehitise mõõdistusprojektile;
3) ehitise tehniliste dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavust;
4) õigusaktis sätestatud juhtudel tehnilise kontrolli teostamist tõendava dokumendi olemasolu ja nõuetele vastavust;
5) õigusaktis sätestatud juhtudel ehitise või selle osas kasutusele võtmiseks vajaliku kirjaliku nõusoleku olemasolu ja nõuetele vastavust.

§ 2. Ehitise ülevaatuse teostajad

(1) Ehitise ülevaatuse viib läbi linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik.

(2) Linna- või vallavalitsusel on kohustus kasutusloa väljastamisele eelnevalt pöörduda isikute ja asutuste poole, kelle heakskiit on vajalik kasutusloa väljastamiseks. Pöördumisel teeb ehitusjärelevalvet teostav ametiisik ettepaneku nimetatud pädevatele isikutele ja asutustele osaleda ehitise ülevaatusel.

(3) Kohalikul omavalitsusel on õigus kaasata ehitise ülevaatuse tegemisele selleks pädevaid isikuid ja institutsioone, kes esitavad oma arvamuse kirjalikult.

(4) Ehitise ülevaatuse tegemisel kaasatavate isikute ja institutsioonide loetelu määrab linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik.

§ 3. Ehitise nõuetele vastavuse kontrollimise lähtalused

(1) Ehitise nõuetele vastavuse kontrollimisel ülevaatuse käigus lähtutakse visuaalsest vaatlusest ja kohalikule omavalitsusele esitatud järgmistest dokumentidest:
1) kasutusloa taotlusest;
2) ehitusprojektist, mille kohaselt ehitis on ehitatud, või enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitiste korral ehitise mõõdistusprojektist;
3) ehitamise tehnilistest dokumentidest;
4) tehnilise kontrolli teostamist tõendavast dokumendist;
5) kirjalikust nõusolekust ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatule kontrollitakse ehitise ülevaatuse käigus ehitise vastavust detailplaneeringus või projekteerimistingimustes esitatud tingimustele, samuti ehitisele või selle asukohale tingimusi sätestavatest õigusaktidest.

§ 4. Ehitise ülevaatuse aeg

(1) Ehitise ülevaatus toimub ehitise omanikule teatatud ajal.

(2) Ehitise ülevaatuse aja määrab linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik arvestades ehitise ülevaatuse tegemisele kaastatud isikute ja institutsioonide ning ehitise omaniku poolt avaldatud arvamusi ehitise ülevaatuse toimumise aja kohta.

§ 5. Ehitise ülevaatuse akt

(1) Ehitise ülevaatuse kohta koostatakse ehitise ülevaatuse akt, millele kirjutavad alla ehitise ülevaatuse tegemisel viibinud ametiisikud.

(2) Ehitise ülevaatuse aktile lisatakse ehitise ülevaatuse tegemisele kaasatud isikute ja institutsioonide esindajate kirjalikud arvamused.

(3) Kui ehitise ülevaatuse käigus tuvastatakse ehitise nõuetele mittevastavus, peab linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik teavitama motiveeritult sellest ehitise omanikku.

§ 6. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json