Teksti suurus:

Ehitamise alustamise teatise vorminõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2002, 133, 1952

Ehitamise alustamise teatise vorminõuded

Vastu võetud 26.11.2002 nr 12

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 29 lõike 7 alusel.

§ 1.   Ehitamise alustamise teatis

  (1) Ehitise omanik peab esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitamise alustamise teatise.

  (2) Ehitise omanik ei pea esitama lõikes 1 nimetatud ehitamise alustamise teatist väikeehitise ehitamise korral.

  (3) Ehitise omanik peab esitama ehitamise alustamise teatise iga ehitatava ehitise kohta.

  (4) Ehitamise alustamise teatis peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 2.   Ehitamise alustamise teatise paberkandjal esitamine

  Ehitise omanik võib ehitamise alustamise teatise esitada kohalikule omavalitsusele paberkandjal.

§ 3.   Ehitamise alustamise teatise digitaalne esitamine

  (1) Ehitise omanik võib esitada kohalikule omavalitsusele ehitamise alustamise teatise täites riikliku ehitisregistri veebilehel oleva vastava Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määratud ehitise alustamise teatise sisendi.

  (2) Ehitise omanik võib ehitamise alustamise teatise lõikes 1 ettenähtud riikliku ehitisregistri veebilehel oleva märgitud sisendi täitmise asemel esitada kohalikule omavalitsusele e-posti teel või digitaalsel infokandjal.

§ 4.   Ehitamise alustamise teatise andmete õigsus

  Isik vastutab enda poolt kohalikule omavalitsusele ehitamise alustamise teatises esitatud andmete õigsuse eest.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa  Ehitise alustamise teatis

/otsingu_soovitused.json