HALDUSÕIGUSVabad elukutsed

Teksti suurus:

Notari distsiplinaarvastutuse seadus (lühend - NotDVS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Notari distsiplinaarvastutuse seadus

Vastu võetud 20.09.1995
RT I 1995, 75, 1322
jõustumine 14.10.1995

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002
NB! Muudetud samuti Riigikohtu 28.09.1999 otsusegaRT III 1999, 24, 230, mis jõustus 29.09.1999.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse ülesanne

  Käesoleva seadusega sätestatakse notari, notari asendaja ja notarikandidaadi distsiplinaarvastutuse alused ning distsiplinaarmenetluse kord.

2. peatükk NOTARI DISTSIPLINAARVASTUTUS 

§ 2.  Notari distsiplinaarsüüteod

  Notari distsiplinaarsüüteod on:
  1) ametikohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, sealhulgas eksimine selgelt sätestatud ja üheselt mõistetava õigusnormi vastu seaduse rakendamisel või omakasu ajendil notari tasumääradele mittevastava tasu võtmine;
  2) vääritu tegu, s.o. süüline tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib notariametit, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime ametikohustuste täitmisel või mitte.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 3.  Distsiplinaarkaristused

  Notarile määratavad distsiplinaarkaristused on:
  1) noomitus;
  2) rahatrahv;
  3) ametist tagandamine.

§ 4.  Distsiplinaarkaristuse määramise õigus

  Notarile distsiplinaarkaristuse määramise õigus on justiitsministril.

§ 5.  Distsiplinaarmenetluse alustamine

  (1) Distsiplinaarmenetluse alustamise aluseks on notari ametitegevuse järelevalve tulemused, Notarite Koja eestseisuse või aukohtu ettepanek, isiku kaebus või muu dokument või teade, mis annab alust arvata, et notar on toime pannud distsiplinaarsüüteo. Distsiplinaarmenetluse alustamise aluseks olevate asjaolude kohta nõuab justiitsminister notarilt kirjaliku seletuse.

  (2) Distsiplinaarmenetluse alustamiseks annab justiitsminister käskkirja, mis tehakse notarile, kelle suhtes distsiplinaarmenetlus alustati, ja Notarite Kojale viivitamata teatavaks.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 6.  Distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjon

  (1) Distsiplinaarmenetluse alustamise käskkirjaga moodustatakse distsiplinaarsüüteo tuvastamiseks komisjon ja määratakse selle töö lõpetamise tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui 10 tööpäeva.

  (2) Komisjoni koosseisu kuulub kolm inimest, kellest vähemalt üks on tegevnotar. Selleks valitakse Notarite Koja koosolekul viieks aastaks viis notarit, kelle hulgast määrab justiitsminister komisjoni koosseisu kuuluvad notarid või notari.

  (3) Komisjon esitab justiitsministrile oma seisukoha distsiplinaarsüüteo tuvastamise ning määratava distsiplinaarkaristuse kohta või distsiplinaarsüüteo puudumise kohta.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui tema istungist võtab osa kogu komisjoni koosseis. Komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, lisatakse see kirjalikult komisjoni seisukohale.

  (5) Komisjoni seisukoha esitamata jätmine määratud tähtajal ei takista asja otsustamist.

§ 7.  Justiitsministri otsus distsiplinaarasjas

  Justiitsminister annab käskkirja, milles kas loeb distsiplinaarsüüteo tuvastatuks ja määrab distsiplinaarkaristuse või loeb süüteo tuvastatuks ja suunab materjali Notarite Kojale meetmete võtmiseks ja lõpetab distsiplinaarmenetluse või loeb distsiplinaarsüüteo puudumise tuvastatuks ning lõpetab distsiplinaarmenetluse.

§ 8.  Noomitus

  (1) Käskkiri noomituse määramise kohta antakse kolme päeva jooksul käskkirja allakirjutamise päevast notarile, kellele noomitus on määratud.

  (2) Noomituse määramine tehakse teatavaks kõikidele notaritele.

§ 9.  Rahatrahv

  (1) Rahatrahv määratakse suuruses kuni 100 000 krooni.

  (2) Rahatrahv tuleb tasuda kolme kuu jooksul selle määramise päevast arvates ja kantakse riigituludesse.

  (3) Justiitsminister võib rahatrahvi määramise käskkirjas ette näha, et trahvi tasumine toimub osade kaupa teatud tähtpäevadel kuni ühe aasta jooksul.

§ 10.  Ametist tagandamine

  (1) Notar võidakse ametist tagandada raske distsiplinaarsüüteo eest, milleks on tahtlikult toimepandud süütegu või süütegu, mille on notar toime pannud ajal, mil tal oli kustumata või kustutamata distsiplinaarkaristus, või vääritu tegu, mis teeb notarina töötamise võimatuks.

  (2) Enne notari ametist tagandamist kuulab justiitsminister ära notari selgitused ning Notarite Koja seisukoha.

§ 11.  Distsiplinaarkaristuse määramise tähtajad

  (1) Käesoleva seaduse paragrahv 2 punktis 1 nimetatud süüteo eest võib distsiplinaarkaristuse määrata 10 aasta jooksul süüteo toimepanemise päevast arvates ning kolme kuu jooksul süüteo toimepanemisest teadasaamise päevast arvates.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punktis 2 nimetatud süüteo eest võib distsiplinaarkaristuse määrata kuue kuu jooksul süüteo toimepanemise päevast arvates ning kolme kuu jooksul süüteo toimepanemisest teadasaamise päevast arvates.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 12.  Ühe süüteo eest mitme distsiplinaarkaristuse määramise keeld

  (1) Iga süüteo eest võib määrata ainult ühe distsiplinaarkaristuse.

  (2) Süüteo jätkumine pärast distsiplinaarkaristuse määramist on uus süütegu ja selle eest võib notarile määrata distsiplinaarkaristuse.

§ 13.  Distsiplinaarkaristuse ühitamine haldus-, kriminaal- või materiaalse vastutusega

  Notari võtmine haldus-, kriminaal- või materiaalsele vastutusele ei takista sama teo eest distsiplinaarkaristuse määramist.

§ 14.  Distsiplinaarkaristuse kustumine

  Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui notarile ei ole kolme aasta jooksul karistuse määramise päevast arvates määratud uut distsiplinaarkaristust.

§ 15.  Distsiplinaarkaristuse kustutamine

  Justiitsminister, kuulanud ära Notarite Koja arvamuse, võib distsiplinaarkaristuse kustutada ennetähtaegselt.

§ 151.  Distsiplinaarkaristuse vaidlustamine

  Notar võib distsiplinaarkaristuse määramise peale esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule ühe kuu jooksul talle distsiplinaarkaristuse määramisest teatamise päevast arvates.
[RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 16.  [Kehtetu -- RT I 2001, 93, 565 - jõust. 01.02.2002]

§ 17.  Kaebuse kohtus läbivaatamine

  (1) Kui notarit on karistatud ebaseaduslikult või karistus ei vasta süüteo raskusele ja selle toimepanemise asjaoludele või süüteole eelnevale notari käitumisele, tühistab kohus määratud distsiplinaarkaristuse.

  (2) Kui kohus on tühistanud notari ametist tagandamise kui toimepandud distsiplinaarsüüteo raskusele mittevastava, ei ole notaril õigust nõuda hüvitist saamata jäänud sissetuleku eest.

§ 18.  Notari omal soovil ametist vabastamine

  Kui notari suhtes on alustatud distsiplinaarmenetlus, ei vabastata teda omal soovil ametist enne, kui distsiplinaarmenetlus on lõpetatud.

3. peatükk NOTARI ASENDAJA DISTSIPLINAARVASTUTUS 

§ 19.  Teist notarit asendava notari vastutus

  Notar, kes on nimetatud teise notari asendajaks, vastutab asendajana toimepandud distsiplinaarsüüteo eest käesoleva seaduse paragrahvides 2-18 sätestatud alusel ja korras.

§ 20.  Notarit asendava notarikandidaadi vastutus

  (1) Notarikandidaat, kes on nimetatud notari asendajaks, vastutab notari asendajana toimepandud distsiplinaarsüüteo eest käesoleva seaduse paragrahvides 2, 4-7, 11-17 sätestatud alusel ja korras.

  (2) Notarit asendavale notarikandidaadile võib määrata notari asendajana toimepandud distsiplinaarsüüteo eest ühe käesoleva seaduse paragrahvis 22 näidatud distsiplinaarkaristuse.

4. peatükk NOTARIKANDIDAADI DISTSIPLINAARVASTUTUS 

§ 21.  Notarikandidaadi distsiplinaarsüüteod

  Notarikandidaadi distsiplinaarsüüteod on:
  1) kandidaaditeenistuse kohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine;
  2) vääritu tegu, s.o. süüline tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib notariametit, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime kandidaaditeenistuse kohustuste täitmisel või mitte.

§ 22.  Distsiplinaarkaristused

  Notarikandidaadile määratavad distsiplinaarkaristused on:
  1) noomitus;
  2) rahatrahv mitte üle kandidaadi 10-kordse päevapalga;
  3) kandidaaditeenistuse lõpetamine.

§ 23.  Distsiplinaarkaristuse määramise õigus

  (1) Noomituse või rahatrahvi määramise õigus on Notarite Koja eestseisusel.

  (2) Kandidaaditeenistuse lõpetamise otsustab Notarite Koja ettepanekul justiitsminister, kuulanud ära notarikandidaadi selgitused.

§ 24.  Distsiplinaarmenetluse kord

  (1) Notarikandidaadi distsiplinaarvastutusele võtmisel kohaldatakse töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse (RT I 1993, 26, 441) paragrahv 6 1. ja 2. lõiget, paragrahv 7 1. ja 3. lõiget, paragrahv 8 1. lõiget, paragrahve 9-15, paragrahv 17 1. ja 2. ning 4.-6. lõiget ning paragrahve 18 ja 23.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud sätete kohaldamisel kuuluvad tööandja õigused kandidaaditeenistuse lõpetamise korral justiitsministrile ning muudel juhtudel Notarite Kojale.

/otsingu_soovitused.json