Teksti suurus:

Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 98, 574

Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord

Vastu võetud 26.11.2002 nr 364

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387) § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 ning «Pagulaste seaduse» (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68; 2002, 42, 266; 61, 375) § 15 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Toimingute sooritamine

(1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab välismaalane isiklikult või esindaja kaudu. Neid määruses sätestatud toiminguid, mida nende olemusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab välismaalane isiklikult.

(2) Alla 15-aastase alaealise või piiratud teovõimega välismaalase eest sooritab määruses sätestatud toiminguid tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja ). Toimingute sooritamiseks esitab seadusjärgne esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi.

(3) Alaliselt välisriigis elav vähemalt 15-aastane alaealine võib esitada tähtajalise elamisloa taotluse ja tööloa taotluse isiklikult vanema notariaalselt kinnitatud nõusolekul.

(4) Kinnipidamisasutuses viibiva välismaalase tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse, samuti sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks edastab välismaalase poolt selleks volitatud vanglatöötaja. Vanglatöötaja esitab nimetatud toimingute sooritamisel lisaks kinnipeetava kirjalikule volikirjale oma ametitõendi.

§ 2. Isiku tuvastamine toimingute sooritamisel

(1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel, sealhulgas taotluste esitamisel ja dokumentide kättetoimetamisel, tuvastatakse välismaalase isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387) § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Alla 15-aastase välismaalase, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

(3) Vajadusel tuvastatakse välismaalase, kellel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik muu dokumentaalse tõendi alusel.

(4) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse esitamisel, samuti tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamise sooviavalduse esitamisel, tuvastatakse haldusorganis välismaalase isik, milleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas taotluse või sooviavalduse haldusorganile isiklikult.

(5) Paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud juhul tuvastab kinnipidamisasutuses viibiva välismaalase isiku vanglatöötaja.

§ 3. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(2) Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

(3) Taotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja omakäeliselt. Alla 15-aastase taotleja või piiratud teovõimega taotleja allkirjaväli jäetakse tühjaks. Kui taotleja ei ole võimeline taotluse allkirjaväljale ja taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjaväli tühjaks. Taotlust vastuvõttev asutus teeb taotlusele märke allkirjavälja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

(4) Taotleja kirjutab taotluse allkirjaväljale allkirja tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitavalt 0,8–1,5 mm. Allkiri ei tohi ületada allkirjavälja piire.

(5) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

§ 4. Taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

(1) Taotlusele lisatud foto peab olema värviline ning mõõtmetega 40×50 mm, fotol peab isik olema otsevaates, peakatteta, erariietes ja heledal taustal. Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.

(2) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

(3) Taotluse esitamisel posti teel võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

(4) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

(5) Välismaalane ei pea määruses nõutavat Eestis elukoha olemasolu tõendavat dokumenti esitama, kui tema elukoht on registreeritud rahvastikuregistris «Rahvastikuregistri seaduses» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375) ettenähtud korras.

§ 5. Täiendavate andmete või dokumentide esitamine

(1) Välismaalane on kohustatud haldusorgani nõudmisel esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid või dokumente määruses sätestatud akti andmisel ja toimingu sooritamisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

(2) Kui välismaalane ei esita haldusorganile nõutud dokumente või andmeid, mida haldusorganil ei ole võimalik iseseisvalt saada, võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata või toimingu sooritamata. Taotluse läbi vaatamata jätmine tehakse taotlejale teatavaks viivitamata.

(3) Haldusorgani kutsel on välismaalane kohustatud isiklikult ilmuma haldusorganisse kirjalike või suuliste seletuste andmiseks elamisloa või tööloa andmise, pikendamise või omamise aluseks olevate asjaolude kohta.

§ 6. Riigilõivu tasumine

(1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumist tõendav dokument.

(2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada kirjalikult järgmised andmed riigilõivu tasumise kohta:
1) isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
2) isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
3) toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
4) viitenumber;
5) kuupäev, millal riigilõivu tasuti;
6) krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu ja millelt riigilõivu tasuti;
7) tasutud summa.

(3) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta (otsuse number, kuupäev, otsuse teinud ametiisik).

(4) Lõiget 2 ei kohaldata, kui taotlus esitatakse Eesti välisesinduses.

§ 7. Menetlustähtaeg

(1) Taotlus võetakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametis menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel või Eesti välisesinduses esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

(2) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed või ei esita kõiki nõutavaid dokumente või kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või on taotluses muid puudusi, määrab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 30-päevase tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jätab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi vaatamata.

(3) Haldusorgan võib määruses haldusorganile taotluse menetlemiseks sätestatud menetlustähtaega pikendada, kui taotluses esitatud andmete, sellele lisatud dokumentide ja taotluse põhjendatuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

(4) Menetlustähtaja igakordsel pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada esialgset määruses sätestatud menetlustähtaega.

(5) Lõikes 3 nimetatud toimingust, selle põhjusest ja uuest tähtajast teavitab haldusorgan taotlejat viivituseta kirjaliku teatega.

§ 8. Menetlustähtaja ennistamine

(1) Kui määruses ettenähtud toimingu sooritamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib haldusorgan omal algatusel või välismaalase taotlusel tähtaja ennistada.

(2) Menetlustähtaja ennistamise põhjendatud taotlus tuleb esitada kahe nädala jooksul pärast menetlustoimingu sooritamist takistava asjaolu äralangemist. Haldusorgan võib välismaalaselt ennistamise taotluse esitamisega samaaegselt nõuda määruses sätestatud toimingu sooritamist, mille tähtaja ennistamist taotletakse.

§ 9. Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

(1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt või tema rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt, kui välismaalane ei ole teatanud Kodakondsus- ja Migratsiooniametile teistsuguseid elukoha andmeid.

(2) Tähtajalise elamisloa andmisest, elamisloa pikendamisest, tööloa andmisest, tööloa pikendamisest, alalise elamisloa andmisest ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimisest teavitatakse välismaalast Kodakondsus- ja Migratsiooniameti veebilehe kaudu, e-posti teel, telefoni teel või muul sobival viisil.

(3) Tähtajalise elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus, tööloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus, alalise elamisloa andmisest keeldumise otsus ja elamisloa või tööloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või muul sobival viisil.

(4) Enne lõikes 3 nimetatud otsuste tegemist annab haldusorgan välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.

(5) Lõikes 3 nimetatud otsuste teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

2. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA ANDMINE

§ 10. Tähtajalise elamisloa taotluse esitamine

(1) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse (peatükis edaspidi taotlus) esitab tähtajalist elamisluba taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) Eesti välisesindusele selle edastamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile menetlemiseks.

(2) «Välismaalaste seaduse» § 9 lõikes 3 nimetatud välismaalane võib taotluse esitada Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 9 lõikes 3 nimetatud Eestis viibivalt välismaalaselt, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu võimeline taotluse esitamiseks või isiku tuvastamiseks isiklikult Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse pöörduma, võtab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti selleks pädev ametnik vastava avalduse alusel taotluse mõistliku aja jooksul vastu taotleja elukohas või viibimiskohas Eestis.

§ 11. Sooviavaldus tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks

(1) Välismaalane, kellel mõjuval põhjusel puudub võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, esitab kirjaliku sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks (peatükis edaspidi sooviavaldus ). Sooviavalduse esitab välismaalane Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(2) Sooviavalduses näitab välismaalane ära põhjuse, miks tal ei ole võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlust Eesti välisesindusele ning esitab andmed oma ees- ja perekonnanime, kodakondsuse, isikukoodi või sünniaja, sünnikoha, elukoha aadressi ning Eestisse saabumise aja ja asjaolude kohta.

(3) Sooviavaldusele lisab välismaalane sooviavalduses näidatud asjaolusid tõendavad dokumendid ning käesolevas määruses ettenähtud tähtajalise elamisloa taotlemiseks nõutavad dokumendid.

(4) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet hindab sooviavalduse põhjendatust sooviavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete põhjal.

(5) Kui välismaalasel puudub mõjuval põhjusel võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, võtab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet sooviavaldusele lisatud tähtajalise elamisloa taotluse menetlusse ning teavitab sellest taotlejat § 9 lõike 2 kohaselt.

(6) Kui välismaalasel on võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, jätab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tema tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata, tagastab välismaalasele sooviavaldusele lisatud originaaldokumendid ning teavitab välismaalast sellest kirjaliku teatega.

(7) Tähtajalise elamisloa taotlus võetakse menetlusse või tagastatakse välismaalasele 30 päeva jooksul sooviavalduse esitamise päevast arvates.

§ 12. Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
2) töötamiskoha aadress;
3) töökoht või ametikoht, kuhu välismaalane tööle asumist taotleb;
4) eeldatav tööle asumise aeg;
5) eeldatav tasu;
6) põhjendus, miks välismaalane soovib asuda elama ja tööle Eestisse.

(3) Tööandja, kes soovib välismaalast tööle võtta, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vormikohase kinnituse välismaalase tööle võtmise kohta elamisloa ja tööloa saamisel ning Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku välismaalase Eestisse tööle asumiseks.

(4) Tööandja kinnituses välismaalase tööle võtmise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) välismaalase haridus, omandatud eriala või kutse;
3) töötamiskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
5) töö ja lepingu andmed (lepingu liik, välismaalase tööle asumise aeg, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja esitab lisaks Tööturuameti kohaliku asutuse nõusolekule tema Eestisse tööle asumiseks ka kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) haridus, omandatud eriala või kutse;
3) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) andmed tegevusala kohta.

(6) Tööandja kinnitus välismaalase tööle võtmise kohta kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud kinnituse andmise päevast arvates.

(7) Välismaalane, kes saabub Eestisse kuni üheks aastaks Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse kutsel koostöö- või abiprogrammi täitmiseks, esitab kutse, millel on Rahandusministeeriumi kooskõlastus. Kutse kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud kooskõlastuse andmisest.

§ 13. Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku taotlemine

(1) Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku taotlemisel esitatakse:
1) välismaalase eesti keele oskust tõendav dokument, kui eesti keele oskus on tulenevalt «Keeleseadusest» (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 60, 618; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565; 2002, 9, 47) vastaval töökohal töötamiseks vajalik;
2) välismaalase haridust, eriala ja töökogemust tõendavad dokumendid;
3) tööandja kirjalik põhjendus.

(2) Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku taotlemisel nõutavas kirjalikus põhjenduses esitab tööandja:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
2) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
3) põhjenduse, miks tööandja soovib välismaalast tööle võtta;
4) kui kaua on tööandja otsinud sobivat töötajat Eestis;
5) milliste töövahendusega tegelevate asutuste poole tööandja pöördus ja kus ta tööpakkumise avaldas;
6) milliste töökohustuste täitmiseks ei olnud tööotsijail sobivat haridust, kvalifikatsiooni või töökogemusi;
7) andmed vaba töökoha ja töötajale esitatavate nõuete kohta.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja esitab Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku saamiseks Maksuameti kohaliku asutuse teatise füüsilisest isikust ettevõtja registreerimise ja tegevusalade kohta.

(4) Tööturuameti kohalik asutus annab motiveeritud nõusoleku või keeldub nõusoleku andmisest välismaalase Eestisse tööle asumiseks 15 tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

(5) Tööturuameti kohaliku asutuse nõusolek kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.

§ 14. Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks õppeasutuses esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks õppeasutuses vastavalt õppeasutuse taotlusele «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 2 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
3) dokument, mis tõendab välismaalase perekonnaliikmete legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, kui välismaalasel endal puudub legaalne sissetulek;
4) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitab taotleja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) õppeasutuse, kuhu välismaalane soovib õppima asuda, nimi, registrikood ja aadress;
2) eriala või kursuse nimetus, kuhu välismaalane soovib õppima asuda ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus;
3) eeldatav õppima asumise aeg;
4) perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ning seos taotlejaga;
5) andmed elamistingimuste kohta Eestis (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv).

(3) Õppeasutus esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kinnituse välismaalase õppima asumise kohta, kust nähtuvad järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi, registrikood, aadress, telefon, faks, e-posti aadress, õppekava akrediteerimise aeg, õppeasutuse koolitusloa number;
2) andmed välismaalase kohta (eesnimed ja perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus), eriala või kursuse nimetus, kuhu välismaalane õppima asub ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus ning eeldatav õppetöö algus;
3) andmed selle kohta, kas õppeasutus garanteerib välismaalasele elamispinna.

(4) Õppeasutuse kinnitus kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud selle andmise päevast arvates.

§ 15. Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) lapse sünnitunnistus;
3) lapse isikut tõendav dokument, kui see on tal olemas;
4) dokument, mis tõendab vanema tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
5) dokument, mis tõendab vanema legaalse sissetuleku suurust elamisloa taotlemisele eelnenud kuue kuu jooksul;
6) Eestisse elama mitteasuva vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse, mis kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist;
7) foto.

(2) Taotlusele lisatakse vanema, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, kutse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) vanema isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood);
2) lapse isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus);
3) mõlema vanema perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ja seos vanemaga;
4) andmed mõlema vanema elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
5) andmed mõlema vanema õppe-, töö-, või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
6) andmed mõlema vanema sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
7) mõlema vanema kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
8) põhjendus, miks taotletakse lapse elama asumist Eestisse.

(3) Elamisloa taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) pädeva asutuse poolt väljaantud dokument, mis tõendab, et ta ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
2) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
3) vanema kinnitus, et ta kohustub kandma lapse hooldus- ja ravikulud.

(4) Elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele esitab vanem, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, kirjaliku kinnituse, et alaealise Eestisse elama asumine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei halvene seoses sellega.

§ 16. Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks täisealise lapse või lapselapse juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) sugulussuhet tõendavad dokumendid;
3) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul või lapse või lapselapse ja taotleja ühist legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
4) taotleja kinnitus selle kohta, et taotlejal ei ole võimalik oma asukohajärgses riigis hooldust/abi saada;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
7) põhjendus, miks taotleja soovib elama asuda Eestisse;
8) foto.

(2) Laps või lapselaps, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kutse, millest nähtuvad järgmised asjaolud:
1) lapse või lapselapse isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood);
2) vanema või vanavanema isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus);
3) andmed, mis ajast ja millist hooldust taotleja vajab;
4) põhjendus, miks taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis;
5) andmed, millist abi on taotleja asukohariigilt või kodakondsusjärgselt riigilt taotlenud ja milline oli taotlemise tulemus;
6) andmed taotleja terviseseisundi kohta, kui hooldusvajadus tuleneb taotleja terviseseisundist;
7) andmed varasema hoolduse kohta, kui hooldusvajadus on olnud pikaajaline;
8) lapse või lapselapse elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
9) andmed lapse või lapselapse perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
10) andmed lapse või lapselapse elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
11) andmed lapse või lapselapse õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
12) andmed lapse või lapselapse sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
13) kinnitus, et laps või lapselaps kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud;
14) lapse või lapselapse kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
15) põhjendus, miks taotletakse vanema või vanavanema elama asumist Eestisse.

§ 17. Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotluse esitamisel eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) eestkoste määramist tõendavad dokumendid;
3) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
4) dokument, mis tõendab eestkostja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
5) dokument, mis tõendab eestkostja ja eestkostetava legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu kohta;
6) foto.

(2) Eestkostja, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kutse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) eestkostja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood);
2) eestkostetava isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus);
3) andmed eestkostja perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
4) eestkostja elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) andmed eestkostja elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
6) andmed eestkostja õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
7) andmed eestkostja sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
8) eestkostja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
9) kinnitus, et eestkostja kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud;
10) põhjendus, miks taotletakse eestkostetava elama asumist Eestisse.

§ 18. Tähtajalise elamisloa taotlemisel Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul esitatavad dokumendid

Tähtajalise elamisloa taotlemisel Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 4 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) kirjalik selgitus, millistel põhjustel taotletakse elama asumist Eestisse;
3) dokument, mis tõendab taotleja või tema ülalpidamist tagava perekonnaliikme legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
4) foto.

§ 19. Tähtajalise elamisloa taotlemisel, kui elamisloa taotlus põhineb välislepingul, esitatavad dokumendid

Tähtajalise elamisloa taotlemisel, kui elamisloa taotlus põhineb välislepingul, «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 5 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) kirjalik selgitus, millistel põhjustel taotletakse elama asumist Eestisse;
3) dokumendid, mis tõendavad elamisloa taotlemise aluseks olevaid asjaolusid;
4) foto.

§ 20. Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 2 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) abielu sõlmimist tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit;
3) dokument, mis tõendab abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
4) dokumendid, mis tõendavad abikaasade legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) taotleja kirjalik põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, taotleja kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki;
7) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitab taotleja lisaks kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus);
2) abikaasa isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus);
3) millistel põhjustel taotletakse elama asumist Eestisse ja miks ei soovita või ei ole võimalik asuda elama taotleja asukohariiki või kodakondsusjärgsesse riiki;
4) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
5) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
6) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
7) andmed abikaasade sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
8) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
9) abielu sõlmimise aeg ja koht;
10) andmed abikaasade varasemate abielude kohta;
11) oma lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
12) andmed abikaasa perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
13) andmed abikaasa elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
14) andmed abikaasa õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
15) abikaasa kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
16) abikaasa lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus).

(3) Abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kirjaliku kutse välismaalase Eestisse elama asumiseks, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus);
2) kutsutava välismaalase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus);
3) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
4) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
5) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
6) andmed abikaasade sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
7) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
8) abielu sõlmimise aeg ja koht;
9) andmed abikaasade varasemate abielude kohta;
10) oma lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus).
11) andmed abikaasa perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
12) andmed abikaasa elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
13) andmed abikaasa õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
14) abikaasa kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
15) abikaasa lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
16) kinnitus, et ta elab püsivalt Eestis;
17) põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, elamisluba taotleva abikaasa kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki.

(4) Lõikes 3 nimetatud kutse on kehtiv elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud kutse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamise päevast arvates.

§ 21. Kriminaalkorras karistatud isiku poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Kriminaalkorras karistatud isik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) kriminaalkorras karistamist tõendava dokumendi, kui isik on karistatud välisriigi õiguskaitseorgani (kohtu) poolt;
2) elulookirjelduse.

§ 22. Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja elama asumiseks Eestisse, kui taotleja töötab või on olnud selle riigi luure- või julgeolekuteenistuses;
4) auastet tõendava dokumendi, kui taotleja omab auastet;
5) dokumendi, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud;
6) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Lõikes 1 nimetatud välismaalase perekonnaliige esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) lõikes 1 nimetatud välismaalase elulookirjelduse;
2) sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

§ 23. Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja elama asumiseks Eestisse, kui ta on selle riigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud selle riigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud;
3) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
4) auastet tõendava dokumendi;
5) dokumendi, mis tõendab, et taotleja on reservi arvatud, kui ta on reservi arvatud;
6) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) auastet tõendava dokumendi;
4) erru minemist tõendava dokumendi;
5) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 nimetatud välismaalane, kes on teeninud välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(4) Lõigetes 1–3 nimetatud välismaalase perekonnaliige esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) lõigetes 1–3 nimetatud välismaalase elulookirjelduse;
2) sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

§ 24. Pikaajaliselt Eestis viibiva välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Taotleja, kes asus Eestisse elama enne 1. juulit 1990. a ega ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki ning soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist «Välismaalaste seaduse» § 21 alusel, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele nimetatud asjaolusid tõendavad andmed ja dokumendid.

§ 25. Eesti rahvusest välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Eesti rahvusest taotleja, kes soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele tema eesti rahvusesse kuulumist tõendava dokumendi.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokument peab sisaldama andmeid taotleja või tema vanema või vanavanema rahvuse kohta.

(3) Kui taotleja esitab dokumendi oma vanema või vanavanema eesti rahvusesse kuulumise kohta, lisab ta dokumendi, mis tõendab taotleja põlvnemist nimetatud eesti rahvusest isikust.

§ 26. Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine

(1) Otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Kui taotleja puhul esineb vähemalt üks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 5–8 või 14 nimetatud asjaolu, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõikes 7 nimetatud juhul, võib tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustada Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhjendatud taotlusel erandina Siseministeerium.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile.

(4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse erandina tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus, võttes arvesse «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) täitmiseks moodustatud valitsuskomisjoni (edaspidi valitsuskomisjon) poolt tehtud ettepanekut.

(5) Lõikes 4 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega valitsuskomisjonile.

§ 27. Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise tähtaeg

(1) Paragrahvis 26 nimetatud pädev asutus vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta:
1) kuue kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates, kui taotlejat arvestatakse sisserände piirarvu täitumisel;
2) kolme kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates, kui taotlejat ei arvestata sisserände piirarvu täitumisel.

(2) Kui taotluse menetlemise ajal ilmneb asjaolu, millest tulenevalt taotlejat ei arvestata sisserände piirarvu täitumisel, teeb §-s 26 nimetatud pädev asutus otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta kolme kuu jooksul nimetatud asjaolust teada saamise päevast arvates.

§ 28. Tähtajalise elamisloa ja tööloa andmine varjupaigamenetluses

Välismaalasele, kellele antakse varjupaik, antakse tähtajaline elamisluba ja tööluba varjupaigataotluse ja varjupaiga andmise otsuse andmete alusel.

3. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA PIKENDAMINE

§ 29. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse esitamine

(1) Tähtajalise elamisloa pikendamise vormikohase taotluse (peatükis edaspidi taotlus) esitab tähtajalise elamisloa pikendamist taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(2) Taotleja esitab taotluse vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(3) Taotleja, kelle puhul esineb vähemalt üks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 5–8 või 14 nimetatud asjaolu, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõikes 7 nimetatud juhul, esitab taotluse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

§ 30. Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel, esitatakse:
1) taotlus;
2) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
2) töötamiskoha aadress;
3) töökoht või ametikoht, kus jätkuvat töötamist välismaalane taotleb;
4) töötasu;
5) andmed varasema töötamise kohta Eestis;
6) põhjendus, miks välismaalane soovib Eestis töötamist jätkata.

(3) Tööandja, kes soovib välismaalase jätkuvat töötamist Eestis, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vormikohase kinnituse välismaalase töötamise kohta Eestis ja Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku välismaalase Eestis töötamise jätkamiseks.

(4) Tööandja kinnituses välismaalase töötamise jätkamise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) välismaalase haridus, omandatud eriala või kutse;
3) töötamiskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
5) välismaalasega sõlmitud lepingu andmed (lepingu liik, lepingu sõlmimise ja muutmise aeg, andmed, millal välismaalane tööle asus, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja esitab lisaks Tööturuameti kohaliku asutuse nõusolekule tema Eestis ettevõtlusega tegelemise jätkamiseks kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) haridus, omandatud eriala või kutse;
3) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) põhjendus, miks soovitakse Eestis ettevõtlusega tegelemist jätkata.

(6) Tööandja kinnitus välismaalase jätkuva töötamise kohta kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud kinnituse andmise päevast arvates.

§ 31. Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku taotlemine välismaalase Eestis töötamise jätkamiseks

(1) Tööturuameti kohaliku asutuse nõusoleku taotlemisel esitab tööandja kirjaliku põhjenduse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
2) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
3) põhjendus, miks tööandja soovib välismaalase jätkuvat töötamist Eestis;
4) andmed, kui kaua on tööandja otsinud sobivat töötajat Eestis;
5) andmed, milliste töövahendusega tegelevate asutuste poole tööandja pöördus ja kus ta tööpakkumise avaldas;
6) andmed, milliste töökohustuste täitmiseks ei olnud tööotsijail sobivat haridust, kvalifikatsiooni või töökogemusi;
7) andmed töökoha ja töötajale esitatavate nõuete kohta;
8) välismaalasega sõlmitud lepingu andmed (lepingu liik, lepingu sõlmimise ja muutmise aeg, andmed, millal välismaalane tööle asus, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(2) Füüsilisest isikust ettevõtja esitab Tööturuameti kohalikule asutusele nõusoleku saamiseks Maksuameti kohaliku asutuse teatise füüsilisest isikust ettevõtja registreerimise kohta ja tegevusalade kohta ning andmed senise tegevuse ja selle tulemuslikkuse kohta.

(3) Tööturuameti kohalik asutus annab motiveeritud nõusoleku või keeldub nõusoleku andmisest välismaalase Eestis töötamise jätkamise kohta 15 tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

(4) Tööturuameti kohaliku asutuse nõusolek kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.

§ 32. Tähtajalise elamisloa õppimiseks õppeasutuses pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa õppimiseks õppeasutuses vastavalt õppeasutuse taotlusele pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) õppeasutuse kirjalik kinnitus välismaalase selles õppeasutuses õppimise kohta;
3) dokument, mis tõendab välismaalase legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
4) dokument, mis tõendab välismaalase perekonnaliikmete legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, kui välismaalasel endal puudub legaalne sissetulek;
5) foto.

(2) Elamisloa pikendamise taotlusele lisab taotleja kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) õppeasutuse, kus välismaalane õpib, nimi, registrikood ja aadress;
2) eriala või kursuse nimetus, kus ja mis ajast välismaalane õpib, ning eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus;
3) perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ning seos taotlejaga;
4) andmed elamistingimuste kohta Eestis (elukoha aadress, elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
5) andmed legaalse sissetuleku kohta (allikad, suurus ja regulaarsus).

(3) Õppeasutuse kinnitusest välismaalase jätkuva õppimise kohta peavad nähtuma järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi, registrikood, aadress, telefon, faks, e-posti aadress, õppekava akrediteerimise aeg, koolitusloa number;
2) andmed välismaalase kohta (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus), eriala või kursuse nimetus, kus ja mis ajast välismaalane õpib ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus;
3) andmed selle kohta, kas õppeasutus garanteerib välismaalasele elamispinna.

(4) Õppeasutuse kinnitus kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud tõendi andmise päevast arvates.

§ 33. Tähtajalise elamisloa lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel alaealise lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde esitatakse:
1) taotlus;
2) lapse isikut tõendav dokument, kui see on tal olemas;
3) dokument, mis tõendab vanema, kelle juures elamiseks tähtajalise elamisloa pikendamist taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
4) dokument, mis tõendab vanema legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
5) Eestis mitteelava vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek alaealise lapse jätkuvaks elamiseks Eestis, mis kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates;
6) lapse foto.

(2) Taotlusele lisatakse vanema, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjalik selgitus, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) mõlema vanema perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ja nende seos vanemaga;
2) andmed mõlema vanema elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
3) andmed mõlema vanema õppe-, töö-, või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
4) andmed mõlema vanema sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
5) mõlema vanema kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Elamisloa pikendamise taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) pädeva asutuse tõend selle kohta, et taotleja ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
2) vanema kinnitus selle kohta, et ta kohustub jätkuvalt kandma lapse hooldus- ja ravikulud;
3) vanema kinnitus selle kohta, et tema ja laps elavad püsivalt Eestis.

(4) Elamisloa pikendamise taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele vanema kirjalik kinnitus selle kohta, et alaealise jätkuv Eestis elamine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei ole halvenenud seoses Eestisse elama asumisega.

§ 34. Tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul või lapse või lapselapse ja taotleja ühist legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, näidates ära ka sissetuleku allikad, suuruse ja regulaarsuse;
3) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
4) lapse või lapselapse kirjalik kinnitus selle kohta, et ta kohustub kandma vanema või vanavanema hooldus- ja ravikulud;
5) vanema või vanavanema kirjalik kinnitus selle kohta, et tema ja tema laps või lapselaps elavad püsivalt Eestis;
6) foto.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab laps või lapselaps, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku selgituse järgmiste asjaolude kohta juhul, kui vastavad asjaolud on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) andmed selle kohta, millist hooldust taotleja vajab;
2) põhjendus, miks taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis;
3) põhjendus, miks taotleja soovib elada Eestis;
4) andmed taotleja terviseseisundi kohta, kui hooldusvajadus tuleneb taotleja terviseseisundist;
5) lapse või lapselapse elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
6) andmed lapse või lapselapse perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
7) andmed lapse või lapselapse elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
8) andmed lapse või lapselapse õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
9) lapse või lapselapse kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Juhul kui lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab laps või lapselaps, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 35. Tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab eestkostja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
3) dokument, mis tõendab eestkostja või eestkostja ja taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu kohta, näidates ära sissetuleku allikad, suuruse ja regulaarsuse;
4) eestkostja kirjalik kinnitus selle kohta, et ta kohustub kandma eestkostetava hooldus- ja ravikulud;
5) eestkostja kirjalik kinnitus selle kohta, et tema ja eestkostetav elavad püsivalt Eestis;
6) foto.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab eestkostja, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku selgituse järgmiste asjaolude kohta juhul, kui vastavad asjaolud on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) andmed eestkostja perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
2) eestkostja elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
3) andmed eestkostja elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
4) andmed eestkostja õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
5) eestkostja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Juhul kui lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab eestkostja, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 36. Tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

«Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 4 alusel antud tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja või tema ülalpidamist tagava perekonnaliikme legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
3) kirjalik selgitus selle kohta, millistel põhjustel soovitakse jätkuvalt elada Eestis;
4) foto.

§ 37. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, kui elamisloa taotlus põhines välislepingul, esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 5 alusel antud tähtajalise elamisloa, mille taotlus põhines välislepingul, pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) kirjalik selgitus selle kohta, millistel põhjustel soovitakse jätkuvalt elada Eestis;
3) foto.

(2) Välismaalane, kellele on antud Eestis varjupaik, esitab lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) koopia reisidokumendi kõigist lehekülgedest;
2) kirjaliku põhjenduse Eestis varjupaiga jätkuva vajamise kohta;
3) kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta ei ole elamisloa kehtivusajal pöördunud tagasi oma kodakondsusjärgsesse riiki ega alalisele asukohamaale või andnud ennast muul moel selle riigi kaitse alla;
4) kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta ei ole alaliselt asunud elama mõnda teise riiki, tagasi võtnud endist kodakondsust või vastu võtnud mõne teise riigi kodakondsust.

§ 38. Tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 2 alusel antud tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab abikaasa, kelle juurde elama asumiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
3) dokument, mis tõendab abikaasade legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, näidates ära sissetuleku allikad, suuruse ja regulaarsuse;
4) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
5) taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et abikaasad elavad püsivalt Eestis;
6) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitab taotleja lisaks kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, taotleja kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki;
2) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
3) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
4) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
5) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab abikaasa, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku selgituse järgmiste asjaolude kohta juhul, kui vastavad asjaolud on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
2) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
3) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
4) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
5) põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, elamisloa pikendamist taotleva abikaasa kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki.

(4) Juhul kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitavad taotleja ja abikaasa, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, ühise kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 39. Kriminaalkorras karistatud isiku poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Kriminaalkorras karistatud isik esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele kriminaalkorras karistamist tõendava dokumendi, kui välismaalast on karistatud välisriigi õiguskaitseorgani (kohtu) poolt pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

§ 40. Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks määruses nõutud dokumentidele, juhul kui vastavad asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, järgmised dokumendid:
1) elulookirjeldus;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
3) auastet tõendav dokument, kui taotleja omab auastet;
4) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud pärast elamisloa andmist;
5) perekonnaseisu tõendav dokument.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 41. Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele, juhul kui vastavad asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) auastet tõendava dokumendi;
4) dokumendi, mis tõendab, et taotleja on reservi arvatud, kui taotleja on reservi arvatud;
5) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

(3) Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel nõutavatele dokumentidele perekonnaseisu tõendava dokumendi, juhul kui nimetatud asjaolu on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

(4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 nimetatud välismaalane, kes on teeninud välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel nõutavatele dokumentidele perekonnaseisu tõendava dokumendi, kui nimetatud asjaolu on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

(5) Lõikes 3 nimetatud välisriigi relvajõududest erru läinud välismaalase perekonnaliige esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamisel nõutavatele dokumentidele perekonnaseisu tõendava dokumendi, kui tema perekonnaseis on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, ning elulookirjelduse välisriigi relvajõududest erru läinud isiku kohta, kui välismaalane on nimetatud isikuga abiellunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

§ 42. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Taotluse vaatab läbi ja otsuse tähtajalise elamisloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

(2) Kui taotleja puhul esineb vähemalt üks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 5–8 või punktis 14 nimetatud asjaolu, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõikes 7 nimetatud juhul, võib tähtajalise elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsustada Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhjendatud taotlusel erandina Siseministeerium.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile.

(4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus, võttes arvesse valitsuskomisjoni poolt tehtud ettepanekut.

(5) Lõikes 4 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega valitsuskomisjonile.

(6) Otsus elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise kohta tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(7) Kui taotluses esineb § 7 lõikes 2 nimetatud puudusi, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(8) Kui elamisloa pikendamise taotluse tähtaeg on ennistatud, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul elamisloa pikendamise taotluse esitamise päevast arvates.

4. peatükk
TÖÖLOA ANDMINE

§ 43. Tööloa taotluse esitamine

(1) Tööluba saada sooviv välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) esitab vormikohase tööloa taotluse (peatükis edaspidi taotlus) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(2) Tööloa taotlemisel samaaegselt tähtajalise elamisloa taotlemisega võib taotleja esitada taotluse koos tähtajalise elamisloa taotlusega Eesti välisesindusele selle edastamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile menetlemiseks.

(3) Taotleja, kes taotleb elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel Eestis töötamiseks, esitab tööloa taotluse samaaegselt tähtajalise elamisloa taotlusega.

§ 44. Tööloa taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tööloa taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto.

(2) Tööloa taotlemisel koos tähtajalise elamisloa taotlemisega Eestis töötamiseks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel ei pea tööloa taotlusele lisama fotot.

§ 45. Tööloa taotluse läbivaatamine

(1) Kui taotlejal on elamisluba, vaatab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi ja otsustab tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(2) Paragrahvi 43 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise koos tähtajalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise otsustamisega.

5. peatükk
TÖÖLOA PIKENDAMINE

§ 46. Tööloa pikendamise taotluse esitamine

(1) Tööloa pikendamist taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) esitab vormikohase tööloa pikendamise taotluse (peatükis edaspidi taotlus) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vähemalt kaks kuud enne tööloa kehtivusaja lõppemist.

(2) Kui taotluses esineb § 7 lõikes 2 nimetatud puudusi, tehakse tööloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(3) Taotleja, kellele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel Eestis töötamiseks, esitab taotluse samaaegselt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusega.

§ 47. Tööloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tööloa pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto.

(2) Tööloa pikendamise taotlemisel koos tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisega Eestis töötamiseks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel ei pea tööloa taotlusele lisama fotot.

§ 48. Tööloa pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet vaatab taotluse läbi ja otsustab tööloa pikendamise või tööloa pikendamisest keeldumise 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(2) Kui välismaalane on esitanud tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa pikendamise või pikendamisest keeldumise samaaegselt tähtajalise elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsustamisega.

(3) Kui tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse suhtes otsuse tegemine ei kuulu Kodakondsus- ja Migratsiooniameti pädevusse, otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa pikendamise või pikendamisest keeldumise 30 päeva jooksul tähtajalise elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsustamisest arvates.

6. peatükk
ALALISE ELAMISLOA ANDMINE

§ 49. Alalise elamisloa taotluse esitamine

Alalist elamisluba taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) esitab vormikohase alalise elamisloa taotluse (peatükis edaspidi taotlus) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

§ 50. Alalise elamisloa taotlemisel esitatavad dokumendid

Alalise elamisloa taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) Eestis elukoha olemasolu tõendav dokument;
3) dokument, mis tõendab taotleja või tema ülalpidamist tagava perekonnaliikme legaalset sissetulekut taotlusele eelneva kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
4) foto.

§ 51. Alaealisele lapsele alalise elamisloa taotlemisel esitatavad dokumendid

Alalise elamisloa taotlemisel Eestis elava Eesti kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel elava välismaalase Eestis elavale alaealisele lapsele «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 3 1 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) alaealise sünnitunnistus, juhul kui alaealise sünd on registreeritud välisriigis või alaealisele ei ole eelnevalt antud tähtajalist elamisluba;
3) foto.

§ 52. Alalise elamisloa taotluse läbivaatamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet vaatab taotluse läbi ja otsustab alalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise kolme kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(2) Kui taotluses esineb § 7 lõikes 2 nimetatud puudusi, tehakse alalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse alalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus, arvestades valitsuskomisjoni poolt tehtud ettepanekut.

(4) Lõikes 3 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet valitsuskomisjonile taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega.

7. peatükk
ELAMISLOA JA TÖÖLOA TÜHISTAMINE (KEHTETUKS TUNNISTAMINE)

§ 53. Elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab välismaalasele tema elamisloa ja tööloa tühistamise (kehtetuks tunnistamise) menetluse algatamise kohta kirjaliku teate.

(2) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab välismaalasele tema elamisloa ja tööloa tühistamise (kehtetuks tunnistamise) kohta viivitamata kirjaliku teate.

8. peatükk
ELAMISLOA JA TÖÖLOA ANDMETE ISIKUT TÕENDAVASSE DOKUMENTI KANDMINE

§ 54. Elamisloa ja tööloa andmete isikut tõendavasse dokumenti kandmine

(1) Kui välismaalane soovib elamisloa andmete väljastamist Eestis, kantakse tema elamisloa ja tööloa andmed isikutunnistusele elamisloa ja tööloa andmise või pikendamise otsuse andmete alusel.

(2) Kui välismaalane soovib elamisloa andmete kandmist välisriigi reisidokumenti Eesti välisesinduses, kantakse tema elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(3) Kui välismaalasele antakse välja välismaalase pass, kantakse elamisloa andmed välismaalase passi.

(4) Lõigetes 1–3 nimetamata juhtudel esitab välismaalane Kodakondsus- ja Migratsiooniametile elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmiseks vormikohase elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluse.

§ 55. Elamisloa andmetes sisalduva isikunime isikut tõendavasse dokumenti kandmine

Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisloa andmed isikut tõendavasse dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimalusel algupärased tähed.

§ 56. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel esitatavad dokumendid

Välismaalane, kes taotleb elamisloa andmete kandmist välisriigi reisidokumenti (peatükis edaspidi taotleja), esitab järgmised dokumendid:
1) taotlus;
2) foto.

§ 57. Alaealise lapse elamisloa andmete kandmine vanema välisriigi reisidokumenti

(1) Alla 15-aastase lapse elamisloa andmed kantakse vanema soovil vanema välisriigi reisidokumenti, kui alaealisel puudub oma reisidokument ning alaealine ja tema vanem kuuluvad sama riigi kodakondsusesse ning alaealise isikuandmed on kantud vanema reisidokumenti.

(2) Kui vanem soovib lapse andmete kandmist välisriigi reisidokumenti Eesti välisesinduses, kantakse alla 15-aastase lapse elamisloa andmed vanema välisriigi reisidokumenti lapsele elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(3) Kui vanem soovib alla 15-aastase lapse elamisloa andmete kandmist oma välisriigi reisidokumenti Eestis, esitab vanem alla 15-aastase lapse elamisloa andmete oma välisriigi reisidokumenti kandmiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vormikohase elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluse.

(4) Alla 15-aastase lapse elamisloa andmed kantakse ainult ühe vanema reisidokumenti.

(5) Kui alla 15-aastane laps on saanud isikliku välisriigi reisidokumendi, kantakse elamisloa andmed vanema vormikohase taotluse alusel alaealise lapse reisidokumenti ning vanema reisidokumenti kantud lapse elamisloa andmed annulleeritakse.

§ 58. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluse läbivaatamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet kannab välismaalase elamisloa andmed tema välisriigi reisidokumenti või keeldub selle toimingu sooritamisest 30 päeva jooksul vastava vormikohase taotluse esitamise päevast arvates.

(2) Kui taotlus elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmiseks esitatakse koos elamisloa või selle pikendamise taotlusega, tehakse lõikes 1 nimetatud toiming 30 päeva jooksul elamisloa andmise või pikendamise otsuse tegemise päevast arvates.

(3) Eesti välisesindus kannab välismaalase elamisloa andmed tema välisriigi reisidokumenti mõistliku aja jooksul.

§ 59. Elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti

(1) Elamisloa andmete kandmiseks välisriigi reisidokumenti peab välismaalane pöörduma isiklikult Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse või Eesti välisesindusse, kes kannab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt talle edastatud elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti.

(2) Kui Eestis viibiv välismaalane ei ole terviseseisundi või puude tõttu võimeline elamisloa andmete kandmiseks välisriigi reisidokumenti isiklikult pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse, kantakse elamisloa andmed välismaalase reisidokumenti asjakohase avalduse alusel mõistliku aja jooksul tema elukohas või viibimiskohas Eestis.

(3) Elamisloa andmete kandmise kohta välisriigi reisidokumenti annab välismaalane allkirja, välja arvatud juhul, kui ta ei ole allkirjavõimeline.

9. peatükk
EESTIST EEMALVIIBIMISE REGISTREERIMINE

§ 60. Eestist eemalviibimise registreerimine

Elamisloa alusel Eestis elav välismaalane, kes soovib viibida väljaspool Eestit rohkem kui 183 päeva aasta jooksul, peab oma Eestist eemalviibimise registreerima Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.

§ 61. Eestist eemalviibimise registreerimise taotluse esitamine

Välismaalane, kes taotleb Eestist eemalviibimise registreerimist, esitab vastava taotluse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või Eesti välisesindusele selle edastamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile Eestist eemalviibimise registreerimiseks.

§ 62. Eestist eemalviibimise registreerimise otsustamine

Välismaalase Eestist eemalviibimise registreerib Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

§ 63. Eestist eemalviibimise registreerimise tähtaeg

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet võib välismaalase Eestist eemalviibimise registreerida kuni kaheks aastaks, sõltuvalt välismaalase Eestist eemalviibimise kavandatavast kestusest ja põhjustest, kuid mitte kauemaks, kui välismaalase elamisloa kehtivusaeg.

10. peatükk
TAOTLUSTES ESITATAVAD ANDMED

§ 64. Tähtajalise elamisloa taotluses esitatavad andmed

Tähtajalise elamisloa taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas; eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus);
2) tähtajalise elamisloa taotlemise põhjus (töötamiseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
7) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
8) elukutse (eriala või kutse);
9) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
10) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
11) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
14) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
15) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
16) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
17) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
18) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
19) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta.

§ 65. Andmed taotleja lähedaste sugulaste ja abikaasa kohta

Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatakse taotleja lähedaste sugulaste ja abikaasa kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
2) suhe taotlejaga (abikaasa, ema, isa, õde, vend, tütar, poeg);
3) elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik).

§ 66. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed

(1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, kodakondsus);
2) tähtajalise elamisloa pikendamise põhjus (töötamiseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk).

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatakse täiendavalt järgmised andmed juhul, kui need on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
2) elukutse (eriala või kutse);
3) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
4) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
5) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
6) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
7) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
9) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
10) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
11) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta.

§ 67. Tööloa taotlemisel esitatavad andmed

Tööloa taotlemisel, välja arvatud juhul, kui välismaalane taotleb tööluba koos elamisloaga töötamiseks, esitatakse isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi) ja andmed välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

§ 68. Alalise elamisloa taotlemisel esitatavad andmed

(1) Alalise elamisloa taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
2) andmed elukoha kohta Eestis ja välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
4) andmed legaalse sissetuleku kohta.

(2) Alalise elamisloa taotlemisel esitatakse täiendavalt järgmised andmed juhul, kui need on muutunud pärast elamisloa taotluse või elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
2) elukutse (eriala või kutse);
3) andmed perekonnaseisu kohta;
4) taotleja elukoht Eestis ja välisriigis;
5) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
6) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
7) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
9) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
10) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
11) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
14) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
15) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta.

(3) Alalise elamisloa taotluses Eestis elava Eesti kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel elava välismaalase Eestis elavale alaealisele lapsele «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 3 1 alusel esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele:
1) alaealise lapse vanemate isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus);
2) vanemate elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks);
3) vanemate kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

§ 69. Erandina tähtajalise elamisloa andmise või pikendamise taotlemisel esitatavad lisaandmed

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 6–7 ja 10–12 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks määruses sätestatud andmetele:
1) andmed vanemate kohta;
2) andmed sõjaväelise või eriauastme kohta (auastme andmise aeg, auastme andmise alus), koosseis;
3) varjunimi ja kasutamise aeg;
4) andmed erikoolides või kursustel õppimise kohta (kooli või kursuse nimi, aadress, õppimise aeg ja eriala);
5) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise kohta;
6) andmed osavõtu kohta sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil (riigi nimi, osalemise aeg, ametikohad, ülesanded);
7) reservi arvamise aeg;
8) erru minemise aeg;
9) andmed teenistus- ja töökäigu kohta (asutuste nimed ja sõjaväeosade numbrid, aadressid, ametikohad, teenistuse ja töötamise aeg, ülesanded ja tegevuse suunad kõigil ametikohtadel, väeliigid).

(2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktis 14 nimetatud isik esitab lõigetes 1 või 2 nimetatud andmed vastavalt kas abikaasa või vanema kohta.

§ 70. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel esitatavad andmed

Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

§ 71. Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel esitatavad andmed

Eestist eemalviibimise registreerimise taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
3) Eestist eemalviibimise aeg ja põhjus.

§ 72. Välisriigi kodaniku poolt esitatavad täiendavad andmed

Välisriigi kodanik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, alalise elamisloa taotlemisel, tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel andmed kodakondsuse ja välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

11. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 73. Isikuandmete kaitse

Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) ja «Andmekogude seadusele» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133).

§ 74. Taotluste ja dokumentide säilitamine

Esitatud taotlused ja neile lisatud dokumendid säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

12. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 75. Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määrust nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2001, 92, 559) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 punkt 1 ja § 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Registriandmete koosseis

(1) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas; eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus);
2) tähtajalise elamisloa taotlemise põhjus (töötamiseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
7) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
8) elukutse (eriala või kutse);
9) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
10) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
11) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
14) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
15) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
16) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
17) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
18) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
19) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta;
20) taotluse põhjendatust selgitavad andmed.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel kantakse registrisse taotleja lähedaste sugulaste ja abikaasa kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
2) suhe taotlejaga (abikaasa, ema, isa, õde, vend, tütar, poeg);
3) elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik).

(3) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, kodakondsus);
2) tähtajalise elamisloa pikendamise põhjus (töötamiseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk).

(4) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed juhul, kui need on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
2) elukutse (eriala või kutse);
3) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
4) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
5) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
6) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
7) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
9) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
10) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
11) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta.

(5) Tööandja kinnituse välismaalase tööle võtmise kohta, kui välismaalane taotleb elamisluba töötamiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) töötamiskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
2) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
3) andmed töö ja lepingu kohta (lepingu liik, välismaalase tööle asumise aeg, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(6) Füüsilisest isikust ettevõtja kohta, kes taotleb elamisluba töötamiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
2) andmed tegevusalade kohta.

(7) Tööloa taotlemisel ja selle pikendamise taotlemisel, välja arvatud juhul, kui välismaalane taotleb tööluba koos elamisloaga töötamiseks, kantakse registrisse taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi).

(8) Alalise elamisloa taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
2) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
4) andmed legaalse sissetuleku kohta.

(9) Alalise elamisloa taotleja kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed, juhul, kui need on muutunud pärast elamisloa taotluse või elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
2) elukutse (eriala või kutse);
3) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
4) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
5) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
6) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
7) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
9) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
10) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
11) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta.

(10) Eestis elava Eesti kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel elava välismaalase Eestis elavale alaealisele lapsele «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 31 alusel alalise elamisloa taotleja kohta kantakse registrisse, lisaks lõigetes 8 ja 9 nimetatud andmetele, järgmised andmed:
1) alaealise lapse vanemate isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus);
2) vanemate elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks);
3) vanemate kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(11) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 6–7 ja 10–12 nimetatud välismaalase kohta kantakse tähtajalise elamisloa taotlemisel ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) andmed vanemate kohta;
2) andmed sõjaväelise või eriauastme kohta (auastme andmise aeg, auastme andmise alus), koosseis;
3) varjunimi ja selle kasutamise aeg;
4) andmed erikoolides või kursustel õppimise kohta (kooli või kursuse nimi, aadress, õppimise aeg ja eriala);
5) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži ala eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise kohta;
6) andmed osavõtu kohta sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil (riigi nimi, osalemise aeg, ametikohad, ülesanded);
7) reservi arvamise aeg;
8) erru minemise aeg;
9) andmed teenistus- ja töökäigu kohta (asutuste nimed ja sõjaväeosade numbrid, aadressid, ametikohad, teenistuse ja töötamise aeg, ülesanded ja tegevuse suunad kõigil ametikohtadel, väeliigid).

(12) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktis 14 nimetatud isiku kohta kantakse registrisse lõikes 11 nimetatud andmed vastavalt kas abikaasa või vanema kohta.

(13) Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel kantakse registrisse taotleja kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(14) Eestist eemalviibimise registreerimise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
3) Eestist eemalviibimise aeg ja põhjus.

(15) Välisriigi kodaniku kohta kantakse registrisse tähtajalise elamisloa taotlemisel, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, alalise elamisloa taotlemisel, tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel andmed kodakondsuse ja välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

(16) Elamisloa otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, sugu, sünnikuupäev);
2) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
3) otsuse andmed (number, kuupäev);
4) elamisloa kehtivusaeg;
5) elamisloa andmise alus;
6) andmed selle kohta, kas isik vajab tööluba.

(17) Tööloa otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, sugu, sünnikuupäev);
2) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
3) otsuse andmed (number ja kuupäev);
4) tööloa kehtivusaeg;
5) tööloa andmise alus;
6) tööandja andmed (nimi ja registrikood);
7) taotleja ametikoht.

(18) «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud juhtudel kantakse registrisse elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise kohta järgmised andmed:
1) elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise kuupäev ja alus;
2) elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht.»;

3) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Andmete õiguslik tähendus

Registrikaartidel olevatel andmetel on informatiivne tähendus ning menetlustoimikutes alusdokumentidel olevatel andmetel on õiguslik tähendus.»;

4) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Andmete registreerimine ja registrisse kandmine

Registrikaardile kantakse andmed järgmiselt:
1) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalosakond kannab §-s 7 nimetatud andmed registrikaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval;
2) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti keskosakond kannab talle esitatud andmed registrikaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval;
3) taotluse põhjendatust selgitavad andmed kantakse registrikaardile hiljemalt nende esitamise päevale järgneval tööpäeval.»;

5) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Andmete ristkasutus rahvastikuregistriga

Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1, 3, 4 ja 7, lõike 3 punktides 1, 3, 4 ja 6, lõikes 7, lõike 8 punktides 1 ja 2, lõike 10 punktides 1 ja 2, lõike 13 punktis 1 ja lõikes 15 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist, välja arvatud isiku endised perekonnanimed ja andmed elamisloa ja tööloa taotluse esmakordsel esitamisel «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punktis 1 märgitud alusel.»;

7) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Andmete ristkasutus karistusregistriga

Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 9 ja 10, lõike 4 punktides 3 ja 4 ning lõike 9 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel karistusregistrist.»

§ 76. Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999. a määrus nr 362 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning tühistamise korra kinnitamine ja selle korra täitmist tagavate valitsusasutuste ja vastavate valitsusasutuste ametnike pädevuse määramine» (RT I 1999, 90, 815; 2000, 8, 53; 15, 103; 62, 397; 2001, 19, 99; 39, 223; 2002, 79, 470) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määrus nr 99 «Välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise tingimuste ja korra kehtestamine» (RT I 1998, 43/45, 667; 1999, 29, 411) tunnistatakse kehtetuks.

§ 77. Varasemate taotluste läbivaatamine

Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud elamisloa ja tööloa taotlused ning nende pikendamise taotlused vaadatakse läbi vastavalt elamisloa või tööloa taotluse või selle pikendamise taotluse esitamise ajal kehtinud sätetele.

§ 78. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Ain SEPPIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json