Teksti suurus:

Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2002
Avaldamismärge:

Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadus

Vastu võetud 13.12.1995
RT I 1995, 94, 1627
jõustumine 01.01.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.12.1996RT I 1996, 87, 154201.01.1997
18.02.1997RT I 1997, 16, 26316.03.1997

§ 1.  Seaduseülesanne

  Valla- jalinnaeelarve (edaspidieelarve) ningriigieelarvevahekorraseadussätestabriigipoolteelarveteletehtavateeraldistemääramisepõhimõtted.

§ 2.  Eraldisedriigieelarvest

  (1) Vahendeideelarveteleriigieelarvesteraldatakse:
  1) (Kehtetu)
  2) eelarvetetoetusfondi (edaspiditoetusfond);
  3) sihtotstarbelisteeraldistena.

  (2) Kohalikeomavalitsusterahalisedvahendidpeavad olema

  vastavusesneilepõhiseaduses ja seadustessätestatud

  kohustustega.

§ 3.    -4. [Kehtetud]

§ 5.  Toetusfond

  (1) Toetusfondmoodustatakseriigieelarveseelarveteletäiendavatevahenditeeraldamiseks.

  (2) Toetusfondistfinantseeritakseseadusegaettenähtudkohustustetäitmist ja arengueeldusteloomist.

  (3) Toetusfondijaotamiselvõetaksealusekseeldatavadlaekumisedeelarvesseriiklikestmaksudest, maardlatekaevandamisõiguse ja veeerikasutusetasust, valdade ja linnade

  alalisteelanikearv ja muudvaldade ja linnadeerisused.

  (4) Toetusfondi suurus riigieelarveeelnõus ja toetusfondi jaotus määrataksekindlakskohalikeomavalitsuste ja omavalitsusteliitudevolitatudesindajate ja VabariigiValitsusevahelisekokkuleppealusel. Kokkuleppemittesaavutamiselotsustabtoetusfondisuuruseriigieelarveeelnõus ja sellejaotuseVabariigiValitsus.
[RT I 1997, 16, 263 - jõust. 16.03.1997]

§ 6.  Sihtotstarbelisederaldised

  (1) Sihtotstarbelisteeraldiste suurus ja nendekasutamiseotstarvenähakse ette riigieelarves.

  (2) VabariigiValitsusereservfondistvõibeelarveaastajooksultehatäiendavaidsihtotstarbelisieraldisi.

§ 7.  Osalemineriigieelarvekuludekatmisel

  Eelarved ei osaleriigieelarvekuludekatmisel.

§ 8.  Eraldisteülekandmine

  Eraldisteülekandmineriigieelarvesteelarveteletoimubriigieelarveseadusega (RT I 1993, 42, 614; 1994, 30, 464) kehtestatudkorras. Kuikohalikulomavalitsusel on riigieestäitmatarahalisikohustusi, on VabariigiValitsuselõigustäitmatakohustusteulatusesülekandeidvähendada.

§ 9.  Seadusejõustumine

  (1) Käesolevseadusjõustub 1996. aasta 1. jaanuaril.

  (2) [Käesolevasttekstistväljajäetud]

/otsingu_soovitused.json