Teksti suurus:

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2006
Avaldamismärge:

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 25.01.2001 nr 7
RTL 2001, 15, 202
jõustumine 01.09.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

3. 01. 2002/6 (RTL 2002, 8, 72), jõust. vastavalt § 3

5. 07. 2002/61 (RTL 2002, 81, 1238), jõust. 27.07.2002

14. 11. 2002/79 (RTL 2002, 129, 1874) jõust. 25.11.2002

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611) paragrahvi 46 alusel ning arvestades paragrahvi 1 lõiget 2.  

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Määruse eesmärk

Määrusega sätestatakse riigi-, munitsipaal- ning erakooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord.

§2. Kooli õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide pidamine

(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt.

(2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid sisaldavad selles määruses sätestatud nõutavat andmestikku. Elektrooniliselt peetav dokument on osaliselt ja tervikuna paberile väljatrükitav.

(3) Elektrooniliselt peetavast dokumendist tehakse iga õppeaasta kohta 31. augusti seisuga väljatrükk paberile. Väljatrüki kinnitab kooli direktor (juhataja) (edaspidi direktor) allkirjaga.

§3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide vormid

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide vormid on esitatud selle määruse lisades.

 

2. peatükk

KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE ALASTE KOHUSTUSLIKE DOKUMENTIDE LOETELU

 

§4. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid on:
1) üldtööplaan;
2) õpilasraamat (lisa 1);
3) klassipäevik (lisa 2);
4) asendustundide päevik (lisa 3);
5) põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste (edaspidi lõputunnistus)  plankide arvestamise raamat (lisa 4);
6) kiituskirjade, medalite ja muude autasude väljaandmise raamat (edaspidi autasude väljaandmise raamat) (lisa 5);
7) ringipäevik (lisa 6);
8) kasvatusrühma päevik (lisa 7).

 

3. peatükk

ÜLDTÖÖPLAANI TÄITMISE KORD

 

§5. Üldtööplaan

Üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.

§6. Üldtööplaani vormistamine

(1) Üldtööplaan vormistatakse alapunktidena, kus konkretiseeritakse igas alapunktis kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.

(2) Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor.

(3) Üldtööplaani või selle andmestikku säilitatakse kolm aastat.

 

4. peatükk

ÕPILASRAAMATU TÄITMISE KORD

 

[§ 7 sõnastus kuni 31.08.2002]

§7. Õpilasraamatu sisseseadmine ja täitmise üldnõuded

(1) Õpilasraamat on kooli õpilaste arvestuse põhidokument, mis sisaldab õpilaste üldnimekirja ja iga õpilase lehekülge.

(2) Õpilasraamatu õpilase leheküljele (edaspidi õpilasraamat) märgitakse andmed õpilase isiku, läbitud õppekava (põhi- ja üldkeskhariduse õppekava, lihtsustatud (abiõppe) õppekava või toimetuleku õppekava), õppevormi (päevane õpe, koduõpe, õhtune või kaugõpe; kooli lõpetamine eksternina); tervislikust seisundist tulenevate erivajaduste, õpitulemuste ja käitumise, klassist klassi üleviimise, kooli lõpetamise või koolist lahkumise kohta.

(3) Õpilasraamatu nõuetekohase täitmise kindlustavad kooli direktor ja tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(4) Nummerdatud lehekülgedega õpilasraamatu kinnitab kooli direktor allkirjaga õpilasraamatu lõpus.

(5) Õpilasraamatut säilitatakse alaliselt.

[§ 7 sõnastus alates 01.09.2002]

§7. Õpilasraamatu sisseseadmine ja täitmise üldnõuded

(1) Õpilasraamat on kooli õpilaste arvestuse põhidokument, mis sisaldab õpilaste üldnimekirja ja iga õpilase lehekülge.

(2) Õpilasraamatu õpilase leheküljele (edaspidi õpilasraamat) märgitakse andmed õpilase isiku, läbitud õppekava (põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) või toimetuleku riikliku õppekava), õppevormi (päevane õpe, koduõpe, õhtune või kaugõpe; kooli lõpetamine eksternina); tervislikust seisundist tulenevate erivajaduste, õpitulemuste ja käitumise, klassist klassi üleviimise, kooli lõpetamise või koolist lahkumise kohta .

(3) Õpilasraamatu nõuetekohase täitmise kindlustavad kooli direktor ja tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(4) Nummerdatud lehekülgedega õpilasraamatu kinnitab kooli direktor allkirjaga õpilasraamatu lõpus.

(5) Õpilasraamatut säilitatakse alaliselt.

[RTL 2002, 8, 72 – jõust. vastavalt § 3]

§8. Õpilasraamatu täitmine õpilase kooli vastuvõtmisel ja koolist lahkumisel

(1) Sissekanne õpilasraamatusse õpilase kooli vastuvõtmise, kooli lõpetamise ja koolist lahkumise kohta tehakse kooli direktori käskkirja alusel märkega käskkirja numbri ja väljaandmise kuupäeva kohta.

(2) Kooli vastuvõetud õpilase nimi kantakse õpilasraamatu üldnimekirja ning õpilasele avatakse õpilasraamatus lehekülg. Üldnimekirja märgitakse õpilase nimi, kooli astumise aasta ja õpilasele avatud õpilasraamatu lehekülje number.

(3) Õpilasraamatusse märgitakse õpilase nimi, isikukood või sünniaeg, sünnikoht ja vanemate nimed õpilase sünnitunnistuse alusel. Kui õpilasel on eestkostja, märgitakse õpilasraamatusse ka eestkostja nimi.

(4) Õpilasraamatusse märgitakse, kas õpilane on enne sellesse kooli õppima asumist olnud kodus, käinud koolieelses lasteasutuses, koolieelikute ettevalmistusrühmas või õppinud teises koolis.

(5) Õpilasele, kes lahkub koolist enne põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist, väljastatakse õpilasraamatu väljavõte. Õpilasraamatu väljavõtte õigsust kinnitab direktor allkirjaga.

(6) Õpilasraamatusse kantakse koolist lahkunud õpilasele väljastatud dokumentide loend.

(7) Õpilasele, kes tuli teisest koolist, avatakse õpilasraamatu lehekülg ning see täidetakse eelmise kooli õpilasraamatu väljavõtte põhjal. Õpilasraamatusse kantakse õpilase kõik aastahinded ja väljavõtte väljastanud kooli nimi. Õpilasele, kes asub uuesti õppima samas koolis, õpilasraamatus uut lehekülge ei avata, vaid jätkatakse olemasoleva alustatud lehekülje täitmist.

(8) Isikule, kellel on 12. klassi õppeainete aastahinded vähemalt rahuldavad ja kes on sooritatud koolieksamid sooritanud positiivselt, kuid kes eelmisel aastal ei saanud gümnaasiumi lõputunnistust, sest tal jäid riigieksamid sooritamata või sooritas ta riigieksami mitterahuldavalt ning kes selle kooli juures, kus ta õppis, on järgmisel õppeaastal positiivselt sooritanud sooritamata jäänud või mitterahuldavalt sooritatud riigieksamid, õpilasraamatus uut lehekülge ei avata, vaid jätkatakse olemasoleva alustatud lehekülje täitmist.

[RTL 2002, 81, 1238 - 27.07.2002]

§9. Hinnete kandmine õpilasraamatusse

(1) Õpilasraamatusse kantakse:
1) õppeainete aastahinded;
2) õhtuses õppevormis üksikaineti õppimise korral õppeaine lõpueksami hinne;
3) käitumise aastahinne;
4) hoolsuse aastahinne (v.a gümnaasiumiastmes);
5) täiendava õppetöö hinne;
6) põhikooli lõpueksamite, gümnaasiumi koolieksamite ja korduseksamite hinded.

(2) Õpilasraamatusse märgitakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse hinded.

§10. Õpilase tunnustamise ja laitmise märkimine õpilasraamatusse

(1) Õpilasraamatusse märgitakse õpilasele direktori käskkirjaga avaldatud tunnustus (kiituskiri, kiitusega põhikooli lõputunnistus, medal või muu kooli autasu). Õpilasraamatusse märgitakse tunnustamise põhjus, autasu liik, direktori käskkirja number ja kuupäev.

(2) Õpilasraamatusse märgitakse õpilasele direktori käskkirjaga avaldatud laitused. Õpilasraamatusse märgitakse laituse põhjus, direktori käskkirja number ja kuupäev.

§11. Klassi ja kooli lõpetamise märkimine õpilasraamatusse

(1) Õpilasraamatusse märgitakse õppenõukogu otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise kohta.

(2) Õpilasraamatusse märgitakse põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse number ja väljaandmise kuupäev. Lõputunnistuse kättesaamist kinnitab õpilane allkirjaga.

(3) Õpilasraamatusse märgitakse lõputunnistuse duplikaadi number ja väljaandmise kuupäev.

 

5. peatükk

KLASSIPÄEVIKU TÄITMISE KORD

 

§12. Klassipäeviku sisseseadmine ja selle täitmise üldnõuded

(1) Klassipäevik on koolidokument, mida peetakse ühe klassi õpilaste õppetegevuse ja õpitulemuste kohta. Klassipäevikusse märgitakse õpilaste nimed, õppeainete loend, tundide arv ja sisu õppeaineti ning õpilaste hinded.

(2) Nummerdatud lehtedega klassipäeviku kinnitab kooli direktor allkirjaga.

(3) Klassipäeviku nõuetekohase täitmise kindlustavad kooli direktor ja tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(4) Klassipäevik on üheks õppeaastaks. Paralleelklasside päevikuid eristatakse klassi numbrile lisatud tähtede abil.

(5) Liitklassil on üks klassipäevik.

(6) Klassidevahelistele õpperühmadele ja õhtuses õppevormis üksikaineti õppivatele õpilastele seatakse sisse eraldi klassipäevik.

(7) Klassipäevikut säilitatakse viis aastat.

§13. Klassipäeviku täitmine

(1) Klassijuhataja täidab kooli õppekava alusel klassipäeviku sisukorra ning eraldab leheküljed kõigile selle klassi tunniplaanis ettenähtud õppeainetele, mida ei õpetata klassidevahelistes õpperühmades. Gümnaasiumi klassipäevikus peavad eristuma õppeainete kursused.

(2) Klassijuhataja kannab klassipäevikusse üldandmed õpilaste kohta (nimi, isikukood või sünniaeg ja sugu; vanemate (eestkostja) nimed ja kontaktandmed; õpilase elukoht; õpilase klassi õppima asumine või koolist lahkumine õppeaasta vältel; õpilasraamatu lehekülje number).

(3) Klassipäevikus õppeainele eraldatud lehekülgedele kirjutab õpetaja õpilaste nimed tähestikulises järjekorras ja täidab päevikut vastavalt tundide toimumisele.

(4) Klassipäevikusse märgib õpetaja kuupäeva, tundide arvu, puudujad (märkega «–») , hilinejad (märkega «+») , hinded, tunni sisu ja antud koduülesande. Paaristunni puhul märgitakse mõlema tunni sisu. Sissekannet kinnitab õpetaja allkirjaga.

(5) Praktiliste ja laboritööde, projektide ning õppekäikude, kaugõppevormi konsultatsioonide teema ja tundide arv märgitakse klassipäevikusse vastava õppeaine leheküljele.

(6) Sissekanded klassipäevikusse tehakse tunni toimumise päeval.

(7) Individuaalõppekava alusel õppiv õpilane ja koduõppel olev õpilane kantakse klassipäeviku õpilaste üldnimekirja vastava märkega.

(8) Klassipäevikusse märgitakse õppeaines täiendava õppetöö toimumise kuupäevad, tundide arv, õppe sisu ja aastahinde järele täiendava õppetöö hinne.

(9) Klassipäevikusse teeb klassijuhataja õppeaasta kokkuvõtte 31. augusti seisuga. Õppeaasta kokkuvõttesse märgitakse:
1) klassi õpilaste arv õppeaasta algul seisuga 5. september;
2) õppeaasta jooksul klassist lahkunud õpilaste arv;
3) õppeaasta jooksul klassi juurde tulnud õpilaste arv;
4) hindamisele kuulunud õpilaste arv.

§14. Hinnete kandmine klassipäevikusse

(1) Klassipäevikusse kantakse õppeainete protsessi-, arvestuslikud ja kokkuvõtvad hinded; hindeliste arvestuste, põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi koolieksamite hinded; täiendava õppetöö ja korduseksamite hinded; käitumise ja põhikoolis ka hoolsuse hinded.

(2) Kirjalike tööde hinded kantakse klassipäevikusse selle kuupäeva lahtrisse, millal töö tehti. Arvestuslikud ja kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse eri tähistusega.

(3) Kokkuvõttev hinne kantakse õppeveerandi või poolaasta või kursuse viimasele tunnile järgnevasse lahtrisse, aastahinne viimase õppeveerandi või poolaasta või kursuse hindele järgnevasse lahtrisse.

(4) Õpilase kokkuvõtvad ja täiendava õppetöö hinded ning õppenõukogu otsus klassi lõpetamise kohta kantakse õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelisse.

(5) Õpilase õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelis kasutatakse järgmist tähistust: I, II, III, IV – õppeveerandid, HA – hindelise arvestuse hinne, A – aastahinne, E – eksamihinne, T – täiendava õppetöö hinne. Käitumise ja hoolsuse hinne märgitakse lühendiga: E – eeskujulik, H – hea, R – rahuldav, MR – mitterahuldav.

 

6. peatükk

ASENDUSTUNDIDE PÄEVIKU TÄITMISE KORD

 

§15. Asendustundide päeviku sisseseadmine ja selle täitmise üldnõuded

(1) Asendustundide päevik on koolidokument, kus peetakse arvestust põhiõpetajat asendava õpetaja (edaspidi asendusõpetaja) antud tasustatavate tundide (tööaja) kohta.

(2) Asendustundide päeviku nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor või tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(3) Nummerdatud lehekülgedega asendustundide päeviku kinnitab kooli direktor allkirjaga.

(4) Asendustundide päevikut või selle andmestikku säilitatakse viis aastat.

§16. Asendustundide päeviku täitmine

(1) Asendustundide päevikusse märgitakse asendatava õpetaja nimi, õppeaine ja klass, tunni asendamise põhjus ja alus (direktori käskkiri) , asendusõpetaja nimi, õppeaine ja asendusõpetaja allkiri.

(2) Sissekanne asendustundide päevikusse tehakse klassipäeviku alusel.

 

7. peatükk

LÕPUTUNNISTUSTE PLANKIDE ARVESTAMISE KORD

 

§17. Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatu sisseseadmine ja täitmise üldnõuded

(1) Lõputunnistuste plankide arvestamise raamat on koolidokument, kus peetakse arvestust vastu võetud ja väljastatud põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste plankide üle.

(2) Nummerdatud lehekülgedega lõputunnistuste plankide arvestamise raamatu kinnitab kooli direktor allkirjaga.

(3) Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatu nõuetekohase täitmise eest vastutab kooli direktor.

(4) Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatut või selle andmestikku säilitatakse alaliselt.

§18. Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatu täitmine

(1) Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatusse märgitakse vastuvõetud lõputunnistuste plankide nimetus, seeria, number ja arv, plankide vastuvõtmise kuupäev ning nende arvelevõtmise alus.

(2) Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatusse märgitakse väljaantud lõputunnistuste plankide nimetus, seeria, number ja arv ning nende väljaandmise alus.

(3) Lõputunnistuste plankide arvestamise raamatusse märgitakse kasutamata ja rikutud plankide nimetus, seeriad ja numbrid.

 

8. peatükk

AUTASUDE VÄLJAANDMISE RAAMATU TÄITMISE KORD

 

§19. Autasude väljaandmise raamatu sisseseadmine ja täitmise üldnõuded

(1) Autasude väljaandmise raamat on koolidokument, kus peetakse arvestust kiituskirjade «Väga hea õppimise eest» ja «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes», kuld- ja hõbemedalite ning muude autasude (edaspidi autasu) andmise kohta.

(2) Nummerdatud lehekülgedega autasude väljaandmise raamatu kinnitab kooli direktor allkirjaga.

(3) Autasude väljaandmise raamatu nõuetekohase täitmise eest vastutab kooli direktor või tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(4) Autasude väljaandmise raamatut või selle andmestikku säilitatakse alaliselt.

§20. Autasude väljaandmise raamatu täitmine

Autasude väljaandmise raamatusse märgitakse autasuga tunnustatud õpilase nimi, klass, autasu liik ja autasu määramise kuupäev.

 

9. peatükk

RINGIPÄEVIKU TÄITMISE KORD

 

§21. Ringipäeviku sisseseadmine ja selle täitmise üldnõuded

(1) Ringipäevik on koolidokument, mida peetakse koolis tegutsevate ringide, stuudiote ja klubide tegevuse kohta.

(2) Ringijuht teavitab õpilasi ringi tegevusega seotud ohutusnõuetest. Õpilased annavad instrueerimise kohta ringipäevikusse allkirja.

(3) Ringipäeviku nõuetekohase täitmise eest vastutab kooli direktor või tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(4) Ringipäevikut või selle andmestikku säilitatakse viis aastat.

§22. Ringipäeviku täitmine

(1) Ringitöös osalevad õpilased kantakse tähestikulises järjekorras ringipäeviku õpilaste üldnimekirja. Märgitakse ka õpilase isikukood või sünniaeg, klass, kontaktandmed (telefon ja aadress).

(2) Ringipäevikus on ringi tööplaan, kuhu märgitakse ringi tegevuse eesmärk, tegevused, ringitöö toimumise aeg ning ülekoolilised üritused poolaastati.

(3) Ringipäevikusse märgitakse tunni või ürituse toimumise kuupäev, tundide arv ja sisu ning puudujad (märkega «–»).

 

10. peatükk

KASVATUSRÜHMA PÄEVIKU TÄITMISE KORD

 

§23. Kasvatusrühma päeviku sisseseadmine ja täitmise üldnõuded

(1) Kasvatusrühma päevik on koolidokument, mida peetakse pikapäevarühma või õpilaskoduga kooli kasvatusrühma tegevuse kohta ühe õppeaasta vältel.

(2) Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis seatakse kasvatusrühma päevik sisse ka suviseks koolivaheajaks.

(3) Kasvatusrühma päeviku nõuetekohase täitmise eest vastutab kooli direktor või tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(4) Kasvatusrühma päevikut või selle andmestikku säilitatakse viis aastat.

[RTL 2002, 129, 1874 - 25.11.2002]

§24. Kasvatusrühma päeviku täitmine

(1) Kasvatusrühma päevikut täidab kasvataja.

(2) Kasvatusrühma päeviku õpilaste üldnimekirja kantakse direktori käskkirja alusel kasvatusrühma arvatud õpilaste nimed tähestikulises järjekorras. Märgitakse ka õpilase isikukood või sünniaeg, klass, kontaktandmed (telefon ja aadress).

(3) Kasvatusrühma päevikusse märgitakse tegevuse kuupäev ja sisu, tundide arv, puudujad (märkega «–») ning märkused õpilase klassivälises tegevuses osalemise kohta (ringid, koorilaul, võistlused).

 

11. peatükk

RAKENDUSSÄTE

 

§25. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. septembrist 2001. a.

 

 

 

Lisa 1
haridusministri.
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

ÕPILASRAAMAT

 

1. Õpilasraamatu õpilaste üldnimekirja lehekülje vorm

Õppima asumise aeg

Õpilase perekonna- ja eesnimi

Õpilase lehekülje nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Õpilasraamatu õpilase lehekülje (õpilasraamatu väljavõtte) vorm

Õpilase ees- ja perekonnanimi

Isikukood (sünniaeg ja sugu)

Sünnikoht

Astus põhikooli/gümnaasiumi

Lahkus põhikoolist/gümnaasiumist

Kodune keel

Aasta ja kuupäev

Klass

Kust

Käskkirja nr ja kuupäev

Aasta ja kuupäev

Kuhu

Käskkirja nr ja kuupäev

Isa

 

 

 

 

 

Ema

 

 

 

 

 

Eestkostja

 

 

 

 

 

Õpilase elukoht

 

 

 

 

 

 

EDASIJÕUDMINE KOOLIS

 

 

Õppeaasta

 

 

Klass

 

 

Emakeel

 

 

. . . . . . . keel

 

 

. . . . . . . keel

 

 

Matemaatika

 

 

Loodusõpetus

 

 

Geograafia

 

 

Bioloogia

 

 

Keemia

 

 

Füüsika

 

 

Ajalugu

 

 

Inimese- ja kodanikuõpetus

 

 

Filosoofia

 

 

Muusika

 

 

Kunst

 

 

Tööõpetus / Käsitöö / Kodundus

 

 

Kehaline kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käitumine

 

 

Õppenõukogu otsus klassi lõpetamise kohta ja klassijuhataja allkiri

PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI LÕPUTUNNISTUSE HINDED

 

 

 

 

Väljaandmise kuupäev ja aasta

Eksamihinne

Aastahinne

Eksamihinne

Aastahinne

 

 

 

 

 

Emakeel

 

 

 

 

. . . . . . . keel

 

 

 

 

. . . . . . . keel

 

 

 

 

Matemaatika

 

 

 

 

Loodusõpetus

 

 

 

 

Geograafia

 

 

 

 

Bioloogia

 

 

 

 

Keemia

 

 

 

 

Füüsika

 

 

 

 

Ajalugu

 

 

 

 

Inimese- ja kodanikuõpetus

 

 

 

 

Filosoofia

 

 

 

 

Muusika

 

 

 

 

Kunst

 

 

 

 

Tööõpetus / Käsitöö / Kodundus

 

 

 

 

Kehaline kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käitumine

 

 

 

 

Tunnistuse nr ja õpilase allkiri

 

TÄIENDAV ÕPPETÖÖ, KORDUSEKSAM

Õppeaasta

Õppeaine/hinne

Õppeaasta

Õppeaine/hinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTASUD JA LAITUSED

Autasud

 

 

 

Laitused

 

Erimärkused õpilase kohta

Märkus õppevormi (õhtune, kaugõpe)
või eksternina kooli lõpetamise kohta

Õpilasele koolist lahkumisel antud
dokumendid

Märkus lõputunnistuse duplikaadi
väljaandmise kohta

Kooli direktori (juhataja) kinnitus

/Allkiri/

 

 

Lisa 2
haridusministri.
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

KLASSIPÄEVIK

 

1. Klassipäeviku sisukorra lehekülje vorm

SISUKORD

Õppeaine

Tunde õppeaastas

Õpetaja

Lk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klassipäeviku õppeaine lehekülje vorm (vasak pool)

ÕPPEAINE NIMETUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jrk nr

Kuupäev

Õpilase nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klassipäeviku õppeaine lehekülje vorm (parem pool)

ÕPETAJA NIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuupäev

Tundide arv

Tunni sisu ja kodune ülesanne

Õpetaja allkiri

 

 

 

 

4. Õpilase üldandmete lehekülje vorm (vasak pool)

Jrk nr

Õpilase nr

Õpilase nimi

Isikukood või sünniaeg

Õppeaasta vältel klassi lisandumine või lahkumine (direktori käskkirja nr ja kuupäev)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Õpilase üldandmete lehekülje vorm (parem pool)

Vanemate (eestkostjate) nimed

Vanemate (eestkostjate) kontaktandmed

Õpilase elukoht, telefon

ISA:

 

 

 

 

 

EMA:

 

 

 

 

 

ISA:

 

 

 

 

 

EMA:

 

 

6. Õpilaste õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabeli vorm

Jrk nr

Õpilase nimi

ÕPPEAINETE LOEND, KÄITUMINE JA HOOLDUS

Õppenõukogu otsus

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Õppeaasta kokkuvõtte lehekülje vorm

ÕPPEAASTA KOKKUVÕTE

1.

ÕPILASTE ARV KLASSIS ÕPPEAASTA ALGUL SEISUGA 5. SEPTEMBER

 

2.

ÕPPEAASTA JOOKSUL KLASSIST LAHKUNUD

 

2.1.

NEIST SUVISEL KOOLIVAHEAJAL

 

3.

ÕPPEAASTA JOOKSUL KLASSI JUURDE TULNUD

 

4.

ÕPILASTE ARV KLASSIS, KES KUULUSID HINDAMISELE (P.4 = P.1 + P.3 - (P.2 - P.2.1)

 

NENDEST:

KOOLI ÕPPENÕUKOGU OTSUSEL

AASTAHINNETE ALUSEL

TÄIENDAVA ÕPPETÖÖ ALUSEL

EKSAMI ALUSEL

KOKKU

1. Määrati täiendav õppetöö

 

X

X

 

2. Määrati korduseksam

X

X

 

 

3. Lõpetas klassi või kooli

 

 

 

 

4. Jäeti klassikursust kordama,

 

 

 

 

4.1. neist lahkus koolist

X

X

X

 

 

Klassijuhataja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koolidirektori (juhataja) kinnitus

/Allkiri/

 

 

Lisa 3
haridusministri
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

ASENDUSTUNDIDE PÄEVIK

 

1. Asendustundide päevikulehekülje vorm (vasak pool)

Kuupäev

Asendatava õpetaja ees- ja perekonnanimi

Õppeaine

Klass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asendustundide päevikulehekülje vorm (parem pool)

Tunni asendamise põhjus

Asendusõpetaja nimi

Õppeaine

Asendusõpetaja allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolidirektori (juhataja) kinnitus

/Allkiri/

 

 

Lisa 4
haridusministri.
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

LÕPUTUNNISTUSTE PLANKIDE ARVESTAMISE RAAMAT

 

1. Lõputunnistuste plankide vastuvõtmise lehekülje vorm

Jrk nr

VASTUVÕTMINE

 

Plangi nimetus, seeria ja number

Arv

Vastuvõtmise kuupäev ja arvelevõtmise alus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lõputunnistuste plankide väljastamise lehekülje vorm

Jrk nr

VÄLJASTAMINE

 

Plangi nimetus, seeria ja number

Arv

Väljastamise alus

Kasutamata ja rikutud plankide seeriad ja numbrid

Direktori allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolidirektori (juhataja) kinnitus

/Allkiri/

 

 

Lisa 5
haridusministri.
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

AUTASUDE VÄLJAANDMISE RAAMAT

 

1. Autasude väljaandmise raamatu lehekülje vorm

Jrk nr

Autasuga tunnustatud õpilase nimi

Autasu liik

Klass

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolidirektori (juhataja) kinnitus

/Allkiri/

 

 

Lisa 6
haridusministri
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

RINGIPÄEVIK

 

1. Ringipäeviku õpilaste üldnimekirja lehekülje vorm

Jrk nr

Õpilase nimi

Isikukood (sünniaeg)

Klass

Õpilase kontaktandmed (telefon ja aadress)

Ohutusalane juhendamine

 

 

 

 

 

Kuupäev

Allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ringi tööplaani lehekülje vorm

Tegevuse eesmärk

Ringitöö toimumisaeg

Tegevused (esinemised, näitused, konkursid, võistlused, kollektiivsed ja individuaalsed lõpetatud tööd jne)

Ülekoolilised üritused (ürituse nimetus ja toimumisaeg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ringi tegevuse lehekülje vorm (vasak pool)

Jrk nr

Kuupäev

Õpilase nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ringi tegevuse lehekülje vorm (parem pool)

Kuupäev

Tundide arv

Ringi tegevuse sisu

Juhendaja allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 7
haridusministri
25. jaanuari 2001. a
määrusele nr 7
«Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord»

KASVATUSRÜHMA PÄEVIK

 

1. Kasvatusrühma päeviku õpilaste üldnimekirja lehekülje vorm (vasak pool)

Jrk nr

Õpilase nimi

Isikukood (sünniaeg)

Klass

Kasvatusrühma arvamise alus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kasvatusrühma päeviku õpilaste üldnimekirja lehekülje vorm (parem pool)

Õpilase kontaktandmed (telefon ja aadress)

Ringitöös vm klassivälises tegevuses osalemine (nimetus, aeg)

Märkused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kasvatusrühma tegevuse lehekülje vorm (vasak pool)

Jrk nr

Kuupäev

Õpilase nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kasvatusrühma tegevuse lehekülje vorm (parem pool)

Kuupäev

Tundide arv

Tegevuse sisu

Kasvataja allkiri