Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu protokoll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepinguga ühinemine

12 ÕIGUS1211 tsiviilõigustsiviilõigusvastutushüvitamine

48 TRANSPORT4811 transpordikorraldustranspordikorralduskaubaveduohtlike kaupade vedu

48 TRANSPORT4821 mere- ja siseveetransportmeretransport

52 KESKKOND5216 keskkonnasaastussaastamineveereostusmerereostus

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seadus

1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 24.03.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.03.2021 otsus nr 710

1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seadus

Vastu võetud 17.03.2021

§ 1.   Protokolliga ühinemine

  Ühineda juurde lisatud 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni)¹ 2010. aasta protokolliga (edaspidi protokoll), mis võeti vastu 2010. aasta 30. aprillil Londonis.

§ 2.   Deklaratsioonid

  Protokolliga ühinemisel teha järgmised deklaratsioonid:
  1) Euroopa Liidu ainupädevusse kuuluvates osades ühineb Eesti Vabariik 2010. aasta protokolliga Euroopa Liidu Nõukogu otsuses (EL) 2017/769, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid (ELT L 115, 04.05.2017, lk 15‒17), sätestatud tingimustel ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuses (EL) 2017/770, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (ELT L 115, 04.05.2017, lk 18‒21), sätestatud tingimustel;
  2) Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Horvaatia Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Läti Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Rumeenia, Saksamaa Liitvabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Soome Vabariigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Tšehhi Vabariigi ning Ungari Vabariigi kohtu otsuseid asjades, mis on hõlmatud 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooniga, tunnustatakse ja täidetakse Eesti Vabariigis kooskõlas kõnealust valdkonda reguleerivate Euroopa Liidu asjakohaste eeskirjadega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1‒32);
  3) Taani Kuningriigi kohtu otsuseid asjades, mis on hõlmatud 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooniga, tunnustatakse ja täidetakse Eesti Vabariigis kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva 2005. aasta lepinguga;
  4) 2007. aasta 30. oktoobri Lugano konventsiooniga (tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon) seotud kolmanda riigi kohtu otsuseid asjades, mis on hõlmatud 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooniga, tunnustatakse ja täidetakse Eesti Vabariigis kooskõlas nimetatud konventsiooniga;
  5) 2010. aasta protokolliga muudetud konventsiooni artikli 5 lõike 1 alusel ei kohalda Eesti Vabariik konventsiooni laevadele kogumahutavusega vähem kui 200, millega veetakse üksnes pakendatud ohtlikke ja kahjulikke aineid ning mis teevad kõnealuse riigi sadamate ja rajatiste vahelisi reise.

  1 Avaldatud 2002. aasta ELT eestikeelses eriväljaandes (ptk 11, kd 44, lk 143–167).

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json