Teksti suurus:

Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2002, 134, 1962

Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.11.2002 nr 135

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 47 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ja Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimite ostmisel «Ravikindlustuse seaduse» §-s 47 kehtestatud täiendava ravimihüvitise (edaspidi hüvitis) Eesti Haigekassalt (edaspidi haigekassa) taotlemise ja hüvitise maksmise korra.

§ 2.  Hüvitise taotlemine

  (1) Kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja esitab hüvitise saamiseks avalduse haigekassa piirkondlikule osakonnale.

  (2) Hüvitise taotlemise avaldus sisaldab taotlust hüvitise väljamaksmiseks hüvitise saamise õiguse tekkimisel ja järgmisi andmeid:
  1) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) postiaadress;
  4) kontakttelefon;
  5) pangakonto number;
  6) vajadusel kindlustatud isiku seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja kontakttelefon;
  7) avalduse esitamise kuupäev;
  8) kindlustatud isiku või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (3) Kindlustatud isik on kohustatud haigekassat viivitamatult teavitama avalduses esitatud andmete muutumisest.

  (4) Kindlustatud isiku seaduslik esindaja lisab avaldusele koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.

  (5) Avalduse esitamine võib vastavate võimaluste loomisel toimuda elektrooniliselt, kui tagatakse käesoleva määrusega kehtestatud avalduses sisalduvate andmete edastamise, säilitamise ja audentimise nõuete täitmine.

§ 3.  Avalduse menetlemine

  (1) Haigekassa piirkondlik osakond võtab avalduse vastu ja sisestab avalduse andmed ravikindlustuse andmebaasi.

  (2) Kindlustatud isiku avaldust menetleb haigekassa avalduse saabumise järgselt kalendriaastas uuesti igal järgneval kvartalil, kui isikule käesoleva määruse alusel välja makstud hüvitis jäi alla 9500 krooni.

  (3) Kui avalduse esitamise hetkel kindlustatud isik ei olnud teinud rahalisi kulutusi ravimitele «Ravikindlustuse seaduse» § 47 lõigetes 1 ja 3 nimetatud ulatuses ja tingimustel, teatab haigekassa kindlustatud isikule sellest 30 päeva jooksul avalduse saamisest.

  (4) Hüvitis arvutatakse ja makstakse välja, kui kindlustatud isik oli teinud avalduse esitamise hetkeks või avalduse uuesti menetlemise ajaks rahalisi kulutusi ravimitele «Ravikindlustuse seaduse» § 47 lõigetes 1 ja 3 nimetatud ulatuses ja tingimustel.

§ 4.  Hüvitise maksmine

  Haigekassa kannab hüvitise kindlustatud isiku pangakontole hiljemalt hüvitise saamise õiguse tekkimise kalendriaasta 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks ja järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks.

§ 5.  Teabe saamine

  Ravikindlustuse andmebaasi andmete kohaselt ravimitele tehtud kulutuste kohta saab isik teavet haigekassa piirkondlikus osakonnas või vastavate võimaluste loomisel internetipanga vahendusel.

§ 6.  Rakendussäte

  Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Minister Siiri OVIIR


Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json