Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Belize’i valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2019
Avaldamismärge:RT II, 24.10.2019, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Belize’i valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 18.06.2019

Vabariigi Valitsuse 28.06.2018 korraldus nr 164 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Belize’i valitsus (edaspidi pooled),

soovides tugevdada omavahelisi sõbralikke suhteid ja arendada vastastikust koostööd,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Poole kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda teise poole territooriumile, sealt lahkuda ja läbi sõita ning seal viibida kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul alates esimesest sisenemisest eeldusel, et nad ei tee teise poole territooriumil tasustatud tööd, sealhulgas ei hakka füüsilisest isikust ettevõtjaks ega tegele muu eraviisilise äritegevusega.


Artikkel 2

Poole kodanikud, kes on teise poole territooriumil asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või rahvusvahelise organisatsiooni esindajad, ja nende perekonnaliikmed, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda vastuvõtva riigi territooriumile, sealt lahkuda ja läbi sõita ning seal viibida kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul alates esimesest sisenemisest.


Artikkel 3

Viisanõude kaotamise kokkulepe ei vabasta artiklis 2 nimetatud diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajaid ja nende perekonnaliikmeid asukohariigis akrediteerimisest, mis on ette nähtud 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artikliga 10 ja 23. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni artikliga 11, asukohariigi õigusaktide kohaselt.


Artikkel 4

Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole artiklites 1 ja 2 nimetatud kodanike kohustust täita teise poole territooriumil kehtivaid õigusakte.


Artikkel 5

Pooled teavitavad teineteist viivitamata mis tahes muudatustest õigusaktides, mis reguleerivad välismaalaste riiki sisenemist, sealt lahkumist ja läbisõitu ning seal viibimist.


Artikkel 6

Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole pädevate asutuste õigust keelata ebasoovitavaks peetavatel isikutel oma territooriumile siseneda või seal viibida.


Artikkel 7

1. Mõlemal poolel on õigus kokkuleppe täitmine ajutiselt kas täielikult või osaliselt peatada avaliku korra, riigi julgeoleku või rahvatervise tagamiseks.

2. Selliste meetmete võtmisest ja tühistamisest tuleb teist poolt diplomaatiliste kanalite kaudu viivitamata teavitada hiljemalt 30 päeva enne jõustumist.


Artikkel 8

1. Pooled vahetavad diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Pooled vahetavad diplomaatiliste kanalite kaudu teavet ning uute või muudetud diplomaatiliste passide näidised hiljemalt 30 päeva enne nende ametlikku kasutuselevõtmist.


Artikkel 9

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel viimase sellise kirjaliku noodi saamisest, millega pooled on teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu teavitanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpuleviimisest. 

2. Kokkulepet võib muuta mõlema poole nõusolekul. Muudatus jõustub käesoleva artikli eelmise lõike kohaselt.

3. Kokkuleppe tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vastuolud ja vaidlused lahendatakse pooltevaheliste sõbralike konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.

4. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teavitades sellest teist poolt diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkuleppe kehtivus lõpeb 90 päeva möödumisel teate saamisest.


Koostatud 18. juunil 2019 Brüsselis kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.
 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Belize’i valitsuse nimel

TOOMAS TIRS

DYLAN VERNONAgreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of Belize on Visa Requirement Exemption for Holders of Diplomatic Passports

/otsingu_soovitused.json