Teksti suurus:

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.296(72)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2019
Avaldamismärge:RT II, 24.10.2023, 1

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.296(72)]

Vastu võetud 13.04.2018

Vabariigi Valitsuse 05.10.2023 korraldus nr 245 konventsiooni lisa 2018. ja 2020. aasta muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti suhtes jõustumise kohta

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvaheline konventsioon

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.296(72)

LAEVADE BALLASTVEE JA SELLE SETETE KONTROLLI NING KÄITLEMISE 2004. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

Reeglite A-1 ja D-3 muudatused
(Ballastvee käitlemissüsteemide heakskiitmise eeskiri (BWMS-eeskiri))

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 punkti a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on talle antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

ARVESTADES laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni (ballastvee käitlemise konventsioon) artiklit 19, milles on sätestatud muutmise kord ja millega organisatsiooni merekeskkonna kaitse komiteele tehakse ülesandeks konventsiooni muudatusi arutada, enne kui konventsiooniosalised need vastu võtavad,

SAMUTI ARVESTADES resolutsiooni MEPC.300(72), millega võeti vastu ballastvee käitlemissüsteemide heakskiitmise eeskiri (BWMS-eeskiri),

OLLES ARUTANUD oma 72. istungjärgul ballastvee käitlemise konventsiooni reeglite A-1 ja D-3 muudatusettepanekuid, mis näevad ette BWMS-eeskirja sätete kohustuslikuks muutmise,

1. VÕTAB VASTU kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punktiga c reeglite A-1 ja D-3 muudatused, mille tekst on esitatud resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti e alapunktiga ii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 13. aprillil 2019, välja arvatud juhul, kui enam kui kaks kolmandikku konventsiooniosalistest on peasekretärile teatanud, et nad on muudatuste vastu;

3. JUHIB konventsiooniosaliste tähelepanu sellele, et ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti f alapunkti ii kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 13. oktoobril 2019, kui need on eelneva lõike 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti d kohaselt edastada käesoleva resolutsiooni ja lisatud muudatuste teksti tõestatud koopiad kõigile ballastvee käitlemise konventsiooni osalistele;

5. ÜHTLASI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad organisatsiooni liikmetele, kes ei ole ballastvee käitlemise konventsiooni osalised;

6. LISAKS PALUB peasekretäril koostada ballastvee käitlemise konventsiooni teksti konsolideeritud tõestatud versiooni.


LISA

LAEVADE BALLASTVEE JA SELLE SETETE KONTROLLI NING KÄITLEMISE 2004. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

(BWMS-eeskiri)

A jagu – Üldsätted

Reegel A-1. Mõisted

1. Lisatakse uus lõige 8 järgmises sõnastuses:
   „8. BWMS-eeskiri – ballastvee käitlemissüsteemide heakskiitmise eeskiri, mis võeti vastu resolutsiooniga MEPC.300(72) ja mida organisatsioon võib muuta, tingimusel, et muudatused võetakse vastu ja jõustuvad kooskõlas konventsiooni artikli 19 sätetega, mis käsitlevad lisa muutmise korda.“

D jagu – Ballastvee käitlemise standardid

Reegel D-3. Ballastvee käitlemissüsteemide heakskiitmise nõuded

2. Lõige 1 asendatakse järgmisega:
   „1. Kui lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti, peab konventsiooni täitmiseks kasutatavad ballastvee käitlemissüsteemid heaks kiitma administratsioon, võttes arvesse järgmist:
     1) ballastvee käitlemissüsteemid, mis paigaldatakse¹ 28. oktoobril 2020 või hiljem, tuleb heaks kiita BWMS-eeskirja ja selle võimalike muudatuste kohaselt;
     2) ballastvee käitlemissüsteemid, mis paigaldatakse¹ enne 28. oktoobrit 2020, tuleb heaks kiita organisatsiooni juhiste² või BWMS-eeskirja ja selle võimalike muudatuste kohaselt.“

____________
1 Paigaldamise kuupäevaga seoses vt ballastvee käitlemise konventsiooni I liite („Ballastvee käitlemise rahvusvahelise tunnistuse vorm“) ühtse tõlgenduse lõiget 2 (BWM.2/Circ.66).
2 Vt resolutsiooni MEPC.125(53), MEPC.174(58) või MEPC.279(70), olenevalt sellest, milline on antud juhul asjakohane.


RESOLUTION MEPC.296(72)
(adopted on 13 April 2018)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

Amendments to regulations A-1 and D-3

(Code for Approval of Ballast Water Management Systems (BWMS Code))

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

NOTING article 19 of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (the BWM Convention), which specifies the amendment procedure and confers upon the Marine Environment Protection Committee of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

NOTING ALSO resolution MEPC.300(72), by which it adopted the Code for Approval of Ballast Water Management Systems (BWMS Code),

HAVING CONSIDERED, at its seventy-second session, proposed amendments to regulations A-1 and D-3 of the BWM Convention to make the provisions of the BWMS Code mandatory,

1   ADOPTS, in accordance with article 19(2)(c) of the BWM Convention, amendments to regulations A-1 and D-3, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2   DETERMINES, in accordance with article 19(2)(e)(ii) of the BWM Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 13 April 2019 unless, prior to that date, more than one-third of the Parties have notified the Secretary-General that they object to the amendments;

3   INVITES the Parties to note that, in accordance with article 19(2)(f)(ii) of the BWM Convention, the said amendments shall enter into force on 13 October 2019 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4   REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 19(2)(d) of the BWM Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the BWM Convention;

5   REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to the BWM Convention;

6   REQUESTS FURTHER the Secretary-General to prepare a consolidated certified text of the BWM Convention.


ANNEX

AMENDMENTS TO THE ANNEX TO THE BWM CONVENTION
(BWMS Code)

Section A – General provisions

Regulation A-1 – Definitions

1   A new paragraph 8 is added as follows:
   "8   "BWMS Code" means the Code for Approval of Ballast Water Management Systems adopted by resolution MEPC.300(72), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with article 19 of the present Convention relating to amendment procedures applicable to the Annex."

Section D – Standards for ballast water management

Regulation D-3 – Approval requirements for ballast water management systems

2   Paragraph 1 is replaced with the following:
   "1   Except as specified in paragraph 2, ballast water management systems used to comply with this Convention shall be approved by the Administration as follows:
     .1   ballast water management systems installed¹ 1 on or after 28 October 2020 shall be approved in accordance with the BWMS Code, as may be amended; and
     .2   ballast water management systems installed¹ before 28 October 2020 shall be approved taking into account the guidelines² developed by the Organization or the BWMS Code, as may be amended."

____________
1 Refer to paragraph 2 of the Unified interpretation of appendix I (Form of the International Ballast Water Management Certificate) of the BMW Convention related to "date installed" contained in BWM.2/Circ.66.
2 Refer to resolutions MEPC.125(53), MEPC.174(58) or MEPC.279(70), as appropriate."

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json